Felsefe Grubu 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

                                                              T.C MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI            
                                                  ……………….. ..............................MÜDÜRLÜĞÜ
             .......................EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI FELSEFE GRUBU DERSLERİ  II. DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTISI TUTANAĞIDIR.

TOPLANTI TARİHİ            :  …...........

TOPLANTI SAATİ            :  
TOPLANTI YERİ            :  
TOPLANTIYA KATILANLAR    :  

                                                        GÜNDEM MADDELERİ:

1. Açılış ve yoklama.
2. ..............Eğitim Öğretim Yılı ... Zümre Öğretmen Kurulu kararlarının okunup, gözden geçirilmesi

3. Atatürk ilke ve inkılâplarının derslerde işlenmesi hususunun değerlendirilmesi

4. Ölçme ve değerlendirmelerle ilgili hususlar.  

5. Derslere ve sınıf seviyelerine göre öğrencilerin başarı durumlarının değerlendirilmesi,

6. Başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve çözüm geliştirici kararların alınması,
7. Derslerin işlenişinde izlenilecek yöntemler ve ikinci döneme ışık tutacak kararlara yer verilmesi,

8. Öğrenci Velileriyle kurulacak iletişimler
9. Dilek ve Temenniler.    
GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARARLAR:


.............. Öğretim Yılı ‘İkinci Kanaat Dönemi Felsefe Grubu Dersleri Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantısı’  yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Okul Müdür Yardımcısı ........................... başkanlığında, Müdür yardımcısı odasında Felsefe Grubu öğretmeni ...........................’in katılımı ile …./........ ........ günü saat ........... da başladı. Kurul başkanı tarafından yapılan açılış konuşmasını müteakiben ........................... tarafından gündem maddeleri teker teker okundu. Gündeme eklenecek başka bir hususun olmadığının tespiti üzerine gündemin ikinci maddesini oluşturan ” ................Eğitim Öğretim Yılı I. Dönem Zümre Öğretmen Kurulu kararlarının okunup, gözden geçirilmesi”, maddesinin görüşülmesine geçildi.

2-Felsefe Öğretmeni: ...........................
 Sene başı alınan zümre öğretmenleri toplantı kararlarını okudu ve şu değerlendirmeleri yaptı.

10-11.Sınıf Felsefe ve Mantık dersleri yıllık planları, çalışma takvimine ve resmi tatil günlerine göre hazırlanmış ve okul müdürü tarafından onaylanmıştı. Günlük planların müfredata ve yıllık planlara uygun olarak hazırlandığını, Derslere planlı girmenin önemi ve eğitimde planlılığın başarıdaki yeri, derslerin müfredat programlarının her zaman başvuru kaynağı olarak dosyasında bulundurduğunu belirtti. Ortak sınavlar ve kar tatilleri nedeniyle ders kayıpları yaşanmış özellikle Felsefe dersinde konuların zamanında işlenmesi hususunda kısmi aksamaya neden olmuş, bu süre zarfında konular hızlandırılarak müfredata ve plana uygun bir şekilde bitirilmiştir.
 
    
* Dersler, müfredat programlarında yer alan esaslara, amaç ve hedeflere göre işlenmekte, öğrencilere gerekli görülen yerlerde not tutturulmakta, ünite sonlarında yaprak test uygulaması yapılarak öğrencilerin cevaplayamadıkları sorular üzerinde açıklamalar yapılmakta ve zaman zaman motive edici konuşmalar yapılarak öğrencilerin dikkati ve gayreti toplanmaktadır.

    * Felsefe dersinin soyut kavramlar içermesinden dolayı tüm sınıflarda konular anlatılırken basitten-karmaşığa, somuttan-soyuta doğru bir işlem basamağı takip edilmiş; öğrencilerde merak ve ilgi durumları oluşturularak soyut kavramların izahatı daha kolay, daha anlaşılır bir tarzda sunulmuştur. I.Dönemde konuların daha iyi anlaşılması açısından ders kitabına ilaveten,bilgi notları dağıtılmış,başarı hususunda bu çalışmanın verimliliği görülmüştür. Sınav analizleri yapılmış, başarı oranı düşük olan sınıf ve öğrencilere dönük bir dizi tedbirler alınarak; başarısızlıklar giderilmiştir. Sınıflarda tartışma ortamları yaratılarak; öğrencilerin yaratıcı düşünce kabiliyetlerine ve muhakeme yapabilme güçlerine imkân tanınmıştır.
Ders işlenişinde; Dersler işlenirken, Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak  Dilimizi doğru kullananlara, farklı yorum getiren öğrencilere, Sosyal-Kültürel ve Sportif faaliyetlerde bulunan öğrencilere olumlu pekiştireçler olarak sözlü notu verilmiştir. Öğrencilerin kavrama gücünün göz önünde bulundurulup, Uyarılan insanların uyarılmayanlara göre daha kolay öğreneceği ilkesinden hareketle genellikle ödül alma uyarımı ile öğrenci öğrenmesi desteklenmiş, ızdırap, korku ve endişe vermek gibi uyarımlar duygusal dengeyi bozup öğrenmeyi engelleyeceğinden, uyarımın ölçülü olmasına dikkat edilmiştir.
     * Öğrencilerin aktif olarak öğretime katılmalarına imkan sağlanmış, konuların işlenmesinde                   kullanılan yöntem ve teknikler hususunda önerilerine açık olduğum, tarafımdan ifade edilmiştir.
     * Diğer zümre öğretmenleriyle dersin türüne ve konunun içeriğine bağlı olarak periyodik olarak  işbirliğine gidilmiştir. Zaman zaman diğer zümre öğretmenlerinin ilgi alanına giren konularda da öğrencilerimizle birlikte giderek bazen de sadece öğrenciyi o öğretmen arkadaşa yönlendirerek bilgi alışverişi yapılmıştır. 

     * Öğrencilerimizin, yapacakları çalışmalarda ve TYT ’ye hazırlıkta okulumuz kütüphanesinden ve  diğer kaynaklardan daha etkin yararlanmaları yönünde zaman zaman telkinler yapılmıştır. II.Dönem itibariyle eba portaldan daha etkin bir şekilde yararlanılacağı,1.dönemde olduğu gibi öğrencilere konu tarama testlerini online olarak çözdürüleceği belirtildi.
    * I. Dönem içinde derslere ait iki yazılı yoklama yapılmış, ikinci yazılı yoklamalar 10.sınıflarda 20 soruluk; 11.sınıflarda 25 soruluk test şeklinde gerçekleştirilmiştir. Felsefe dersinde 1.performans notu için Poster/afiş hazırlatma şeklinde; Öğrencilerimizin derslere katılımı, hazır gelişleri, sosyal cesaret gösterip düşüncelerini sarf etmeleri ve disiplin kurallarına uygun hareket edip etmedikleri gibi hususlar dikkate alınarak da ikinci performans notu takdir edilmiştir   
* I.Dönem olduğu gibi 2. Dönemde de Performans Ödevleri Şubat ayı içerisinde verilip, Nisan ayında değerlendirilecektir.
Değerlendirme açısından; önceden sınıflarda ilan edilen Performans değ. Kriterleri baz alınacaktır.

3. Atatürk ilke ve inkılâplarının derslerde işlenmesi: 
Felsefe Öğretmeni: ...........................
         2104, 2488 sayılı Tebliğler Dergisinden Atatürkçülük ile ilgili kısımlarını okudu. I.Dönem itibariyle; Felsefe, Mantık ve Psikoloji dersinde Atatürk’ün akılcılık, çağdaşlık ve bilime verdiği önemin sırasına göre konularla bağlantılı olarak işlendiğini ayrıca işlenen Atatürkçülük konularının Sınıf defterlerine kaydedildiğini ifade etti. Özel gün ve haftalarda Atatürk’ün Hayatı, gençliği ve başarıları üzerinde duruldu İlgili kanunlar çerçevesinde II. Dönemde de, Atatürkçülük konularına yer verilmesi, öğrencilerde, Atatürk'ün düşüncelerini en iyi bir biçimde öğretebilmek doğrultusunda çaba sarf edilmesi gerektiği karar olarak alındı. 

4. Ölçme ve değerlendirmelerle ilgili hususlar:   
 Felsefe Grubu derslerinde her dönem için 2 yazılı yapılıp son yazılılar, çoktan seçmeli test tekniğiyle yapılmış konuların daha iyi kavranması açısından çaba sarf edilmiştir.          
Yazılı soruları hazırlanırken;
    Sınav öncesi “Belirtke tablosu” hazırlanarak; Soruların değişik yorumlara açık olmayacak biçimde ve öğrencilerin tümü tarafından doğru anlaşılır olmasına,
    Kitaplardan alınan soruların çoğu zaman hatırlamayı ölçtüğü oysa öğretmenin esas amacının ileriki basamaktaki zihin yeteneklerini geliştirmek olduğundan soruların ders kitaplarından ve diğer kaynaklardan aynen alınmamasına dikkat edilmiştir.
    Konular işlenirken önemli kısımlar not tutturularak ya da altları çizdirilerek öğrencide dikkat toplaşımını artırmış, böylece daha etkin bir öğrenme süreci sağlanmıştır.
    Ezberlenecek cevapları yoklayacak yerine bilgilerin yorumunu ve yeni durumlara uygulanmasını gerektiren sorular tercih edilerek, genel sorular yerine aynı konuda daha özel ve kısa cevaplandırılabilecek sorular sorulmuştur. 
    Sorulara sınırlı cevap istenmesine, güçlük derecelerinin amaca uygun olmasına ve soruların birbirinden bağımsız cevaplandırılmasına önem gösterilmiştir.
    Sınavlara dönük cevap anahtarları hazırlanmış; üzerinde detaylı planlama yapılmasına ve puanlama yapılırken kesinlikle buçuklu puan verilmemesine, işlenecek konunun önceden öğrencilere takdim edilmesine, geçmiş konuyla işlenecek konu arasında bağlantı kurulmasına imtina gösterilmiştir. Ayrıca hazırlanan cevap anahtarları ve sınav analizleri, her öğrencinin göreceği şekilde sınıf panolarında ilan edilmiştir.  
    
    

* II.Dönem de de I.sınavların  “açık uçlu sorulardan”  II.sınavların “çoktan seçmeli test soruları” ndan yapılması kararlaştırıldı.
* Performans ödevi olarak önceden belirlenen felsefi kitaplardan her öğrenciye bir kitap okutularak; kitap hakkında 5 soruluk bir test yapılıp 1.performans notları verilecektir.2.performans notları ise 1.dönem belirlenen kriterler doğrultusunda verilecektir.
* 12/A sınıfı Mantık dersinin 2.sınavı; öğrencilerin sınava hazırlanmaları sebebiyle, izin alma olasılıkları göz önüne alınarak yukarıda belirtilen tarihten 1-2 hafta önceye alınabileceği kararlaştırıldı. 

Okul Müdür Yardımcısı ...........................; Yazılılar yapıldıktan sonra yazılıların en kısa zamanda okunup, e-okul sistemine işlenip, öğrenciye bildirilmesi gerekir. Bunun yapılması öğrencinin derse istekli olmasını sağlayacaktır. Ayrıca sınav analizleri yapılıp, idareye teslim edilecektir.

5. ..........öğretim yılı birinci kanaat dönemi sonunda sınıflara ve derslere göre başarı durumu’nun tespit edilmesine esas olmak üzere e okul çıktıları incelendi. 
Felsefe Öğretmeni: ...........................; Genel olarak 10 ve 11.sınıf Felsefe derslerinde ve 12.sınıf Mantık dersinde başarı oranının %100 olduğunu belirtti.

** Buna göre; Felsefe dersleri puan ortalamaları aşağıya çıkartılmıştır. 10.sınıflarda en düşük puan ortalamasına 10-F sınıfı 11.sınıflarda 11-B sınıfı sahiptir. II. dönem itibariyle; Sınıf farklılıkları için gerekli tespitler yapılarak, eksik noktaların giderilmesine devam edilecektir. 

       -Planlamanın düzenli yapılmasının,
       -Uygulanan öğretim metotları ve teknikleri ile kullanılan eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin iyi seçilmesinin, 
       -Yazılı sınavlarda soru hazırlanması ve uygulanmasındaki esaslara uyulmasının,
       - Öğrencilere sıkça uygulamalar yaptırılarak öğrendiklerinin pekiştirilmesi sağlanmasının,
       -Toplantı esnasında alınan kararların uygulanmasında birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesinin,
       -Öğrenci velileri ile bire bir görüşmeler yapılarak tespit edilen ortak ve kişisel sorunların giderilmesinde okul idaresi, ders öğretmeni, veli ve gerekli görülmesi halinde rehber öğretmen ile görüşülmesi, hususlarının etkili olduğu görülmektedir.

        Buna göre ikinci kanaat döneminde de başarıyı daha da artırabilmek için; uygulanan öğretim metotları, araç ve gereçler, sınav sorularının hazırlanması ve uygulanması esnasında uyulması zaruri olan genel esaslara uyulmasının devamına, başarıyı olumsuz yönde etkileyeceği kanaatine varılan öğrenci davranışlarının düzeltilmesi hususunda öğrenci psikolojisini etkilemeyecek şekilde velilerle ve rehber öğretmenle görüşülmeler yapılmasının devamının uygun olacağı kanaatine varmış bulunmaktayım. 
             
6.‘Başarısızlık nedenlerinin araştırılması ve çözüm geliştirici kararların alınması’ başlıklı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. Düşük not ortalamalarının görüldüğü sınıflarda bazı araştırmalar yapılmış, sonuçlar ve alınacak tedbirler aşağıya sunulmuştur:
    1.sınavda; 0-49 puan aralığında not alan öğrencilerle bire bir görüşülmüş başarısızlık nedenlerini anlatmaları istenmiştir. Öğrencilerin Çoğunluğu anlatılan konuları dikkatlice dinlemediklerini, bu yüzden sonraki konuları anlayamadıklarını ifade etmişlerdir. Ayrıca dersin içeriğinin soyutsal olması, bu dersi ilk kez görüyor olmaları, konular hakkında gerekli tekrarlar yapılmayarak sınav gününe bıraktıklarını belirtmişlerdir. Genel anlamda Sayısal şubelerdeki öğrenci yapıları analiz edildiğinde kitap okuma alışkanlıklarının olmadığı, Soru sorma, düşündüğünü ifade etme yeteneği, sosyal cesaret gibi hususlar bakımından eksikliklerin yaşandığı tarafımdan tespit edilmiştir. Bazı öğrencilerin ders kitaplarını zaman zaman getirmedikleri, verilen ödev ve etkinlikleri de aksattıkları görülmüştür. Tekrar ve pekiştirmelerin zamanında yapılmayıp, çalışmanın sınav akşamına bırakılması da başka bir faktör olarak dikkati çekmiştir.

II.Dönemde de;  başarısız olan öğrenci ve sınıflara aşağıda belirtilmiş olan tedbirler  uygulanacaktır:

    Başarısız puan alan her öğrenciye anlamadıkları konuları liste halinde tarafıma sunmaları istenecek. Bu konularda çalışma föyleri, EBA portalından  Konu tarama testleri ve belirli bir süre dâhilinde bitirmeleri gereken soru bankaları verilecek. Bu hususlarda takipler yapılacaktır. 
     Popüler/ güncel olan olan ya da felsefi içerik taşıyan kitaplardan her ay 1 tane okumaları istenecektir.
     Başarısız olunan konu ya da ünite ile ilgili öğrencilere sunum çalışmaları yaptırılıp sınıfla paylaşımı sağlanacaktır.
    Bu sınavda Çok başarılı olan diğer öğrencilerle irtibat kurmaları sağlanacak, nasıl başarılı oldukları hususunda onlardan fikir alışverişinde bulunmaları sağlanacaktır.
    Okul Rehberlik servisiyle işbirliği yapılarak özellikle sözel derslere nasıl çalışılması gerektiği hususunda bu öğrencilere bilgi verilmesi sağlanacaktır.
    Sosyal cesaret kazanma ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmeleri açısından dersin son 5-       10 dakikasında güncel bir konu hakkında sınıfa söylemde bulunmaları sağlanacak. Ders öğretmeni gibi davranmaları istenecektir.

7.Derslerin işlenişinde izlenilecek yöntemler;
*Felsefe dersinde konular işlenirken; 
-Genellikle gündelik yaşam ile ilgisiz gibi görünen felsefe dersinin konularının anlamı ve önemi anlaşılır bir dille aktarılacaktır.
-I.Dönemde de olduğu gibi II. Dönemin başında, öğrencilerden dersleri hangi yöntemle işlemek istediklerine dair görüş alınacaktır.  
-Tez-antitez-sentez ilişkisi sıklıkla kullanılacak, bilgi aktarmaktan ziyade bilgi üretme amaçlanacaktır. Konu işlenirken, konunun özelliğine göre uygun yöntem ve teknik seçilerek, öğrencilerin daha kolay anlayabilmeleri için terminoloji ve kavramlar tanıtılacaktır. Kavramlar açıklanıp daha sonra konu anlatımına geçilecek ve en son da felsefe problemleri ele alınarak açıklanacaktır. 
-Felsefenin, yaşamın zorunlu bir ürünü olduğu belirtilip, öğrencilerin zaman zaman kendilerini de sorgulayarak farkında olmadan felsefî etkinlik içinde oldukları hatırlatılacaktır. Bu durum öğrencilerin yaşamın içinden felsefe dersine pozitif transfer yapmalarını neden olacaktır. 
-Derste kesinlikle demokratik bir tutum geliştirilecektir. Öğrencinin çekingenliği ve ifade güçlüğü engellenecektir. Bunun yanında öğrencilerin felsefe problemlerine yaklaşımları rekabet ve yarışma havasında değil, paylaşımlı ve daha ılımlı bir hava içinde sağlanacaktır. 
-Siyaset Felsefesinde Konular işlenirken, yanlış anlama ve değerlendirmelere neden olunmayacak, siyasal veya ideolojik polemiklere girilmeyecek öğrencilerin de girmelerine izin verilmeyecektir. 
-Notun bir amaç değil araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. 
-Felsefe dersinde, öğrenciye aynı konuda farklı görüşlerin olabileceğinin ayırımına vardırarak, başkalarına karşı hoşgörülü olma yaklaşımı kazandırılacaktır.

8.‘Öğrenci Velileriyle Kurulacak İletişimler, başlıklı gündem maddesinin görüşülmesine geçildi. 
 Felsefe Öğretmeni: ...........................; 
       ‘Her öğrencinin birbirinden çok farklı özelliklere sahip olduğu; Bireysel farklılıkların eğitimde temel alınarak velilerle kurulacak diyaloglarda mutlaka bu hususlara değinilmesi gerektiğini belirtti. Öğrencilerin akranlarıyla ya da akrabalarıyla kıyaslama yapılmamasının onların ruhsal gelişimleri açısından son derece önemli bir husus olduğunu vurguladı. Okul Müdür Yardımcısı ........................... ise;”Öğrencilerin gelişim özellikleri konusunda velilerimizin sürekli olarak bilgilendirmesi gerektiğini, Velilere öğrencilerin başarısızlıkları ve olumsuz yönleri yerine başarılı ve olumlu yanlarının anlatılması gerektiğini belirtti.”

9.Dilek ve Temenniler bölümünde söz alan Okul Müdür Yardımcısı ...........................;
      
     ‘Başarıyı artırmak adına uygulanabilir nitelikte kararlar almanın önemini bir kez daha vurgulayarak, alınan kararlarda başarılı olunması temennisiyle kurum olarak başarılı ve sorunsuz bir öğretim yılı geçirilmesini dilerim.’dedi.
     Gündem maddeleri üzerinde başka söz alan olmadığından bir sonraki oturumda tekrar görüşülmesi dileğiyle toplantıya son verildi.
          ...........................                                                                                     ...........................                                                                                                                                                                                 
    Felsefe Grb. Öğretmeni                                                                           Okul Müd.Yrd.
    
                                                                            …../02/2022 

UYGUNDUR.

……………….
Okul Müdürü
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol