Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi. Karşıt Anlamlı Kelimeler Tablosu

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

A Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler


Acemi zıt anlamlısı       –             Usta
Acı zıt anlamlısı            –             Tatlı
Aç zıt anlamlısı             –             Tok
Açık zıt anlamlısı          –             Kapalı
Açık zıt anlamlısı          –             Koyu
Adi zıt anlamlısı            –             Kaliteli, değerli
Afacan zıt anlamlısı      –             Uslu
Ağır zıt anlamlısı          –             Hafif
Ağla zıt anlamlısı          –             Gül
Ak zıt anlamlısı             –             Kara
Akıllı zıt anlamlısı         –             Aptal
Akşam zıt anlamlısı       –             Sabah
Aktif zıt anlamlısı          –             Pasif
Al zıt anlamlısı              –             Ver
Alacak zıt anlamlısı       –             Borç
Alçak zıt anlamlısı         –             Yüksek
Alçak Gönüllü              –             Kibirli
Alıcı zıt anlamlısı           –             Satıcı
Alt zıt anlamlısı              –             Üst
Anormal zıt anlamlısı     –             Normal
Aptal zıt anlamlısı          –             Akıllı
Arka zıt anlamlısı           –             Ön
Artı zıt anlamlısı             –             Eksi
Asgari zıt anlamlısı         –             Azami
Ast zıt anlamlısı             –              Üst
Aşağı zıt anlamlısı          –              Yukarı
Atılgan zıt anlamlısı       –              Çekingen
Aydınlık zıt anlamlısı      –              Karanlık
Aynı zıt anlamlısı            –              Farklı
Az zıt anlamlısı               –              Çok
Azalmak zıt anlamlısı      –             Çoğalmak
Azami zıt anlamlısı          –             Asgari

Abartmak   ⇔   küçültmek

Abes   ⇔   anlamlı, mantıklı

Abus      ⇔   güleç

Acar      ⇔   güçsüz

Acayip      ⇔   normal, doğal

Acele      ⇔   yavaş

Aceleci      ⇔   uyuşuk, yavaş, sabırlı

Acemi       ⇔   usta

Acı      ⇔   tatlı

Acıklı      ⇔   neşeli

Acıkmak      ⇔   doymak

Acımasız      ⇔   merhametli

Acıtmak      ⇔   hoşnut etmek

Acil      ⇔   yavaş

Aciz      ⇔   güçlü, becerikli

Aç      ⇔   tok

Açık      ⇔   kapalı

Açıkça      ⇔   gizlice

Açıkgöz      ⇔   saf, ahmak, aptal

Açıklamak      ⇔   gizlemek

Açılış      ⇔   kapanış

Açlık      ⇔   tokluk

Açma      ⇔   kapama

Açmak     ⇔   kapatmak

Adalet      ⇔   zulüm

Adamakıllı      ⇔   gelişigüzel, kötü

Adamcıl     ⇔   vahşi, yabani

Adavet      ⇔   kardeşlik, dostluk

Adi      ⇔   değerli, kaliteli

Adil      ⇔   zalim

Adilane      ⇔   adaletsizce, haksızca

Af      ⇔   cezalandırma

Afacan      ⇔   uslu

Aferin      ⇔   kızmak, azar

Affetmek      ⇔   cezalandırmak

Afiyet      ⇔   hastalık

Ağaçlık      ⇔   çorak

Ağarmak      ⇔   kararmak

Ağdalı      ⇔   yalın

Ağır      ⇔   hafif

Ağırbaşlı      ⇔   hafifmeşrep

Ağırlaşmak      ⇔   iyileşme, düzelmek, şımarmak

Ağırlık      ⇔   hafiflik

Ağızsız      ⇔   konuşkan

Ağla      ⇔   gül

Ağlamak     ⇔   gülmek

Ağyar      ⇔   dostlar

Ahbap      ⇔   düşman

Ahenk     ⇔   uyumsuzluk

Aheste      ⇔   çabuk, hızlı

Ahir      ⇔   evvel, önce

Ahiret      ⇔   dünya

Ahlaksız      ⇔   iffetli

Ahmak      ⇔   zeki, kurnaz

Ahşap      ⇔   kâgir

Ak      ⇔   kara

Akabinde      ⇔   ilkin, önce, baştan

Akıbet      ⇔   evveliyat

Akıcı      ⇔   tutuk, katı

Akılcı      ⇔   akıldışı

Akıllanmak      ⇔   delirmek

Akıllı      ⇔   deli

Akılsız      ⇔   zeki, açıkgöz

Akıntı      ⇔   durgunluk, düzlük

Aklamak      ⇔   suçlamak, kararmak

Akraba      ⇔   yabancı, el

Aksak      ⇔   sağlam, düzgün, elverişli

Aksi     ⇔   uysal

Akşam      ⇔   sabah

Aktif      ⇔   pasif

Al   ⇔   ver

Âlâ   ⇔   kötü, çok kötü, pek kötü

Alabildiğine   ⇔   asgari, en az

Alacak   ⇔   borç

Alacaklı   ⇔   borçlu

Alafranga   ⇔   alaturka

Alâkalanmak   ⇔   lakayt kalmak, nefret etmek

Alâkasız   ⇔   ilgili

Alaturka   ⇔   alafranga

Alâyiş   ⇔   alçak gönüllülük, tevazu

Alaylı   ⇔   mektepli

Albeni   ⇔   iticilik, hantallık, donukluk

Alçak   ⇔   yüksek

Alçak gönüllü  ⇔   kibirli

Alçalmak   ⇔   yükselmek

Aldanmak   ⇔   aldatmak

Aldırışsız   ⇔   ilgili, alakalı

Alelacele   ⇔   ağır ağır, aheste

Alelade   ⇔   fevkalade

Aleni  ⇔   gizli

Alevlenmek   ⇔   sönmek, sakin olmak, sakinleşmek

Aleyh   ⇔   leh

Aleyhtar   ⇔   taraftar

Alıcı   ⇔   satıcı

Alık   ⇔   kurnaz, açıkgöz

Alıkoymak  ⇔   serbest bırakma

Alımlı   ⇔   sevimsiz, cazibesiz, antipatik

Alıngan   ⇔   duygusuz, hissiz

Alış   ⇔   satış

Alışılmış  ⇔   değişik

Alışmak   ⇔   yabancılaşmak, soğumak

Alışmamak  ⇔   benimsemek

Alicenap   ⇔   bencil, kötü, gaddar

Âlim   ⇔   bilgisiz, cahil

Almak  ⇔   vermek

Alt   ⇔   üst

Amade   ⇔   hazırlıksız

Amatör   ⇔   profesyonel

Ameli   ⇔   nazari

Amir   ⇔   ast

Anaerkil  ⇔   ataerkil

Analı   ⇔   öksüz

Analiz   ⇔   sentez

Ani   ⇔   yavaş yavaş, ağır ağır

Anlamdaş   ⇔   zıt anlamlı, karşıt

Anlamlı   ⇔   manasız, anlamsız, boş, abes

Anlamsız   ⇔   manalı, anlamlı

Anlaşmak   ⇔   anlaşmazlık, bozuşmak

Anlaşmazlık  ⇔   anlaşma, barışma, uyuşma

Anlayışlı   ⇔   anlayışsız, düşünceli, zeki

Anormal  ⇔   normal

Anot   ⇔   katot

Antik  ⇔   yeni

Antipati   ⇔   sempati

Antipatik   ⇔   sempatik, sevimli

Apaçık   ⇔   gizli

Aptal  ⇔   akıllı

Aptallık  ⇔   zekilik, akıllılık

Ara sıra   ⇔   sık sık

Ara bozanlık    ⇔   ara buluculuk

Aralamak   ⇔   kapamak, sıklaştırmak

Aralıklarla   ⇔   mütemadiyen

Aralıklı   ⇔   sık

Ardıl   ⇔   öncül

Arı   ⇔   kirli

Arınma   ⇔   suçlanma, kirlenme

Arınmak   ⇔   kirlenmek

Arızalı   ⇔   sağlam

Arif  ⇔   bilgisiz

Arka   ⇔   ön

Arkalı   ⇔   koruyucusuz

Arkaüstü   ⇔   yüzüstü

Arsız   ⇔   utangaç

Art   ⇔   ön

Artçı  ⇔   öncü

Artı  ⇔   eksi

Artımlı   ⇔   eksilen

Artırım   ⇔   müsfirlik, israf

Arz   ⇔   talep

Asabi   ⇔   sakin, uslu

Asalet   ⇔   vekillik

Asaleten   ⇔   vekaleten

Asayiş   ⇔   düzensizlik

Asgari   ⇔   azami

Asıl   ⇔   kopya

Asılsız   ⇔   gerçek

Asil   ⇔  soysuz

Askeri   ⇔   sivil

Asla   ⇔   daima

Asri   ⇔   eski usul

Ast   ⇔   üst

Aşağı   ⇔   yukarı

Aşağılamak   ⇔   yüceltmek, gururlanmak

Aşağılık   ⇔   değerli

Aşırı   ⇔   ölçülü

Aşırılık   ⇔   ölçülülük

Aşikâr   ⇔   gizli

Aşikâre   ⇔   saklayarak, gizlice

Aşina   ⇔   yabancı

Aşk  ⇔   nefret

Ataerkil   ⇔   anaerkil

Atak   ⇔   çekingen

Ateş   ⇔   su

Ateşlenmek  ⇔   söndürmek

Atıl   ⇔   hamarat, çalışkan

Atılgan   ⇔   çekingen

Atılmak   ⇔   çekilmek

Ati   ⇔   mazi, geçmiş

Atik   ⇔   hantal, uyuşuk

Avanak   ⇔   cingöz

Avantaj   ⇔   dezavantaj

Avutmak   ⇔   üzmek

Ayak   ⇔   baş

Ayak ucu  ⇔   baş ucu

Aydın  ⇔   gerici

Aydınlık   ⇔   karanlık

Ayık   ⇔   baygın

Ayıklamak   ⇔   karıştırmak

Ayıp   ⇔   kusursuzluk, suçsuzluk

Ayırmak   ⇔   birleştirmek

Aykırı   ⇔   uygun, düz

Aylaklık   ⇔   çalışkanlık

Aymaz   ⇔   uyanık

Aynı   ⇔   farklı

Ayrı   ⇔   bitişik

Ayrıca   ⇔   toplu, birlikte

Ayrılık   ⇔   beraberlik, toplu, birlikte, kavuşma

Ayrılmak  ⇔   kavuşmak

Ayrımlı   ⇔   ayrımsız, tamam, bütün

Ayrışmak  ⇔   katılmak, katışmak

Az  ⇔   çok

Azade  ⇔   tutsak, esir

Azalmak  ⇔   çoğalmak

Azamet   ⇔   küçüklük

Azami   ⇔   asgari

Azap   ⇔   neşe

Azarlamak   ⇔   sevmek, okşamak

Azgın   ⇔   sakin, durgun, uslu

Azıcık   ⇔   çok

Azınlık   ⇔   çoğunluk

Azil  ⇔   taltif

Azlık   ⇔   çokluk, çoğunluk

Azman   ⇔   ufak tefek

B Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler


Bağımsızlık zıt anlamlısı  –              Tutsaklık
Barış zıt anlamlısı            –              Savaş
Barışmak zıt anlamlısı     –              Darılmak
Başlamak zıt anlamlısı     –              Bitirmek
Batı zıt anlamlısı              –              Doğu
Bayat zıt anlamlısı           –              Taze
Bekar zıt anlamlısı           –              Evli
Bencil zıt anlamlısı           –              Özgecil
Benzer zıt anlamlısı          –             Farklı
Beyaz zıt anlamlısı           –              Siyah
Birinci zıt anlamlısı          –              Sonuncu
Bitirmek zıt anlamlısı       –              Başlamak
Bol zıt anlamlısı              –               Kıt
Bolluk zıt anlamlısı          –              Kıtlık
Borç zıt anlamlısı             –              Alacak
Boş zıt anlamlısı              –              Dolu
Boylam zıt anlamlısı        –              Enlem
Bölme zıt anlamlısı          –              Çarpma
Bulanık zıt anlamlısı        –              Duru
Bulmak zıt anlamlısı        –              Kaybetmek
Büyük zıt anlamlısı          –              Küçük

C Harfi ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

Cesaret zıt anlamlısı       –              Korkaklık
Cesur zıt anlamlısı          –              Korkak
Cevap zıt anlamlısı          –              Soru
Ceza zıt anlamlısı           –              Ödül
Cılız zıt anlamlısı            –              Gürbüz
Cimri zıt anlamlısı          –              Cömert
Cömert zıt anlamlısı       –              Cimri

Ç ile Başlayan Zıt Kelimeler


Çabuk zıt anlamlısı         –              Yavaş
Çağdaş zıt anlamlısı       –              İlkel
Çalışkan zıt anlamlısı      –              Tembel
Çarpık zıt anlamlısı         –              (Eğri)
Çarpma zıt anlamlısı       –              Bölme
Çekingen zıt anlamlısı    –              Atılgan
Çekmek zıt anlamlısı       –              İtmek
Çık zıt anlamlısı              –              İn
Çıkarma zıt anlamlısı      –              Toplama
Çıkış zıt anlamlısı           –              İniş
Çift zıt anlamlısı             –              Tek
Çirkin zıt anlamlısı         –              Güzel
Çoğalmak zıt anlamlısı   –              Azalmak
Çoğul zıt anlamlısı          –              Tekil
Çok zıt anlamlısı             –              Az
Çözüm zıt anlamlısı        –              Sorun
Çukur zıt anlamlısı         –              Tümsek
Çürük zıt anlamlısı         –              Sağlam

D Harfi ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler


Dağınık zıt anlamlısı      –              Tertipli
Dahil zıt anlamlısı          –              Hariç
Dar zıt anlamlısı            –              Geniş
Darılmak zıt anlamlısı   –              Barışmak
Deniz zıt anlamlısı         –              Kara
Derin zıt anlamlısı         –              Sığ
Derman zıt anlamlısı     –              Dert
Dert zıt anlamlısı           –              Derman
Dış zıt anlamlısı             –              İç
Dik zıt anlamlısı            –              Eğik
Dikit zıt anlamlısı          –              Sarkıt
Diri zıt anlamlısı            –              Ölü
Doğal zıt anlamlısı        –              Yapay
Doğu zıt anlamlısı         –              Batı
Doğru zıt anlamlısı       –              Yanlış
Dolu zıt anlamlısı          –              Boş
Donuk zıt anlamlısı       –              Parlak
Dost zıt anlamlısı          –              Düşman
Dur zıt anlamlısı            –              Git
Duru zıt anlamlısı          –              Bulanık
Düşzıt anlamlısı           –              Gerçek
Düşman zıt anlamlısı    –              Dost
Düz zıt anlamlısı           –              Eğri

E Harfi ile Başlayan Zıt Kelimeler


Eğik zıt anlamlısı          –              Dik
Eğri zıt anlamlısı           –            Doğru
Eksi zıt anlamlısı          –              Artı
Eksik zıt anlamlısı         –              Fazla
El(Yabancı)                 –              Tanıdık
Elverişsiz zıt anlamlısı   –              Uygun
Enlem zıt anlamlısı        –              Boylam
Er zıt anlamlısı               –              Geç
Erkek zıt anlamlısı         –              Kadın
Erken zıt anlamlısı         –              Geç
Esaret zıt anlamlısı        –              Özgürlük
Eski zıt anlamlısı            –              Yeni
Evet zıt anlamlısı            –              Hayır
Evin zıt anlamlısı            –
Evli zıt anlamlısı             –              Bekâr
Fakir zıt anlamlısı           –              Zengin
Farklı zıt anlamlısı          –              Aynı
Fazla zıt anlamlısı           –              Eksik

F ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Galip zıt anlamlısı            –              Mağlup
Gece zıt anlamlısı            –              Gündüz
Geç zıt anlamlısı              –              Er
Geçin zıt anlamlısı           –              Erken
Geçmiş zıt anlamlısı        –              Gelecek
Gelecek zıt anlamlısı       –              Geçmiş
Gelir zıt anlamlısı            –              Gider
Genç zıt anlamlısı            –              Yaşlı
Genç zıt anlamlısı            –              İhtiyar
Geniş zıt anlamlısı           –              Dar
Gerçek zıt anlamlısı         –              Sahte
Gerçek zıt anlamlısı         –              Düş
Gerçek zıt anlamlısı         –              Hayal
Geri zıt anlamlısı             –              İleri
Gider zıt anlamlısı           –              Gelir
Git zıt anlamlısı               –              Dur
Göğüs zıt anlamlısı          –              Sırt
Gösterişli zıt anlamlısı     –              Sade
Gül zıt anlamlısı               –              Ağla-
Gündüz zıt anlamlısı        –              Gece
Güney zıt anlamlısı          –              Kuzey
Gürbüz zıt anlamlısı         –              Cılız
Güzel zıt anlamlısı           –              Çirkin

H ile Başlayan Zıt Kelimeler

Hafif zıt anlamlısı           –              Ağır
Hariç zıt anlamlısı           –              Dahil
Hatırlamak zıt anlamlısı –              Unutmak
Hayal zıt anlamlısı          –              Gerçek
Hayır zıt anlamlısı           –              Evet
Hayır zıt anlamlısı           –              Şer
Hırçın zıt anlamlısı          –              Uysal
Hızlı zıt anlamlısı             –              Yavaş

I ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Islak zıt anlamlısı           –              Kuru
Issız zıt anlamlısı           –              Kalabalık

ılımlı: aşırı, ölçüsüz,

ırak: yakın,

ırgat: ağa, patron,

ısı: soğukluk,

ısınmak: üşümek.

ısıtmak: soğutmak,

ıslah: bozma, kötüleştirme,

ıslak: kuru.

ısmarlama: hazır,

ıssız: kalabalık, dolu.

ıstırap: neşe, sevinç,

ışıklı: loş, karanlık,

ızbandut: çelimsiz.

İ ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

İç zıt anlamlısı               –              Dış
İhracat zıt anlamlısı      –              İthalat
İhtiyar zıt anlamlısı       –              Genç
İleri zıt anlamlısı           –              Geri
İlk zıt anlamlısı             –              Son
İlkel zıt anlamlısı          –              Çağdaş(MODERN
İlkel zıt anlamlısı          –              Medeni
İn zıt anlamlısı              –              Çık
İnce zıt anlamlısı          –              Kalın
İndirim zıt anlamlısı     –              Zam
İniş zıt anlamlısı           –              Çıkış
İniş zıt anlamlısı           –              Yokuş
İthalat zıt anlamlısı      –              İhracat
İtmek zıt anlamlısı       –              Çekmek
İyi zıt anlamlısı             –              Kötü

K ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Kaba zıt anlamlısı             –              Nazik
Kabul zıt anlamlısı            –              Ret
Kadın zıt anlamlısı            –              Erkek
Kalabalık zıt anlamlısı      –              Tenha
Kalabalık zıt anlamlısı      –              Issız
Kalın zıt anlamlısı             –              İnce
Kapalı zıt anlamlısı           –              Açık
Kâr zıt anlamlısı               –              Zarar
Kara zıt anlamlısı             –              Ak
Kara zıt anlamlısı             –              Deniz
Karanlık zıt anlamlısı       –              Aydınlık
Karanlık zıt anlamlısı       –
Karın zıt anlamlısı            –
Kart zıt anlamlısı              –              Körpe
Katı zıt anlamlısı              –              Sıvı
Katı zıt anlamlısı              –              Yumuşak
Kaybetmek zıt anlamlısı  –              Bulmak
Keder zıt anlamlısı           –              Neşe
Kesif zıt anlamlısı            –              Saydam
Kısa zıt anlamlısı             –              Uzun
Kış zıt anlamlısı               –              Yaz
Kıtlık zıt anlamlısı           –              Bolluk
Kibirli zıt anlamlısı          –              Alçak Gönüllü
Kirli zıt anlamlısı             –              Temiz
Kolay zıt anlamlısı           –              Zor
Korkak zıt anlamlısı         –              Cesur
Korkaklık zıt anlamlısı     –              Cesaret
Koyu zıt anlamlısı            –              Açık
Körpe zıt anlamlısı           –              Kart
Kötü zıt anlamlısı             –              İyi
Kurak  zıt anlamlısı          –
Kurnaz zıt anlamlısı         –              Saf
Kuru zıt anlamlısı             –              Yaş
Kuru zıt anlamlısı             –              Islak
Kuzey zıt anlamlısı           –              Güney
Küçük zıt anlamlısı           –              Büyük

M ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Mağlup zıt anlamlısı         –              Galip
Maksimum zıt anlamlısı   –              Minimum
Masum zıt anlamlısı         –              Suçlu
Mat zıt anlamlısı              –              Parlak
Medeni zıt anlamlısı         –              İlkel
Minimum zıt anlamlısı      –             Maksimum

N ile Başlayan Zıt Anlamlar

Nazik zıt anlamlısı           –              Kaba
Negatif zıt anlamlısı        –              Pozitif
Neşe zıt anlamlısı            –              Keder
Neşeli zıt anlamlısı          –              Üzgün
Normal zıt anlamlısı        –              Anormal

O-Ö ile Başlayan Zıt Anlamlı Sözcükler

Okul zıt anlamlısı             –
Ödül zıt anlamlısı             –              Ceza
Ölü zıt anlamlısı               –              Diri
Ön zıt anlamlısı                –              Arka
Önce zıt anlamlısı            –              Sonra
Övmek zıt anlamlısı         –              Yermek
Öz zıt anlamlısı                –              Üvey
Özel zıt anlamlısı              –              Resmî
Özgecil zıt anlamlısı         –              Bencil
Özgür zıt anlamlısı           –              Tutsak
Özgürlük zıt anlamlısı      –              Esaret

P ile Başlayan Zıt Kelimeler

Pahalı zıt anlamlısı           –              Ucuz
Parlak zıt anlamlısı           –              Mat
Parlak zıt anlamlısı           –              Donuk
Pasif zıt anlamlısı             –              Aktif
Perakende zıt anlamlısı    –              Toptan
Pozitif zıt anlamlısı           –              Negatif

R ile Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

Resmi zıt anlamlısı           –              Özel
Ret zıt anlamlısı               –              Kabul

rağbet: isteksizlik,
rahat: huzursuz, sıkıntılı, yorucu,
rahatsız: sağlıklı,
randımanlı: verimsiz,
rasyonel: ölçüsüz, hesapsız,

razı: isteksiz,
refah: sıkıntı.
rehavet: (vücutta) gerginlik,
renkli: 1. soluk. 2. neşesiz, cansız.
renksiz: 1. parlak. 2. neşeli, canlı.
resmi: 1. hususi. 2. teklifsiz, senli benli,

rıza göstermek: reddetmek,
riayet etmek: uymamak,
rica: emir.
ricat: saldırma, ilerleme,
riyakâr: dürüst,
romantik: gerçekçi, realist,

ruh: maddi etkinlik, dirlik, can.
ruhsuz: 1. canlı. 2. güçlü. 3.etkili,
rutubetli: kuru.
rüya: gerçek.

S ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Sabah zıt anlamlısı           –              Akşam
Sade zıt anlamlısı             –              Gösterişli
Saf zıt anlamlısı                –              Kurnaz
Sağ zıt anlamlısı               –              Sol
Sağlam zıt anlamlısı         –              Çürük
Sahte zıt anlamlısı            –              Gerçek
Saldırı zıt anlamlısı           –              Savunma
Sarkıt zıt anlamlısı           –              Dikit
Satıcı zıt anlamlısı            –              Alıcı
Savaş zıt anlamlısı            –              Barış
Savunma zıt anlamlısı      –              Saldırı
Saydam  zıt anlamlısı       –              Kesif
Sayfabaşı zıt anlamlısı     –              Sayfasonu
Sayısal zıt anlamlısı         –              Sözel
sebep zıt anlamlısı           –              Sonuç
sert zıt anlamlısı              –              Yumuşak
Sevimli zıt anlamlısı        –             Sevimsiz
Sevimsiz zıt anlamlısı      –             Sevimli
Sevin zıt anlamlısı           –              Üzül
Sevinç zıt anlamlısı         –              Üzüntü
Seyrek zıt anlamlısı         –              Sık
Sıcak zıt anlamlısı           –              Soğuk
Sığ zıt anlamlısı              –              Derin
Sık zıt anlamlısı              –              Seyrek
Sırt zıt anlamlısı             –              Göğüs
Sıvı zıt anlamlısı             –              Katı
Siyah zıt anlamlısı          –              Beyaz
Soğuk zıt anlamlısı         –              Sıcak
Sol zıt anlamlısı              –              Sağ
Somut zıt anlamlısı         –              Soyut
Son zıt anlamlısı             –              İlk
Sonra zıt anlamlısı          –              Önce
Sonuncu zıt anlamlısı     –              Birinci
Soru zıt anlamlısı           –              Cevap
Sorun zıt anlamlısı         –              Çözüm
Soyut zıt anlamlısı         –              Somut
Sözel zıt anlamlısı          –              Sayısal
Suçlu zıt anlamlısı         –              Masum

Ş ile Başlayan Zıt Kelimeler

Ş harfi ile başlayan en zor zıt anlamlı kelimeler ve zıt anlamlısı nedir  sorusu ile başlayan kelimeler.

Şer zıt anlamlısı             –              Hayır
Şişman zıt anlamlısı       –              Zayıf

T ile Başlayan Zıt Anlamlar

Taban zıt anlamlısı           –              Tavan
Tanıdık zıt anlamlısı         –              El(Yabancı)
Tatlı zıt anlamlısı              –              Acı
Tavan zıt anlamlısı           –              Taban
Taze zıt anlamlısı             –              Bayat
Tek zıt anlamlısı               –              Çift
Tekil zıt anlamlısı             –              Çoğul
Tembel zıt anlamlısı         –              Çalışkan
Temiz zıt anlamlısı           –              Kirli
Tenha zıt anlamlısı           –              Kalabalık
Tertipli zıt anlamlısı         –              Dağınık
Tok zıt anlamlısı               –              Aç
Toplama zıt anlamlısı       –              Çıkarma
Toptan zıt anlamlısı          –              Perakende
Tutsak zıt anlamlısı          –              Özgür
Tutsaklık zıt anlamlısı      –              Bağımsızlık
Tüketim zıt anlamlısı       –              Üretim
Tümsek zıt anlamlısı        –              Çukur

U ile Başlayan Zıt Kelimeler

Ucuz zıt anlamlısı             –              Pahalı
Unutmak zıt anlamlısı      –              Hatırlamak
Uslu zıt anlamlısı              –              Yaramaz
Uslu zıt anlamlısı              –              Afacan
Usta zıt anlamlısı              –              Acemi
Uyanmak zıt anlamlısı      –              Uyumak
Uygun zıt anlamlısı           –              Elverişsiz
Uysal zıt anlamlısı             –              Hırçın
Uyumak zıt anlamlısı         –              Uyanmak
Uzak zıt anlamlısı              –              Yakın
Uzun zıt anlamlısı             –              Kısa

Ü ile Başlayan Zıt Kelimeler

Üst zıt anlamlısı               –              Alt
Üst zıt anlamlısı               –              Ast
Üretim zıt anlamlısı          –              Tüketim
Üvey zıt anlamlısı            –              Öz
Üzgün zıt anlamlısı          –              Neşeli
Üzül zıt anlamlısı             –              Sevin
Üzüntü zıt anlamlısı         –              Sevinç

V ile Başlayan Zıt Kelimeler

Var zıt anlamlısı               –              Yok

vadeli ↔ süresiz
vadesiz ↔ peşinatsız, veresiye
vahim ↔ korkusuz, tehlikesiz
vahşi ↔ evcil
vakar ↔ ciddiyetsizlik, onursuzluk
vakur ↔ onursuz
var ↔ yok
varış ↔ başlangıç, kalkış
varlık ↔ yokluk
varlıklı ↔ yoksul, fakir
varsıl ↔ yoksul, fakir
varyemez ↔ eli açık, cömert
vaveyla ↔ sessizlik
vebal ↔ sevap
vefalı ↔ hayırsız
vefasız ↔ hayırlı, sadık
vefat ↔ doğum
vekaleten ↔ asaleten
vekil ↔ asil
veladet ↔ ölüm
velvele ↔ sessizlik, sakinlik
verecek ↔ alacak
verimli ↔ kısır
veriş ↔ alış
vermek ↔ almak, ele geçirmek
vicdanlı ↔ merhametsiz
viran ↔ mamur, sağlam
vurdumduymaz ↔ duygulu, hisli
vurma ↔ sevme, okşama
vuslat ↔ ayrılma

Y ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı Kelimeler

Yabancı zıt anlamlısı        –              Yerli
Yakın zıt anlamlısı            –              Uzak(Irak)
Yanıt zıt anlamlısı            –
Yanlış zıt anlamlısı         –              Doğru
Yapay zıt anlamlısı           –              Doğal
Yaramaz zıt anlamlısı       –              Uslu
Yaş zıt anlamlısı               –              Kuru
Yaşlı zıt anlamlısı             –              Genç
Yavaş zıt anlamlısı            –              Çabuk
Yavaş zıt anlamlısı            –              Hızlı
Yaz zıt anlamlısı               –              Kış
Yeni zıt anlamlısı              –              Eski
Yerli zıt anlamlısı             –              Yabancı
Yermek zıt anlamlısı        –              Övmek
Yok zıt anlamlısı              –              Var
Yokuş zıt anlamlısı           –              İniş
Yukarı zıt anlamlısı          –              Aşağı
Yumuşak zıt anlamlısı      –              Katı
Yüksek zıt anlamlısı          –              Alçak

Z ile Başlayan Zıt Anlamlar

Zam zıt anlamlısı              –             İndirim
Zarafet zıt anlamlısı         –             Kabalık
Zararlı zıt anlamlısı          –             Yararlı
Zayıf zıt anlamlısı             –             Güçlü
Zemin zıt anlamlısı           –             Tavan
Zevzek zıt anlamlısı          –             Ağzı sıkı
Zıt                                   –              Eş
Ziyan zıt anlamlısı            –             Kazanç
Züğürt zıt anlamlısı          –             Varlıklı, zengin
Zarar zıt anlamlısı            –             Kâr
Zayıf zıt anlamlısı             –             Şişman
Zengin zıt anlamlısı          –             Fakir
Zor zıt anlamlısı                –             Kolay

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Zıt Anlamlı Kelimeler ListesiZıt Anlamlı KelimelerZıt AnlamlıZıt Anlamlı SözcüklerZıt Anlamlı CümlelerZıt Anlamlı SeslerZıt Anlamlı Kelimeler Için Önemli NoktalarZıt Karşıt Anlamlı KelimelerZıtKarşıt Anlamlı KelimelerKarşı Anlamlı SözcüklerörneködevProjeZ Ile Başlayan Zıt AnlamlarY Ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı KelimelerV Ile Başlayan Zıt KelimelerÜ Ile Başlayan Zıt KelimelerT Ile Başlayan Zıt AnlamlarŞ Ile Başlayan Zıt KelimelerS Ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı KelimelerV Harfi Ile Başlayan En Zor Zıt Anlamlı Kelimeler Ve Zıt Anlamlısı Nedir?S Harfi Ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı KelimelerR Ile Başlayan Zıt AnlamlarP Ile Başlayan Zıt KelimelerN Ile Başlayan Zıt AnlamlarO-Ö Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerO Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerM Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerK Ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı KelimelerIle Başlayan Zıt Anlamlı Keliemelerİ Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerH Ile Başlayan Zıt KelimelerF Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerE Harfi Ile Başlayan Zıt KelimelerD Harfi Ile Başlayan Zıt Karşıt Anlamlı KelimelerÇ Ile Başlayan Zıt KelimelerZıt Anlamlı Kelimelerin Asıl İşleviC Harfi Ile Başlayan Zıt Anlamlı SözcüklerC Harfi Ile Başlayan Zıt Anlamlı KelimelerB Harfi Ile Başlayan Zıt KelimelerA Harfi Ile Başlayan Zıt KelimelerZıt Anlamlı Kelime ListesiTürkçe Zıt (Karşıt) Anlamlı Kelimeler ListesiKarşıt Anlamlı Kelimeler ListesiZıt Anlamlı Kelimeler SözlüğüZıt Anlamlı Kelimeler Tablosu1-2-3-4. Sınıflar Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi4.Sınıf Türkçe: Zıt Anlamlı Kelimeler Listesi3.sınıf2.sınıf5.sınıfEş Anlamlı KelimelerZıt Anlamlı Kelimeler 1. SınıfZıt Anlamlı Kelimeler 3. SınıfZıt Anlamlı Kelimeler 2. SınıfZıt AnlamZıt Anlam NedirZıt Anlamlı Kelimeler 4. SınıfZıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü 2020Zıt Anlamlı Kelimeler Sözlüğü 2021Zıt Anlamlı Kelimeler Tablosu 2020Zıt Anlam Nedir?Karşıt Anlamlı Kelimeler Tablosu

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al