Kapıcı Talimatnamesi

(Konut kapıcıları tüzüğünün 3/g maddesi uyarınca düzenlenmiştir. Ana taşınmazın girişinde ilan
panosunda devamlı asılı bulundurulması gerekmektedir.)

...........................Apartmanı kat malikleri adına yönetici............................................. kapıcı................ ................................arasında yapılan ,kapıcılık sözleşmesi, hükümleri dikkate alınarak Kat mülkiyeti kanunu,iş kanunu, konut kapıcıları tüzüğü ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde kapıcının çalışma koşulları ve görevleri bu talimatta belirtilmiştir.

1- Kapıcı ;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak ve nezaret etmek,çöpleri toplamak,bahçenin bakım ve sulama işlerini ve alışveriş işlerini yapmakla görevlidir.

2- Kış aylarında;kalorifer yakılması ve kaloriferin yanık tutulması öncelikle yapılır.Diğer servisler bir sıra dahilinde aşağıdaki şekilde yerine getirilir.

Her sabah ve akşam belirlenen zamanda günlük gazete ve ekmek servisi yapmak.
Her sabah ve akşam servisinde üçyüz metreye kadar civardaki bakkal,manav ve bir başka iş yerinden teamülün gerektirdiği şekilde alış-veriş ihtiyaçlarını görmek.
Her işgünü çöpleri belirtilen saatlerde toplamak.
Apartman merdiven ve merdiven demirleri,sahanlıklar ve asansörü yaz aylarında haftada iki defa,kış sezonunda ise haftada bir defa paspaslayıp temizlemek.
Apartmanın ortak yerleri niteliğindeki kısımlarını ;sığınak ve apartmanın bahçesinin temizliğini yapmak ve temiz bulundurmak.
Binanın kalorifer kazanını yakmak,yeterli ısıyı temin etmek.Kalorifer yakıtını kalorifer dairesine aktarmak ve gerektikçe kazan temizliği yapmak.

3- Kapıcı,hastalık ve ölüm gibi istisnai durumlarda,kat maliklerinin makul isteklerini yerine getirmekle de ayrıca, yükümlüdür.

4- Kapıcıya;gördüğü işlerin karşılığı olarak aylık brüt ............................TL.ücret ile ramazan ve kurban bayramlarında yarımşar maaş(1/2 maaş) tutarında iki kez ikramiye ödenecektir.

5- Kapıcıya;kaloriferli kapıcı dairesi tahsis edilir. Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılmak suretiyle,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.

6- Fazla çalışma günleri ve fazla çalışma saati,kat malikleri kurulunca veya yönetici tarafından gerektiğinde bildirilir.

7- Ücret,her ayın beşinci günü ve işyerinde yönetici tarafından ödenir.ücretin ödenmesinde iş yasasının 30.maddesi gereğince hareket olunur.

8- Kapıcının aşağıdaki hallerde bir yevmiyesi,tekerrürü halinde ise duruma göre iki ila üç yevmiyesi kesilir.

Kapıcının yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmaması,bir yevmiye kesimi,tekerrürü halinde iki yevmiye kesimi yapılır.
Kapıcının yöneticiden izin almaksızın veya haklı bir sebebe dayanmaksızın görevine bir gün gelmemesi halinde,iki yevmiye kesimi yapılır.
Kapıcının (2) fıkrasında belirtilen devamsızlığı bir aylık süre içinde tekrar etmesi halinde ikinci devamsızlığında üç yevmiyesi kesilir.
Kapıcının ücret kesintisi cezasını gerektiren davranışı,şayet aynı zamanda iş yasasının 17.maddesinin ll.bendinde yazılı hallerden biri şeklinde ise,yukarıdaki hükümler,işverenin kapıcılık sözleşmesini bildirimsiz ve tazminatsız olarak bozma hakkını kullanmasına engel teşkil etmez.

9- Kapıcı,Pazar günleri dışında 7.5 saat hesabı ile haftada 45 saat çalışmaya mecburdur.Kanunen mümkün bulunan ve yönetici tarafından lüzum gösterilen fazla çalışmalar buna dahil değildir.
10- Günlük iş süresi aşağıda tesbit olunmuştur.
06.30 - 09.30 (3saat çalışma)

09.30 - 13.00 (Ara dinlenmesi)
13.00 -14.30 (1.5 saat çalışma)
14.30 - 18.00 (Ara dinlenmesi)
18.00 - 21.00 (3 saat çalışma)
11- Kapıcı, iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir. Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir. Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez.

12- Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici,yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitirme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

13- Yönetici,kapıcıyı genel tatil ve ulusal bayram günlerinde çalıştırıp, çalıştırmamak ta serbesttir.Kapıcı genel tatil günlerinde çalıştırıldığı takdirde bu günlerin üçreti % 100 zamlı ödenir.Kapıcı bu günlerde çalışmamazlık edemez.
Ulusal bayram ve genel tatil günleri sırasıyla aşağıda belirtilmiştir.

1 Ocak yılbaşı günü
23 Nisan günü
19 Mayıs günü
30 Ağustos günü
28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim günü(Ulusal bayram)
Ramazan bayramı 3,5 gün(Arefe günleri dahil)
Kurban bayramı 4,5 gün(Arefe günleri dahil)


14- Alış-veriş işleri diğer işlere göre öncelikle yerine getirilir. Çöp toplama işi akşam, bahçe sulama işleri ise sabah ve akşam saatlerinde yapılacaktır.

15- Kapıcı kişisel ihtiyaçlarını olabildiğince ara dinlenmeleri sırasında yerine getirir.

16- Kapıcı,1475 sayılı iş yasasında belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte,yıllık ücretli izin kullanır.

17- Yukarıda belirtilen işler,çalışma saatleri içerisinde ancak kapıcı tarafından yerine getirilecektir.

18- Kapıcı görevi ilgili konularda apartman sakinleriyle hiçbir şekilde muhatap olmayacaktır.Her türlü konuda ilgili yönetici ile temas kurarak işlerini sağlıklı bir şekilde yürütülecektir

19- Kapıcı kalorifer dairesinden ve kendisine zimmetle teslim edilen alet ve edavattan sorumlu olup kendisine verilen sarf malzemelerini titiz bir şekilde kullanmakla mükelleftir.Bunlara açık bir ihmali neticesinde zarar verdiği takdirde zarar ödetilir.

20 - Kapıcı genel olarak kaba, çirkin sözlerden kaçınır,özel olarakta apartmanda oturanlara karşı mutad saygıdan ayrılmamaya dikkat eder. Yönetici;kat malikleri ve kiracılarında kapıcıya ve aile mensuplarına karşı iyi muamele göstermeleri için gerekli çabayı harcar.

(...../..../2008)

YÖNETİCİ : Adı soyadı        KAPICI-KALORİFERCİ Adı soyadı

Bina Görevlisi (Kapıcı) İş Sözleşmesi ve Görevleri


Kapıcısı olan taşınmazlarda, kapıcının hangi koşullarda, ne kadar maaş ile çalışacağının net bir şekilde belirlenmesi ve bunun resmi bir belgeye dökülmesi gerekiyor. Resmi bir belge niteliği taşıyan bu belgeye kapıcı iş sözleşmesi deniyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinde; iş sözleşmesinin türü ve çalışma biçimi ile işveren ve işyeri adı ve adresi, kapıcının kimliği, işe başlama tarihi, yapacağı işler, temel ücreti ve varsa ücret ekleri, ücret ödeme şekli ve zamanı, çalışma süresi ve ara dinlenmesi, varsa özel hükümler, düzenleme tarihi ve tarafların imzası hususlarının bulunması gerekiyor.

Kapıcı ile yapılan iş sözleşmesinin bir kısmı konut kapıcıları yönetmeliğine veya başka mevzuata aykırı ise sözleşme tümden geçersizliğini kaybetmiyor. Bu durumda sözleşmedeki aykırı hükümler geçersiz oluyor. Geçersiz olan hükümlerin yerini mevzuatta ki hükümler alıyor.

 
Kapıcının Görevleri;

  • Yöneticinin talimatı doğrultusunda konutun kaloriferini zamanında yakmak ısıyı ayarlamak ve söndürmek,
  • Hidrofor ve benzeri araçları çalıştırmak,
  • Anataşınmazın ortak yerlerini ve tesislerini temiz bulundurmak, demirbaşlarını, araç ve gereçlerini, düzenli, bakımlı ve işler şekilde tutmak,
  • Kendisine ayrılan konutu başka amaçlarla kullanmamak, konutu korumak, kendisi veya ailesinden birisinin konuta vereceği zarar ve hasarları karşılamak,
  • Yöneticinin talimatı çerçevesinde konutun güvenliğini sağlayıcı önlemleri almak,
  • Belirlenen saatlerde servis hizmetlerini görmek, çöpleri toplamak, bahçe düzenlemesi ve bakımını yapmak,
  • Verilen eğitimlere uygun davranmak ve koruyucu malzemeyi kullanmak,
  • İş veya toplu iş sözleşmesinde belirlenen diğer görevleri yerine getirmek.
  • Kapıcı iş sözleşmesini birçok sebeple sonlandırılabiliyor. Kapıcı belirtilen sebeplerle iş sözleşmesini sonlandırırsa kıdem tazminatı alabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesini haklı sebeple 6 işgünü içerisinde sonlandırabiliyor. Kapıcı iş sözleşmesi örneği aşağıda yer alıyor.

Kapıcı İş Sözleşmesi Örneği


Kapıcı iş sözleşmesinde yer alması gereken maddeler ve açıklamaları aşağıdaki gibidir;


İŞVEREN : Apartman bağımsız daire malikleri ad ve soyadları
YÖNETİCİ : Kat malikleri adına yönetici adı ve soyadı
İŞYERİ : Apartman veya Bina adı
ADRESİ  : Sözleşmeye konu olan yapının (bina veya apartman) açık adresi


BİNA GÖREVLİSİ : Bina görevlisinin adı ve soyadı
DOĞUM TARİHİ : Bina görevlisinin doğum tarihi
BABA ADI : Bina görevlisinin baba adı
ADRESİ Bina görevlisinin açık adresi


YAPILACAK İŞ : Kapıcı;kat maliklerinin birlikte konut olarak kullandıkları gayrimenkulün müşterek yerlerinin,müştemilatının temizliğini yapmak,ortak yerlerin genel anlamda gözetimini sağlamak, çöpleri toplamak,kış aylarında kaloriferi yakmak, bahçenin bakım ve sulama işlerini yapmakla görevlidir.
İŞE BAŞLAMA TARİHİ : Görevlinin işe başlama tarihi
SÖZLEŞMENİN SÜRESİ : Görevli ile yapılan sözleşmenin süresi
ÖDENECEK ÜCRET : Görevli için ödenecek olan aylık ücret tutarı 
ÜCRET ÖDEME ZAMANI : Görevli için her ay ödenecek ücretin günü
KAPICI KONUTU : Kapıcı; kapıcı dairesine kira ödemeden oturacaktır.
KAPICI KONUTUNUN ELEKTRİK-SU GİDERİ : Depozitoları ilgili idarelere kapıcı tarafından yatırılarak,elektrik ve su giderleri kendisi tarafından ödenecektir.
ÇALIŞMA SAATLERİ : Günde 7,5 haftada 45 saat çalışılacaktır.
ÇALIŞMA ALANLARI : Bina görevlisinin çalışma saatleri içerisinde çalışma alanları belirlenir. (Bina içi, bahçesi ve çevresi vs. gibi).
YAZ AYLARINDA : 07.30 – 10.30 (3 saat çalışma) 10.30 – 14.00 (Ara dinlenmesi *) 14.00 – 15.30 (1,5 saat çalışma) 15.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 20.00 (3 saat çalışma)
KIŞ AYLARINDA : 06.00 – 10.00 (4 Saat çalışma) 10.00 – 11.30 (Ara dinlenmesi *) 11.30 – 12.30 (1 saat çalışma) 12.30 – 17.00 (Ara dinlenmesi *) 17.00 – 19.00 (2 saat çalışma) 19.00 – 22.30 (Ara dinlenmesi) 22.30 – 23.00 (0,5 saat çalışma)
HAFTA TATİLİ : Kapıcının haftalık tatil kullanacağı gün yazılır.
GENEL TATİL : Kapıcı genel tatillerde çalışır,ancak bu günlerin ücreti % 100 zamlı ödenir.
YILLIK İZİN : Kapıcı,1475 sayılı iş kanununda belirtilen süre dahilinde yöneticinin belirteceği tarihte yıllık ücretli izin kullanır.
DENEME SÜRESİ : İşe başlama tarihinden itibaren 1 aydır.
ÖZEL ŞARTLAR : …………………..(Kapıcının hafta tatili,yıllık izini, maazeret izini gibi hususlarla; raporlu ve yıllık izinli,maazeret izinli olduğu sürelerde kapıcılık hizmetinin nasıl temin edileceği; bu hizmetin dışarıdan geçici işçi temin edilerek mi veya gider makbuzu tanzim edilerek kapıcının eşine veya 18 yaşını bitirmiş çocuğu varsa ona mı gördürüleceği gibi konuların sözleşmede belirtilmesinde yarar vardır.)
SÖZLEŞME TARİHİ  : …………………………………… İşbu kapıcılık sözleşmesinde yer almayan hususlarda 1475 sayılı iş kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır. ……./……../…………..tarihinde yukarıdaki şartlarla tanzim edilen sözleşme taraflarca okundu imzalandı.
 

YÖNETİCİ 

İmza

GÖREVLİ

İmza

* Kapıcı,iş saatlerinden sayılmayan ara dinlenmelerinde tamamen serbesttir.Kapıcı,ara dinlenmelerinde kat malikleri veya yerlerine kaim kişilere hizmet görmek zorunda değildir Buna rağmen kendiliğinden böyle bir çalışmada bulunduğu takdirde fazla mesai yaptığını iddia edemez. Kat malikleri kurulu veya onlar adına yönetici;yukarıda belirtilen çalışma saatlerinin başlama ve bitme zamanlarını bir hafta önce bildirmek kaydıyla değiştirebilir.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol