Okul Gezilerinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Okul gezileri çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Onlarca insanın hayatının söz konusu olduğu bir durum. Bu yüzden gezi öncesi en ufak ayrıntılar bile gözden geçirilmelidir. Aşağıdaki bilgiler Balıkesir Susurluk ilçe milli eğitimin sitesinden alınmıştır.

Öğrenci Gezilerinde Dikkat Edilecek Hususlar ve Hazırlanacak Belgeler

İlgili Yazılar

  • Meb Sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesi
  • 20/01/2015 tarih ve 645673 sayılı “Spor ve Gezi İzin Onayları” konulu yazı ve ekleri
  • 06/04/2015 tarihli ve 3654721 sayılı “Okul Gezileri” konulu yazı ve ekleri
  • 28/10/2014 tarih ve 5440 sayılı “Grup Gezileri” konulu yazı ve ekleri
  • 07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı “Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri” konulu yazı ve ekleri

AÇIKLAMALAR

Araçlarla ilgili belge fotokopileri (ruhsat, ehliyet, zorunlu trafik sigorta poliçesi, Ferdi Koltuk Sigorta Poliçesi vb.) asılları okul müdürlüğü tarafından görüldükten sonra mutlaka tasdik edilecektir. Kamu araçlarına ait belgeler onay yazısına eklenmeyecek, sadece plaka no ve firma adı yazılacaktır.

Geziye gidilecek araç, 10 yaşından büyük olmayacaktır.

Gezilerin T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentesi işletme belgesine haiz TÜRSAB belgeli firmalar ile yapılması, geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi bulunmalıdır.

TÜRSAB belge fotokopilerinin mutlaka Turizm Müdürlüğü veya Türsab Bölge Müdürlükleri tarafından onaylanması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi gerekir.

Yatılı gezilerde kalınacak otelin adı, mutlaka gezi planında belirtilmelidir.

Yıllık ders planlarında yer alan ve ders programı gereği ders öğretmeni tarafından sınıfındaki tüm öğrencilerle Susurluk Belediye sınırları içinde yapılacak gezilerde okul müdürünün onayı yeterlidir.

(Yönetmelik 21/g)

Ders Öğretmeni tarafından Yıllık plan gereği yapılan geziler o dersin süresi dışına taşıyor ise diğer ders öğretmenleri ile birlikte gerekli önlemleri alınmalı ve “Ders Telafi Programı” Okul Müdürü tarafından onaylanarak öğretmenin dosyasında saklanmalıdır.

Geziye katılacak kişilerin listesinde TC. NO – Adı Soyadı – Unvanı – Baba Adı-ulaşılabilecek telefon numaraları belirtilerek, listeler yönetici-öğretmen-öğrenci varsa veli sırasına göre düzenlenecek ve okul müdürlüğünce onaylayarak, onaya eklenecektir. (Yön. 21-b)

Okul idaresi sosyal etkinlikler kapsamındaki tüm gezilerde 40 öğrenciye bir idareci (kafile başkanı) ve en fazla 2 öğretmen görevlendirmek zorundadır.(Yön 21/ç)

Turistik gezilerde Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi bulundurulur. (07/05/2014 tarih ve 2361 sayılı Gezilerde Rehberlik Faaliyetleri, Seyahat Acenteleri konulu yazı)

Aracın önüne okulun ili, ilçesi, adı ve eğitim gezisi olduğunu belirten yazı asılacaktır.

Ekonomik durumu yetersiz olan öğrencilerin geziye katılmalarının kulüp rehber öğretmeni tarafından önerilmesi ve Okul Aile Birliği tarafından giderlerinin karşılanması gerekir. Bu işlem yapılırken öğrencinin incitilmemesine dikkat edilecektir.

Gezi onaylarında kesinlikle istenen evraklar tamamlanmalı, imza ve tasdikler eksik olmamalı, evraklar gezi tarihinden en az bir hafta önce ilçe milli eğitim müdürlüğüne onay için gönderilmelidir.

EKLER:

Okul Gezileri Çerçeve Sözleşmesi (imzalı-Yön. Ek/12)

Yükleniciye ait “TÜRSAB İşletme Belgesi”nin onaylı sureti ( Bu belge………..tarihli ………….(Okul adı)………; …(Gezi yeri)……… gezisi ………… plakalı araç için

düzenlenmiştir.) ibaresi firma tarafından evrakın üzerine yazılıp kaşe basılacak)

Yüklenicinin faal seyahat firması olduğunu gösteren belge

Tur rehber/rehberlerine ait profesyonel turist rehberi kimlik kartının yüklenici tarafından onaylı sureti

Araç sürücüsünün / sürücülerinin “Sürücü, Mesleki Yeterlik (SRC2)”vb belgelerinin yüklenici tarafından onaylı suretleri

İl içi 100 km altı en az [ D 4] -100 km üzeri (D 2) Araç Yetki Belgesinin onaylı bir sureti

Yüklenici tarafından onaylatılmış araç ruhsatının sureti

Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) sigorta poliçesinin bir sureti

Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigorta Poliçesinin bir sureti

Karayolu Mali Sorumluluk Sigorta Poliçesinin bir sureti

Araç,yüklenici tarafından kiralanmış ise yüklenici tarafından onaylanmış sözleşme sureti

Gezi ile ilgili plan evrakları, geziye katılacakların T.C. numaralı isim listesi.

Üst yazıda veli izin belgelerinin okul müdürlüğü tarafından alındığı özellikle belirtilecektir.

Yukarıda belirtilen açıklamalara titizlikle uyularak zaman kaybına meydan vermemek açısından gezi evraklarının tam ve eksiksiz olarak Müdürlüğümüz Kültür bürosuna en az Yedi (7) gün önceden gönderilmesini, 7 gün önceden gönderilmeyen gezilere kesinlikle onay  verilmeyecektir.

Gezilerde İstenilen Evraklar ve Dikkat Edilmesi Gereken Konular

Gezilerde Milli Eğitim bakanlığı sosyal Etkinlikler Yönetmeliğinin 21. Maddesindeki hususlara dikkat edilecektir.

1-Okulun bulunduğu il/ilçe sınırları içinde yapılacak gezilerle ilgili onay, okul müdürlüğünün teklifi

Üzerine il/ilçe milli eğitim müdürünce verilir.

2-İl sınırları dışına yapılacak gezilerle ilgili onay, il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün teklifi üzerine Mülki   Amirce verilir.

3-Gezi ile ilgili plan ve gezi bilgi formunun hazırlanması ve gezi planında; gezi tarihi, okuldan çıkış saati, araçların hareket yeri, geziye gidilecek yerler,  gezinin bitiş tarihi ve geziye katılacak öğretmenlerin isimlerinin yazılması imzalanması ve okul müdürlüğünce onaylanması; Ayrıca veli izin belgelerinin mutlaka alınarak dosyada muhafaza edildiğine dair notun yazılması izin belgelerinin okulda kalacak gezi dosyasında muhafaza edilmesi.

4-Öğrencilerden alınan ücretin gezi planında ve sözleşmede mutlaka belirtilmesi.

5-Yatılı gezilerde kalınacak yerin, otelin mutlaka gezi planında belirtilmesi.

6-Gezide mutlaka bir idareci kafile başkanı olacaktır.(Unvanı belirtilecektir.)

7-Gezilerde 40 öğrenciye kadar bir yönetici ve en fazla 2 sorumlu öğretmen görevlendirilir.

8-Geziler, eğitim öğretimi aksatmayacak şekilde düzenlenir.

9-Okullarımız tarafından düzenlenecek olan il dışı gezilerinin hafta sonlarında yapılmasına dikkat edilecektir. Eğitim amaçlı yapılacak (okul tanıtımı vb) il içi gezilerde derslerin aksatılmamasına dikkat edilecektir.

10-Gezi evrakları geziden en az 10 gün önceden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gönderilecektir.

11-Gezilerin T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı Seyahat acentesi İşletme Belgesine haiz TÜRSAB belgeli   Firmalar ile yapılması ve belgenin turizm müdürlüklerince, Noterce, Turizm Müdürlüklerince veya Türsab tarafından aslının aynıdır onaylı olması, hangi okul veya kurum gezisi için hangi tarihte yapılacağı belirtilerek yazılması, belgenin üzerine geziye gidecek araç seyahat acentesi tarafından kiralanmış ise araç sahibi ve Seyahat acentesi arasında yapılan kiralık sözleşmesi.

12-TURSAB belge fotokopilerinin mutlaka firmalar tarafından ilgili turizm müdürlüklerine onaylatılması ve hangi okul gezisi için verildiğinin belirtilmesi.

13-Aracın ruhsat fotokopileri,

14-Sürücünün ehliyet fotokopileri, Psikoteknik değerlendirme belgesi, (toplam 5 saat üzeri gezilerde iki şoför)

15-Aracın zorunlu trafik sigorta poliçesinin fotokopisi,

16-Araç ferdi koltuk sigorta poliçesi veya kasko poliçesi

17-Geziye gidilecek aracın – Taşıma mesafesine bakılmaksızın il sınırları içinde yapılacak geziler ile 100 Km.’ye kadar olan il dışı geziler için kullanılacak araçlara ilişkin “[Y] Yetki Belgesi”, 100 Km.’yi aşan il dışı gezilerde kullanılacak araçlara ilişkin “[D2] Yetki Belgesi”nin TÜRSAB onaylı bir sureti
18-Uçakla gidilecek gezilerde firmanın adı ve gidiş-dönüş sefer sayıları belirtilecektir.

20-Geziye gidilecek araç ve sürücü belgelerinin asılları okul idareleri tarafından görüldükten sonra tarih konulduktan sonra tasdik edilip imzalanacak ve evraklar geziyi düzenleyen gezi kolu öğretmenleri veya idareciler tarafından getirilecek olup kesinlikle tur acenteleri veya veliler tarafından evraklar gönderilmeyecek ve eksik evrak tamamlattırılmayacaktır.

19-Araç uygunluk belgesi EK-1 geziye çıkmadan önce geziye katılan yönetici ve öğretmenlerce doldurulacak araç uygun ise geziye çıkılacaktır.

20-Okul ismi başlıklı geziye katılacak öğrencilerin isimleri, sınıfları ve T.C.Noların yer aldığı liste.

Okullarca yapılacak gezilerle ilgili olarak yukarıdaki esaslarda belirtilen hususlar okul idareleri tarafından dikkatle incelemesi yapıldıktan sonra gezi dosyaları müdürlüğümüze gönderilecektir. Eksik evrak bulunan gezi dosyalarına herhangi bir işlem yapılmadan resmi yazı ile iade edilecektir.

Gezilerin daha emniyetli şartlarda, sağlıklı ve güven içerisinde yapılmasının sağlanması amacıyla yukarıda belirtilen hususlara özen gösterilmesi önemle rica olunur.

                                                                                                                                                          

 Hasan ATALAY

 Şube Müdürü

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz