KULÜP YILLIK PLANLARI!

SOSYAL ETKİNLİK KATILIM BELGESİ

T.C. Kimlik No   :                                                                                                                         Belge No  :

Adı ve Soyadı      :                                                                                                                          Tarihi       :

Okulun Adı         :                                                                                                      

Sınıfı                    :

Okul No               :

                   Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince ……………………………katılımından dolayı bu belge verilmiştir.

              İmza

       Okul Müdürü

        Mühür

SOSYAL ETKİNLİK BAŞARI BELGESİ

T.C. Kimlik No   :                                                                                                                         Belge No :

Adı ve Soyadı      :                                                                                                                         Tarihi     :

Okulun Adı          :                                                                                                                        

Sınıfı                    :

Okul No               :

                   Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince ………………………………… alanında gösterdiği başarıdan dolayı bu belge verilmiştir.

                  İmza

       Okul Müdürü

        Mühür

EK-3

SOSYAL ETKİNLİK TEŞEKKÜR BELGESİ

Adı ve Soyadı / Kurum/Kuruluş :                                                                                                  Belge No :

Okulun Adı                                  :                                                                                            Tarihi      :

                                                                                                       

                   Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince ………………………. katılımı ve katkılarından dolayı bu belge verilmiştir.

              İmza

       Okul Müdürü

        Mühür

     EK-4

Açıklama: Okullarda bu çizelgede yer alan öğrenci kulüpleri dışında da kulüpler oluşturulabilir. Konuları birbirine yakın olanlar birleştirilerek yeni öğrenci kulüpleri kurulabilir.

VELİ İZİN BELGESİ

Velisi bulunduğum...........sınıfı..........nolu…………………….isimli öğrencinin … / … / 20.. tarihinde/ … / … / 20.. - … / … /20.. tarihleri arasında planlanan..........................çalışmasına/gezisine/toplum hizmetine katılmasında herhangi bir sakınca görmediğimi bildiririm. … / … / 20...

(İmza)

Veli

Adı Soyadı

Adres  :

Tel      :

e-Posta:

EĞİTİM KURUMU GEZİLERİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin tarafları

MADDE 1- Bu sözleşme, …………………….. Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi ile yüklenici acente/firma ………………………………………………….. arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde yapılmıştır.

Taraflara ilişkin bilgiler

MADDE 2-

2.1. Eğitim kurumunun adresi : …………………………………………………….………. olup

Tel ve Belgegeçer No:…………………………………………………………………….dir

Elektronik Posta Adresi : ………………………………………………………………...dir.

2.2. Yüklenici acente/firmanın tebligat adresi : ……………………………………..………olup

Tel ve Belgegeçer No:……………………………………………………………………dir,

Elektronik Posta Adresi  : ………………………………………………………………..dir.

2.3 Madde 2.1 ve 2.2’de belirtilen adreslerin değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

İşin tanımı

MADDE 3-

3.1. Sözleşme konusu iş; ……………………… Anaokulu/İlkokulu/Ortaokulu/Lisesi öğretmen, öğrenci ve velilerinden oluşan gezi grubunun ………………….’ya düzenleyecekleri geziye ilişkin sözleşmenin konusunu oluşturmaktadır.

3.2.Gezinin süresi: Gezi, ... /… / 20… saat: ……’da hareket, … / ... / 20.. saat : ….………’da dönüş olmak üzere toplam ……. gece ………gündüzdür.

3.3.Yol güzergâhı ve gezilecek yerler: Gezi Planında (EK- 9) açıklandığı biçimdedir.

Ulaşım biçimi

MADDE 4- Geziler, sigorta ve yolcu güvenliği sağlanmış karayolu, demiryolu, hava ve deniz ulaşım araçları ile düzenlenebilir.

Gezi ücreti ve ödeme şekli

MADDE 5-

5.1. Gezi ücreti, sigorta ve vergiler dahil toplam ……………………….TL’dir. Bu iş için sözleşme bedelinin % ….’u oranında ön ödeme sözleşmenin imzalanmasını müteakip …………….. iş günü içerisinde; kalan ücret ise işin bitimini müteakiben …………….iş günü içerisinde yükleniciye ödenecektir.

5.2.Yüklenici, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

5.3. Sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi hâlinde, sözleşme okul idaresince tek taraflı feshedilir ya da gereği gibi ifa edilmemesi okul kusuruna veya mücbir bir sebebe dayanıyorsa gezi planı doğrultusunda gerçekleşen hizmet oranında karşılıklı iyi niyet çerçevesinde uzlaşılarak ödeme yapılır.

Vergi, resim ve harçlar

MADDE 6- Sözleşme kapsamındaki işlerle ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar yükleniciye aittir.

Sorumluluklar

MADDE 7-

7.1. Yüklenici sözleşmeden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesinden sorumludur.

7.2. Gezi sırasında, yüklenicinin sözleşmenin esaslı unsurunu oluşturan hizmetlerden bir veya birkaçını sağlamaması ya da sağlamayacağının anlaşılması durumunda, yüklenici, gezinin devam etmesi için okula ilave maliyet getirmeyen eş değerde alternatif tedbirler alır ve sözleşmede yer alan hizmetler ile sunulan hizmetler arasındaki ücret farkını tazmin edemez.

7.3. Yukarıda belirtilen tedbirleri almak mümkün değilse ya da bunlar haklı nedenlerle eğitim kurumu tarafından kabul edilmez ise yüklenici, eğitim kurumunun hareket yerine veya kabul edeceği herhangi bir dönüş noktasına geri dönmesi için aynı gün eş değerde ulaşım imkânı sağlar. Tüketicinin yaptığı tüm ödemeleri iki gün içinde iade eder ve gerekli hâllerde tüketicinin zararını tazmin eder.

7.4. Yüklenici bu işte her bir araç için……… sürücü, rehber gerektiren gezilerde ……… rehber bulunduracaktır. Personelde bir değişiklik olması durumunda gezi öncesinde eğitim kurumu yönetimi bilgilendirilerek değişen personele ilişkin belgeler ibraz edilecektir.

7.5. Gezi sırasında başka bir araç veya personele ihtiyaç duyulması durumunda gezi kafile başkanı bilgisi dâhilinde yüklenici tarafından gerekli tedbirler ivedilikle alınacaktır. Bu çerçevede kullanılacak araç ve görevlendirilecek personel sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz olacaktır.

7.6. Yüklenici sözleşme konusu iş ile ilgili çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları ilgili mevzuatın bu konuyu düzenleyen emredici hükümleri doğrultusunda aynen uygulamakla yükümlüdür.

7.7. Yüklenici, taahhüdün sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur. Bu zarar ve ziyan genel hükümlere göre yükleniciye ikmal ve tazmin ettirilir.

7.8. Eğitim kurumu gezilerinde; 1 kafile başkanı ve 40 öğrenciye kadar en fazla 2 öğretmen görevlendirilir. Sorumlu öğretmen sayısı özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için 10 öğrenciye kadar en az 2, okul öncesi eğitim kurumlarında her grup için en az 1 öğretmen olacak şekilde belirlenir.

7.9. Gezi etkinliklerinin hiçbir aşamasında geziye katılması önceden planlanan yönetici, öğretmen, öğrenci ve veliler ile rehber ve sürücü gibi diğer görevliler dışında başka kişiler kesinlikle ulaşım araçlarına alınmayacaktır.

Mücbir sebepler

MADDE 8- Geziye çıkmadan ve gezi sırasında gezinin gerçekleşmesini olumsuz etkileyecek nitelikte meydana gelebilecek herhangi bir siyasi olay, grev, afet, hava şartları ve devletlerarası ilişkilerde yaşanan olumsuzluklar ile aracın arızası veya kazası mücbir sebep olarak kabul edilir ve ilgili hükümlere göre karşılıklı olarak feshedilir. Araca dayalı sebeplerde aynı özelliklerde yeni bir araç sağlanır.

Sözleşmenin feshi ve devri

MADDE 9- Yüklenicinin sözleşmeyi feshetmesi hâlinde okul, uğradığı zarar oranında tazminat hakkına sahip olur. Ayrıca yüklenici okulun o güne kadar yaptığı tüm ödemeleri ve okulu borç altına sokan tüm belgeleri on gün içinde okula iade eder.

Bildirim

MADDE 10- Eğitim kurumu, sözleşmenin hiç gerçekleşmemesi ya da gereği gibi ifa edilmemesi hâlini, hizmetin ifa edilmesi gerektiği ya da ifa edildiği tarihten itibaren otuz gün içerisinde yükleniciye bildirmek zorundadır.

Sözleşmenin ekleri

MADDE 11-

11.1. Sözleşmeye, düzenlenecek gezide aslı görülerek yüklenici ve eğitim kurumu müdürlüğünce onaylanacak aşağıdaki belgelerin birer örneği eklenir:

a) Yükleniciye ait “İşletme Belgesi” veya yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge.

b) Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen “Seyahat Acentesi İşletme Belgesi”.

c) Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde belirtilen; otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz uluslararası ve yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen ya da otobüs ve otomobille tarifeli ve/veya tarifesiz yurtiçi yolcu taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen uygun yetki belgesi.

ç) Araç sürücüsünün/sürücülerinin “Sürücü Belgesi” ile yurtiçi gezilerde “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2)”, yurt dışı gezilerde ise “Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1)”.

d) Araç sürücüsü/sürücülerin, muavin/muavinlerin, rehber kişi ve gezide görev alacak diğer personelin adlî sicil kaydı belgesi.

e) “Araç Tescil Belgesi” ile “Motorlu Araç Trafik Belgesi”.

f) Araçların “Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigorta Poliçesi” ve “Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdî Kaza Sigorta Poliçesi”.

g) Araç, yüklenici tarafından kiralanmış ise “Araç Kiralama Sözleşmesi”.

ğ) Görevlendirilmesi hâlinde tur rehber/rehberlerine ait “Profesyonel Turist Rehberi Kimlik Kartı”.

11.2. Gezi planı ve geziye katılanların T.C. Kimlik Numaralarının yazıldığı liste.

Eğitim kurumu servis araçları

MADDE 12- Tahditli plakalı otobüsler okul servis aracı olarak kullanılmaları hâlinde hizmet vermekte olduğu eğitim kurumunun öğrencilerini, okul idaresince düzenlenen veya iştirak edilen gezi, tören, kutlama ve benzeri amaçla mücavir alanı dâhil belediye sınırları dışına Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde götürüp getirebilir.

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 13- Bu sözleşme ve eklerinde hüküm bulunmayan hâllerde ilgili mevzuata ve Bakanlıkça bu konuda yapılan düzenlemelere göre hareket edilir.

Anlaşmazlıkların çözümü

MADDE  14- Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde, uzlaşılamadığında ……………………… mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

Özel hüküm

MADDE 15- İşin nevi ve diğer gerekli görülen hususlara burada yer verilir.

……………………………………………………………………………………………………

Yürürlük

MADDE 16- Bu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme, ………………. (……………) maddeden ibaret olup eğitim kurumu ve yüklenici tarafından ekleriyle birlikte tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra ……/……/ 20…  tarihinde birlikte imzalanmıştır.

          EĞİTİM KURUMU YÖNETİMİ

                                     YÜKLENİCİ

EK-7/a

………………………………………………..……..…………..MÜDÜRLÜĞÜ

EĞİTİM KURUMU SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLANI

                                               Öğretim Yılı : 20...../20......

TARİH

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

Sosyal Etkinlikler Kurul Başkanı                      Üye                                              Üye      

                İmza                   İmza                                        İmza

           Adı Soyadı                 Adı Soyadı                    Adı Soyadı

      Üye                                   Üye                             Üye                         Üye

    İmza                                   İmza                            İmza                        İmza

dı Soyadı         Adı Soyadı     Adı Soyadı    Adı Soyadı

OLUR

…./…./20..

(İmza-Mühür)

Eğitim Kurumu Müdürü

………………………………………………..……..…………..MÜDÜRLÜĞÜ

ÖĞRENCİ KULÜBÜ SOSYAL ETKİNLİKLER YILLIK ÇALIŞMA PLANI

Kulüp/Etkinlik Adı : .......................                                             Öğretim Yılı : 20...../20......

TARİH

AMAÇ

YAPILACAK ETKİNLİKLER

Sosyal Etkinlikler Kurul Başkanı             Danışman Öğretmen            Öğrenci Kulübü Temsilcisi        

                İmza                   İmza                                        İmza

           Adı Soyadı                 Adı Soyadı                    Adı Soyadı

OLUR

…./…./20..

(İmza-Mühür)

Eğitim Kurumu Müdürü

GEZİ PLANI

Eğitim Kurumunun Adı

Gezi Tarihi

Gezi Yeri

Geziye Çıkış Saati

Geziden Dönüş Saati

Gezi Kafile Başkanı

Takip Edilecek Yol

Gezinin Amacı

 

Gezinin Konusu

Gezi İçin Öğrencilere Verilecek

İnceleme-Araştırma Görevi

Değerlendirme

GEZİYE KATILACAK SINIFLAR VE ÖĞRENCİ SAYILARI

Sıra No

Şube

Kız

Erkek

Toplam

1

2

3

4

5

Toplam

GEZİYE KATILACAK SORUMLU VE REHBER ÖĞRETMENLER

Sıra No

Adı ve Soyadı

İmzası

1

2

3

4

5

6

GEZİYE KATILACAK ARAÇLAR

Yüklenici Firma/Acente Adı : ……………………………………………………..

……………………………………………………..

İşletme Belgesi  No:  ……………………………..

TÜRSAB Belge No: ……………………………..

B2 / D2 Yetki Belgesi No: ………………………

Mesleki Yeterlik Belgesi (SRC1 / SRC2) No:

……………………………………………………

Şoförün Adı ve Soyadı

Araç Plakası

Model Yılı

1

2

3

4

Ayrıntıları yukarıda belirtilen bir gezi düzenlemek istiyorum/istiyoruz.

                         Arz ederim/ederiz.                                                                           OLUR

                             …./…../20…                                                                   …./…../20…

                      …………………….                                                         …………………..

                    (Adı-Soyadı, İmza)                                                      (Adı ve Soyadı, İmza, Mühür)

                  Öğretmen/Öğretmenler                                                       Eğitim Kurumu Müdürü   

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol