Güncel İOKBS Denemeleri

1.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "de" nin yazı-
       mıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

       A) Kahramanı olmayan bir ulusun geleceği de olmaz. 
       B) Konya'ya giderken takım elbisemide yanıma al-
            dım. 
       C) O gelmese de biz yarın pikniğe gideriz. 
       D) Çantasını her zaman arabada bırakıyor.


 2.  “Gördüklerimizi, yaşadıklarımızı olduğu gibi aktar-
       mak olanaksızdır.” 

       Yukarıdaki cümlenin özellikleri, aşağıdakilerin
       hangisinde doğru olarak verilmiştir?

       A) Kurallı – olumsuz – ad – bileşik               
       B) Devrik – olumsuz – ad – bileşik
       C) Kurallı – olumlu – eylem – basit               
       D) Devrik – olumlu – eylem – basit


 3.  “Yan” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde mecaz 
       anlamıyla kullanılmıştır?

       A) Muğla’da onlarca ağaç cayır cayır yandı.
       B) Sınav ertelendiği için biletlerimiz yandı.
       C) Üç katlı villa sahibinin gözü önünde yandı.
       D) Muhabbete dalınca ocaktaki yemek yandı.


 4.  Ünlü besteci Beethoven, yirmili yaşlarının sonlarına 
       doğru işitme sorunları yaşamaya başlamıştı. Bu so-
       runlar ……. neredeyse hiçbir şey ……. hâle gelen 
       Beethoven’ın bu esnada yeni bir yöntem geliştirdiği 
       söylenir. Beethoven, piyanosuna tutturduğu metal 
       bir çubuğu ……. kemik titreşimi yoluyla sesleri duy-
       maya çalışıyordu. Bu yöntemde, piyanoda oluşan    
       titreşimler metal çubuktan geçerek dişlere ulaşıyor 
       ve buradan kafatası aracılığıyla iç kulağa iletiliyordu. 

       Bu metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağı-
       dakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir? 

       A) çözülünce – algılayamaz – tutarak
       B) ilerleyince – duyamaz – ısırarak 
       C) ortaya çıkınca – işitemez – fırlatarak 
       D) yaşanınca – sezemez – bağlayarak
 5.  “Öğretmenimiz bize hiç zor soru sormaz.” cümle-
       sindeki “zor” sözcüğünün karşıt anlamlısı aşağı-
       daki cümlelerin hangisinde verilmiştir?

       A) Sınavdaki soruları güçlükle çözdüm.
       B) Bu işin bu kadar kolay çözüleceğini düşünmemiş-
            tim.
       C) Nedense bütün işler hep bana kalır.
       D) Benim için diğer dersler önemli değil.


 6.  Avustralya’daki bir doğa parkında dünyaya gelen mi- 
       nik koala yavrusu, dünyanın ilk mavi gözlü koalası. 
       Onun bu özelliği, onu gören herkesi şaşırtıyor. Bu, 
       bugüne kadar hiç rastlanmamış bir durum. Çünkü 
       koalaların gözleri kahverengi olur. Koalalar biz insan-
       lar gibi farklı göz renklerine sahip değildir. Parktaki 
       görevlilerin Frankie adını verdikleri yavru koalanın 
       anne ve babası da kahverengi gözlü. Minik koala 
       yavrusunun gözlerinin nasıl öteki koalalardan farklı 
       olduğu bilinmiyor. Ancak uzmanlar Frankie’nin çok 
       sağlıklı olduğunu ve görüşünde herhangi bir sorun 
       olmadığını belirtiyorlar.  

       Bu parçanın yazılış amacı aşağıdakilerden han-
       gisidir?

       A) Farklı bir koala hakkında bilgi vermek 
       B) Koalaların yaşam alanlarını anlatmak 
       C) Koalaları diğer hayvanlarla kıyaslamak 
       D) Avustralya’daki doğal yaşamı anlatmak


 7.  Teknoloji, günümüzün vazgeçilmezi olup artık gözü-
       müzü çevirdiğimiz yerde görebileceğimiz bir kavram-
       dır. Teknolojinin insanlara çok kolaylık sağladığını 
       ve bu durumun insanları çok mutlu ettiğini biliyoruz. 
       Teknoloji aslında ihtiyaçlardan doğan bir kavramdır. 
       Ama insanların çoğu bunun farkında bile değiller 
       hatta merak bile etmiyorlar. Sosyal medya onlar için 
       gerçek hayat, gerçek hayatsa sahte hayat olmuş.

       Teknolojinin hem yararları hem de zararları vardır. 
       Teknolojik alet dediğimiz bulaşık makinesi, buzdola-
       bı, bilgisayar, telefon ve tablet ve daha birçok şey 
       teknolojik alettir ve bunlar bizim için güzeldir. Ama 
       bu güzelliğin yanında bir de kötülük vardır. İnsanlar-
       da bu kötülüğü bilmelerine rağmen bağnazlığı bırak-
       mamakta kararlılar. Teknolojinin zararları ise göz 
       bozukluğu ve kamburlaşmadır. Ayrıca daha aklımı-
       za ve hatta hayalimize bile gelmeyen bir sürü şey 
       vardır. Bu durumu bile bile sizce teknolojik aletleri 
       kullanmamız sizce garip değil mi?  

       Bu iki paragraf karşılaştırıldığında aşağıdaki ve-
       rilen ifadelerden hangisi yanlıştır? 

       A) Yazıların ikisinde de karşılaştırmaya yer verilme-
            miş. 
       B) Yazıların ikisinde de örneklemeden yararlanılmış-
            tır. 
       C) Yazıların ikisi de bu durumun farkına varmamızı 
            istiyor. 
       D) İki yazıda bilgi vermek amacıyla yazılmış.
    8.  (1) Eski çağlarda insanlar, zamanı güneşin gökyü-
          zündeki hareketlerine bakarak tahmin ediyorlardı. 
          (2) Sonra insanlar gölgenin uzunluğunun gün için-
          de değiştiğini ve hareket ettiğini fark ettiler. (3) Za-
          manı güneşe değil, gölgelere bakarak daha kesin 
          bir şekilde söyleyebileceklerini anlayınca güneş 
          saatini keşfedecek adımı atmak kolaylaştı. (4) Gü-
          neş saati yüzyıllardır ve hatta bugün dahi kullanıl-
          maktadır. (5) İlk güneş saatleri yere saplanan di-
          reklerin etrafına gölgenin konumunu belirlemek 
          amacıyla yerleştirilen taşlardan oluşuyordu. 

          Numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın 
          akışını bozmaktadır? 

          A) 2               B) 3               C) 4               D) 5


    9.  Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy, Maarif Vekaleti 
          (Millî Eğitim Bakanlığı) tarafından düzenlenen ve 
          724 şiirin katıldığı İstiklal Marşı yazma yarışması-
          na önce ödüllü olduğu için katılmamış, ardından 
          eğer kazanırsa ödülü kabul etmemek üzere bu 
          yarışmaya katılacağını söylemiş ve Tacettin Der-
          gâhında bu ülkenin vatan, bayrak gibi şerefli de-
          ğerlerinden birine imzasını atmıştır. 
          Peki ya sizce parası olduğu için mi milletvekili 
          maaşının 8 lira olduğu dönemde 500 liralık bu 
          ödülü kabul etmemiştir? Tabii ki hayır. Çünkü o 
          zamanlar Mehmet Akif’in üzerine giyecek bir pal-
          tosu dahi yoktur. Mısır’a zorunlu olarak giden 
          Mehmet Akif’in Mısır’dan arkadaşına yazdığı bir 
          mektupta milletvekili arkadaşından küçük bir mik-
          tar parayı borç istemesi ise ömrü boyunca yokluk 
          içerisinde yaşadığının belki de en büyük kanıtıdır. 
          O, yurdundan ayrılarak Mısır’a gitmek zorunda kal
          mıştır. Zorunda kalmıştır diyorum çünkü Mehmet 
          Akif’in “Arkamda polis hafiyesi gezdiriyorlar. Ben 
          vatanını satmış ve memlekete ihanet etmiş adam-
          lar gibi muamele görmeye tahammül edemiyorum 
          ve işte bundan dolayı gidiyorum.” demesi çok sev-
          diği vatanından neden ayılmak zorunda kaldığının 
          sizler için en büyük göstergesidir.   

          Yukarıdaki metinden aşağıdakilerden hangisi-
          ne ulaşılabilir?

          A) Akif, İstiklal Marşı yarışmasına tereddüt etme-
               den katılmıştır.
          B) Akif, İstiklal Marşı’nı Mısır’da yazmıştır.
          C) Akif, ülkesi dışına milli ve manevi hassasiyetleri 
               nedeniyle gitmiştir.
          D) Akif, İstiklal Marşı ödülünü kabul etmemek zo-
               runda kalmıştır.


 10.  Aşağıdakilerin hangisinde, diğerlerinden farklı 
          bir öge vurgulanmıştır?

          A) Ona son hediyeyi sevgilisi verecekmiş.    
          B) Gece olmasına rağmen gezmeden gelmedi.
          C) Sana vereceğim kitabı evde bıraktım.        
          D) Sabah dedemle beraber balığa gittik. 
 11.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “aynı kişinin, 
          aynı yere ikinci defa çağrıldığı” anlamı vardır?   

          A) Arkadaşım bu hafta beni de evine çağırdı.
          B) Arkadaşım da bu hafta beni evine çağırdı.
          C) Arkadaşım beni evine bu hafta da çağırdı.
          D) Arkadaşım bu hafta beni evine de çağırdı.

 12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hayıflanma 
          duygusu vardır?

          A) Keşke param varken o evi de alsaydım.
          B) Keşke o evi almasaydım.
          C) Bütün gün evde boş boş oturuyor.
          D) Bu film çok güzelmiş.

 13.  Öyle neşeliydi ki, bir saçak altında titreşen köpek 
          yavrusunu görünce kucağına aldı ve yavruyu ısıttı. 
          Köpek gecenin soğuğundan kurtulduğu ve başını 
          okşayan bir el olduğu için mutluydu. Gece yarısın-
          dan sonra tüm apartmanı dumanlar sardı.

          Metinde altı çizili cümledeki anlam ilişkisi aşa-
          ğıdakilerin hangisinde vardır?

          A) Elektrikler kesilince düğüne ara vermek zorun-
               da kaldık.
          B) Yeterince çalıştıysan sınav kaygısı taşımana 
               gerek yok. 
          C) Yaşanan o kötü olaydan sonra ne yapacağımı 
               bilemedim. 
          D) Aradığın kitabı kütüphanenin sadece bu bölü-
               münde bulabilirsin.

 14.  (1) ‘‘Bromeliacea’’ ailesinin yenilebilen tek meyve-
          si ananastır. (2) Ananasın yetişmesi için on sekiz 
          ay gerekir. (3) Yalnızca olgunlaşmış ananaslar ha-
          sat edilmelidir. (4) Ananasın en rağbet görenleri 
          “Kelle Şeker” ve “Kırmızı İspanyol” adlarıyla anılır. 

          Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisin-
          de diğerlerinden farklı türde bir fiilimsi vardır? 

          A) 1               B) 2               C) 3               D) 4

 15.  Düzenli spor yapan kişilerin dinlenme halindeki 
          kalp atış hızı, spor yapmayan kişilere oranla daha 
          düşüktür. Düzenli spor yapan kişi, stres altınday-
          ken kalp atışları spor yapmayan kişilerden daha 
          düşük düzeyde kalır ve yavaş yavaş yükselir. Hal-
          buki vücudu hareketsizliğe alışmış bir kişinin kalp 
          atışları aniden fırlayabilir. Düzenli spor yapanlar 
          bu riskten uzak kalır.

          Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yo-
          lu aşağıdakilerden hangisidir?

          A) Tanık gösterme                  B) Örnekleme 
          C) Tanımlama                         D) Karşılaştırma
 16.  Ah bu türküler, köy türküleri
          Karanlık kuyularda açılmış çiçekler gibi
          Kiminin reyhasından geçilmez
          Kimi zehir, kimi zemberek gibi.

          Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki söz sanatların-
          dan hangi vardır?

          A) Benzetme                             B) Kişileştirme
          C) Konuşturma                          D) Abartma

 17.  Tüm dertlerimizi annemize anlatır, yardım beklerdik.

          Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni 
          aşağıdakilerden hangisidir?

          A) Özne – yüklem uyumsuzluğu
          B) Yer tamlayıcısı eksikliği
          C) Eklerin yanlış kullanılması
          D) Gereksiz sözcük kullanılması

 18.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi "nesne-yüklem"  ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

          A) Üzüm üzüme baka baka kararır.
          B) Vakitsiz öten horozun başını keserler.
          C) Irmaktan geçerken at değiştirilmez.
          D) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.

 19.  Aşağıdaki cümlelerden hangisi sıralı cümledir?

          A) Arabacı, atları arabaya koşuyordu.
          B) Kitap, kalem ve kitap getirmemişler?
          C) Sınıfa girdi, sessizce yerine oturdu.
          D) Ne ağlayan ne gülen vardı burada.

 20.  “Küçük bir kalabalık -ancak çok yaklaşınca görüle bilen- köye giden geniş yolun ağzında durmuştu.” 

          Bu cümledeki kısa çizgilerin yerine aşa¬ğıdaki 
          noktalama işaretlerinden hangisi konursa aynı 
          işlevde kullanılmış olur? 

          A) Virgül                              B) Üç Nokta   
          C) İki Nokta                         D) Noktalı Virgül

 21.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir duyu organı ile algılanabilen bir kavram, başka bir du-
          yu organına aktarılarak kullanılmıştır?

    
    
    
    
          A) Araba bozuk kaldırımların üstünde sallanıyor.
          B) Acı bir sesle hepimiz irkildik.
          C) Onlar, daha fazla dayanamayarak sessizce bir-
               birini kucakladılar.
          D) Hayran olduğum kişiyi bir mektep çocuğu gibi 
               yaka paça alıp götürdü.
 

Alıntı

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol