İngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 5000 Kelime

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1 but ama, fakat
2 there orada
3 you sen
4 he- she- it o
5 like sevmek, hoşlanmak
6 if gitmek
7 just sadece
8 was oldu
9 what ne
10 so bu yüzden, yani, öyle
11 all herşey
12 get almak
13 here burada, işte
14 right sağ
15 know bilmek, tanımak
16 go gitmek
17 with ile, birlikte
18 can yapabilmek
19 she o
20 out dışarı
21 about hakkında
22 they onlar
23 want istemek
24 one bir
25 say söylemek
26 up yukarı
27 him onu
28 well iyi
29 how nasıl
30 think düşünmek
31 now şimdi
32 her ona
33 come gelmek
34 tell söylemek
35 look bakmak
36 take almak
37 gonna olacak
38 your sizin
39 make yapmak
40 why neden
41 see görmek
42 need ihtiyaç, ihtiyaç duymak
43 who kim
44 good iyi
45 back geri
46 us bize
47 as gibi, olarak
48 time zaman
49 his onun
50 when ne zaman
51 from itibaren, -den beri
52 them onları
53 would olur
54 were idi
55 an bir
56 thing şey, nesne, obje
57 our bizim
58 where nerede
59 then daha sonra
60 or veya
61 really gerçekten, hakikaten
62 guy adam, herif
63 mean anlamına gelmek
64 had vardı
65 to için
66 some bazı
67 it o
68 way yol
69 do yapmak
70 thank teşekkür
71 talk konuşma
72 people insanlar
73 because çünkü
74 more daha
75 sorry üzgünüm
76 man adam
77 work
78 never asla
79 by tarafından
80 too çok
81 down aşağı
82 kill öldürmek
83 should meli
84 help yardım
85 give vermek
86 call aramak
87 little küçük
88 happen meydana gelmek, olmak
89 only sadece, tek
90 wait bekle
91 find bulmak
92 god tanrı
93 sure elbette, emin
94 off kapalı
95 love aşk
96 day gün
97 over bitmiş
98 keep tut
99 maybe belki
100 two iki
101 still hâla, durgun, hareketsiz
102 please lütfen
103 even hatta
104 any herhangi
105 try denemek
106 friend arkadaş
107 stop dur
108 feel hissetmek
109 that şu, o
110 we biz
111 hear duymak
112 and ve
113 other diğer
114 new yeni
115 into içine
116 thought düşünce
117 before önce
118 than göre
119 ask sormak
120 much çok
121 yes evet
122 these bunlar
123 anything hiçbir şey, her şey
124 use kullanmak, kullanım
125 put koymak
126 first ilk
127 again tekrar
128 great harika
129 night gece
130 very çok
131 their onların
132 last son
133 year yıl
134 life hayat
135 nothing hiçbir şey değil
136 after sonra
137 believe inanmak
138 leave ayrılmak
139 those onlar, şunlar
140 have sahip olmak
141 name isim
142 better daha iyi
143 ever hiç
144 move hareket
145 long uzun
146 place yer, yerleştirmek
147 someone birisi
148 start başlat
149 ok tamam
150 fine iyi, hoş, ceza kesmek
151 everything her şey
152 stay kalmak
153 always her zaman
154 girl kız
155 mr bay
156 father baba
157 home ev
158 of nın-nin
159 be olmak
160 away uzakta
161 kind tür, çeşit
162 kid çocuk
163 me ben
164 done tamam
165 live canlı
166 big büyük
167 hell cehennem
168 dead ölü
169 die ölmek
170 every her, bütün, her bir
171 listen dinlemek
172 which hangi
173 lot çok
174 might belki
175 made yapılmış
176 through vasıtasıyla
177 around çevrede, etrafında
178 head kafa
179 bad kötü
180 on üzerinde
181 wrong yanlış
182 nice güzel
183 boy oğlan, erkek
184 enough yeterli
185 remember hatırlamak
186 else başka
187 son oğul, evlat, çocuk
188 left sol, kalmak
189 turn dönmek, çevirmek
190 care önemsemek, bakım, ilgi
191 own kendi
192 show göstermek
193 hand el
194 run koşmak, çalıştırmak
195 hi selam
196 guess tahmin
197 play oyna
198 understand anlama
199 baby bebek
200 found kurmak, tesis etmek, bulunmuş
201 three üç
202 watch izlemek
203 dad baba
204 another diğer, başka
205 hold ambar, tutma
206 best en iyi
207 actually aslında
208 fight kavga
209 course kurs
210 world dünya
211 city şehir
212 for için
213 old eski, yaşlı
214 came geldi
215 bring getirmek
216 same aynı
217 saw testere
218 brother erkek kardeş
219 mom anne
220 hello merhaba
221 mind akıl, önemsemek
222 does yapar
223 next sonraki
224 meet tanışmak, buluşmak, karşılaşmak
225 together birlikte
226 end son
227 king kral
228 not değil
229 yourself kendin
230 miss özlemek
231 mother anne
232 went gitti
233 already zaten, çoktan
234 family aile
235 job
236 idea fikir
237 real gerçek
238 pretty tatlı, hoş, sevimli
239 many çok
240 everyone herkes
241 money para
242 wanna istiyorum
243 men erkekler
244 sound ses
245 question soru
246 both her ikisi de
247 worry endişelenmek
248 problem sorun
249 whole bütün
250 open açık
251 word sözcük
252 matter önemli olmak, madde, mesele
253 anyone kimse
254 while süre
255 huh ha
256 without olmadan
257 room oda
258 eye göz
259 once bir zamanlar
260 ready hazır
261 hard zor
262 woman kadın
263 coming gelecek
264 seen görüldü
265 change değiştirmek, değişiklik
266 today bugün
267 hope umut
268 seem görünmek
269 trust güvenmek, güven
270 happy mutlu
271 yet henüz
272 point puan
273 minute dakika
274 gotta -meli, -malı
275 part bölüm
276 most çoğu, en çok
277 house ev
278 second ikinci
279 face yüz
280 walk yürümek
281 save kayıt etmek
282 hour saat
283 damn lanet olsun
284 since dan beri
285 lost kayıp
286 check kontrol
287 something bir şey, falan
288 until a kadar
289 stuff şey
290 lord kral
291 deal anlaşma, ilgilenmek
292 lie yalan söylemek, yatmak, uzanmak,
293 ago önce
294 week hafta
295 number numara
296 whatever her neyse
297 myself kendim
298 exactly kesinlikle, tamamen
299 hurt canını yakmak
300 sir bayım
301 tonight bu gece, bu akşam
302 car araba
303 few az
304 date tarih, randevu, biriyle çıkmak
305 sleep uyumak, uyku
306 probably muhtemelen
307 close kapat
308 alone yalnız
309 whoa çüş
310 fuck kahretsin
311 phone telefon
312 safe güvenilir, güvende
313 door kapı
314 eat yemek
315 true doğru
316 person kişi
317 doe dişi geyik
318 fun eğlence
319 speak konuşmak
320 gun tabanca
321 queen kraliçe
322 cause sebep olmak, sebep
323 stand ayakta durmak
324 each her biri
325 case durum
326 break mola, mola vermek
327 drink içmek, içki
328 chance şans
329 game oyun
330 reason neden
331 hit vurmak
332 pick toplamak
333 month ay
334 gave verdi
335 shit bok
336 wow vay
337 excuse bahane
338 death ölüm
339 rest dinlenme
340 bit bit, gem, önemsiz
341 morn sabah
342 lady hanım
343 cool havalı, serinlik
344 wife kadın eş
345 five beş
346 figure rakam, şekil, yer almak, ifade etmek
347 sit oturmak
348 story hikaye
349 answer cevap vermek
350 alive canlı
351 forget unutmak
352 wish dilek, dilemek
353 win kazanmak
354 also ayrıca, aynı zamanda
355 fire ateş
356 such böyle
357 crazy çılgın
358 buy satın almak
359 interest ilgi, ilgisini çekmek
360 under altında
361 side yan
362 sister kız kardeş
363 mine benim
364 truth hakikat
365 easy kolay
366 shot atış, vurmak
367 least en az
368 read okumak
369 far uzak
370 party parti
371 hate nefret
372 soon yakında
373 inside içeride
374 pull çek
375 clear temiz, açık, berrak
376 anymore artık
377 hang asmak
378 tomorrow yarın
379 follow takip et
380 anyway neyse
381 everybody herkes
382 shut kapamak
383 different farklı
384 pay ödemek
385 lose kaybetmek
386 stupid aptal
387 order sipariş
388 school okul
389 moment an
390 daughter kız evlat
391 business
392 secret gizli
393 no hayır
394 book kitap
395 against karşısında
396 heart kalp
397 build yapı, inşa etmek
398 protect korumak
399 war savaş
400 late geç
401 light ışık
402 afraid korkmuş, kaygılı, üzgün
403 blood kan
404 send gönder
405 four dört
406 choice seçim
407 either ya
408 promise söz vermek
409 learn öğrenmek
410 water su
411 wear giymek, giyinmek
412 hot sıcak
413 cut kesmek
414 behind arkasında
415 met tanışmak
416 island ada
417 power güç
418 funny komik
419 supposed sözde
420 line hat
421 sometimes bazen
422 later sonra
423 welcome hoşgeldiniz
424 food gıda
425 drive sürmek
426 couple çift
427 wall duvar
428 somebody birisi
429 almost neredeyse
430 brought getirdi
431 important önemli
432 free beleş
433 wedding düğün
434 between arasında
435 begin başlamak
436 body vücut, gövde, ceset
437 murder cinayet
438 machine makine
439 dude kanka
440 dinner akşam yemegi
441 lead öncülük etmek
442 sign işaret
443 though rağmen
444 team takım
445 land arazi
446 fact gerçek
447 return dönüş
448 sex cinsiyet
449 half yarım
450 star yıldız
451 dream rüya
452 dog köpek
453 office ofis
454 able yapabilmek
455 wonder merak etmek
456 attack saldırı, saldırmak
457 shoot film çekmek, ateş etmek
458 arrow ok
459 children çocuklar
460 weird tuhaf
461 pass geçmek, geçiş
462 bitch kahpe, kaltak
463 child çocuk
464 fall inmek, düşmek, sonbahar
465 drop düşürmek
466 beautiful güzel
467 outside dışarıda
468 husband koca
469 women kadınlar
470 high yüksek
471 steal çalmak
472 rule kural
473 six altı
474 surprise sürpriz
475 nobody kimse
476 detective dedektif
477 accept kabul etmek
478 hide saklamak
479 act davranmak
480 young genç
481 cop polis
482 perhaps belki
483 making yapımı
484 okay tamam
485 sent gönderilen
486 doctor doktor
487 bed yatak
488 touch dokunma
489 system sistem
490 past geçmiş
491 living yaşam
492 offer teklif
493 expect ummak, beklemek
494 front ön
495 trouble sorun
496 clean temiz
497 become olmak, haline gelmek
498 honey bal
499 burn yakmak, yanmak
500 step adım
501 wake uyanmak
502 ass kıç, kalça
503 black siyah
504 state durum
505 sweet tatlı
506 train tren
507 totally tamamen
508 cover örtmek
509 didnt hiç
510 glad memnun
511 quite epeyce
512 perfect mükemmel
513 throw atmak
514 full tam, dolu
515 police polis
516 street sokak
517 parent ebeveyn
518 ring halka
519 company şirket
520 army ordu
521 control kontrol
522 bet bahis, iddiaya girmek
523 air hava
524 finish bitiş
525 magic sihir, sihirbazlık
526 weapon silah
527 ahead ilerde, önde
528 count saymak, sayı
529 anybody kimse
530 yeah evet
531 running koşu
532 town kasaba
533 mistake hata
534 decide karar vermek
535 sense duyu
536 catch yakalamak
537 realize gerçekleştirmek, farkına varmak
538 choose seçmek
539 himself kendisi
540 green yeşil
541 built inşa edilmiş (build)
542 relationship ilişki
543 explain açıklamak
544 luck şans
545 rick burkulma, burkmak
546 died vefat etti
547 shall kaçınılmazlık belirtir
548 ground zemin
549 earth dünya
550 finally en sonunda
551 seriously ciddi anlamda
552 sort çeşit
553 none yok
554 meant anlamına gelmek, kastedilen
555 known bilinen
556 kiss öpmek
557 somewhere bir yerde
558 track izlemek
559 longer daha uzun
560 future gelecek
561 apartment Daire
562 less daha az
563 lucky şanslı
564 worse daha kötüsü
565 blow esmek, üflemek, darbe
566 hair saç
567 unless olmadıkça
568 join katılmak
569 boat tekne, sandalla gezmek
570 list liste
571 honor onur, şeref, onurlandırmak
572 enjoy keyfini çıkarın
573 this bu
574 serious ciddi
575 ship gemi
576 destroy yıkmak
577 along boyunca
578 test sınamak, test etmek, test
579 guard bekçi
580 push itelemek, itmek
581 key anahtar
582 boss patron
583 sick hasta
584 agree aynı fikirde olmak, anlaşmak
585 buddy arkadaş, ahbap
586 suit takım elbise
587 spend harcamak
588 lock kilit
589 beat dövmek
590 cry ağla
591 ride binmek
592 fault arıza, hatası olmak
593 broke kırdı
594 fix düzeltmek
595 science bilim
596 fear korku
597 worth değer
598 smart akıllı
599 human insan
600 message mesaj, ileti
601 white beyaz
602 law yasa
603 security güvenlik
604 arm kol
605 possible mümkün
606 captain kaptan
607 allow izin vermek
608 special özel
609 bye hoşçakal
610 drug ilaç
611 space alan, boş yer, mekan
612 fair adil
613 picture resim
614 mad deli, kızgın, çılgın
615 scar yara izi
616 absolutely kesinlikle
617 strong kuvvetli
618 top üst
619 write yazmak
620 north kuzey
621 share paylaşmak, pay
622 dear sayın
623 gift hediye
624 smell koku
625 ten on
626 red kırmızı
627 shh şşş
628 deserve hak etmek
629 dress elbise
630 piece parça, eklemek
631 joke şaka
632 code kod
633 small küçük
634 till -e kadar
635 dark karanlık
636 charge şarj etmek
637 record kayıt
638 stick çubuk
639 movie film
640 swear küfür etmek, yemin etmek
641 box kutu
642 fast hızlı
643 entire tüm
644 consider düşünmek
645 mrs evli kadın
646 grow büyümek
647 saved kaydedilmiş
648 bag sırt çantası
649 instead yerine
650 except dışında
651 girlfriend kız arkadaşı
652 crime suç
653 kick atmak
654 brain beyin
655 dangerous tehlikeli
656 pain ağrı
657 rock kaya
658 million milyon
659 single tek
660 coffee kahve
661 laugh gülmek, gülüş, sevinmek
662 table masa, tablo
663 group grup
664 dance dans etmek, dans
665 cell hücre
666 lying yalan söyleme, uzanma
667 card kart
668 grace zarafet
669 mess dağınıklık
670 plane uçak
671 teach öğretmek
672 terrible korkunç
673 sell satılmak, satmak
674 road yol
675 report rapor, bildirmek
676 paper kâğıt
677 prison hapis
678 daddy baba
679 voice ses
680 mile mil
681 screw vida
682 cold soğuk
683 fail başarısız olmak
684 careful dikkatli
685 suppose varsaymak
686 hospital hastane
687 correct doğru
688 caught yakalandı
689 partner ortak
690 birthday doğum günü
691 imagine hayal etmek
692 warn uyarmak
693 handle üstesinden gelmek
694 across karşısında
695 mark işaret
696 decision karar
697 lawyer avukat
698 bomb bomba
699 history tarih
700 concern ilgilendirmek
701 memory hafıza
702 kingdom krallık
703 forgive affetmek
704 mouth ağız
705 simple basit
706 killer katil
707 ball top
708 appreciate takdir etmek, değeri artmak
709 quick hızlı
710 proud gururlu
711 prove kanıtlamak
712 reach ulaşmak
713 arrest tutuklamak
714 relax rahatlamak
715 anywhere herhangi bir yer
716 spent harcanmış
717 leg bacak
718 bear ayı, taşımak, dayanmak
719 force güç
720 slow yavaş
721 forever sonsuza dek
722 knock kapı çalmak
723 feet fit, ayaklar
724 enemy düşman
725 information bilgi
726 mention bahsetmek, söz etmek
727 treat tedavi etmek
728 respect saygı
729 seat oturma yeri
730 rather than -den ziyade
731 camp kamp, kamp yapmak
732 crap pislik, ıvır zıvır, çerçöp
733 goodbye güle güle
734 marry evlenmek
735 owe borçlu olmak
736 uncle amca dayı
737 floor zemin
738 upset üzgün
739 straight düz
740 station istasyon
741 suck emmek
742 definitely kesinlikle
743 neither hiçbir, ikisinden hiçbiri
744 class sınıf
745 gate kapı
746 cute şirin
747 store mağaza
748 fly uçmak
749 assume üstlenmek, varsaymak
750 pretend taklit, yapar gibi görünmek
751 sword kılıç, güç, hükümdarlık
752 grab kapmak
753 cook pişirmek
754 busy meşgul
755 present sunmak, takdim etmek, hediye
756 jimmy levye
757 darling sevgili, canım
758 cross karşıya geçmek, haç, çapraz
759 angry kızgın
760 cat kedi
761 calm sakinleştirmek, sakinlik
762 search aramak, araştırmak
763 quiet sessiz
764 target hedef
765 tree ağaç
766 peace barış
767 bank banka
768 survive hayatta kalmak
769 thousand bin
770 belong ait olmak
771 eight sekiz
772 roll rulo
773 idiot salak
774 trick hile
775 ice buz
776 professor profesör
777 copy kopya, kopyalamak
778 doubt şüphe
779 blame suçlamak
780 boyfriend erkek arkadaş
781 agent ajan
782 hop sekmek, zıplamak
783 awesome harika
784 worst en kötü
785 field alan
786 hunt avlanmak, avlamak, av
787 short kısa
788 remind hatırlatmak
789 pack paketlemek, ambalajlamak, eşyaları toplamak, bavul hazırlamak
790 spot leke, nokta, fark etmek
791 computer bilgisayar
792 bastard piç
793 freak ucube
794 drunk sarhoş
795 chase kovalamak
796 favor iyilik
797 broken kırık, arızalı
798 country ülke
799 carry taşımak
800 dragon ejderha
801 fool aptal
802 hurry acele etmek, telaş
803 fill doldurmak
804 pant solumak
805 ruin harabe
806 client müşteri
807 middle orta
808 club kulüp
809 mayor belediye başkanı
810 camera kamera
811 service hizmet, hizmet etmek
812 government hükümet
813 poor yoksul, zavallı
814 sun güneş
815 born doğmuş, doğan
816 admit itiraf etmek
817 breath nefes, soluk
818 early erken
819 certain belli
820 monster canavar
821 completely büsbütün, tamamen
822 forward ileri, ileriye doğru
823 personal kişisel
824 paid ücretli
825 evidence kanıt
826 pregnant hamile
827 favorite favori
828 trip gezi
829 jump sıçramak, zıplamak, atlamak
830 bathroom banyo
831 situation durum
832 visit ziyaret etmek
833 yep evet
834 wonderful müthiş, harika
835 universe evren
836 college kolej
837 clearly açıkça
838 yesterday dün
839 age yaş
840 travel seyahat etmek, seyahat
841 judge yargılamak, hakim
842 position pozisyon, konum, durum
843 suggest önermek
844 experience deneyim
845 wont alışkanlık, alışmak
846 contact iletişim kurmak, iletişim
847 officer memur, subay
848 music müzik
849 horse at
850 board yazı tahtası, binmek
851 sad üzgün
852 danger tehlike
853 nearly neredeyse
854 summer yaz
855 fish balık
856 song şarkı
857 sire majesteleri, baba
858 design tasarlamak, tasarım
859 waste israf etmek, israf
860 obviously belli ki, açıkçası, besbelli
861 previously önceden
862 gentlemen beyler
863 accident kaza
864 original orijinal, özgün
865 marriage evlilik, evlenme
866 bullet mermi, kurşun
867 suffer acı çekmek
868 third üçüncü
869 hall salon
870 honest dürüst
871 sweetie tatlım, manita, sevgilim
872 attention dikkat, özen
873 support desteklemek, destek
874 remain geriye kalmak, artmak
875 christmas noel
876 quit bırakmak, vazgeçmek
877 willing istekli
878 blue mavi
879 master efendi, usta
880 whoever her kim
881 deep derin
882 window pencere
883 conversation konuşma, sohbet
884 walker yürüteç, yaya
885 certainly kesinlikle
886 court mahkeme
887 beer bira
888 draw çizmek
889 escape kaçmak, firar
890 lunch öğle yemeği
891 hero kahraman
892 hat şapka
893 level seviye
894 serve hizmet etmek
895 focus odak, odaklanmak
896 plan planlamak, tasarlamak, plan
897 soul ruh
898 sing şarkı söylemek, söylemek
899 whose kimin
900 scare korkmak
901 round yuvarlak, dönmek
902 apparently görünüşe göre
903 gotten kazanılmış
904 plus artı
905 wound yara
906 tough sert
907 block blok
908 lab laboratuvar
909 near yakın
910 bother canını sıkmak
911 betray ihanet etmek
912 victim kurban
913 church kilise
914 beg dilenmek, yalvarmak
915 bird kuş
916 wood odun
917 fell düşmek, mahvetmek
918 poison zehir
919 upon üzerine
920 during sırasında
921 threat tehdit
922 bigger daha büyük
923 file dosya, kayda geçirmek
924 taste tatmak, tat, lezzet
925 fit uymak, uygun
926 gold altın
927 stuck sıkışmış
928 paint boyamak, boya
929 bunch demet, salkım
930 hungry
931 within içinde
932 signal işaret
933 battle savaş, savaşmak
934 innocent masum
935 letter mektup
936 lovely güzel, hoş
937 loved sevgili, aşık
938 appear görünmek
939 finger parmak
940 feed beslemek, beslenmek
941 crash çarpmak, çarpışmak, kaza
942 kidding dalga geçmek
943 holy kutsal
944 wine şarap
945 princess prenses
946 radio radyo
947 ear kulak
948 difference fark, ayrım
949 access erişim, erişmek
950 justice adalet
951 weekend hafta sonu
952 faith inanç
953 bill fatura
954 chicken tavuk
955 scream çığlık atmak, çığlık
956 hole delik, delik açmak
957 shoe ayakkabı
958 criminal suçlu, adli
959 smile gülümsemek
960 pleasure zevk, haz
961 glass bardak
962 nope hayır
963 mission misyon
964 action eylem, davranış
965 apologize özür dilemek
966 whether -mek veya -memek
967 tie kravat
968 south güney
969 commander komutan
970 account hesap, hesap vermek
971 theory teori
972 scene sahne, manzara, faaliyet alanı
973 wind rüzgar
974 truck kamyon
975 talk to biriyle konuşmak
976 taught öğretilen
977 fat şişman
978 ticket bilet
979 cost maliyet
980 huge kocaman
981 bloody kanlı, kanatmak
982 let izin vermek
983 go to gitmek
984 claim iddia etmek, iddia
985 shame utanç
986 detail detay, ayrıntılı anlatmak
987 discuss tartışmak
988 rid kurtulmuş
989 dollar dolar
990 unit birim
991 flight uçuş
992 naked çıplak
993 extra ekstra
994 truly gerçekten
995 private özel
996 cup fincan
997 nine dokuz
998 sea deniz
999 address adres
1000 price fiyat
1001 note not
1002 exist var olmak
1003 aunt teyze, hala
1004 math matematik
1005 prince prens
1006 suspect şüpheli
1007 sake uğruna
1008 beach plaj, kumsala çekmek
1009 location yer
1010 common yaygın
1011 evil kötülük
1012 leader önder
1013 prisoner mahkum
1014 project proje
1015 dirty kirli
1016 although olmasına rağmen
1017 smoke sigara içmek
1018 usually genelde
1019 guilty suçlu
1020 type tip
1021 besides dışında, ayrıca
1022 threaten tehdit etmek
1023 difficult zor
1024 ridiculous gülünç
1025 trial deneme
1026 tape kaset, kasede almak
1027 issue konu
1028 research araştırma
1029 public halk, umumi, kamu
1030 castle kale, şato, hisar
1031 student öğrenci
1032 area alan
1033 advice tavsiye
1034 wrote yazdı
1035 stone taş
1036 wash yıkama
1037 west batı
1038 department bölüm
1039 earlier daha erken
1040 member üye
1041 text metin
1042 press basın
1043 switch şalter, değiştirmek
1044 soldier asker
1045 ghost hayalet
1046 mystery gizem
1047 piss işemek
1048 apart ayrı
1049 mountain dağ
1050 bro kanka
1051 lay yatırmak
1052 twice iki defa
1053 everywhere her yerde
1054 tea çay
1055 right now hemen şimdi, derhal
1056 supply arz
1057 trade ticaret
1058 guest konuk
1059 fake sahte
1060 bleed kanamak
1061 notice farkına varmak
1062 art sanat
1063 buck dolar, sıçramak
1064 herself kendini
1065 especially özellikle
1066 command komuta
1067 trap tuzak
1068 final nihai
1069 rain yağmur
1070 beyond ötesinde
1071 saving tasarruf
1072 patient hasta
1073 breathe nefes almak
1074 strange garip
1075 neck boyun
1076 iron demir
1077 impossible imkansız
1078 snow kar
1079 sitting oturma
1080 chair sandalye
1081 opportunity fırsat
1082 my benim
1083 develop geliştirmek
1084 somehow bir şekilde
1085 chuck atmak
1086 american amerikan
1087 spy casus
1088 come to gel
1089 indeed aslında
1090 dumb aptal, sessiz
1091 photo fotoğraf
1092 shirt gömlek
1093 warm ilık, hafif sıcak
1094 rich zengin
1095 enter girmek, katılmak
1096 planet gezegen
1097 egg yumurta
1098 credit kredi
1099 plant bitki
1100 weak zayıf
1101 option seçenek
1102 shower duş
1103 scientist bilim insanı
1104 come on haydi
1105 get to e gelmek, noktasına gelmek
1106 hotel otel
1107 dig kazmak
1108 double çift
1109 greatest en büyük
1110 cake kek
1111 cheer tezahürat
1112 convince ikna etmek
1113 monkey maymun
1114 vote oy
1115 base baz, dayandırmak
1116 english ingilizce
1117 page sayfa
1118 nose burun
1119 quickly hızlı bir şekilde
1120 abandon terketmek
1121 disappear kaybolmak
1122 odd garip
1123 get it anla
1124 bury gömmek
1125 strength kuvvet
1126 excellent mükemmel, enfes
1127 receive teslim almak
1128 map harita
1129 path yol, yörünge
1130 sight görme
1131 cloth bez
1132 barely zar zor
1133 bottom alt, dip, temeline inmek
1134 plenty bol
1135 easier daha kolay
1136 empty boş, boşaltmak
1137 frank dürüst
1138 warrior savaşçı
1139 require gerekmek, gerektirmek, gerektirir, icap etmek
1140 button düğme
1141 hook kanca
1142 mommy anne
1143 themselves kendilerini
1144 rose gül
1145 destiny kader
1146 complete tamamlamak, tam, eksiksiz
1147 super süper
1148 avoid önlemek, kaçınmak
1149 bless kutsamak
1150 possibly muhtemelen, belki
1151 foot ayak
1152 dare kafa tutmak, cesaret
1153 often sıklıkla
1154 bus otobüs
1155 fate kader
1156 study ders çalışma
1157 animal hayvan
1158 fan yelpaze
1159 embarrass utandırmak
1160 settle yerleşmek
1161 tool aracı
1162 farm çiftlik
1163 pray dua etmek
1164 liar yalancı
1165 purpose amaç
1166 otherwise aksi takdirde
1167 folk halk
1168 amazing inanılmaz, şaşırtıcı
1169 east doğu
1170 threw attı
1171 safety emniyet
1172 email e-posta
1173 skin cilt
1174 corner köşe
1175 continue devam et
1176 tear gözyaşı
1177 knife bıçak
1178 mask maskelemek
1179 bridge köprü
1180 raise yükseltmek
1181 grant hibe
1182 insane deli
1183 rat sıçan
1184 honestly dürüstçe
1185 gas gaz
1186 sky gökyüzü
1187 powerful güçlü
1188 cash nakit
1189 term terim
1190 deliver teslim etmek
1191 breakfast kahvaltı
1192 ourselves kendimizi
1193 set ayarlamak
1194 split bölünmüş
1195 fought kavga etti
1196 shadow gölge
1197 throne taht
1198 witness tanık olmak, şahit olmak
1199 prepare hazırlamak
1200 flower çiçek
1201 yell bağırma
1202 bone kemik
1203 toward karşı, doğru
1204 further daha ileri
1205 bottle şişe, şişelemek
1206 regret pişmanlık
1207 closer daha yakın, sonlandırıcı
1208 above yukarıda
1209 asleep uykuda, tembel
1210 interview röportaj, söyleşi yapmak
1211 mate dostum
1212 career kariyer
1213 throat boğaz
1214 bite ısırmak
1215 mama anne
1216 load yük, yüklemek
1217 comfortable rahat
1218 circle daire
1219 fir köknar
1220 nut fındık
1221 emergency acil durum
1222 hood kapüşon
1223 band bant, şerit
1224 president devlet başkanı
1225 tight sıkı
1226 named adlı
1227 held kavradı
1228 duty görev
1229 chinese çince
1230 teacher öğretmen
1231 fresh taze
1232 van kamyonet
1233 match eşleşme
1234 pocket cep
1235 speech konuşma
1236 defend savunmak
1237 prefer tercih etmek
1238 older daha eski
1239 sold satıldı
1240 afternoon öğleden sonra
1241 low düşük
1242 jealous kıskanç
1243 blind kör
1244 pressure basınç
1245 gather toplamak
1246 sail yelken
1247 add eklemek
1248 spread yaymak, yayılmak
1249 kitchen mutfak
1250 event etkinlik
1251 strike vuruş
1252 stranger yabancı
1253 giant dev
1254 storm fırtına
1255 roof çatı
1256 process süreç
1257 root kök, köken
1258 itself kendisi
1259 color renk
1260 nowhere hiçbir yerde
1261 bell çan, zil, böğürmek
1262 tiny çok küçük
1263 russian rusça, rus
1264 restaurant restoran
1265 sweetheart birtanem
1266 invite davet et
1267 loose gevşek
1268 arrive varmak
1269 slept uyudu
1270 connect bağlamak
1271 bedroom yatak odası
1272 spoke konuştu
1273 necessary gerekli
1274 device cihaz
1275 cousin kuzen
1276 moon ay
1277 flame alev
1278 large büyük
1279 tower kule
1280 cream krem
1281 however ancak
1282 hire kiralama
1283 brilliant parlak
1284 savior kurtarıcı
1285 skill beceri
1286 nervous sinir, gergin, sinirli
1287 league lig
1288 harm zarar
1289 defeat yenilgi
1290 creat kaynak oluşturmak
1291 crack çatlak
1292 dump çöplük, çöp dökmek
1293 brave cesur
1294 sawyer bıçkıcı
1295 harder daha güçlü
1296 earn kazanmak
1297 seek aramak
1298 earl kont
1299 medical tıbbi
1300 slip kayma
1301 sacrifice kurban
1302 awful berbat
1303 shoulder omuz
1304 knee diz
1305 punch yumruk
1306 desk sıra
1307 ain't değil
1308 spirit ruh
1309 size boyut
1310 chain zincir
1311 asshole kıç deliği
1312 attorney avukat
1313 due nedeniyle
1314 likely muhtemelen
1315 defense savunma
1316 river nehir
1317 billion milyar
1318 jerk sarsmak, ahmak
1319 plate tabak
1320 responsible sorumluluk sahibi
1321 subject konu, özne
1322 crew mürettebat
1323 race yarış
1324 attempt girişimde bulunmak
1325 genius deha
1326 milk süt
1327 tip ipucu, bahşiş
1328 depend bağlı olmak, güvenmek
1329 operation operasyon
1330 feelings gönül, his dünyası
1331 onto üstüne
1332 dry kuru
1333 aware farkında olmak
1334 revenge intikam
1335 condition şart, koşul
1336 major asıl, büyük, başlıca
1337 roommate oda arkadaşı
1338 lower alt, düşürmek
1339 lesson ders
1340 sooner er
1341 familiar tanıdık
1342 secure güvenli
1343 servant hizmetçi
1344 result sonuç
1345 rome roma
1346 clever zeki
1347 jail hapis
1348 weather hava
1349 march mart
1350 horrible korkunç
1351 damage hasar
1352 practice uygulama
1353 aye Evet, kabul oyu
1354 whenever her ne zaman
1355 cab taksi
1356 community topluluk
1357 cheat hile
1358 military askeri
1359 lift asansör, kaldırmak
1360 climb tırmanış
1361 teeth diş
1362 fancy fantezi
1363 bust bozulmak, tutuklamak, iflas etmek
1364 make it bunu yapmak
1365 bean fasulye
1366 loud yüksek sesle
1367 cave mağara
1368 afford parası yetmek, gücü yetmek
1369 request istek
1370 obvious açık
1371 social sosyal
1372 come back dönmek
1373 backup yedek, yedeğini almak
1374 recognize tanımak
1375 eventually sonuçta
1376 nail tırnak
1377 lately son zamanlarda
1378 faster daha hızlı
1379 post postalamak, ileti
1380 data veri
1381 apology özür
1382 french fransızca
1383 whore fahişe
1384 pill hap
1385 murderer katil
1386 pie turta
1387 comic komik
1388 spare yedek
1389 knowledge bilgi
1390 heal iyileşmek
1391 boring sıkıcı
1392 tire tekerlek
1393 protection koruma
1394 village köy
1395 cheese peynir
1396 wild vahşi
1397 romantic romantik
1398 firm firma
1399 grew büyüdü
1400 general genel
1401 center merkez
1402 borrow ödünç almak
1403 create yaratmak, yapmak, tasarlamak, üretmek
1404 tech teknoloji
1405 challenge meydan okuma
1406 sandwich sandviç
1407 effect etki, tesir
1408 trigger tetik
1409 proof kanıt
1410 famous meşhur
1411 bow yay, başla selamlama
1412 traitor hain
1413 responsibility sorumluluk
1414 language dil
1415 main ana
1416 grand büyük
1417 shop dükkan
1418 site yer
1419 release salıvermek, salmak, serbest bırakmak
1420 total toplam
1421 silly saçma
1422 pig domuz
1423 heat ısıtmak, sıcaklık, ısı
1424 sneak gizlice, sinsice
1425 shock şok
1426 regular düzenli
1427 score puan, skor
1428 simply basitçe
1429 duck ördek
1430 perfectly mükemmel bir şekilde
1431 unfortunately ne yazık ki
1432 clock saat
1433 doc doktor
1434 spell harf harf kodlamak
1435 disappoint hayal kırıklığına uğratmak
1436 used to alışık, alışkın
1437 toy oyuncak
1438 mercy merhamet
1439 ate yemek( past hali )
1440 prime asal
1441 recently son günlerde
1442 evening akşam
1443 source kaynak
1444 authority yetki
1445 deny reddetmek
1446 council konsey
1447 connection bağ
1448 engineer mühendis
1449 clothe giydirmek
1450 grade sınıf
1451 amount miktar
1452 scary korkunç
1453 rise yükselmek
1454 rescue kurtarmak
1455 don giymek
1456 married evli
1457 shield kalkan
1458 debt borç
1459 nah hayır
1460 slap tokat
1461 local yerel
1462 bullshit saçmalık
1463 birth doğum, doğurma
1464 basically temel olarak
1465 approach yaklaşım, yaklaşmak
1466 chamber bölme
1467 view görünüm
1468 intend niyet etmek
1469 prize ödül
1470 hug sarılmak
1471 havent sığınak
1472 former eski
1473 seal mühür
1474 cure çare
1475 heaven cennet
1476 rough kaba
1477 couch kanepe
1478 suddenly aniden
1479 sin günah
1480 value değer, kıymet
1481 dozen düzine
1482 congratulation tebrik
1483 look at bakmak
1484 take it varsaymak, kabul etmek
1485 row kürek çekmek
1486 neighbor komşu
1487 bath banyo, yıkanmak
1488 toast kızarmış ekmek
1489 journey seyahat
1490 investigation soruşturma
1491 trail iz
1492 heavy ağır
1493 mix karıştırmak
1494 crown taç
1495 string sicim, dizi, kandırmak
1496 gang çete, işbirliği yapmak
1497 swing salıncak
1498 hidden gizli
1499 wave dalga
1500 pal ahbap
1501 awake uyanık, uyanmak
1502 impressive etkileyici
1503 bowl kase, yuvarlamak
1504 chick civciv
1505 experiment deney
1506 discover keşfetmek
1507 identity kimlik
1508 agreement anlaşma
1509 chief şef
1510 devil şeytan
1511 speed hız
1512 fella yakın arkadaş, delikanlı
1513 suicide intihar
1514 nature doğa
1515 aside bir kenara
1516 grown yetişkin
1517 incredible inanılmaz
1518 sport spor
1519 loss kayıp
1520 zero sıfır
1521 energy enerji
1522 tunnel tünel
1523 pair çift
1524 saturday cumartesi
1525 became oldu, haline geldi
1526 confess itiraf etmek
1527 wise bilge
1528 driving sürme
1529 player oyuncu
1530 torture işkence
1531 pyramid piramit
1532 physic ilaç vermek, tedavi etmek, tıp
1533 jungle orman
1534 surely elbette
1535 someday birgün
1536 fed besledi
1537 stronger daha güçlü
1538 meat et
1539 exact tam, kesin
1540 limit sınır
1541 crush ezmek
1542 demand talep
1543 demon iblis
1544 impress etkilemek
1545 bug hata, dinleme cihazı
1546 network
1547 goddamn lanet olası
1548 coat ceket
1549 tongue dil
1550 wheel tekerlek
1551 terrorist terörist
1552 solve çözmek
1553 capable yetenekli
1554 unravel çözmek
1555 university üniversite
1556 get out defol
1557 slave köle
1558 funeral cenaze
1559 expansion genişleme
1560 nurse hemşire
1561 flag bayrak
1562 solution çözüm
1563 schedule program
1564 precious değerli
1565 interrupt kesmek
1566 exit çıkış
1567 surgery cerrahlık
1568 manage yönetmek
1569 physical fiziksel
1570 vow yemin etmek, ant içmek, yemin
1571 task görev
1572 complicated karmaşık
1573 shake sallamak
1574 pit çukur
1575 actual gerçek
1576 weight ağırlık
1577 gosh allah allah
1578 sexy seksi
1579 kinda sayılır, gibi
1580 route rota
1581 direction yön
1582 square meydan
1583 rate oran
1584 coin madeni para
1585 driver sürücü
1586 friday cuma
1587 opinion görüş, fikir
1588 curious meraklı
1589 mostly çoğunlukla
1590 natural doğal
1591 coward ödlek, korkak
1592 sale satış
1593 punish cezalandırmak
1594 property özellik, mal mülk, emlak
1595 assistant yardımcı, asistan
1596 glades ormanlarını
1597 friendship dostluk
1598 shift vardiya
1599 legal yasal
1600 tall uzun boylu
1601 winter kış
1602 rush acele
1603 noise gürültü, ses
1604 robin narbülbülü
1605 will niyet
1606 anger öfke, kızdırmak
1607 sentence cümle, ceza vermek
1608 national ulusal
1609 mum anne
1610 sync senkronize etmek
1611 drown bastırmak
1612 creature yaratık
1613 chest sandık
1614 alert alarm, uyarmak
1615 argue tartışmak
1616 disease hastalık
1617 trace iz sürmek
1618 custody gözaltı
1619 reward ödül
1620 violence şiddet
1621 forgotten unutulmuş
1622 drool saçmalamak
1623 divorce boşanma
1624 annoy rahatsız etmek
1625 celebrate kutlamak
1626 rent kira
1627 grave mezar
1628 locate yerleştirmek
1629 meal yemek
1630 version versiyon
1631 cancel iptal etmek
1632 virus virüs
1633 get in binmek, içeriye girmek
1634 do with ile yapmak
1635 contract sözleşme
1636 stolen çalıntı
1637 grateful minnettar
1638 immediately hemen
1639 airport havaalanı
1640 dense yoğun
1641 darkness karanlık
1642 float şamandıra
1643 central merkezi
1644 ordinary sıradan
1645 host evsahibi
1646 wire tel
1647 sat oturdu
1648 repeat tekrar et
1649 dawn şafak
1650 crowd kalabalık
1651 character karakter
1652 texas teksas
1653 loser ezik
1654 fantastic fantastik
1655 be in içeride olmak
1656 tag etiket
1657 ignore aldırmamak
1658 collect toplamak
1659 juice meyve suyu
1660 pee işemek
1661 dealer satıcı
1662 usual olağan
1663 progress ilerleme
1664 channel kanal
1665 cage kafes
1666 adult yetişkin
1667 remove kaldır
1668 survived hayatta
1669 nor ne de
1670 pool havuz
1671 insult hakaret
1672 whom kime
1673 goal hedef
1674 disgust iğrenme
1675 package paket
1676 talent yetenek
1677 toilet tuvalet
1678 ugly çirkin
1679 medicine ilaç
1680 affair mesele, şey
1681 forest orman
1682 official resmi
1683 football futbol
1684 brown kahverengi
1685 charm çekicilik
1686 radiation radyasyon
1687 among arasında
1688 provide sağlamak
1689 strip şerit, soymak, üstünü çıkarmak
1690 of course elbette
1691 gut bağırsak
1692 example örnek
1693 stock stok
1694 chocolate çikolata
1695 loyal sadık
1696 season mevsim
1697 autotrophs ototraflar
1698 bride gelin
1699 mood ruh hali
1700 health sağlık
1701 candy şeker
1702 twin ikiz
1703 governor vali
1704 creepy ürpertici
1705 missy küçük hanım
1706 bright parlak
1707 distract dikkatini dağıtmak
1708 loyalty bağlılık
1709 spring bahar
1710 wing kanat
1711 expensive pahalı
1712 detect belirlemek
1713 wherever nerede olursa
1714 wet ıslak
1715 higher daha yüksek
1716 false yanlış
1717 rude kaba
1718 lieutenant teğmen
1719 stood durdu
1720 current şimdiki
1721 violent şiddet eğilimli
1722 positive pozitif
1723 commit işlemek
1724 fund fon, sermaye
1725 christian hristiyan
1726 literally resmen
1727 assure garanti etmek
1728 several birkaç
1729 elevator asansör
1730 invent icat etmek
1731 statement beyan
1732 stair basamak
1733 beauty güzellik
1734 professional profesyonel
1735 fourth dördüncü
1736 robbery soygun
1737 butt popo
1738 shopping alışveriş yapmak
1739 offense suç
1740 accord uymak
1741 mail posta
1742 launch başlatmak
1743 angel melek
1744 holiday tatil
1745 ocean okyanus
1746 complain şikayet
1747 fence çit, kaçamaklı konuşmak
1748 noticed fark
1749 emotional duygusal, dokunaklı
1750 gross brüt
1751 soft yumuşak
1752 trash çöp
1753 reality gerçeklik
1754 healthy sağlıklı
1755 mental zihinsel
1756 specific özel
1757 technically teknik olarak
1758 awkward beceriksiz
1759 babe bebeğim
1760 fruit meyve
1761 proper uygun, düzgün
1762 edge kenar
1763 shape şekil
1764 miracle mucize
1765 fuel yakıt
1766 yellow sarı, sararmak
1767 stare dik dik bakmak
1768 print baskı
1769 terrific müthiş
1770 patch yama
1771 jacket ceket
1772 confirm onaylamak
1773 insist ısrar etmek
1774 resource kaynak
1775 pet evcil hayvan
1776 contain içermek, kapsamak
1777 architect mimar
1778 stage sahne
1779 respond cevap vermek
1780 ought gerektiğini
1781 drag sürüklemek
1782 entirely baştan sona
1783 understood anladım, anlaşıldı
1784 cancer kanser
1785 lonely yalnız
1786 quarter çeyrek
1787 comfort konfor
1788 surveillance gözetim, gözetleme, gözaltı
1789 perform yapmak, uygulamak, yerine getirmek
1790 battery pil, batarya
1791 vault tonoz
1792 classic klasik
1793 belt kemer
1794 insurance sigorta
1795 alright Tamam
1796 hatch kapak
1797 execute gerçekleştirmek, yerine getirmek, idam etmek
1798 bread ekmek
1799 lover sevgili
1800 distance mesafe, uzaklık
1801 grandmother anneanne
1802 traffic trafik
1803 available mevcut, uygun
1804 advance ilerlemek, terfi ettirmek
1805 soup çorba
1806 commercial ticari
1807 alien uzaylı
1808 steel çelik
1809 amen amin
1810 laundry çamaşır
1811 sunday pazar
1812 expert uzman
1813 silence sessizlik
1814 ancient eski, antik
1815 lip dudak
1816 hail selamlamak
1817 percent yüzde
1818 freedom özgürlük
1819 propose teklif etmek, önermek
1820 chosen seçilmiş
1821 potential potansiyel
1822 tail kuyruk
1823 winner kazanan
1824 cast oyuncular
1825 grandpa dede
1826 useful işe yarar
1827 boom gümlemek, patlama sesi
1828 heir mirasçı
1829 refuse reddetmek
1830 technology teknoloji
1831 personally şahsen
1832 intelligence zeka
1833 unbelievable inanılmaz
1834 recall hatırlama
1835 male erkek
1836 blade bıçak ağzı, kılıç
1837 spoken konuşulmuş
1838 vision vizyon
1839 assault saldırmak
1840 homicide cinayet
1841 sergeant çavuş
1842 standard standart
1843 plea savunma
1844 desperate umutsuz
1845 polic polis istasyonu
1846 laser lazer
1847 puzzle bulmaca
1848 manager yönetici
1849 handsome yakışıklı
1850 freeze donmak
1851 victory zafer
1852 nightmare kabus, endişe, kaygı
1853 sexual cinsel
1854 apply uygulamak
1855 lack eksiklik
1856 solid katı
1857 chat sohbet
1858 merry şen
1859 behavior davranış
1860 extremely son derece
1861 advantage avantaj
1862 facility tesis
1863 guilt suç
1864 frighten korkutmak
1865 zone bölge
1866 china çin
1867 dale vadi
1868 affect etkilemek
1869 surrender teslim
1870 stress stres
1871 desire arzu etmek
1872 possibility olasılık
1873 compare karşılaştırmak
1874 whisper fısıltı
1875 flip fiske
1876 doll oyuncak bebek
1877 baseball beyzbol
1878 panic panik
1879 bound ciltli, bağlı, zıplamak
1880 planned planlı
1881 clue ipucu
1882 per her, tarafından, başına
1883 direct direkt
1884 crawl yavaş ilerleme
1885 fellow adam
1886 survivor hayatta kalan
1887 grandma büyükanne
1888 garden bahçe, bahçede çalışmak
1889 treatment tedavi
1890 sweat ter
1891 equipment ekipman
1892 curse lanet
1893 particular belirli
1894 bike bisiklet, bisiklet sürmek
1895 delicious lezzetli
1896 blah zırva, palavra
1897 hammer çekiç
1898 salt tuz
1899 adventure macera
1900 accomplish başarmak
1901 pitch saha
1902 license ruhsat, yetki vermek
1903 thief hırsız
1904 laid koydu
1905 armor zırh
1906 library kütüphane
1907 easily kolayca
1908 product ürün
1909 wrap paketlemek
1910 scout izci, keşif yapmak, gözcü
1911 hostage rehin
1912 breach ihlal, karşı gelme
1913 recover kurtarmak, geri kazanmak, iyileşmek, kurtulmak
1914 negative olumsuz
1915 courage cesaret
1916 temple tapınak
1917 judgment yargı
1918 effort çaba
1919 golden altın
1920 be on açık olmak, çalışmak
1921 pour dökmek, akıtmak, dökülmek
1922 trapped hapsolmuş
1923 item madde
1924 replace yer değiştirmek, yerine geçmek
1925 pen dolma kalem
1926 crystal kristal
1927 ability yetenek
1928 closet dolap
1929 include dahil etmek
1930 circumstance durum, koşul
1931 actor aktör
1932 underwear iç çamaşırı
1933 indian hintli
1934 nonsense saçmalık
1935 downstair alt kat
1936 uncomfortable rahatsız
1937 permission izin
1938 owner sahip
1939 mall alışveriş merkezi
1940 butter tereyağı
1941 porn porno
1942 joy sevinç
1943 yard avlu
1944 fully tamamen
1945 priest rahip
1946 forced zorunlu
1947 fuckin lanet
1948 blast büyük patlama, infilak etmek
1949 sheet tabaka
1950 bump çarpmak
1951 gear vites
1952 lake göl
1953 female kadın
1954 costume kostüm
1955 factory fabrika
1956 badly kötü bir şekilde
1957 sink lavabo
1958 bee bal arısı
1959 swore yemin
1960 silver gümüş
1961 introduce tanıtmak, takdim etmek
1962 pure saf
1963 prevent önlemek
1964 nuclear nükleer
1965 section bölüm
1966 meantime bu arada
1967 friendly arkadaş canlısı
1968 rare nadir
1969 highly büyük ölçüde
1970 irrelevant ilgisiz, alakasız, konu dışı, yersiz
1971 toss atmak
1972 melt erimek, eritmek
1973 beast canavar, hayvan
1974 alliance ittifak, antlaşma
1975 selfish bencil
1976 starve açlıktan öldürmek
1977 aim amaç
1978 raid baskın
1979 parking otopark
1980 protocol protokol
1981 yay yuppi
1982 potato patates
1983 dick penis
1984 swim yüzmek
1985 sugar şeker
1986 cookie kurabiye
1987 happiness mutluluk
1988 slaughter katliam
1989 tv televizyon
1990 get out of çıkmak
1991 cooper şarapçı, fıçılamak
1992 separate ayrı
1993 tour tur
1994 privacy gizlilik
1995 image görüntü
1996 mirror ayna
1997 goodness iyilik
1998 wipe silme
1999 echo eko
2000 delivery teslim
2001 bleep biplemek
2002 period dönem
2003 waitress bayan garson
2004 sudden ani
2005 gain kazanç
2006 jury jüri
2007 vehicle araç
2008 snake yılan
2009 fallen düşmüş
2010 slowly yavaşça
2011 museum müze
2012 audition işitme, ses sınavı yapmak
2013 tale masal
2014 infect bulaştırmak
2015 coincidence tesadüf
2016 drill matkap
2017 citizen vatandaş
2018 ceremony tören
2019 brick tuğla
2020 tent çadır
2021 charity sadaka
2022 outta -den dışarı
2023 scratch çizik
2024 spill dökmek
2025 decent terbiyeli
2026 below altında
2027 rumor söylenti
2028 joking şaka
2029 argument tartışma, argüman
2030 stripper striptizci
2031 chancellor rektör
2032 think about uzun uzun düşünmek, aklına gelmek
2033 successful başarılı
2034 palace saray
2035 smoking sigara içmek
2036 stomach mide
2037 presence varlık
2038 rabbit tavşan
2039 vacation tatil
2040 attend katılmak
2041 champagne şampanya
2042 wide geniş
2043 aid yardım etmek
2044 carefully dikkatlice
2045 staff personel
2046 alcohol alkol
2047 represent temsil etmek
2048 appointment randevu, atama, tayin
2049 recent son, yakında olan
2050 subway metro
2051 monitor izlemek
2052 chemical kimyasal
2053 activity etkinlik, faaliyet
2054 success başarı
2055 reveal ortaya çıkartmak
2056 raised kalkık
2057 horn boynuz, toslamak
2058 lecture ders
2059 measure ölçmek, ölçü, tedbir, önlem
2060 desert çöl
2061 equal eşit
2062 northern kuzey
2063 inform bilgi vermek
2064 garbage çöp
2065 based merkezli, bazlı
2066 sack çuval
2067 halloween cadılar bayramı
2068 massage masaj
2069 ash kül
2070 diamond elmas
2071 footage kamera görüntüsü
2072 canary kanarya
2073 sorcerer büyücü
2074 flat düz
2075 warrant garanti
2076 incredibly inanılmaz şekilde
2077 royal asil
2078 border sınır, sınır koymak
2079 wizard sihirbaz
2080 artist sanatçı
2081 pink pembe
2082 directly direkt olarak
2083 wander gezmek
2084 swallow yutmak
2085 core çekirdek
2086 blanket battaniye
2087 patrol devriye gezmek
2088 lion aslan
2089 lame topal
2090 alley geçit
2091 incident olay
2092 herd sürü
2093 accuse suçlamak
2094 dating buluşma, tanışma, flört etme
2095 employee işçi, çalışan, personel
2096 valentine sevgili
2097 screen ekran
2098 coach koç
2099 normally normalde
2100 sharp keskin
2101 dirt kir
2102 garage garaj
2103 pattern desen
2104 fighter savaşçı
2105 currently şu anda
2106 stake kazık
2107 engine motor
2108 beneath altında
2109 know about haberi olmak, bilmek
2110 come in içeri gel
2111 unlike aksine
2112 thin ince
2113 midnight gece yarısı
2114 tattoo dövme
2115 quality kalite
2116 satellite uydu
2117 illegal yasadışı
2118 steady sabit
2119 barn ahır
2120 breast meme
2121 spider örümcek
2122 tax vergi
2123 champion şampiyon
2124 disturb bozmak
2125 capital başkent
2126 manner tavır
2127 regard saygı
2128 purse para kesesi
2129 dish tabak
2130 yourselves kendiniz
2131 helpful faydalı
2132 hill tepe
2133 neighborhood mahalle
2134 go on devam et
2135 benefit yarar, fayda
2136 aint olumsuzluk takısı, aren't
2137 habit alışkanlık
2138 safer daha güvenli
2139 asset varlık, mülk
2140 counsel avukat
2141 recommend önermek
2142 skip atlamak
2143 stink pis koku
2144 comment yorum yap
2145 nation ulus
2146 maid hizmetçi
2147 customer müşteri
2148 greater daha büyük
2149 attract çekmek, cezbetmek
2150 grandfather büyük baba
2151 despite rağmen
2152 retreat geri çekilmek
2153 valuable değerli, kıymetli
2154 oil sıvı yağ
2155 stretch uzatmak
2156 rope i·p
2157 bail kefalet, kefaletle serbest bırakmak
2158 fever ateş
2159 response tepki
2160 testify ifade vermek
2161 hung asılı
2162 cow inek
2163 generous cömert
2164 canada kanada
2165 bore delik, bunaltmak, sıkmak
2166 maester üstat
2167 reputation itibar
2168 sophia sofya
2169 opposite karşısında
2170 shown gösterilen
2171 motion hareket
2172 realm diyar
2173 district ilçe, bölge, semt
2174 someplace bir yere
2175 coast sahil
2176 role rol
2177 barrel namlu, varil, uçmak
2178 sigh iç çekmek
2179 pathetic acıklı
2180 hive kovan
2181 smarter daha akıllı
2182 transport taşıma
2183 lad delikanlı
2184 rocket roket
2185 spit tükürmek
2186 hyah geh
2187 worm solucan
2188 physicist fizikçi
2189 popular popüler
2190 haunt uğrak
2191 episode bölüm
2192 random rasgele
2193 slide kaymak
2194 wolf kurt
2195 toe ayak parmağı
2196 magazine dergi
2197 terror terör
2198 sock çorap
2199 missile füze
2200 knight şövalye
2201 astronaut astronot
2202 peanut fıstık
2203 worthy layık
2204 resist direnmek
2205 badge rozet
2206 arrange düzenlemek
2207 shine parlaklık
2208 degree derece, aşama
2209 basement bodrum
2210 italy italya
2211 quantum kuantum
2212 click tık
2213 reactor reaktör
2214 magical büyülü
2215 strategy strateji
2216 pride gurur
2217 explosion patlama
2218 german almanca
2219 noble asil
2220 punishment ceza
2221 express ifade etmek, açıklamak, anlatmak
2222 possess sahip olmak
2223 escort eskort, refakat etmek
2224 nerve sinir
2225 describe tanımlamak
2226 chew çiğnemek
2227 pump pompa, pompalamak, şişirmek
2228 younger daha genç
2229 useless faydasız
2230 failure başarısızlık
2231 mass kitle
2232 squad tayfa
2233 establish kurmak
2234 reaction reaksiyon
2235 gym jimnastik
2236 elf cin
2237 come with ile gel
2238 writ ferman
2239 cloud bulut
2240 conference konferans
2241 feast bayram, eğlendirmek
2242 entrance giriş
2243 setting ayar, ortam
2244 cigarette sigara
2245 campaign kampanya
2246 caused neden oldu
2247 approve onaylamak
2248 frozen dondurulmuş
2249 collection toplama, koleksiyon, tahsilat
2250 object nesne, cisim
2251 marshal mareşal
2252 international uluslararası
2253 leak sızıntı
2254 fri cuma
2255 document belge
2256 ammo cephane
2257 childhood çocukluk
2258 tend eğilimli olmak
2259 explanation açıklama
2260 behalf biri adına
2261 yup evet
2262 jesus isa
2263 style stil
2264 dungeon zindan
2265 sensitive hassas
2266 geez tanrım
2267 recruit acemi
2268 reasonable makul
2269 sweep süpürme
2270 tied bağlı
2271 glory şan
2272 cable kablo
2273 series dizi
2274 scientific ilmi, bilimsel
2275 fortune kader
2276 labor emek
2277 ashamed utanmış
2278 grid kafes
2279 spoil berbat etmek, bozmak
2280 timing zamanlama
2281 boob meme, aptallık etmek
2282 perpetrator fail
2283 multiple çoklu
2284 therapy terapi
2285 impression izlenim
2286 anytime her ne zaman
2287 consequence sonuç
2288 lifetime ömür
2289 hunter avcı
2290 session oturum, toplantı, celse
2291 communication iletişim
2292 invitation davetiye
2293 volunteer gönüllü
2294 closest en yakın
2295 pillow yastık
2296 wallet cüzdan
2297 lamp lamba
2298 audience izleyici, seyirci
2299 beep bip sesi, ses çıkarmak
2300 mike mikrofon
2301 particularly özellikle
2302 angle açı, balık tutmak
2303 hopefully inşallah
2304 majesty majeste
2305 theater tiyatro
2306 intention niyet
2307 appropriate uygun
2308 witch cadı
2309 organization organizasyon
2310 whip kırbaç
2311 century yüzyıl
2312 india hindistan
2313 pope papa
2314 sauce sos
2315 disaster afet
2316 flesh et
2317 halfway yarı yolda, ortada
2318 uniform üniforma
2319 smaller daha küçük
2320 underground yeraltı
2321 lick yalamak
2322 honour onur
2323 get on binmek
2324 alpha alfa
2325 director yönetmen
2326 territory bölge
2327 explosive patlayıcı
2328 crow karga
2329 struck vurmak, grevde
2330 legend efsane
2331 injury hasar
2332 pity yazık
2333 mug kupa
2334 exhaust egzoz
2335 algorithm algoritma
2336 emotion duygu
2337 bachelor bekarlığa veda
2338 disagree aynı fikirde olmamak, anlaşamamak
2339 deck güverte
2340 fleet filo
2341 associate ilişkilendirmek
2342 visitor ziyaretçi
2343 guarantee garanti
2344 hint ipucu
2345 arrangement düzenleme
2346 silent sessiz
2347 serial seri
2348 fridge buzdolabı
2349 perimeter çevre
2350 confused şaşkın
2351 helicopter helikopter
2352 pipe boru
2353 survival hayatta kalma
2354 chuckle kıkırdama
2355 loop döngü
2356 treasure hazine
2357 tuesday Salı
2358 material malzeme
2359 uh-huh hi-hı
2360 oath yemin
2361 cheap ucuz
2362 liberty özgürlük
2363 hilltop tepenin
2364 wasting israf
2365 farmer çiftçi
2366 nephew erkek yeğen
2367 patience sabır
2368 lung akciğer
2369 assassin suikastçı
2370 skull kafatası
2371 policy politika
2372 rape tecavüz etmek, ırzına geçmek
2373 involve içermek, kapsamak
2374 rub ovmak
2375 muscle kas
2376 differently farklı olarak
2377 jeez olamaz
2378 suspicious şüpheli
2379 highness yükseklik
2380 shore kıyı
2381 shooter atıcı
2382 agency ajans
2383 brotherhood kardeşlik
2384 maintain korumak, sağlamak, sürdürmek
2385 smooth düz, pürüzsüz
2386 corrupt yozlaşmış
2387 fold kat
2388 weakness zayıflık
2389 wore giydiği
2390 glove eldiven
2391 terrify dehşete düşürmek
2392 ill hasta
2393 balance denge, bakiye, dengede tutmak
2394 log kütük
2395 thrown atılmış
2396 satisfy tatmin etmek
2397 similar benzer
2398 confession itiraf
2399 foreign dış
2400 review gözden geçirmek, değerlendirmek
2401 clan klan
2402 accent aksan
2403 tast tadı
2404 salad salata
2405 nap şekerleme
2406 bend viraj, bükülmek
2407 papa baba
2408 religion din
2409 range aralık
2410 chill ürpermek, üşümek
2411 attractive çekici
2412 identify tanımlamak, kimliğini saptamak
2413 dust toz
2414 scale ölçek
2415 behave davranmak
2416 shelter barınak
2417 vest yelek
2418 cruel zalim
2419 admire beğenmek
2420 branch şube, dallanmak
2421 background arka plan
2422 scotch iskoç, yaralamak, engellemek
2423 adorable sevimli, şirin
2424 legacy miras
2425 flatter övmek, gururunu okşamak, göklere çıkarmak, pohpohlamak
2426 flow akmak, akım, dökülmek
2427 dinosaur dinozor
2428 go with ile git
2429 correction düzeltme
2430 committed taahhüt
2431 downtown şehir merkezi
2432 minister bakan
2433 crusade haçlı seferi
2434 initiative girişim
2435 shrimp karides
2436 ninth dokuzuncu
2437 element eleman
2438 rot çürüme
2439 frankly açıkçası
2440 kidnapped kaçırılan
2441 psycho psiko
2442 anniversary yıldönümü
2443 neat temiz
2444 prick dikmek
2445 plain sade
2446 blown şişmiş, esmiş
2447 breakup ayrılık
2448 crop ekin
2449 possession mülk
2450 movement hareket
2451 bid teklif etmek
2452 wisdom bilgelik
2453 therapist terapist
2454 wand asa
2455 occur meydana gelmek
2456 determine belirlemek
2457 deputy milletvekili
2458 bible İncil
2459 homework ev ödevi
2460 refer başvurmak, anmak, işaret etmek
2461 latest son
2462 bra sütyen
2463 sample örnek, numune
2464 practically pratikte
2465 undercover gizli
2466 tone ton, ayarlamak, yumuşatmak
2467 sworn yemin
2468 afterward daha sonra
2469 released yayınlandı
2470 occasion fırsat, vesile
2471 narrow dar
2472 digital dijital
2473 financial parasal
2474 potion iksir
2475 russia rusya
2476 payment ödeme
2477 miserable sefil
2478 junior genç
2479 sand kum
2480 function fonksiyon
2481 practic pratik
2482 method yöntem
2483 goat keçi
2484 jar kavanoz, didişmek
2485 fifth beşinci
2486 confidence güven
2487 colleague çalışma arkadaşı
2488 brush fırça, fırçalamak
2489 corporate kurumsal
2490 knights şövalyeler
2491 compromised sınırlı, tehlikeli
2492 served hizmet
2493 underneath altında
2494 invisible görünmez
2495 status durum
2496 loan borç
2497 invest yatırmak
2498 bat yarasa
2499 dwarf cüce
2500 treason ihanet
2501 sweater kazak
2502 drawer çekmece
2503 achieve elde etmek, başarmak
2504 update güncelleme
2505 commitment taahhüt
2506 sub alt
2507 confident kendine güvenen
2508 prayer namaz
2509 procedure prosedür
2510 facing karşı
2511 glasses gözlük
2512 county ilçe, idari bölge
2513 conflict fikir ayrılığı
2514 spear mızrak
2515 weigh tartmak
2516 pile istif
2517 burden yük, sırtına yüklemek
2518 society toplum
2519 makeup makyaj
2520 reporter muhabir, haberci
2521 italian italyan
2522 tick kene
2523 succeed başarılı olmak
2524 attach eklemek, yapıştırmak
2525 award ödül, ödüllendirmek
2526 fetch getirmek
2527 frame çerçeve
2528 basic temel, esas, basit
2529 compliment iltifat
2530 fort kale
2531 conduct yönetmek
2532 doin yapıyorsun
2533 drum davul
2534 forth ileri
2535 brief kısa
2536 article makale
2537 dessert tatlı
2538 unusual olağandışı
2539 theme tema
2540 ditch atmak, kurtulmak
2541 combat savaş
2542 mister bay
2543 chef şef
2544 diaper bebek bezi
2545 abuse istismar, kötüye kullanma
2546 steam buhar
2547 mouse fare
2548 needle iğne
2549 title başlık
2550 painful acı verici
2551 blonde sarışın
2552 belly göbek
2553 advise öğüt vermek
2554 seed tohum
2555 hostile hasım
2556 misunderstand yanlış anlamak
2557 quest aramak, araştırmak
2558 committee kurul
2559 generation nesil
2560 citadel kale
2561 collar yaka
2562 bargain pazarlık
2563 relative bağıl
2564 register kayıt ol
2565 relief rahatlama
2566 grandson erkek torun
2567 internal iç, dahili
2568 instinct içgüdü
2569 bait olta yemi, tuzak
2570 stable kararlı
2571 repair tamir etmek
2572 delay gecikme
2573 lean yağsız, eğilmek
2574 specifically özellikle
2575 raft sal
2576 beside yanında
2577 moral manevi
2578 tap musluk
2579 tiger kaplan
2580 chemistry kimya
2581 symptom semptom
2582 officially resmi olarak
2583 cabin kabin
2584 gentleman beyefendi
2585 soap sabun
2586 division bölünme
2587 dismiss reddet
2588 gum sakız
2589 fashion moda
2590 pickle turşu
2591 cock çük
2592 thrill heyecan
2593 phase evre
2594 proposal öneri
2595 chaos kaos
2596 cap kapak
2597 wrist bilek
2598 humanity insanlık
2599 senior kıdemli
2600 guide kılavuz
2601 speak to e konuşmak
2602 get back to geri dön
2603 boar yaban domuzu
2604 attitude tutum, tavır
2605 youre sen
2606 ankle ayak bileği
2607 peach şeftali
2608 fry kızartma
2609 duke dük
2610 hooker fahişe
2611 photograph fotoğraf, fotoğrafını çekmek
2612 cartel kartel
2613 reject reddetmek
2614 intelligent akıllı
2615 deposit depozito
2616 shrink küçültmek
2617 chop pirzola
2618 tragedy trajedi
2619 scan taramak
2620 unique benzersiz
2621 passage geçit
2622 dial tuşlamak
2623 remarkable dikkat çekici
2624 stroke inme
2625 tradition gelenek
2626 smash parçalamak
2627 humor mizah
2628 electricity elektrik
2629 priority öncelik
2630 grief keder, üzüntü
2631 competition yarışma
2632 television televizyon
2633 banana muz
2634 massive büyük ve ağır
2635 galaxy gökada
2636 snack abur cubur
2637 believe in inan
2638 penny kuruş
2639 instruction talimat
2640 obsess saplantı haline gelmek
2641 offend gücendirmek
2642 symbol sembol
2643 era çağ
2644 fraud dolandırıcılık
2645 custom gelenek görenek
2646 heave fay hareketi
2647 discussion tartışma
2648 gee vay be
2649 civil sivil
2650 unfortunate şanssız
2651 haircut saç kesimi
2652 environment çevre, ortam
2653 powder pudra
2654 error hata
2655 fantasy fantezi
2656 corn mısır
2657 pound vurmak, ingiliz lirası
2658 beard sakal
2659 horror korku
2660 distraction oyalama eğlence dikkati başka yöne çekme
2661 guitar gitar
2662 boil kaynamak, haşlamak
2663 myth efsane
2664 sanctuary barınak
2665 tournament turnuva
2666 clown palyaço
2667 do for bir şey için yapmak
2668 re yeniden
2669 go in içeri gir
2670 have on sahip
2671 expression ifade
2672 bout gösteri, müsabaka
2673 scrap hurda
2674 ensure sağlamak
2675 hawk şahin
2676 ripped yırtık, sarhoş, hasarlı
2677 properly uygun şekilde
2678 impact etki, darbe
2679 stabbed bıçaklandı
2680 forgiveness af
2681 puppy köpek yavrusu
2682 honeymoon balayı, balayına çıkmak, cicim ayı
2683 vulnerable savunmasız
2684 operating işletme
2685 towel havlu
2686 lesbian lezbiyen
2687 lap kucak
2688 thumb başparmak
2689 cutting kesme
2690 flood sel
2691 passenger yolcu
2692 vengeance intikam
2693 dropping damlatma
2694 topic konu
2695 signature imza
2696 flirt flört
2697 alarm alarm, uyarmak
2698 prom balo
2699 trunk gövde
2700 merely sadece
2701 highest en yüksek
2702 password parola
2703 precinct seçim bölgesi
2704 druid büyücü
2705 fingerprint parmak izi
2706 holiness kutsallık
2707 heroes kahramanlar
2708 nasty pis
2709 twist dönemeç
2710 stall ahır
2711 jam reçel
2712 acquire elde etmek
2713 stack yığın
2714 settlement yerleşme
2715 corpse ceset
2716 statue heykel
2717 gorgeous muhteşem
2718 generator jeneratör
2719 wreck harabe
2720 oxygen oksijen
2721 sickness hastalık
2722 foolish aptalca
2723 extend uzatmak
2724 april Nisan
2725 shipment gönderi
2726 collapse çöküş
2727 backward geriye, geri kalmış
2728 vigilantes kanunsuzlar
2729 website i·nternet sitesi
2730 concert konser, anlaşmak
2731 anonymous anonim
2732 siege kuşatma
2733 determin belirlemek
2734 madness delilik
2735 flew uçtu
2736 fart osuruk
2737 relevant uygun
2738 oven fırın
2739 rank rütbe
2740 gunshot atış
2741 shove kıpırdamak
2742 unconscious bilinçsiz
2743 flu grip
2744 negotiate görüşmek
2745 larger daha büyük
2746 heck kahrolası
2747 rib kaburga
2748 critical kritik
2749 orange portakal
2750 coordinate koordinat
2751 begun başladı
2752 pumpkin kabak
2753 butcher kasap
2754 thirsty susuz
2755 nickname takma ad
2756 bake fırında pişirmek
2757 temporary geçici
2758 cough öksürük
2759 happily mutlulukla
2760 pad ped
2761 shell kabuk
2762 ease kolaylaştırmak
2763 investment yatırım
2764 deer geyik
2765 bucket kova, kovayla taşımak
2766 contest yarışma
2767 avenge intikamını almak
2768 convincing inandırıcı
2769 rider binici
2770 temperature sıcaklık
2771 suggestion öneri
2772 importantly önemli biçimde
2773 balloon balon, şişmek
2774 ministry bakanlık
2775 down to aşağı
2776 think of düşünmek, akıl etmek
2777 react tepki
2778 feature özellik
2779 increase artırmak, artmak
2780 jewish yahudi
2781 helmet kask
2782 height yükseklik
2783 northmen kuzeyliler
2784 accidentally yanlışlıkla
2785 political siyasi
2786 magician büyücü
2787 furniture mobilya
2788 squeeze suyunu sıkmak
2789 rifle tüfek
2790 surrounded çevrili
2791 polite kibar, nazik
2792 cowboy kovboy
2793 scenario senaryo
2794 outfit birlik
2795 grownup yetişkin
2796 eve havva
2797 crisis kriz
2798 rescued kurtarılan
2799 worker çalışan
2800 pace hız
2801 comrade yoldaş
2802 steak biftek
2803 pole kutup
2804 tracker izci
2805 forbid yasaklamak
2806 wit zekâ
2807 rust pas
2808 leather deri
2809 candle mum
2810 bounce sıçrama, zıplama
2811 tricky hileli
2812 upside üst taraf
2813 addict bağımlı olmak, bağımlı
2814 tub küvet
2815 engagement nişan
2816 taxi taksi
2817 engaged nişanlı
2818 no-one hiç kimse
2819 tired yorgun
2820 mesa yüksek ova
2821 talkin konuşmasıyla
2822 intense yoğun
2823 mysterious gizemli
2824 groom damat
2825 minor küçük
2826 union birlik
2827 cunt kadın cinsel organı
2828 courtesy nezaket
2829 construction inşaat
2830 individual bireysel
2831 banging küfür
2832 warehouse depo
2833 sniper keskin nisanci
2834 profile profil
2835 produce üretmek
2836 chess satranç
2837 appeal başvurmak
2838 dibs beştaş
2839 slice dilim
2840 warden bekçi
2841 exposed maruz
2842 destruction imha
2843 virgin bakire
2844 mistaken yanlış
2845 nearby yakında
2846 plug fiş
2847 knot düğüm
2848 eleven on bir
2849 ruler cetvel
2850 assist yardım etmek
2851 flaw kusur
2852 halt durdurmak
2853 onion soğan
2854 operative faal
2855 oceanic okyanus
2856 pastor papaz
2857 british İngiliz
2858 teenager genç
2859 influence etki
2860 passion tutku
2861 engage bağlanmak, birbirine girmek
2862 petty küçük
2863 daily günlük
2864 slightly hafif, az oranda, belli belirsiz
2865 paperwork evrak
2866 handcuff kelepçe
2867 junk önemsiz
2868 unknown bilinmeyen
2869 ambulance ambulans
2870 storage depolama
2871 dug kazılmış
2872 infection enfeksiyon
2873 hallway koridor
2874 inch inç
2875 adopt benimsemek, evlat edinmek
2876 witnesses tanıklar
2877 handled ele
2878 plastic plastik
2879 widow dul
2880 exercise egzersiz
2881 constant sabit
2882 architecture mimarlık
2883 happier daha mutlu
2884 shortly kısaca
2885 secretary sekreter
2886 counter sayaç
2887 shed dökmek, akıtmak
2888 permanent kalıcı, sürekli, daimi
2889 paranoid paranoyak
2890 belief inanç
2891 active aktif
2892 choke boğma
2893 entertain eğlendirmek
2894 expense gider
2895 confront karşısına çıkmak
2896 surface yüzey
2897 pleasant hoş
2898 cleaner temizleyici
2899 resident oturan, sakin, yerleşmiş
2900 choos çuf çuf tren
2901 phrase ifade
2902 average ortalama, ortalama bulma
2903 permit izin
2904 display görüntüle
2905 decade onyıl
2906 hockey hokey
2907 depress düşürmek
2908 software yazılım
2909 database veritabanı
2910 november kasım
2911 performance verim
2912 inappropriate uygunsuz
2913 candidate aday
2914 therefore bu nedenle
2915 finest en güzel
2916 bald kel
2917 poop bok, kaka
2918 lydia lidya
2919 mighty güçlü
2920 filthy pis
2921 sheriff şerif
2922 pause duraklat
2923 slipped kaymış
2924 injured yaralı
2925 complex karmaşık
2926 sadly ne yazık ki
2927 kneel diz çökmek
2928 compromise taviz, ödün
2929 proven kanıtlanmış
2930 industry sanayi
2931 shave tıraş
2932 burst patlama
2933 label etiket
2934 shy utangaç
2935 resync resync komutu
2936 thick kalın
2937 urgent acil
2938 cart araba ile taşımak
2939 safely güvenli bir şekilde
2940 define tanımlamak
2941 bud tomurcuk, tomurcuklanmak
2942 dot nokta
2943 mutual karşılıklı
2944 privilege ayrıcalık
2945 troop asker
2946 typical tipik
2947 fairly oldukça
2948 legendary efsanevi
2949 farewell veda
2950 reckon tahmin etmek, hesaplamak
2951 remote uzak
2952 chart grafik
2953 journal dergi
2954 drone erkek arı
2955 consolidated birleştirilmiş
2956 acid asit
2957 gasp nefesi kesilmek
2958 billy cop
2959 ahem hım
2960 deal with uğraşmak
2961 facial yüz
2962 nanny dadı
2963 motherfucker çocuğu
2964 basket sepet
2965 poem şiir
2966 expose maruz bırakmak
2967 brand marka
2968 bull boğa
2969 highway karayolu
2970 conscience vicdan, inanç
2971 fist yumruk
2972 favour iyilik
2973 principal asıl
2974 assignment atama
2975 execution icra
2976 cheek yanak, küstahlık etmek
2977 bum otlakçı, dilenmek
2978 tomato domates
2979 zoo hayvanat bahçesi
2980 pirate korsan
2981 unfair haksız
2982 combination kombinasyon
2983 conclusion sonuç
2984 stab bıçaklama
2985 locker kilitli dolap
2986 deeper daha derine
2987 pregnancy gebelik
2988 gravity yerçekimi
2989 drain akıtmak
2990 fur kürk
2991 bacon domuz yağı, domuz pastırması
2992 precisely tam
2993 await beklemek
2994 drank içti
2995 content içerik, memnun etmek
2996 lobster istakoz
2997 liquid sıvı
2998 purple mor
2999 puppet kukla
3000 distress sıkıntı
3001 rainbow gökkuşağı
3002 come out yayımlamak, ortaya çıkmak
3003 elves elfler
3004 shout bağırmak, haykırmak
3005 be with ile olmak
3006 malfunction arıza
3007 newspaper gazete
3008 employ kullanmak
3009 reek buğulanmak
3010 blond sarışın
3011 profit kâr
3012 lit yanan, sarhoş, edebiyat
3013 assign atamak, devretmek
3014 kit malzeme
3015 stash saklamak
3016 personality kişilik
3017 haul çekmek
3018 steer yönlendirmek
3019 honesty dürüstlük
3020 hilarious neşeli
3021 estate arazi
3022 batch yığın, grup
3023 menu menü
3024 corridor koridor
3025 joint bağlantı
3026 previous önceki
3027 captured yakalanan
3028 wagon yük vagonu
3029 tube tüp
3030 unlikely olası olmayan
3031 development gelişme
3032 conquer fethetmek
3033 cube küp
3034 plot arsa
3035 meter metre
3036 rail demiryolu
3037 prior önceki
3038 intent niyet
3039 gotcha anladım
3040 vanish tarihe karışmak
3041 physician doktor
3042 objection itiraz
3043 unsullied tertemiz
3044 sorcery büyücülük
3045 consult danışmak
3046 witcher efsunger, cadıeril
3047 exception istisna
3048 unhappy mutsuz
3049 stain leke
3050 spray sprey
3051 vomit kusmak
3052 stubborn inatçı
3053 amongst arasında
3054 badass sert çocuk, agresif tip
3055 length uzunluk
3056 loving seven
3057 gentle nazik
3058 structure yapı
3059 mature olgun
3060 cripple sakat, sakatlamak
3061 operate işletmek
3062 shared paylaşılan
3063 surgeon cerrah
3064 effective etkili
3065 sheep koyun
3066 leverage kaldıraç
3067 winning kazanan
3068 yield yol ver
3069 republic cumhuriyet
3070 anxiety endişe, kaygı
3071 canadian kanadalı
3072 gambling kumar
3073 senator senatör
3074 unity birlik
3075 ski kayak
3076 labyrinth labirent
3077 booze alem yapmak, içki içmek
3078 compound bileşik
3079 rage öfke
3080 wednesday çarşamba
3081 quietly sessizce
3082 extraordinary olağanüstü
3083 assistance yardım
3084 explode patlamak
3085 colonel albay
3086 shaft şaft
3087 luckily iyi ki
3088 footprint ayak izi
3089 meanwhile o esnada
3090 mexican meksikalı
3091 conspiracy komplo
3092 chapter bölüm
3093 employer işveren
3094 eternity sonsuzluk
3095 aboard içinde ( geminin, uçağın içinde)
3096 activate etkinleştirmek
3097 nicely güzelce
3098 gesture mimik
3099 wed evlenmek
3100 resume devam et
3101 spoon kaşık
3102 complaint şikâyet
3103 settled yerleşik
3104 holly çobanpüskülü
3105 dummy sahte
3106 inmate tutuklu
3107 beef sığır eti
3108 instance örnek, misal, olay, durum
3109 struggle mücadele
3110 principle prensip
3111 appearance görünüm
3112 trauma travma
3113 infinite sonsuz
3114 cuff manşet
3115 superhero süper kahraman
3116 cent sent
3117 blackmail şantaj, şantaj yapmak
3118 beloved sevgili
3119 companion arkadaş
3120 perspective perspektif
3121 rightful haklı
3122 waking uyanık
3123 formula formül
3124 leap sıçrama
3125 routine rutin
3126 self öz, kendi, kişilik
3127 realise gerçekleştirmek, farkına varmak
3128 debate tartışma
3129 torn yırtık
3130 net
3131 frog kurbağa
3132 mistress metres
3133 deeply derinden
3134 rally ralli
3135 flush floş
3136 fee ücret
3137 encounter karşılaşma
3138 charged yüklü
3139 lunatic çılgın
3140 analysis analiz
3141 tune melodi
3142 communicate iletişim kurmak
3143 tempt ayartmak
3144 emperor imparator
3145 recovery kurtarma
3146 temper öfke
3147 axe balta, baltalamak
3148 korean koreli
3149 quote alıntı
3150 accurate doğru
3151 thanksgiving şükran günü
3152 jackass ahmak
3153 spotted benekli
3154 fulfill yerine getirmek
3155 supportive destekleyici
3156 announce anons etmek
3157 dentist diş doktoru
3158 aisle koridor
3159 fiancee nişanlı
3160 mustache bıyık
3161 defendant sanık
3162 waiter garson
3163 application uygulama
3164 expand genişletmek
3165 celebration kutlama
3166 capture ele geçirmek
3167 bind bağlamak
3168 electric elektrik
3169 dull sikici
3170 gray gri
3171 slut sürtük
3172 mole köstebek
3173 greet selamlamak
3174 cloak pelerin
3175 global küresel
3176 lamb kuzu
3177 creep sürünme
3178 outcome sonuç
3179 starter başlatıcı
3180 absence yokluk
3181 unable aciz
3182 coitus cinsel birleşme
3183 reference referans
3184 bond bağ
3185 figure out çözmek
3186 inevitable kaçınılmaz
3187 simulation simülasyon
3188 sharing paylaşım
3189 lousy bitli
3190 physically fiziksel olarak
3191 bounty cömertlik
3192 heel topuk
3193 stalk sap
3194 dragged sürüklenen
3195 bolt sürgülemek, sürgü
3196 kick one's asses hadlerini bildirmek
3197 recipe yemek tarifi
3198 whistle ıslık
3199 kidney böbrek
3200 electronic elektronik
3201 shotgun pompalı tüfek
3202 kiddo ufaklık
3203 bored sıkılmış
3204 medication ilaç
3205 barbecue barbekü, mangal
3206 homeless evsiz
3207 magnet mıknatıs
3208 reception resepsiyon
3209 cinnamon tarçın
3210 ottoman osmanlı
3211 vodka votka
3212 upper üst
3213 entry giriş
3214 grunt homurtu
3215 mud çamur
3216 ambush Pusu, pusuya düşürmek
3217 headache baş ağrısı
3218 abduct kaçırmak
3219 suspend askıya almak
3220 violation ihlal
3221 politician politikacı
3222 dynamite dinamit
3223 culture kültür
3224 europe avrupa
3225 diary günlük
3226 actress aktris, kadın oyuncu
3227 signora sinyora
3228 turks Türkler
3229 wait for bekle
3230 came back geri gel
3231 eagle kartal
3232 roman roma
3233 battlefield harp meydanı
3234 education eğitim
3235 turner tornacı
3236 whew vay
3237 lightning şimşek
3238 embrace kucaklamak
3239 extract ayıkla
3240 pawn piyon
3241 allergic alerjik
3242 surprising şaşırtıcı
3243 obey itaat etmek
3244 polish lehçe
3245 concrete somut
3246 noon öğle vakti
3247 weirdo garip
3248 particle parçacık
3249 brag övünmek
3250 fog sis
3251 fork çatal, savurmak, çatallaşmak
3252 misery sefalet
3253 existence varoluş
3254 tense gergin
3255 install yüklemek
3256 stamp pul
3257 flare işaret fişeği
3258 shovel kürek
3259 immediate acil
3260 alternative alternatif, seçenek
3261 eighth sekizinci
3262 mob çete
3263 seize el koymak, zorla almak
3264 forbidden yasak
3265 inspire ilham vermek
3266 media medya
3267 wax ağda, mum, mumlamak
3268 emotionally duygusal yönden
3269 grey gri
3270 sandpiper çulluk
3271 get off inmek, ayrılmak, çıkmak
3272 ma'am majesteleri
3273 superior üstün
3274 imagination hayal gücü
3275 motive güdü
3276 superman süpermen
3277 suspicion şüphe
3278 gossip dedikodu
3279 vein damar
3280 extreme aşırı
3281 bare çıplak, çıkarmak
3282 slam çarpmak
3283 psychopath psikopat
3284 illness hastalık
3285 sore yara, ağrılı, kederli
3286 overreact aşırı tepki
3287 lottery piyango
3288 reservation rezervasyon
3289 upload yüklemek
3290 iraq irak
3291 species türler
3292 october ekim
3293 publish yayınla
3294 celebrity şöhret
3295 suitcase bavul
3296 description açıklama
3297 absolute mutlak, kesin
3298 building bina, inşaat
3299 significant önemli
3300 fairy peri
3301 knives bıçaklar
3302 worthless değersiz
3303 coma koma
3304 dispatch sevk etmek
3305 thy senin
3306 factor faktör
3307 cycle döngü
3308 constantly sürekli
3309 soviet sovyet
3310 swell kabarma
3311 fled kaçtı
3312 jew yahudi
3313 management yönetim
3314 carpet halı
3315 heroin eroin
3316 involved ilgili
3317 freighter şilep
3318 excite heyecanlandırmak
3319 mammoth mamut
3320 pick up almak
3321 brand-new yepyeni
3322 casual gündelik
3323 ambassador Büyükelçi
3324 veil duvak
3325 allegiance sadakat, biat
3326 instruct öğretmek
3327 taller daha uzun
3328 delicate narin
3329 vice mengene
3330 honorable onurlu
3331 glow korlaşmak, parlamak, parıltı
3332 poster afiş
3333 thee sana
3334 skinny sıska
3335 disposal bertaraf
3336 brutal acımasız
3337 gratitude şükran
3338 hers onunki, onun
3339 primary birincil
3340 envy imrenme
3341 risky riskli
3342 grasp kavramak, anlamak, kapmak
3343 stepped basamaklı
3344 separated ayrıldı
3345 cannon top
3346 beaten dövülmüş
3347 whiskey viski
3348 upgrade yükselt
3349 leadership liderlik
3350 ai yapay zeka
3351 felony suç
3352 identical özdeş
3353 granny nine
3354 cursed lanetli
3355 nightfall akşam vakti
3356 picnic piknik, piknik yapmak
3357 harvest hasat
3358 southern güney
3359 portal kapı
3360 eliminate elemek
3361 lobby lobi
3362 prototype prototip
3363 opponent karşı taraf
3364 tooth diş
3365 lemon limon
3366 production üretim, üretme
3367 apologise özür dilemek
3368 remotely uzaktan
3369 naive saf
3370 testimony tanıklık
3371 concept konsept, kavram, görüş
3372 worship ibadet
3373 intimate samimi
3374 adjust ayarlamak
3375 nothin hiçbirşey
3376 altar adak taşı
3377 unlock kilidini aç
3378 delight zevk
3379 sens borsa haberleri yayınlama servisi
3380 poetry şiir
3381 fucker sikici
3382 terribly son derece
3383 zombie zombi
3384 racist ırkçı
3385 napkin peçete
3386 genetic genetik
3387 technique teknik
3388 frequency sıklık
3389 versus e karşı
3390 pledge rehin
3391 somewhat biraz
3392 dancer dansçı
3393 sustain sürdürmek
3394 pursue takip
3395 dean dekan
3396 poke dürtme
3397 surviving hayatta kalmak
3398 dumbass gerizekalı
3399 transmission iletim
3400 straw saman
3401 interrogation sorgu
3402 wiped sildi
3403 ironic ironik
3404 native yerli
3405 spaghetti spagetti
3406 butterfly kelebek
3407 pharmaceutical eczacılığa ait
3408 kindergarten çocuk yuvası
3409 supervisor gözetmen
3410 cutter kesici
3411 clinic klinik
3412 prank eşek şakası
3413 hem in hem
3414 come from dan geliyorum
3415 bridesmaid nedime
3416 romance romantik
3417 initial ilk
3418 burnt yanmış
3419 rebuild yeniden inşa etmek
3420 logic mantık
3421 ration tayın
3422 handy kullanışlı
3423 strongest en güçlü
3424 smartest zeki
3425 hollow oyuk
3426 deadly ölümcül
3427 curiosity merak
3428 pussy kedi, korkak, kadın cinsel organı
3429 dramatic dramatik
3430 arrogant kibirli
3431 reign saltanat
3432 restore onarmak
3433 bracelet bilezik
3434 instrument müzik aleti
3435 approval onay
3436 removed çıkarıldı
3437 strap kayış
3438 condom prezervatif
3439 undertaking taahhüt
3440 conceal gizlemek
3441 guidance rehberlik
3442 traditional geleneksel
3443 kidnapping kaçırma
3444 concentrate yoğunlaşmak
3445 metaphor metafor, mecaz
3446 naturally doğal olarak
3447 election seçim
3448 triple üçlü
3449 dice zar
3450 dagger hançer
3451 shark köpekbalığı
3452 improve iyileştirmek
3453 humble mütevazı
3454 importance önem
3455 envelope zarf
3456 solar güneş
3457 definition tanım
3458 thus böylece
3459 diet diyet
3460 lawn çim
3461 comin geliyor
3462 vigilance uyanıklık
3463 thoughtful düşünceli
3464 nest yuva
3465 quicker hızlı
3466 blank boş
3467 cherry kiraz
3468 carbon karbon
3469 basketball basketbol
3470 theft hırsızlık, çalma
3471 investigating soruşturma
3472 turn to çevirmek
3473 australia avustralya
3474 boot çizme
3475 go for için gitmek
3476 veronica veronika
3477 marine deniz
3478 congressman kongre üyesi
3479 psych psikiyatri
3480 lasagna lazanya
3481 darn lanetlemek
3482 alibi mazeret
3483 dimension boyut
3484 betrayal ihanet
3485 meds ilaçlarını
3486 scent koku
3487 pulse nabız
3488 ginger zencefil
3489 fluid akışkan
3490 parade geçit
3491 popped attı
3492 plead savunmak
3493 backpack sırt çantası, pikniğe gitmek
3494 observe gözlemek
3495 mourn yas tutmak
3496 sunshine gunes isigi
3497 bold cesur
3498 sole tek
3499 kingslayer kral katili
3500 combin kombinasyon
3501 necklace kolye
3502 basis temel
3503 prostitute fahişe
3504 western batı
3505 counselor danışman
3506 contempt aşağılama, küçümseme, hor görme
3507 buyer alıcı
3508 footstep basamak
3509 deception aldatma
3510 fortunately neyse ki
3511 toothbrush diş fırçası
3512 cereal tahıl
3513 bagel simit
3514 audit hesapları denetlemek
3515 baggage Bagaj
3516 convention kongre
3517 sailor denizci
3518 rival rakip
3519 surprisingly şaşırtıcı biçimde
3520 squirrel sincap
3521 pursuit kovalama
3522 repay ödemek
3523 mobile seyyar
3524 religious dini
3525 airplane uçak
3526 forgetting unutma
3527 ceiling tavan
3528 vicious ahlaksız
3529 tragic trajik
3530 retirement emeklilik
3531 eternal sonsuz
3532 divorced boşanmış
3533 convenient uygun
3534 swamp bataklık
3535 truce ateşkes
3536 spine omurga
3537 cocktail kokteyl
3538 coke kok
3539 budget bütçe
3540 junkie esrarkeş
3541 smelly pis koku
3542 slutty sürtük
3543 bartender barmen
3544 sophisticated sofistike
3545 copycat taklitçi
3546 rod kamış
3547 slight hafif
3548 harsh sert
3549 bench bank
3550 dealt ele
3551 population nüfus
3552 consciousness bilinç
3553 biter ısırgan, ısıran kimse
3554 chopper helikopter
3555 grenade el bombası
3556 rehearsal prova
3557 slit yarık
3558 gravy sos
3559 rubber silgi
3560 daylight gün ışığı
3561 calendar takvim
3562 lure yem
3563 supper akşam yemeği
3564 objective amaç
3565 relay röle
3566 scum pislik
3567 sequence sıra
3568 illusion yanılsama
3569 translate tercüme
3570 eyebrow kaş
3571 throughout boyunca
3572 accusation suçlama
3573 sober ölçülü
3574 vent havalandırmak
3575 fascinating büyüleyici
3576 chips cips
3577 rely güvenmek
3578 enterprise kuruluş
3579 speaker konuşmacı
3580 cargo kargo
3581 regardless ne olursa olsun
3582 reverse ters
3583 conviction mahkumiyet
3584 joss çin putu
3585 minimum asgari
3586 alike hem, benzeyen
3587 overwhelm kaplamak
3588 fame şöhret
3589 protector koruyucu
3590 hesitate tereddüt
3591 stew güveç
3592 deaf sağır
3593 drawn çekilmiş
3594 endless sonsuz
3595 capacity kapasite
3596 rash döküntü
3597 ridge çıkıntı
3598 acknowledge kabul etmek
3599 justify haklı çıkarmak, savunmak, doğrulamak
3600 exhibit sergi, sergilemek
3601 cooler soğutucu
3602 subtle ince
3603 qualify nitelemek
3604 ritual ayin
3605 wrapped örtülü
3606 prey av
3607 niece yeğen
3608 hacking hacklemek
3609 recognition tanıma
3610 riddle bilmece
3611 civilization medeniyet
3612 pact pakt
3613 owl baykuş
3614 liquor likör
3615 wheelchair tekerlekli sandalye
3616 billionaire milyarder
3617 umbrella şemsiye
3618 shut up kapa çeneni
3619 live in içinde yaşamak
3620 hector kabadayılık etmek, yüksekten atmak
3621 psychic psişik
3622 album albüm
3623 mint nane
3624 precaution önlem
3625 practical pratik
3626 inner
3627 condemn kınamak
3628 layer katman
3629 oldest en eski
3630 brake fren yapmak
3631 yogurt yoğurt
3632 wired telli
3633 freed serbest bırakılmış
3634 inventory envanter
3635 troubled sorunlu
3636 unarmed silâhsız
3637 harmless zararsız
3638 submit sunmak
3639 weep ağlamak
3640 balcony balkon
3641 largest en büyük
3642 select seçmek
3643 orphan yetim
3644 disarm etkisiz hale getirmek
3645 dime on sent
3646 ketchup ketçap
3647 greek yunan
3648 banish sürgün etmek
3649 grape üzüm
3650 singer şarkıcı
3651 writer yazar
3652 purge Temizle
3653 mortal ölümlü
3654 predict öngörmek
3655 equally aynı derecede
3656 coffin tabut
3657 dive dalış
3658 unexpected beklenmedik
3659 electrical elektrik
3660 commission komisyon
3661 manifest belirgin
3662 enormous muazzam
3663 pigeon güvercin
3664 ancestor ata
3665 nearest en yakın
3666 reconsider yeniden gözden geçirmek
3667 equation denklem
3668 donor verici
3669 gene gen
3670 crate sandık
3671 bubble kabarcık
3672 bribe rüşvet
3673 gorilla goril, koruyucu, fedai
3674 academy akademi
3675 necessarily zorunlu olarak, mutlaka
3676 anchor çapa, demir atmak, demirlemek
3677 evacuate boşaltmak
3678 gig
3679 pale soluk
3680 marker işaretleyici
3681 shelf raf
3682 december aralık
3683 disrespect saygısızlık
3684 pearl inci
3685 trophy kupa
3686 genie cin
3687 fiance nişanlı
3688 lockdown kilitlenme
3689 cliff uçurum
3690 smith demirci
3691 flash ışık tutmak, parlama
3692 ask for istemek
3693 ma anne
3694 bomber bombacı
3695 placed yerleştirilmiş
3696 hobby hobi
3697 sweaty terli
3698 mustard hardal
3699 delete silmek
3700 enforcement zorlama
3701 coworker i·ş arkadaşı
3702 handling kullanma
3703 triumph zafer
3704 eager istekli
3705 cafeteria kafeterya
3706 gently nazikçe
3707 distant uzak
3708 entertainment eğlence
3709 owed borçlu
3710 grocery bakkal
3711 operator şebeke
3712 sloppy yarım yamalak
3713 retrieve geri almak
3714 curtain perde
3715 reminder hatırlatma
3716 errand ayak işleri
3717 ham domuz budu
3718 personnel personel
3719 indicate belirtmek
3720 rig teçhizat
3721 affection sevgi
3722 arrival varış
3723 villain cani
3724 technical teknik
3725 keeper kaleci
3726 overcome aşmak
3727 meaningless anlamsız
3728 ferry feribot
3729 visual görsel
3730 taxes vergileri
3731 refresh yenileme
3732 certificate sertifika, belge vermek
3733 sleepy uykulu
3734 deed tapu
3735 fond düşkün
3736 sought aranan
3737 auction açık artırma
3738 fortress kale
3739 intercept tutmak
3740 vial küçük şişe
3741 june haziran
3742 heathen dinsiz
3743 for your information bilginize
3744 clone klon
3745 reflect yansıtmak
3746 guardian muhafız
3747 erase silmek
3748 amend değiştirmek
3749 imply ima etmek
3750 legitimate meşru
3751 supreme yüce
3752 download indir
3753 toxic toksik
3754 kidnap kaçırmak
3755 ambition hırs
3756 worn yıpranmış
3757 soak emmek
3758 sunset gün batımı
3759 fortunate şanslı
3760 trailer tanıtım videosu
3761 vacuum vakum
3762 clip kırpmak
3763 broadcast yayın yapmak
3764 manufacture üretmek
3765 magnificent muhteşem
3766 bitter acı
3767 vampire vampir
3768 carrot havuç
3769 sacrificed kurban
3770 playbook senaryo
3771 enchantment büyü
3772 investigator araştırmacı
3773 peed işedi
3774 whoop bağırtı
3775 pajama pijama
3776 draft taslak
3777 observation gözlem
3778 deploy dağıtmak
3779 medal madalya
3780 scoop kepçe
3781 firewall güvenlik duvarı
3782 advertise reklam yapmak
3783 classify sınıflandırmak
3784 kings krallar
3785 politics siyaset
3786 locket madalyon
3787 bladder mesane, idrar torbası
3788 scam aldatmaca
3789 plague veba
3790 january ocak
3791 peaceful huzurlu
3792 civilian sivil
3793 convict hükümlü
3794 grip kavrama
3795 overnight bir gecede
3796 sew dikmek
3797 occurred oluştu
3798 damaged hasarlı
3799 paradise cennet
3800 sticker etiket
3801 exam sınav
3802 rebel asi
3803 treaty antlaşma
3804 smack şaplak
3805 wingman yancı
3806 lookout gözleme, gözculuk yapma
3807 motorcycle motosiklet
3808 bedtime yatma zamanı
3809 asian asyalı
3810 silk ipek
3811 homeland vatan
3812 ink mürekkep
3813 alongside yanında
3814 retire emekli olmak
3815 circuit devre
3816 sixth altıncı
3817 germany almanya
3818 maintenance bakım
3819 shiny parlak
3820 torch meşale
3821 acceptable kabul edilebilir
3822 manual manuel
3823 sarcasm iğneleme
3824 anticipate beklemek, ummak
3825 alternate alternatif, sıra ile yapmak
3826 withdraw çekil
3827 pork domuz eti
3828 secretly gizlice
3829 poet şair
3830 rubbish döküntü, çöp, enkaz, moloz
3831 partnership ortaklık
3832 vegetable sebze
3833 earthquake deprem
3834 musical müzikal
3835 promotion tanıtım
3836 elbow dirsek
3837 outer dış
3838 unacceptable kabul edilemez
3839 mankind insanlık
3840 reduce azaltmak
3841 foul faul
3842 imprison hapsetmek
3843 wrath gazap
3844 vet veteriner
3845 stitch dikiş
3846 lightly hafifçe
3847 douche şırınga
3848 skank sürtük
3849 thieves hırsızlar
3850 glorious şanlı
3851 vital hayati
3852 advisor Danışman
3853 straighten düzleştirmek
3854 declare bildirmek
3855 tomb mezar
3856 shining parlıyor
3857 pointless anlamsız
3858 cardinal kardinal
3859 rice pirinç
3860 ant karınca
3861 launder aklamak
3862 barge duba, içeri dalmak
3863 freckle çil
3864 filed dosyalanmış
3865 finance maliyei finans, finanse etmek
3866 pay for ödemek
3867 ex eski
3868 according göre
3869 solved çözülmüş
3870 intern stajyer
3871 payroll maaş bordrosu
3872 antique antika
3873 vatican vatikan
3874 override geçersiz kılma
3875 association dernek
3876 backyard arka bahçe
3877 info bilgi
3878 parked park etmiş, beklemede
3879 unstable kararsız
3880 restrain dizginlemek
3881 handful avuç
3882 circus sirk
3883 meetings toplantılar
3884 forensic adli
3885 psychiatrist psikiyatrist
3886 stag erkeklere özel
3887 messy dağınık
3888 cartoon karikatür
3889 radius yarıçap
3890 dose doz
3891 exposure maruz kalma, teşhir, poz
3892 ruling yonetmek
3893 grass çimen
3894 jewelry takı
3895 examine muayene etmek
3896 jewel mücevher
3897 mummy mumya
3898 dine yemek
3899 youth gençlik
3900 protective koruyucu
3901 presume varsaymak
3902 column kolon, sütun
3903 unpleasant hoş olmayan
3904 heroic kahraman
3905 foundation yapı temeli
3906 aspect görünüş
3907 hardest en zor
3908 gladly memnuniyetle
3909 keen keskin
3910 bruise çürük, zedelemek
3911 depart ayrılmak
3912 announcement duyuru, ilan
3913 laughter kahkaha
3914 antidote panzehir
3915 lease kiralama
3916 anxious endişeli
3917 described tarif edilen
3918 pepper biber
3919 accompany eşlik etmek
3920 generally genellikle
3921 toll geçiş ücreti
3922 tit meme, meme başı
3923 fifty elli
3924 youngest en genç
3925 independent bağımsız
3926 shutting kapatma
3927 elsewhere başka yerde
3928 safest en güvenli
3929 urge dürtü
3930 helium helyum
3931 lethal öldürücü
3932 aggressive agresif, saldırgan
3933 dove güvercin
3934 hereby bu vesile ile
3935 crib beşik
3936 louder yüksek sesle
3937 lend ödünç vermek
3938 controlled kontrollü
3939 discount indirim
3940 janitor kapıcı
3941 magnetic manyetik
3942 passport pasaport
3943 transferred transfer
3944 look for aramak
3945 turn out sonuçlanmak
3946 came in içeri geldi
3947 valley vadi
3948 stay in kal
3949 go down aşağı in
3950 narcotic narkotik
3951 councilman meclis üyesi
3952 closure kapatma
3953 experimental deneysel
3954 rental kiralık
3955 inject enjekte etmek
3956 thankful müteşekkir
3957 flank böğür
3958 glue tutkal
3959 tan bronzlaştırmak, dövmek
3960 strain gerginlik
3961 explore keşfetmek
3962 maiden bakire, bekar
3963 chin çene
3964 cabinet kabine
3965 annual yıllık
3966 awhile bir süre
3967 shade gölge
3968 maniac manyak
3969 provided sağlanan
3970 thread konu
3971 turtle kaplumbağa
3972 prophecy kehanet
3973 flee kaçmak
3974 disabled engelli
3975 verdict karar
3976 piano piyano
3977 hydrogen hidrojen
3978 resolve çözmek, gidermek, çözümlemek
3979 eastern doğu
3980 rarely seyrek
3981 journalist gazeteci
3982 raw çiğ, ham
3983 purchase satın alma
3984 grease gres
3985 sensor algılayıcı
3986 sushi suşi
3987 institution kurum
3988 pronounce telaffuz
3989 liver karaciğer
3990 relation ilişki
3991 thai tayland
3992 investigate incelemek
3993 immortal ölümsüz
3994 theoretical teorik
3995 sexually cinsel
3996 imaginary hayali
3997 exploit sömürmek
3998 mercenary paralı
3999 rack raf
4000 depth derinlik
4001 via üzerinden
4002 pose poz
4003 divide bölmek
4004 flea pire
4005 suite süit
4006 revolution devrim
4007 goddess tanrıça
4008 brothel genelev
4009 spark kıvılcım
4010 consent razı olmak
4011 payback geri ödeme
4012 slim ince
4013 celebrating kutluyor
4014 cracker kraker
4015 replacement değiştirme
4016 filter filtre
4017 reckless umursamaz
4018 confusion karışıklık
4019 sinner günahkâr
4020 scheduled tarifeli
4021 mentor akıl hocası
4022 genuine hakiki
4023 tray tepsi
4024 graduate mezun olmak
4025 behold dikkatle bakmak
4026 thou sen
4027 pancakes krep
4028 administration yönetim
4029 tactic taktik
4030 gimme çocuk oyuncağı, yat benimle
4031 presentation sunum
4032 soil toprak
4033 prep hazırlık
4034 maze labirent
4035 fundraiser bağış
4036 autopsy otopsi
4037 anomaly anomali
4038 nickel nikel
4039 refrigerator buzdolabı
4040 naughty yaramaz
4041 salary maaş
4042 accountant muhasebeci
4043 adoption benimseme, evlat edinme
4044 live with birlikte yaşamak
4045 rip huzur içinde yatsın
4046 show up ortaya çıkmak
4047 dreamland hayaller ülkesi
4048 snap ani
4049 kitty yavru kedi
4050 look after ilgilenmek
4051 bluff blöf yapmak
4052 gallon galon
4053 inspector müfettiş
4054 investor yatırımcı
4055 encrypt şifrelemek
4056 fugitive firari
4057 lighthouse fener
4058 user kullanıcı
4059 domestic yerli, iç, evcil
4060 donation bağış
4061 hike yürüyüş
4062 bass bas
4063 appetite iştah
4064 olive zeytin
4065 captive esir
4066 creative yaratıcı
4067 outsider yabancı
4068 peel kabuk
4069 rising yükselen
4070 broad geniş
4071 continued devam etti
4072 jammed sıkışmış
4073 tissue doku
4074 praise övgü
4075 spared kurtulmuş
4076 squire bey
4077 invasion istila
4078 delusion kuruntu
4079 twelve on iki
4080 causing neden olan
4081 disappointment hayal kırıklığı
4082 cigar puro
4083 rigged hileli
4084 absurd saçma
4085 origin menşei
4086 tammy bere
4087 efficient verimli
4088 whatsoever hangi, herhangi bir
4089 occupy işgal etmek
4090 resistance direnç
4091 limb uzuv
4092 profession meslek
4093 lazy tembel
4094 sympathy sempati
4095 substance madde, cisim
4096 banker bankacı
4097 premise öncül
4098 protest protesto
4099 boundary sınır
4100 crab yengeç
4101 creation oluşturma
4102 weed ot
4103 shatter çatlamak, çatlatmak
4104 vessel gemi
4105 crappy berbat
4106 ransom fidye
4107 additional ek
4108 elegant zarif
4109 scrape kazımak
4110 rooftop çatı
4111 stadium stadyum
4112 longest en uzun
4113 faint baygın
4114 stepping adım
4115 sum toplam
4116 mushroom mantar
4117 guild lonca
4118 furious öfkeli
4119 roast rosto
4120 craft zanaat
4121 unnecessary gereksiz
4122 timeline zaman çizelgesi
4123 satisfaction memnuniyet
4124 tore yırttı
4125 raising yükselen
4126 container konteyner
4127 leaf yaprak
4128 intact dokunulmamış, el değmemiş
4129 herb ot
4130 submarine denizaltı
4131 july temmuz
4132 reinforcement güçlendirme
4133 intervention müdahale
4134 delightful hoş
4135 beam ışın, kiriş
4136 hardware donanım
4137 cocaine kokain
4138 luggage valiz
4139 swan kuğu
4140 classes sınıflar
4141 move on devam et
4142 get away kurtulmak!
4143 be out söz konusu olmamak, bitmiş olmak, çıkmak
4144 exciting heyecan verici
4145 pleas yakarışlarıyla
4146 sit down otur
4147 get into içine girmek
4148 come up ortaya çıkmak
4149 faced yüzlü
4150 prosecution ilerletme, sürdürme
4151 briefcase evrak çantası
4152 encryption şifreleme
4153 unleash salıvermek, serbest bırakmak
4154 teenage genç
4155 pencil kalem
4156 confidential gizli
4157 strongly şiddetle
4158 rehab rehabilitasyon
4159 autograph imzalamak
4160 geology jeoloji
4161 vagina vajina
4162 favourite favori
4163 whereabouts nerelerde
4164 permanently kalıcı olarak
4165 mica mika, yalıtkan
4166 sip yudum
4167 buckle toka, ilişkilendirmek
4168 blink göz kırpmak, yanıp sönmek
4169 audio ses
4170 dutch flemenkçe
4171 break in sözünü kesmek
4172 maximum maksimum
4173 brass pirinç
4174 tension gerginlik
4175 scissor makasla kesmek
4176 fragile kırılgan
4177 kindness iyilik
4178 agenda gündem
4179 salmon somon
4180 chatter gevezelik
4181 wealth servet
4182 breed doğurmak
4183 innocence saflık, masumiyet
4184 convert dönüştürmek
4185 lust şehvet
4186 hut kulübe
4187 despair umutsuzluk
4188 institute enstitü
4189 construct kurmak
4190 coconut hindistan cevizi
4191 recognized tanınan
4192 granddaughter kız torun
4193 pickup almak
4194 differ farklılık
4195 willingly isteyerek
4196 author yazar
4197 corps kolordu
4198 legally yasal olarak
4199 descend inmek
4200 africa Afrika
4201 bowel bağırsak
4202 slavery kölelik
4203 maple akçaağaç
4204 shampoo şampuan
4205 interfere karışmak
4206 intellectual entellektüel
4207 breakthrough atılım
4208 difficulty zorluk
4209 nun rahibe
4210 reserv rezerv
4211 remorse vicdan azabı
4212 tide gelgit
4213 goose kaz
4214 decay çürüme
4215 orchid orkide
4216 economy ekonomi
4217 toxin toksin
4218 spite nispet
4219 growth büyüme
4220 helpless çaresiz
4221 restrict kısıtlamak
4222 valid geçerli
4223 horizon ufuk
4224 outnumber fazla gelmek
4225 closely yakından
4226 spi spektropolarimetrik görüntüleme
4227 swimming yüzme
4228 bush çalı, orman, kırsal, kaplamak
4229 riot isyan
4230 rotten çürük
4231 ladder merdiven
4232 approximately yaklaşık olarak
4233 destination hedef
4234 correctly doğru şekilde
4235 mechanic tamirci
4236 consistent tutarlı, istikrarlı
4237 shook salladı
4238 denial ret
4239 underestimate azımsamak
4240 stir karıştırmak
4241 hump kambur, kamburluk
4242 grind eziyet
4243 infirmary revir
4244 courthouse adliye
4245 interference girişim
4246 insect böcek
4247 artificial yapay
4248 elephant fil
4249 recognise tanımak
4250 cricket kriket
4251 detector detektör
4252 courtroom mahkeme salonu
4253 strawberry çilek
4254 drugged uyuşturulmuş
4255 casualties kayıplar
4256 servers sunucular
4257 give it to vermek
4258 bob inip çıkmak
4259 troll trol
4260 draco drakon
4261 lockup kilitlemek
4262 tennis tenis
4263 caller arayan
4264 sociopath sosyopat
4265 prescription reçete
4266 clearance boşluk
4267 brisket döş
4268 chemist eczacı
4269 environmental çevre
4270 reader okuyucu
4271 quarantine karantina
4272 stroll gezinti
4273 mere sırf
4274 setup kurmak
4275 in addition ek olarak
4276 apple elma
4277 cease durdurmak, vazgeçmek, son vermek
4278 sorrow üzüntü
4279 heavily ağır şekilde
4280 graveyard mezarlık
4281 thorough tam
4282 framed iskeletli, çerçeveli
4283 caution uyarmak, ihtar etmek, dikkat çekmek
4284 policeman polis
4285 crossbow yaylı tüfek
4286 scatter saçmak, dağıtmak
4287 hose hortum
4288 smuggler kaçakçı
4289 burner yakıcı
4290 sundown gün batımı
4291 chernobyl çernobil
4292 greedy açgözlü
4293 integrity bütünlük
4294 tequila tekila
4295 traveler gezgin
4296 snore horlama
4297 intervene araya girmek
4298 analyze analiz etmek
4299 lantern fener
4300 vanilla vanilya
4301 beverage içecek
4302 shipping nakliye
4303 negotiation müzakere
4304 costum kostüm
4305 judged yargılanır
4306 priestess rahibe
4307 hottest sıcak
4308 seventh yedinci
4309 undo geri alma
4310 enlist kaydetmek
4311 elect seçmek, seçilmiş
4312 imminent eli kulağında, pek yakın
4313 universal evrensel
4314 pottery çömlekçilik
4315 ribbon kurdele
4316 addiction bağımlılık
4317 lone yalnız
4318 wage ücret
4319 grill ızgara
4320 radioactive radyoaktif
4321 happiest en mutlu
4322 wield kullanmak
4323 mermaid deniz kızı
4324 oops ayy
4325 sewer lağım
4326 dignity haysiyet, onur
4327 gunfire top ateşi
4328 vast muazzam
4329 kin soydaş
4330 doorstep eşik, basamak, kapı önü
4331 telephone telefon
4332 grain tahıl
4333 minus eksi
4334 sleeve kol
4335 mattress yatak
4336 confusing kafa karıştırıcı
4337 intruder davetsiz misafir
4338 lawsuit dava
4339 cushion minder
4340 psychological psikolojik
4341 scanner tarayıcı
4342 cranky huysuz
4343 stripe şerit
4344 electromagnetic elektromanyetik
4345 navy donanma
4346 organized örgütlü
4347 ongoing devam eden
4348 mexico meksika
4349 dementors ruh emiciler
4350 put on giymek
4351 con aleyhte
4352 doom kıyamet, felaket, dehşet
4353 go away çekip gitmek, defolmak, terk etmek
4354 tab çıkıntı
4355 medium orta
4356 sticky yapışkan
4357 restroom tuvalet
4358 receipt fiş
4359 underwater su altı
4360 cramp kramp
4361 pageant geçit töreni
4362 lipstick ruj
4363 remedy çare
4364 expertise uzmanlık
4365 controlling kontrol
4366 strict sıkı
4367 struggling mücadele
4368 sedative yatıştırıcı
4369 southwest güneybatısında
4370 reset sıfırla
4371 improvement gelişme, iyileşme, düzelme, ilerleme
4372 utterly tamamen
4373 vouch kefil olmak
4374 parole şartlı tahliye
4375 agony acı
4376 reverend saygıdeğer, muhterem
4377 lurk gizlenmek
4378 formal biçimsel
4379 wooden ahşap
4380 fitting uydurma
4381 strictly kesinlikle
4382 assassinate suikast yapmak
4383 conclave kardinaller meclisi
4384 marrow ilik
4385 understandable anlaşılabilir
4386 fifteen onbeş
4387 executive yönetici
4388 moan inilti
4389 fiction kurgu
4390 biological biyolojik
4391 buffet büfe, yumruklama
4392 boost artırmak
4393 skate paten
4394 telescope teleskop
4395 reopen yeniden açmak
4396 sparrow serçe
4397 disobey uymamak
4398 skeleton iskelet
4399 spice baharat
4400 occasionally bazen
4401 pervert sapık
4402 restraint kısıtlama
4403 compass pusula
4404 enlighten aydınlatmak
4405 serpent yılan
4406 transform dönüşüm
4407 charter tüzük
4408 freshman birinci sınıf öğrencisi
4409 bravery cesaret
4410 setback gerileme
4411 divine ilahi
4412 endanger tehlikeye atmak
4413 rebellion isyan
4414 elaborate ayrıntılı
4415 allies itilaf devletleri
4416 petition dilekçe
4417 renounce vazgeçmek
4418 little finger serçe parmağı
4419 amateur amatör
4420 bandage bandaj, bandajlamak
4421 creek dere
4422 comedy komedi
4423 sadness üzüntü
4424 occasional nadiren
4425 fewer daha az
4426 dreamt hayal
4427 faithful sadık
4428 transportation ulaşım
4429 adapt uymak, adapte olmak
4430 homemade ev yapımı
4431 shaking sallama
4432 lighter çakmak
4433 being varlık
4434 penalty ceza
4435 hairy kıllı
4436 catholic katolik
4437 superpower süper güç
4438 september eylül
4439 tenant kiracı
4440 shuttle servis aracı
4441 input giriş
4442 campus yerleşke
4443 graduation mezuniyet
4444 firework havai fişek
4445 condo konut
4446 matches maçlar
4447 refused reddetti
4448 alias sahte isim, takma isim
4449 fall in içine düşmek
4450 upstairs üst katta
4451 thursday perşembe
4452 bye-bye güle güle
4453 goodman koca, baba, aile reisi
4454 firearm ateşli silâh
4455 collateral yan
4456 commissioner komiser
4457 platinum platin
4458 scumbag pislik
4459 chore zevksiz iş
4460 globe küre
4461 processor işlemci
4462 morgue morg
4463 clay kil
4464 pacific pasifik
4465 jazz caz
4466 consultant danışman
4467 naming adlandırma
4468 redemption ödeme
4469 rang çalmak
4470 productive üretken
4471 cooperate işbirliği yapmak
4472 bunk ranza, kaçmak
4473 rookie çaylak
4474 stranded mahsur, çıkmaza düşmüş
4475 mainly esasen
4476 soy soya
4477 photographer fotoğrafçı
4478 faked sahte
4479 evacuation tahliye
4480 stray başıboş
4481 freezer dondurucu
4482 withdrawal para çekme
4483 embarrassment sıkıntı
4484 breeze esinti
4485 sector sektör
4486 massacre katliam
4487 passionate tutkulu
4488 assemble birleştirmek, monte etmek
4489 rear arka
4490 puke kusmak
4491 artery ana yol, atardamar
4492 intercourse ilişki
4493 lid kapak
4494 overrun aşmak
4495 nazis naziler
4496 instant anlık
4497 essence öz
4498 shorter daha kısa
4499 builder kurucu, oluşturucu
4500 rum tuhaf, rum, içki
4501 exotic egzotik
4502 persuade ikna etmek
4503 suitable uygun
4504 notion kavram
4505 expectation beklenti
4506 initiate başlatmak
4507 defect kusur
4508 chunk yığın
4509 logical mantıklı
4510 household ev halkı
4511 iit oic the science, technology and innovation organization
4512 skirt etek
4513 outpost ileri karakol
4514 weasel gelincik
4515 guid kılavuz
4516 hunger açlık, özlem, istek
4517 whale balina
4518 variable değişken
4519 jealousy kıskançlık
4520 torment azap
4521 kite uçurtma
4522 freely serbestçe
4523 scrub ovmak
4524 gallery galeri
4525 acquaintance tanıdık
4526 marathon maraton
4527 compete yarışmak
4528 ingredient bileşen
4529 disguise gizlemek
4530 sentiment duygusallık
4531 prophet peygamber
4532 ultimately en sonunda
4533 grandkid torun
4534 parasite parazit
4535 tremendous muazzam
4536 prosecutor savcı
4537 disconnect bağlantıyı kesmek
4538 preserve korumak
4539 merchant tüccar
4540 quarry taş ocağı
4541 cozy rahat
4542 shitty boktan
4543 farther daha uzağa
4544 hunch önsezi
4545 duct kanal
4546 northwest kuzey batı
4547 porch sundurma
4548 wolves kurtlar
4549 inn han
4550 awfully berbat bir şekilde
4551 flock sürü
4552 resolution çözüm
4553 skipped atlanır
4554 unto üzerine
4555 broom süpürge
4556 curfew sokağa çıkma yasağı
4557 thirty otuz
4558 contribute katkıda bulunmak
4559 brat velet
4560 hopeless umutsuz
4561 slippery kaygan
4562 doorbell kapı zili
4563 classroom sınıf
4564 ounce ons
4565 mercury merkür
4566 academic akademik
4567 tumor tümör
4568 nipple meme
4569 documentary belgesel
4570 mining madencilik
4571 detention tutuklama
4572 coffeehouse kahve evi
4573 unemployed işsiz
4574 tourist turist
4575 destined kaderinde
4576 tommy ingiliz askeri
4577 get over atlatmak
4578 hired kiralanmış
4579 headquarter merkezi
4580 pot tencere
4581 sandy kumlu
4582 mage sihirbaz
4583 put in koymak
4584 cured kürlenmiş
4585 antenna anten
4586 bakery fırın
4587 suburb kenar mahalle
4588 doughnut tatlı çörek
4589 limo limuzin
4590 typically genellikle
4591 mainframe anabilgisayar
4592 morse mors
4593 bonding yapıştırma, tutturma
4594 improv doğaçlama
4595 poll anket
4596 feather kuş tüyü
4597 grudge kin
4598 forehead alın
4599 jaw çene
4600 mode kip
4601 severe şiddetli
4602 context bağlam
4603 shepherd çoban
4604 spinning döndürme
4605 recommendation öneri
4606 virtual sanal
4607 pony midilli
4608 fuse sigorta
4609 cocoa kakao
4610 untie çözmek
4611 satan şeytan
4612 heartbeat kalp atışı
4613 holed delikli
4614 lever kaldıraç
4615 easiest en kolay
4616 rational akılcı
4617 wealthy zengin, varlıklı
4618 redhead kızıl saçlı
4619 resent yeniden gönderilen
4620 bureau büro, acente
4621 immune bağışık
4622 sincere samimi
4623 gin cin
4624 coolest havalı
4625 souvenir hatıra
4626 appoint atamak
4627 allergy alerji
4628 fealty sadakat
4629 volume ses
4630 fatal ölümcül
4631 ruthless acımasız
4632 seer falcı
4633 renew yenile
4634 orcs orklar
4635 ranch çiftlik
4636 orbit yörünge
4637 lump topak, yumru
4638 compassion merhamet
4639 obsession takıntı
4640 voyage yolculuk
4641 underestimated hafife
4642 manipulate idare
4643 bathtub küvet
4644 hog domuz
4645 shush sus
4646 proposition önerme
4647 disappearance yok olma
4648 wreckage enkaz
4649 urine idrar
4650 various çeşitli
4651 fabric kumaş
4652 whatnot ıvır zıvır
4653 salvation kurtulma, kurtuluş
4654 dread dehşet
4655 messenger haberci, elçi
4656 hazard tehlike
4657 transaction işlem
4658 continent kıta
4659 gown elbise
4660 archive arşiv
4661 surrounding çevreleyen
4662 mild hafif
4663 dunk daldırmak
4664 pud puding
4665 roam dolaşmak
4666 slaver köleci
4667 simpler daha basit
4668 cooperation işbirliği
4669 gamble kumar
4670 oldfashioned eski moda
4671 democracy demokrasi
4672 dwell yaşamak
4673 olympic olimpiyat, olimpik
4674 sever ayırmak
4675 landmark işaret
4676 reflection yansıma
4677 saddle sele
4678 certainty kesinlik
4679 blacksmith demirci
4680 flavor lezzet, lezzet kazmak, tat duyusu
4681 steward kamarot
4682 psychology psikoloji
4683 merit hak
4684 outdoor dış mekan
4685 ive ben sahibim
4686 uterus rahim
4687 wheat buğday
4688 stumble yanılmak
4689 filing dosyalama
4690 needy muhtaç
4691 distribution dağıtım
4692 classy şık
4693 mechanism mekanizma
4694 diner lokanta
4695 marijuana esrar
4696 kidnapper çocuk hırsızı
4697 businessman işadamı
4698 wrestler güreşçi
4699 allegation iddia
4700 goblin cin
4701 warlock falcı
4702 have in sahip
4703 look in arama konumu
4704 come down inmek, düşmek, gözden düşmek
4705 asteroid asteroit
4706 form oluşturmak, şekillendirmek, form
4707 so-called lafta, sözde
4708 dedicated adanmış
4709 inches inç
4710 airlock hava kilidi
4711 immunity dokunulmazlık
4712 detonate patlatmak
4713 infinity sonsuzluk
4714 fabulous harika
4715 amaze hayrete düşürmek, şaşırmak
4716 uncover ortaya çıkarmak
4717 wuss korkak
4718 dorm yurt
4719 unpack açmak
4720 weekly haftalık
4721 authorize yetki vermek
4722 neutrino nötrino
4723 pimp pezevenk
4724 dryer kurutma makinesi
4725 slot yarık
4726 mammal memeli
4727 hippie hippi
4728 endure katlanmak
4729 kindly nazikçe
4730 concussion sarsıntı
4731 novel roman
4732 raccoon rakun
4733 goods mal, yük
4734 delusional sanrısal
4735 bash sertçe vurmak
4736 soccer futbol
4737 industrial sanayi
4738 cord kordon
4739 scheme düzen
4740 fare ücret
4741 babysitting Bebek Bakımı
4742 france fransa
4743 sane aklı başında
4744 psst hişt
4745 rug kilim
4746 predictable tahmin edilebilir
4747 forty kırk
4748 peak zirve
4749 discipline disiplin
4750 regain yeniden kazanmak
4751 ambitious hırslı
4752 portion kısım
4753 hence bundan dolayı
4754 oar kürek
4755 secondly ikinci olarak
4756 pupil öğrenci
4757 involvement ilgi, bulaşma, bağlılık
4758 vain nafile
4759 tasty lezzetli
4760 seduce baştan çıkartmak
4761 painter ressam
4762 liability yükümlülük
4763 inspiration ilham
4764 despise tiksinmek
4765 countless sayısız
4766 hideous iğrenç
4767 defensive savunma
4768 expedition sefer
4769 fountain çeşme
4770 wig peruk
4771 contrary aksi
4772 disorder düzensizlik
4773 crossword bulmaca
4774 essential gerekli
4775 apparent belli
4776 venture girişim
4777 snitch fitnelemek
4778 stairwell merdiven boşluğu
4779 estimate tahmin
4780 chairman başkan
4781 aka diğer adıyla
4782 valiant yiğit
4783 penthouse çatı katı
4784 sang şarkı söyledi
4785 exclusive özel
4786 invade saldırmak
4787 wail feryat
4788 tribe kabile
4789 midst ortasında
4790 mechanical mekanik, otomatik, makineli
4791 behead kafasını kesmek
4792 copper bakır
4793 scavenge temizlemek
4794 onetime bir kere
4795 froze dondu
4796 pointy sivri
4797 comb tarak
4798 babysit bakıcılık, çocuk bakmak
4799 dairy mandıra
4800 hangover akşamdan kalma
4801 dent göçük
4802 turd bok
4803 unload boşaltmak
4804 longterm uzun süreli
4805 dental diş
4806 demonstrate göstermek, göz önüne sermek
4807 chopped kıyılmış
4808 successfully başarılı olarak
4809 caring sempatik
4810 fastest en hızlı
4811 unfold açılmak
4812 wicked kötü
4813 outbreak salgın
4814 syrup şurup
4815 pantie kadın külodu
4816 dam baraj
4817 confidentiality gizlilik
4818 obtain elde etmek
4819 biology biyoloji
4820 modify değiştirmek
4821 revenue gelir
4822 tailor terzi
4823 cipher şifre
4824 probability olasılık
4825 playground oyun alanı
4826 tons ton
4827 vaccine aşı
4828 come over buraya gel
4829 bobby aynasız
4830 beacon fener
4831 apprehend kavramak
4832 papal papaya ait
4833 ward koğuş
4834 elder yaşça büyük
4835 ring in içeri girmek
4836 pen up tükenmek
4837 you-know-who kim olduğunu biliyorsun
4838 doppelganger tıpkısının aynısı
4839 dated tarihli
4840 argentina Arjantin
4841 antibiotic antibiyotik
4842 scoff alay
4843 invention icat
4844 semester dönem
4845 hurricane kasırga
4846 deadline son tarih
4847 upstate şehir dışı
4848 wireless kablosuz
4849 alcoholic alkollü, alkolik
4850 contraction kasılma
4851 noodle şehriye, erişte
4852 hemorrhoid basur
4853 madame madam
4854 nightclub gece kulübü
4855 japan japonya
4856 pantry kiler
4857 korea kore
4858 fuss yaygara
4859 thankyou teşekkür ederim
4860 donkey eşek
4861 extent derece
4862 compartment bölme
4863 curve eğri
4864 achievement başarı
4865 offensive saldırgan
4866 originally aslında
4867 discreet sağduyulu
4868 operational işletme
4869 cans konserve kutuları
4870 bitten ısırılan
4871 confuse şaşırtmak
4872 instructor eğitmen
4873 hospitality misafirperverlik
4874 inclined eğimli
4875 luxury lüks
4876 refugee mülteci
4877 georgia gürcistan
4878 attaboy aferin sana
4879 sucker enayi, emici
4880 pond gölet
4881 litter çöp
4882 filth pislik
4883 trader tüccar
4884 esteem saygı
4885 sausage sosis
4886 redeem tazmin etmek
4887 overthrow devirmek
4888 vocal vokal
4889 unite birleştirmek
4890 inquiry soruşturma
4891 grieve üzülmek
4892 tender hassas
4893 contribution katkı
4894 nicest en güzel
4895 oscar oskar
4896 spicy baharatlı
4897 evolution evrim
4898 fasten bağlamak
4899 unfinished bitmemiş
4900 shallow sığ
4901 obligation yükümlülük
4902 assassination suikast
4903 ascension göğe yükselme
4904 crane vinç
4905 tolerate tahammül
4906 isle ada
4907 carriage taşıma
4908 applause alkış
4909 treachery ihanet
4910 corruption bozulma
4911 demonstration gösteri
4912 preach vaaz vermek, tavsiye etmek
4913 lace dantel
4914 altogether hep beraber
4915 inflict vermek
4916 verse ayet
4917 outstanding göze çarpan, seçkin
4918 caesar sezar
4919 ape taklit etmek, maymun
4920 reserve rezerv
4921 irony hiciv, alay, ince alay
4922 waist bel
4923 parallel paralel
4924 plow pulluk
4925 grandchildren torunlar
4926 neutral nötr
4927 essentially esasen
4928 thermal termal
4929 fellowship dernek
4930 projection projeksiyon
4931 lizard kertenkele
4932 sept eylül
4933 eldest en yaşlı
4934 peril tehlike
4935 crave yalvarmak
4936 drunken sarhoş
4937 sufficient yeterli
4938 arse kıç, anüs
4939 whichever hangisi
4940 merciful merhametli
4941 amuse eğlendirmek
4942 stitches dikişler
4943 settling yerleşme
4944 generate üretmek
4945 hearth aile ocağı
4946 sofa kanepe
4947 voicemail sesli mesaj
4948 firepower ateş gücü
4949 tripped takılmak
4950 penguin penguen
4951 guaranteed garantili
4952 orientation oryantasyon
4953 cyber siber
4954 blossom çiçek açmak
4955 volcano volkan
4956 motivation motivasyon
4957 cheerleader ponpon kız
4958 yacht yat
4959 specialist uzman
4960 opium afyon
4961 airline havayolu
4962 allowance izin, ödenek, harçlık
4963 summoned çağırıldı
4964 enchanted büyülü
4965 wristband bileklik
4966 replaced değiştirilir
4967 refusing reddeden
4968 stay away uzak dur
4969 sleep with uyumak
4970 uh-oh a aa
4971 go up yukarı git
4972 go through geçmek, incelemek
4973 get about yayılmak
4974 buzz vızıltı, vızıldamak, telefon etmek
4975 gay eşcinsel
4976 get rid of kurtulmak
4977 pension emeklilik
4978 reapers orak
4979 violated ihlal
4980 polygraph yalan makinesi
4981 sunflower ayçiçeği
4982 digit hane
4983 catalog katalog
4984 potentially potansiyel
4985 bloke herif
4986 scholarship burs
4987 swiss i·sviçre
4988 crumb kırıntı
4989 nude çıplak
4990 wardrobe giysi dolabı
4991 quirky ilginç
4992 psychiatric psikiyatrik
4993 virginity bakirelik
4994 visa vize
4995 roller rulman
4996 coal kömür
4997 mill değirmen
4998 rapist tecavüzcü, çapulcu
4999 shootout atışları
5000 torturing işkence
Anahtar Kelimeler:
İngilizce Dizi Ve Filmlerde En Sık Kullanılan 5000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 5000 Kelimeİngilizce Filmlerde En Sık Kullanılan 5000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 4000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 3000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 2000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 1000 Kelimeİngilizce Dizilerde En Sık Kullanılan 500 Kelimeİngilizce Filmlerde En Sık Kullanılan 4000 Kelimeİngilizce Filmlerde En Sık Kullanılan 3000 Kelimeİngilizce Filmlerde En Sık Kullanılan 2000 Kelimeİngilizce Filmlerde En Sık Kullanılan 1000 Kelimeİngilizce Dizilerde Kullanılan Kelimeler Ve AnlamlarıOxford 5000İngilizcede Dizilerde En Sık Kullanılan 5000 KelimeEn çok Kullanılan Ingilizce Kelimeler 5000En çok Kullanılan Ingilizce Kelimeler 500En çok Kullanılan İngilizce Kelimeler 1000En çok Kullanılan İngilizce Kelimeler 2000En çok Kullanılan Ingilizce Kelimeler 3000En çok Kullanılan Ingilizce Kelimeler 4000Ingilizcede En çok Kullanılan 5000 KelimeNgilizce Dizi Ve Filmlerde En Sık Kullanılan 5000 Kelime5000 Kelime Hangi Seviye?1000 Kelime Ile İngilizce Konuşulur Mu?İngilizce 1000 Kelime Yeterli Mi?Ortalama Bir İngiliz Günde Kaç Kelime Kullanır?5000 İNGİLİZCE KELİMEİNGİLİZCE 5000 KELİME5000İngilizce Konuşma Dilinde En Sık Kullanılan 5000 KelimeOxford 10000 Kelime PdfA1-a2 Ingilizce Kelime Listesi PdfIngilizcede En çok Kullanılan 5000 Kelime Oxford Pdfİngilizce En çok KULLANILAN Kelimeler PdfIngilizcede En çok Kullanılan 1000 Kelime Okunuşu Ve Anlamlarıİngilizce En çok Kullanilan Fiiller

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak