Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik destekleme ve yetiştirme kursları ilgi (a)
Yönerge hükümlerine göre yürütülmektedir. Değişen, gelişen şartlar ve ortaya çıkan ihtiyaçlar doğrultusunda ilgi (a) Yönergede ilgi (c) Makam Oluru ile değişikliğe gidilmiştir.
Değişikliklerin belirtildiği ilgi (a) Yönerge ve bu doğrultuda güncellenen ilgi (c) Kılavuz ekte gönderilmiş olup ilgililere duyurulması hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI YÖNERGESİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel
örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve
esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün
eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğreti kurumlarından mezun olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kursları ile ilgili usul ve esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu Yönerge, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1
sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 301 inci maddesi, 7/9/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim
Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği, 26/07/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, 11/4/2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği ile 7/7/2018 tarihli ve 30471 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964
sayılı Makam Oluru) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,
c) BİLSEM: Bilim ve Sanat Merkezlerini,
ç) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,
d) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders
kesimine kadar geçen süreyi,
e) e-Kurs Modülü: Destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında yürütülen iş ve
işlemlerin elektronik ortamda işlendiği modülü,
f) Genel Müdürlük: Ortaöğretim Genel Müdürlüğünü,
g) Komisyon: Kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek
amacıyla il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde oluşturulan komisyonu,
ğ) Kurs: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında
öğrenim gören istekli öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun
olanlara verilecek destekleme ve yetiştirme kurslarını,
h) Kursiyer: Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun kişileri,
ı) Kurs merkezi: Bünyesinde destekleme ve yetiştirme kursu açılan kurumları,
i) Kurs merkezi müdürü: Bünyesinde kurs açılan kurumun müdürünü,
j) Kurs merkezi müdür yardımcısı: Bünyesinde kurs açılan kurumun kurs merkezi
müdürü tarafından görevlendirilen müdür yardımcılarını,
k) Öğrenci: Resmî ve özel örgün ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında öğrenim görenleri,
l) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, sonraki ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,
m) Veli: Öğrencilerin/kursiyerlerin anne veya babasını veya yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,
n) Yaz Okulu: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrencilerin katılabileceği, bilim ve sanat alanları ile matematik ve İngilizce alanlarında yaz döneminde açılacak kursları,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Kurs Açma, Kapatma, Kurs Süreleri ve Öğrenci/Kursiyer Sayıları
Kurs merkezi ve kurs açma yetkisi
MADDE 5 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı
Makam Oluru) Kurslar, fizikî kapasitesi ve öğrenci/kursiyer potansiyeli yeterli olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulları, özel eğitim meslek okulları, özel eğitim meslek lisesi ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlüklerine bağlı olarak açılır. Ayrıca yaz okulu kapsamında
ilkokullar ve BİLSEM’lerde kurs açılabilir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Örgün ve açık ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara yönelik kursların halk eğitimi merkezlerince açılması esastır. Halk eğitimi merkezinin bulunmadığı veya bu merkezlerde kursun açılamadığı hâllerde, millî eğitim müdürlüklerince yapılacak planlama
dâhilinde diğer eğitim kurumları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binaların derslik olarak kullanılabilecek bölümlerinden yararlanılır. Bu durumda kurs yönetimi halk eğitimi merkezi
müdürlüğünce, halk eğitim merkezinin bulunmadığı yerlerde il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sağlanır.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurslar yıllık ve yaz dönemi olarak planlanır. Yıllık planlanan kursların eylül ayı içerisinde, yaz dönemi kurslarının ise temmuz ayının ilk haftasında başlatılması esastır. Yıllık açılan kurslar
ders yılı sonuna kadar devam eder. Ancak yarıyıl tatili hariç ara tatillerde kurs yapılmaz. İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava
koşulları ve benzeri durumlarda bu süreler Bakanlık veya mülki idare amirliklerince değiştirilebilir. Uluslararası Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyulan tarihlerde Türkçe dersinden kurs açılabilir.
(4) Kurs merkezleri ile kurslarda görevlendirilecek öğretmenler, yıllık planlanan kurslarda eylül ayı, yaz dönemi kurslarında ise haziran ayı sonuna kadar belirlenir.
(5) Kurslar, millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurs merkezi müdürünün teklifi ve millî eğitim müdürünün onayı ile açılır.
(6) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Açılan bir
kursa, kurs açıldıktan bir ay sonrasına kadar öğrenci kaydı yapılabilir. Kursiyerlere yönelik yıllık açılan kurslara ise ekim ayı sonuna kadar kayıt yapılabilir. Nakil, yurt dışından gelme gibi değişik nedenlerle okula kaydı yapılan öğrencilerin talepleri kurs merkezi müdürlüğünce değerlendirilir.
(7) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Yıllık
düzenlenecek kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça belirlenen sınıf seviyeleri için eylül ayında planlanır. Talep olması halinde 8 ve 12 nci sınıflarda öğrenim gören öğrenciler ile örgün ve açık ortaöğretimden mezun olanlar için temmuz ayında başlayacak şekilde de planlanabilir.
(8) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) İlköğretim kurumlarında her ortaokul kurs merkezidir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullar ve BİLSEM’ler de kurs merkezi olabilir. Ortaöğretim kurumlarında
ise kursların; eğitim kurumlarının türleri, donanımı, birbirine yakınlığı, derslik ve öğrenci sayıları, ulaşım kolaylığı ve güvenliği, coğrafi bütünlük gibi hususlar dikkate alınarak eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanı içinde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kurumlarda ortak olarak açılması esastır. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı
etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlar ile eğitim kurumunun taşıma merkezi olması, eğitim bölgesi veya ortaöğretim kayıt alanında birden fazla kurs merkezi ve öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi durumlarda kurs
merkezleri, ayrı ayrı belirlenip açılabilir.
(9) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bakanlığımıza bağlı resmî ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmek üzere kurs başvuru süresinin sona ermesinden sonra ülkemize gelen yabancı uyruklu öğrenciler için il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince talep edilen tarihlerde yeni kurs merkezi açılır veya bu öğrencilerin açılan kurs merkezlerine katılımı sağlanır.
(10) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam
Oluru) Bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulları ile ilgili iş ve işlemler Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanacak Yaz Okulları Uygulama Kılavuzu hükümleri doğrultusunda
yürütülür.
(11) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam
Oluru) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde matematik ve İngilizce alanlarında yaz okulu açılabilir. Açılacak yaz okulu ile ilgili iş ve işlemler Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda belirtilir.
Kurslara katılacaklar
MADDE 6 - (1) Kurslara;
a) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Resmî ve özel örgün eğitim kurumları kapsamındaki Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 32 nci maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen öğrenciler dâhil ortaokul, imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumlarında kayıtlı olan öğrenciler; genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı,
genel ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları ile mesleki ve teknik ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları öğrencileri, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı öğrencileri, Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler, örgün ve açık ortaöğretimden mezun
olanlar katılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıca yaz okulu kapsamında ilkokullarda öğrenim gören öğrenciler kurslara katılabilir.
b) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs açılacak
sınıf düzeyleri ve dersler Bakanlıkça hazırlanacak Kılavuz ile belirlenir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Kurs merkezlerine; kendi öğrencileri öncelikli olmak üzere, sırasıyla ortaöğretim kayıt alanı, komşu kayıt alanı ve diğer kayıt alanı içerisinde bulunan okullardan öğrenci kabul
edilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam
Oluru) Yaz dönemi kursları ile yaz okullarına, öğrenciler bulundukları yerleşim biriminde katılım sağlayabilir.
Kurs süreleri
MADDE 7 - (1) Yaz döneminde açılan kursların süresi; 4 haftadan az 8 haftadan fazla, yıllık açılan kursun süresi ise 16 haftadan az (Değişik İbare: 01/06/2022 tarihli ve E83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) 40 haftadan fazla olamaz.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Kursların; ilköğretim kurumlarında hafta içi ders saatleri dışında, ortaöğretim kurumlarında ise yaz dönemi hariç cumartesi ve pazar günleri yapılması esastır. Ancak ihtiyaç
duyulması hâlinde kurslar, ilköğretim kurumlarında cumartesi ve pazar günlerinde, ortaöğretim kurumlarında ise hafta içi ders saatleri dışında saat 22:00’a kadar, ayrıca yarıyıl tatilinde de devam edebilir. Kurslarda bir ders saatinin süresi 40 dakikadır.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Kurs
dönemlerine göre programlanan kurs saatleri, kurs merkezinin imkânları ölçüsünde her bir
kurs günü 2 saatten az, 8 saatten çok olmamak üzere planlanır. Derslerin 40’ar dakika olarak ayrı ayrı işlenmesi esastır. Ancak ulaşım, güvenlik, hava koşulları gibi durumlarda
yaşanabilecek olumsuzluklar nedeniyle kurs merkezi müdürlüğünün planlaması dâhilinde dersler blok şeklinde de yapılabilir. İlköğretim kurumlarında bu dersler; yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere bir günde hafta içi 3, hafta sonu 8 saatten fazla olmamak üzere planlanır.
(4) Kursların hangi gün ve saatlerde yapılacağını gösterir program ile program değişiklikleri kurs merkezi müdürlüklerince ilan edilir.
Öğrenci/kursiyer sayısı
MADDE 8 - (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı
Makam Oluru) (1) Her bir kurs programına devam edecek öğrenci/kursiyer sayısının 10’dan az; bir kursun sınıf mevcudunun ise 24’den fazla olmaması esastır. Öğrenci/kursiyer sayısının 24’den fazla olması durumunda ikinci grup oluşturulur. Her bir grubun azami sayısı dolmadan yeni grup oluşturulamaz. Ayrıca bir kurs programı için oluşturulan sınıfların/grupların öğrenci/kursiyer sayılarının 10’un altına düşmediği, bununla birlikte aynı kurstaki iki sınıfın/grubun toplamının da 24’ü aşmadığı durumlarda sınıfların/grupların birleştirilmesi yoluna gidilir. Ancak ilçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları ve benzeri durumlarda Bakanlıkça veya il/ilçe hıfzıssıhha kurulunun kararlarına istinaden mülki idare amirliklerince her bir kurs programına devam edecek bir sınıfta bulunması gereken en az ve en fazla öğrenci/kursiyer sayısı yeniden
belirlenir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Eğitim bölgesi veya ilköğretim ve ortaöğretim kayıt alanı içinde birden fazla kurs merkezinin bulunmaması, öğrencilerin taşınma imkânının olmaması gibi sebeplerle sınıf mevcudunun 10’a ulaşamaması durumunda, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayı ile 5
öğrenciden az olmamak kaydıyla grup oluşturulabilir.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Genel ilköğretim programı uygulanan özel eğitim ortaokulu/özel eğitim sınıfı, özel eğitim meslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programının uygulandığı özel eğitim sınıfı ve ortaöğretim programı uygulanan özel eğitim okulları, özel eğitim meslek lisesine kayıtlı öğrenciler ile bu okullardan
mezunlar için açılacak kurslara katılacak öğrenci/kursiyer sayısı, özel eğitim okul/kurumlarındaki azamî sınıf mevcudu sayısının yarısından az, azami sınıf mevcudu sayısından fazla olamaz. Ancak öğrenci sayısının yetersiz olması durumunda aynı kademedeki sınıflar birleştirilebilir.
Kursların kapatılması
MADDE 9 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı
Makam Oluru) Açılan her bir kursta öğrenci/kursiyer sayısının; devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle 10’un altına düşmesi durumunda, kurs merkezi müdürlüğü
tarafından e- Kurs Modülü üzerinden ivedilikle kursun kapatılmasına dair işlem başlatılır ve bu işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayına sunulur. Kurs merkezi müdürlüğünce kursun kapatılmasına ilişkin başlatılan işlem, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce 3 iş günü içinde e-Kurs Modülü üzerinden onaylanır. Bu şekilde kapatılan kursun öğrencileri aynı alandaki bir başka kursa kaydedilir. Bu onay işlemlerinden sonra kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülünden kurs onay çıktıları alınarak il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kurslarda Öğretim, Yönetim, Denetim ve Sorumluluk Kurs açılacak sınıf ve dersler
MADDE 10 – (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Açılacak kurslar; bu Yönerge kapsamında Bakanlıkça hazırlanan Kılavuzda belirlenen sınıf seviyeleri ve derslerle sınırlıdır. Ancak Mesleki ve Teknik Eğitim
Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim kurumlarından "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"
kapsamında olan eğitim kurumları ile uluslararası Anadolu imam hatip liselerinin 9 uncu sınıflarına yönelik Bakanlıkça ayrıca dersler belirlenebilir.
(2) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde matematik ve İngilizce alanlarında yaz okulu açılabilir.
(3) Resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören istekli öğrenciler için; Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı bilim ve sanat merkezlerinde bilim ve sanat alanlarında yaz okulu açılabilir.
(4) Öğrenci / kursiyer ve veliler ders seçimiyle birlikte öğretmen seçiminde de bulunabilirler.
(5) Kurs programlarının hazırlanmasında; kursun destekleyici ve yetiştirici nitelikte olmasına dikkat edilir.
(6) Kursların; örgün eğitime devam edenler ile mezun olanlar için ayrı gruplar oluşturularak düzenlenmesi esastır.
(7) Kurslara ait yıllık planlar; kurs açılacak derslerin öğretim programı esas alınarak kurslarda görevli alan zümre öğretmenlerince kurslara ait iş takvimi çerçevesinde hazırlanır ve en geç kursların açıldığı haftanın son iş gününe kadar kurs merkezi müdürlüğünce onaylanarak uygulanır.
Komisyon, öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 11 – (1) Komisyon; kurs merkezleri ile kurslarda görev alacak öğretmenleri belirlemek, kursların onayını vermek, koordinasyon ve yürütülmesini sağlamak amacıyla,
millî eğitim müdürünce görevlendirilen millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında, iki ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürü, iki ortaöğretim kurumu müdürü, bir
halk eğitimi merkezi müdürü ve bir e-Kurs Modülü kullanıcısından oluşur. (Ek cümle:
01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam Oluru) Ayrıca yaz okulu kapsamında; bilim ve sanat alanlarında açılacak kursların onay sürecinde bir bilim ve sanat
merkezi müdürü, ilkokullarda açılacak matematik ve İngilizce kurslarının onay sürecinde ise iki ilkokul müdürünün komisyona katılımı sağlanır. İlköğretim ve ortaöğretim kurumu müdür sayısının yeterli olmadığı durumlarda komisyon mevcut müdürlerin katılımıyla oluşur.
Büyükşehir statüsünde olmayan illerde aynı usulle oluşturulan merkez ilçe komisyonu, hem merkez ilçenin hem de ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür. Büyükşehir statüsünde aynı
usulle oluşturulan il komisyonu ilin konuyla ilgili iş ve işlemlerini yürütür.
(2) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden veya millî eğitim müdürlüklerine şahsen
başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler, başvuruda bulunan öğretmenler arasından veli ve öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak görevlendirilir. Kurslarda, belirtilen nitelikleri taşımaları kaydıyla diğer okullarda görevli öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir. (Ek cümle: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı Makam
Oluru) Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilirler. Kurslarda görevlendirilecek kadrolu/sözleşmeli öğretmen sayısının yetersiz olması hâlinde millî eğitim müdürlüklerince aday öğretmen olarak atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından ve/veya üniversite öğretim elemanlarından ek ders ücreti karşılığında ders
okutmak üzere görevlendirme yapılabilir.
(3) Kursta görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu halde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından görevlendirme yapılır.
 (4) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir. Kurslarda yararlanılacak kaynaklar
MADDE 12 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı
Makam Oluru) Kurslarda yararlanılacak temel kaynaklar; ders kitapları, Eğitim Bilişim Ağı
(EBA), EBA Akademik Destek Platformu, TEGM Materyal, OGM Materyal, EBA TV
(İlkokul - Ortaokul - Lise) ile Bakanlıkça belirlenen diğer eğitim içeriği ve materyalidir.
Öğrenci/kursiyerlerle ilgili işlemler
MADDE 13 - (1) Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin/kursiyerlerin devamları zorunludur. Kurslarda okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/5’ine devam etmeyen öğrencilerin devamsızlık sınırını aştığı dersten kurs kaydı silinir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Öğrencilerin kurslara devam ve devamsızlıkları kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci/kursiyer yoklama defteri ve e-Kurs Modülüne işlenir. Sağlık raporuna dayalı hastalıklar, tabii afetler, anne, baba ve kardeşlerden birinin ölümü gibi özürler sebebiyle oluşan devamsızlıkların 1/5’i, devamsızlık süresinden sayılmaz.
(3) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Birinci fıkrada belirtilen devamsızlık süresinin yarısını dolduran öğrenci/kursiyerin
durumu; posta, e-posta veya diğer iletişim araçlarıyla velisine bildirilir, varsa özür belgesini kurs merkezi yönetimine teslim etmesi velisinden istenir.
(6) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Öğrenci/kursiyerin devamsızlık yaptığı süreye ilişkin özür belgesi veya yazılı veli
beyanı, özür gününü takip eden en geç 5 iş günü içinde kurs merkezi yönetimine velisi tarafından verilir ve kurs merkezi müdürlüğünce e-Kurs Modülüne işlenir. Zorunlu hallerde
özür belgesinin teslim süresi kurs merkezi müdürlüğünce 10 iş gününü aşmamak üzere uzatılabilir.
(7) Kurslara devamları süresince kurs disiplinini ve işleyişini bozucu hâl ve hareketleri
görülen öğrenciler/kursiyerler hakkında, kayıtlı oldukları okulların/kurumların ilgili
mevzuatına göre işlem yapılır. Gerektiğinde kursla ilişikleri kesilir.
Kursların yönetimi
MADDE 14 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı
Makam Oluru) Kurslar, kurs merkezi müdürlüğünce yönetilir. Kurslarla ilgili iş ve işlemleri yürütmek amacıyla 10 sınıfa/gruba kadar bir müdür yardımcısı, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir müdür yardımcısı daha görevlendirilir.
Kurs merkezi müdürü ve görevleri
MADDE 15 - (1) Bünyesinde kurs açılan okulun veya kurumun müdürü kurs merkezi müdürüdür.
(2) Kurs merkezi müdürünün görevleri şunlardır;
a) Kursun işleyişini, düzen ve disiplini sağlayıcı gerekli tedbirleri almak,
b) Kurs çalışmalarında plân ve programların uygulanmasını sağlamak,
c) Kurs öğretmenleri tarafından hazırlanan ders plânlarını inceleyip onaylamak,
ç) Kursun işleyişi ile ilgili idari, mali ve diğer hususlarla ilgili her türlü iş ve
işlemlerin yürütülmesini sağlamak,
d) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Öğrenci/kursiyer devamsızlıklarının günlük olarak e-Kurs Modülüne girilmesini
sağlamak,
e) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Devamsızlık, nakil, kayıt silme ve benzeri nedenlerle öğrenci/kursiyer sayısının 10’un
altına düşmesi durumunda ivedilikle e-Kurs Modülü üzerinden kursun kapatılmasına dair
işlemi başlatarak il/ilçe milli eğitim müdürlüğünün onayına sunmak,
f) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam
Oluru) Kapatılan kursun öğrencilerinin/kursiyerlerinin aynı alandaki bir başka kursa kaydedilmesini sağlamak,
g) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Kurs onay işlemlerinden sonra e-Kurs Modülünden kurs onay çıktılarının il/ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatmak.
ğ) Bu Yönerge hükümlerine göre kendisine verilen diğer görevleri yapmak. Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri
MADDE 16 - (1) Kurs merkezi müdür yardımcısının görevleri şunlardır:
a) Kurslarda görev alan öğretmen ve personel ile kurslara katılan öğrencilere ilişkin devam, devamsızlık, disiplin ve benzeri diğer iş ve işlemleri yürütmek.
b) Kurs çalışmalarında yönetici, öğretmen ve personele yapılacak ücret ödemelerine
ilişkin işlemleri yürütmek.
c) Kurs merkezi müdürü tarafından kendisine verilen nöbet görevini yerine getirmek ve kursla ilgili verilecek diğer iş ve işlemleri yürütmek. Kurs çalışmaları ile öğrenci/kursiyer başarısının izlenmesi ve değerlendirilmesi
 MADDE 17 - (1) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslarda yapılacak hazır bulunuşluk sınavlarına göre sınıflar/gruplar oluşturulabilir.
(2) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri koordinesinde kurs merkezi müdürlüklerince kurslara katılan öğrencilerin
kazandıkları bilgi ve becerileri ölçmek amacıyla her eğitim ve öğretim döneminde kurs açılan
derslerden en az iki kazanım kavrama ve değerlendirme sınavı yapılır. Sınav sonuçları analiz edilerek eksikliği görülen konu ve kazanımlar ilgili alan/zümre öğretmenlerince tamamlanır. Kurslara katılım sağlayan öğrenci velilerine ayda bir defa öğrencilerin gelişim durumları ile ilgili
bilgi verilir.
(3) (Değişik: 16/11/2021 tarihli ve 37003384 sayılı Makam Oluru) Her dönem sonunda kurs açılan derslerden Bakanlıkça belirlenenlere yönelik Ölçme Değerlendirme ve Sınav
Hizmetleri Genel Müdürlüğünce izleme ve değerlendirme ortak sınavı yapılır. Özel eğitimmeslek okulu ile özel eğitim meslek okulu programın uygulandığı özel eğitim sınıfında öğrenim gören öğrenciler ise bu sınavdan muaf tutularak söz konusu dönem sonu izleme ve değerlendirme sınavı okul yönetimince yapılır.
Kursların denetimi
MADDE 18 - (1) (Değişik: 01/06/2022 tarihli ve E-83203306-10.04-50891964 sayılı
Makam Oluru) Kurs merkezlerindeki eğitim ve öğretim faaliyetleri ile ilgili iş ve işlemlerin denetimi, her eğitim ve öğretim döneminde en az bir defa il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince
Bakanlıkça hazırlanan Destekleme ve Yetiştirme Kursları e- Kılavuzunda yer alan EK-1 forma göre yapılarak e-Kurs modülüne işlenir. Denetimlerin eğitim müfettişleri tarafından yapılması esastır. Denetimler; il millî eğitim müdürlüklerince görevlendirilecek eğitim müfettişi, millî eğitim müdür yardımcıları/şube müdürleri tarafından yapılabileceği gibi bir eğitim müfettişi/millî eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında okul müdürlerinden oluşturulacak ikişer kişilik denetim ekiplerince de gerçekleştirilebilir.
(2) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru)
Denetim kapsamında hazırlanan raporlar il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine gereği için sunulur.
Ayrıca, kursların değerlendirilmesiyle ilgili yılsonu raporu; kurs merkezi müdürlüklerince ilçe millî eğitim müdürlüklerine, ilçe millî eğitim raporları il millî eğitim müdürlüklerine, il millî eğitim müdürlüğü raporları kurs merkezi olarak belirlenen eğitim kurumunun bağlı olduğu
Genel Müdürlüğe kursların sona ermesinden sonra 10 iş günü içerisinde gönderilir.
Sorumluluk
MADDE 19 - (1) Bu Yönerge hükümleri çerçevesinde kurslarda görev alan her kademedeki personel görevlerini; eksiksiz, zamanında ve etkin olarak yerine getirmekle yükümlüdür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Kurs giderleri
MADDE 20 - (1) Kurs merkezlerinin ısınma, temizlik, aydınlatma, kırtasiye ve bu
kapsamdaki giderleri Bakanlıkça karşılanır.
(2) Bu Yönerge kapsamında açılan kurslara devam eden öğrenci ve kursiyerlerden kurs ücreti alınmaz.
Tutulacak defter ve dosyalar
MADDE 21 - (1) Kurslarla ilgili olarak kurs merkezlerinde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:
a) Öğrenci/kursiyer yoklama defteri,
b) Kurs ders defteri,
c) Gelen ve giden yazı dosyası,
ç) Kurs ders plânları dosyası,
d) Denetim defteri,
(2) Bu Yönerge kapsamında yapılan iş ve işlemler elektronik ortamda da yürütülebilir. Koordinasyon
MADDE 22 - (1) (Değişik: 24/10/2020 tarihli ve 83203306-10.04-E.15488921 sayılı Makam Oluru) Bu Yönerge ve uygulamaya yönelik Kılavuz, Ortaöğretim Genel
Müdürlüğünün koordinesinde Bakanlıkça hazırlanır.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 23 - (1) 23.09.2014 tarihli ve 4145909 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu Yönerge onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz