30 Soruda İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

İYEP nedir? İYEP, ilkokullarda yetiştirme programı anlamına gelir. 3. sınıflara devam eden, önceki eğitim öğretim yılları içinde çeşitli nedenlerle Türkçe ve matematik dersi öğretim programlarında yer alan ve İYEP kapsamında belirlenen kazanımları yeterli düzeyde edinemeyen öğrencilerin bu kazanımlara ulaşmalarını sağlamak amacıyla geliştirilen bir programdır.

İYEP hangi sınıflara uygulanır? 2019-2020 yılından itibaren sadece 3. sınıflara uygulanmaktadır.

İYEP'in genel amaçları nelerdir? Öğrencilerin Türkçe ve matematik derslerinde İYEP kapsamında belirlenen kazanımlara ulaşmalarını sağlayacak etkinlikler ve öğrenme yaşantıları planlamak, Öğrencilerin İYEP kapsamında psikososyal açıdan desteklenmesini sağlamak, Sonraki eğitim kademelerinde ortaya çıkması muhtemel uyum sorunlarını önlemek, Akademik ve sosyal gelişimi destekleyerek okula devamı artırmak, Programa dâhil edilen öğrencilerin beklenen öğrenme seviyesine ulaşmasına yardımcı olmak, Sorun çözebilen, iletişime ve öğrenmeye açık, özgüven ve sorumluluk sahibi sağlıklı ve mutlu bireylerin yetişmesine imkân sağlamaktır.

İYEP'in ilkeleri nelerdir? · İYEP'e dâhil olan öğrenciler belirlenen eksiklikleri doğrultusunda programa alınır. · Programın, öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda uygulanması esastır. · Öğrencilerin akranlarından ayrışma hissine kapılmasını önleyici tedbirler alınır. · Öğrencilere İYEP kapsamında psikososyal destek sağlanır. · Öğrencilerin program süresince devamları sağlanır. · Öğrencilerin velilerinden hiçbir ad altında ücret alınmaz.

İYEP'in hedef kitlesi kimlerdir? Programın hedef kitlesi ilkokulların 3. sınıflarına devam eden, özel eğitim tanısı olmayan, Türkçe ve matematik derslerinden İYEP kapsamında belirlenen kazanımları edinemeyen öğrencilerdir. Yabancı uyruklu öğrenciler, sığınmacılar, mülteciler, göçer ve yarı göçer aile çocukları, mevsimlik tarım işçisi çocukları gibi tüm dezavantajlı öğrenciler bu programın hedef kitlesi içinde yer almaktadır. İYEP'in dolaylı hedef kitlesi ise sınıf öğretmenleri, rehberlik öğretmenleri, okul yöneticileri ile velilerdir.

İYEP kaç alandan oluşmaktadır? Öğrenciler hangi dersleri alabilir? Program "Türkçe, matematik, psikososyal destek" şeklinde üç alanda düzenlenmiştir. İYEP'e bir öğrenci sadece Türkçe, sadece matematik ya da her ikisine birden dâhil olabilir. Programa dâhil olan tüm öğrencilere psikososyal destek sağlanır.

İYEP'te uygulanacak dersler, ders saati ve kazanım sayıları nedir? İYEP'te uygulanacak dersler "Türkçe ve matematik" tir. Türkçe dersinde 16 kazanım, matematik dersinde 22 kazanım bulunmaktadır. Kazanım süreleri ise Türkçede 96 saat, matematikte 64 saat olmak üzere toplam 160 saattir.

İYEP öğrenci grupları nasıl oluşturulur? Bir İYEP grubunun 1-6 öğrenciden oluşturulması esastır, 6 öğrencilik bir grup tamamlanmadan ikinci grup açılamaz. Ancak bu sayı en fazla 10 öğrenciye kadar çıkarılabilir.

İYEP Programın uygulama yeri ve zamanı nedir? Program, hafta sonlarında, hafta içi ders saatleri dışında, bunların uygun olmaması durumunda okulun şartları ve personel durumu da dikkate alınarak okul yönetimince planlanacak zamanlarda uygulanır.

İYEP Programın süresi haftada kaç saat olabilir? Program süresi, hafta içi günde 2 ders saatini, hafta sonu günde 6 ders saatini ve haftada toplam 10 ders saatini geçemez.

İYEP'in uygulanmasında kimler görev alabilir? İYEP'in uygulanmasında; öğrencinin kendi sınıf öğretmeni, okulun diğer sınıf öğretmenleri, ilçe norm fazlası sınıf öğretmenleri, ilçede programda görev almak isteyen sınıf öğretmenleri, ders ücreti karşılığında görevlendirilen sınıf öğretmenleri, bunların olmaması durumunda ders ücreti karşılığında görevlendirilen öğretmenler görev alabilir.

İYEP uygulanacak öğrencinin velisinden izin alınmalı mıdır? İYEP'e alınacak öğrencilerin velilerinden veli izin belgesi alınır. İzin verilmeyen öğrenciler programa dâhil edilmeyerek e okul sisteminde belirtilir.

İYEP uygulanan öğrencinin programda yer alan kazanımları edinip edinmeme durumlarında ne yapılmalıdır? Yapılan izleme neticesinde modül süresi tamamlandığı halde kazanımları edinemeyen öğrenciler için ek süre programa devam edilebilir ancak hiçbir suretle toplam süre 160 ders saatini aşamaz. İlgili modülün kazanımlarına ulaşan öğrenciler öğretmen tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne "tamamladı" olarak işlenir. Kurum yöneticisi öğrenciyi bir üst modüle tanımlar.  

İYEP'te tutulacak defter, dosya ve formlar nelerdir? Sınıf ders defteri ve yoklama defteri Modül planları dosyası İYEP Psikososyal Destek Hizmetleri Kontrol Listesi İYEP yazışma dosyası.

İYEP'te öğrencilere, velilere yaklaşım ve psikososyal destek çalışmaları nasıl olmalıdır? İlkokullarda Yetiştirme Programının belirlenen hedeflere en etkili şekilde ulaşabilmesi için öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması önem arz etmektedir. Programa dâhil olan öğrencilere yönelik olarak psikososyal destek çalışmalarının gerçekleştirilmesi programın hedeflerine ulaşmasında kritik bir öneme sahiptir. Bu sebeple Psikososyal Destek Rehberi hazırlanmıştır. Rehberin amacı; İYEP'e katılan öğrencilerin psikososyal destek ihtiyaçlarını tespit etmektir.

İYEP kapsamında görev alan bir öğretmenlere ek ders verilecek midir? 31.08.2018 tarihli Resmî Gazete 'de yayınlanan 51 sayılı Karar doğrultusunda İYEP'te görev alan öğretmenlere ek ders ücreti ödenecektir. Söz konusu Karar, "Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar " a eklenmiştir (8. Madde).

İYEP ile ilgili dokümanlara nereden ulaşabiliriz? http://tegm.meb.gov.tr adresinden İYEP ile ilgili tüm dokümanlara ulaşılabilir.

ÖBA'ya öğrencilerin verdikleri cevaplar hangi ölçütlere göre değerlendirilecektir? ÖBA'ların nasıl kullanılacağı ve öğrenci cevaplarının nasıl değerlendirileceği, ÖBA'lar ile birlikte okullara gönderilen Öğretmen Yönergeleri Formunda ayrıntılı şekilde açıklanmıştır.

ÖBA ile belirlenen öğrencilerde değişiklik yapılabilir mi? ÖBA uygulandıktan sonra İYEP'e dâhil olan öğrencilerde ölçmeden kaynaklanan hatalar varsa, değişiklik yapılabilir. Program kapsamında belirlenen kazanımlara hâlihazırda sahip olan fakat ölçmeden kaynaklanan bir hata ile İYEP'e dâhil olan öğrenciler okul komisyonu kararı ile İYEP'ten çıkarılabilir. Benzer şekilde programda yer alan kazanımlara sahip olmamasına rağmen İYEP'e dâhil olmayan öğrenciler okul komisyonunun kararıyla programa dahil edilebilir. Her iki durumda da okul komisyonu kararına ilişkin değişiklik e-Okul İYEP İşlemleri Modülüne işlenir.

İYEP'te ÖBA ve ÖDA ne anlama gelir? ÖBA ve ÖDA bir tür sınav mıdır? ÖBA, öğrenci belirleme aracıdır. ÖDA, öğrenci değerlendirme aracının kısaltmasıdır. ÖBA ve ÖDA kesinlikle SINAV değildir. Bir tür tanıma, yerleştirme, izleme ve değerlendirmeye yönelik eksik kazanımları belirleme, modül seviyelerine göre öğrencileri belirleme ve değerlendirme araçlarıdır. Okulda 1 yıl saklanması, gerekli görüldüğünde de gösterilmesi gerekmektedir. ÖBA, programın başında, programa dâhil edilmesi gereken öğrencileri belirlemek için, ÖDA ise son program sonunda uygulanır.

İYEP'e alınacak öğrenciler nasıl belirlenecek? İYEP'e dâhil edilecek öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından ekim ayının 2. haftasında ÖBA uygulanarak belirlenecektir. ÖBA'nın uygulanması ve değerlendirilmesinde öğretmen yönergeleri formu kullanılacaktır. ÖBA'ya öğrencilerin verdiği cevaplar, öğrencinin kendi sınıf öğretmeni tarafından e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülüne işlenecektir. e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülünden, modül seviyeleriyle birlikte programa dâhil edilen öğrenci listesi, okul yönetimi tarafından alınır. Programa dâhil olup nakil sebebiyle okul değiştiren öğrenciler aynı modülden programa devam eder. Özel eğitim tanısı olan öğrenciler belirleme sürecine dâhil edilmez.

Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) uygulandıktan sonra yapılacak işlemler nelerdir? e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü Öğrenci İşlemleri ekranından İYEP'e dahil olan öğrencilerin listesine ulaşılır. Veli İzin Belgesi olan öğrenciler listeden çıkartılır. Okul komisyonu tarafından İYEP'e dahil olan veya olmayan öğrencilerin durumunu karara bağlanır. Öğrenci listesi nihai hale getirilir. İYEP sınıfları oluşturulur ve oluşturulan sınıflara öğretmen tanımlanır.

İYEP işlemleri hangi modül üzerinden yapılacaktır? İYEP işlemleri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerin belirlenmesi, öğrenci gruplarının oluşturulması, öğretmen görevlendirilmesi, görevli öğretmenlerin onay listelerinin alınması, öğrencilerin modüller arası geçişleri, programdan çıkarılması veya programa dahil edilmesi gibi iş ve işlemler e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP İşlemleri Modülü üzerinden yürütülür.

İYEP işlemleri modülünde öğretmenin yapacağı işlemler nelerdir? Öğrencinin sınıf öğretmeni; Öğrencilere ÖBA'yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. İYEP'te görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar: Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. Bakanlık tarafından hazırlanan ÖBA'yı uygular ve sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

İYEP işlemleri modülünde okul müdürünün yapacağı işlemler nelerdir? İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlanmasını sağlar. Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin bir üst modüle tanımlanmasını sağlar.

İYEP okul komisyonu ne zaman oluşturulur? Komisyon kimlerden oluşur? Okul komisyonu ders yılı başında yapılan öğretmenler kurulu toplantısında oluşturulur. İlkokullarda Yetiştirme Programı Okul Komisyonu; okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında, üç sınıf öğretmeni ile varsa rehberlik öğretmeninden oluşur. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilkokullarda komisyon mevcut öğretmenlerden oluşur. Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda müdür yetkili öğretmen komisyonun görevini yapar.

İYEP İl/İlçe komisyonu ne zaman oluşturulur? Komisyon kimlerden oluşur? İl ve ilçe komisyonu eylül ayının son haftasına kadar oluşturulur. İYEP komisyonu, illerde temel eğitimden sorumlu il millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında ilçelerde ise temel eğitimden sorumlu şube müdürü başkanlığında oluşturulur. Komisyonda ayrıca iki ilkokul müdürü ve bir sınıf öğretmeni ile bir rehberlik öğretmeni yer alır.

İYEP Okul Komisyonunun görevleri nelerdir? · Ekim ayının 2.nci haftasında sınıf öğretmenleri tarafından uygulanacak ÖBA ile tespit edilen öğrencilerin programa katılım durumunu karara bağlar. · Okulun fiziki şartlarını dikkate alarak programa alınacak öğrenci gruplarını oluşturur ve haftalık çalışma çizelgesini hazırlar. · Programda görev alacak öğretmenleri belirler. · Programın uygulanmasını sağlar. · Program bitimini takip eden 2 hafta içerisinde "değerlendirme raporu" düzenleyerek il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderilmek üzere okul müdürlüğüne sunar.

İYEP Okul Müdürünün görevleri nelerdir? Okul müdürü, İYEP'in amaç ve ilkeleri doğrultusunda etkili, sağlıklı ve verimli bir şekilde uygulanmasından birinci derecede sorumludur. Okulda İYEP kapsamında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlar. İYEP Okul Komisyonunca oluşturulan İYEP gruplarında yer alacak öğrencilerin ve bu gruplar için görevlendirilen öğretmenlerin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi İYEP Modülüne tanımlanmasını sağlar. Komisyon tarafından belirlenen öğretmenlerin isim listelerini, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunar. Programa alınacak öğrenci gruplarını ve haftalık çalışma çizelgesini onaylanmak üzere il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne sunar. Programda görev alacak öğretmen sayısının yetersiz olması durumunda sınıf öğretmenlerinin görevlendirilmesi için il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne talepte bulunur. Üçüncü modül hariç olmak üzere, bulunduğu modülün kazanımlarına ulaşan öğrencilerin bir üst modüle tanımlanmasını sağlar. Psikososyal destek hizmetlerinin; öğrencinin sınıf öğretmeni, İYEP'te görevli öğretmen ve okul rehberlik öğretmeni ile işbirliği içerisinde yürütülmesini sağlar. Rehberlik öğretmeni bulunmayan okullarda İYEP psikososyal destek hizmetlerinin yürütülmesi için rehberlik ve araştırma merkezi ile iş birliği yapar. Okul komisyonu tarafından düzenlenen değerlendirme raporunu il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderir.

İYEP Öğretmenin görevleri nelerdir? Öğrencinin sınıf öğretmeni; Öğrencilere ÖBA'yı uygular ve öğrenci cevaplarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. Herhangi bir sebeple ÖBA uygulanmamış öğrencilere ÖBA uygular. İYEP'te görev alan öğretmenler aşağıdaki işlemleri yaparlar: Uygulayacağı modül ve öğrenci seviyelerine göre plan hazırlar, okul müdürüne imzalatır ve uygular. Öğrencilerin programa devam durumunu takip eder ve e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. Yaptığı değerlendirme sonucunda belirlenen kazanımlara ulaştığı tespit edilen öğrencilerin bir üst modüle geçmesine karar verir ve bu öğrencileri e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler. İYEP Sınıf Ders Defterini zamanında doldurur ve imzalar. Programın uygulanmasının her aşamasında psikososyal destek hizmetlerini öğrencinin sınıf öğretmeniyle birlikte yürütür ve varsa okul rehberlik öğretmeni ile iş birliği yapar. Programın uygulanmasının her aşamasında veli ile sürekli iş birliği yapar. Öğrencilerin İYEP'e istekli olarak devamlarını sağlamak için sosyal etkinlikler düzenleyebilir. Bakanlık tarafından hazırlanan ÖDA'yı uygular ve sonuçlarını e-Okul Yönetim Bilgi Sistemindeki İYEP Modülüne işler.

Anahtar Kelimeler:
İYEP Öğretmenin Görevleri Nelerdir?İYEP Okul Müdürünün Görevleri Nelerdir?İYEP Uygulanan öğrencinin Programda Yer Alan Kazanımları Edinip Edinmeme Durumlarında Ne Yapılmalıdır?İYEP ÖBAÖBA Ile Belirlenen öğrencilerde Değişiklik Yapılabilir Mi?ÖBAya öğrencilerin Verdikleri Cevaplar Hangi ölçütlere Göre Değerlendirilecektir?İYEP Ile Ilgili Dokümanlara Nereden Ulaşabiliriz?İYEP Kapsamında Görev Alan Bir öğretmenlere Ek Ders Verilecek Midir?Velilere Yaklaşım Ve Psikososyal Destek çalışmaları Nasıl Olmalıdır?İYEPte öğrencilereDosya Ve Formlar Nelerdir?İYEPte Tutulacak DefterİYEP Uygulanacak öğrencinin Velisinden Izin Alınmalı Mıdır?İYEPin Uygulanmasında Kimler Görev Alabilir?Programın Süresi Haftada Kaç Saat Olabilir?Programın Uygulama Yeri Ve Zamanı Nedir?İYEP öğrenci Grupları Nasıl Oluşturulur?Öğretmenin Görevleri Nelerdir?Okul Müdürünün Görevleri Nelerdir?İYEP Okul Komisyonunun Görevleri Nelerdir?İYEP İl/İlçe Komisyonu Ne Zaman Oluşturulur?İYEP Okul Komisyonu Ne Zaman Oluşturulur?İYEP Işlemleri Modülünde Okul Müdürünün Yapacağı Işlemler Nelerdir?İYEP Işlemleri Modülünde öğretmenin Yapacağı Işlemler Nelerdir?İYEP Işlemleri Hangi Modül üzerinden Yapılacaktır?Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA)Uygulandıktan Sonra Yapılacak Işlemler Nelerdir?Öğrenci Belirleme Aracı (ÖBA) Uygulandıktan Sonra Yapılacak Işlemler Nelerdir?İYEPe Alınacak öğrenciler Nasıl Belirlenecek?İYEPte ÖBA Ve ÖDA Ne Anlama Gelir?Ders Saati Ve Kazanım Sayıları Nedir?İYEPte Uygulanacak DerslerİYEP Kaç Alandan Oluşmaktadır?İYEPin Hedef Kitlesi Kimlerdir?İYEPin Ilkeleri Nelerdir?İYEPin Genel Amaçları Nelerdir?İYEP Hangi Sınıflara Uygulanır?İYEP Nedir?İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP) NEDİRİlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP)30 SORUDA İLKOKULLARDA YETİŞTİRME PROGRAMI (İYEP)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz