Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı Nasıl Yapılır?

Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin “Sınıf ve Şube Öğretmenler Kurulu” ile ilgili maddesinde;

MADDE 35 – (1) Sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenlerinden oluşur. Kurulun başkanı, o sınıf ve şubelerden sorumlu müdür yardımcısıdır. Müdür, gerekli gördüğü durumlarda kurula başkanlık eder. Görüşülen konuların özelliğine göre öğrenci velileri de kurul toplantılarına davet edilebilir.

(2) Kurulda kararlar oy çokluğu ile alınır ve müdürün onayı ile uygulanır.

(3) Bu toplantılarda, kaynaştırma eğitimine karar verilmiş özel eğitim gerektiren öğrenciler için gerekli önlemler alınır.

(4) Sınıf veya şube öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul veya kurum müdürünün önerisi, millî eğitim müdürlüğünün uygun görmesi ve mülki amirin onayı ile ders saatleri içinde de yapılabilir.

Hususları yer almaktadır.

1. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısından Önceki  1 Aylık Süreçte Yapılacak Çalışmalar

1- 1. dönemin ilk ayında öğretmenler tarafından öğrenciler gözlemlenir ve tanınmaya çalışılır. Öğrencilerle ilgili olarak, toplantıda görüşülmesi düşünülen hususlar not alınır.

2- Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni, bir önceki yıl bu şube ile ilgili yapılan Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanaklarını inceler. Ele alınmış olan önemli hususları ve bu yıl için yapılan önerileri, yapılacak olan toplantılarda görüşmek üzere not alır.

3- Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni öğrencilerle ilgili bilgileri toplar.

4- Rehber Öğretmenler de, Şube Öğretmenler Kurulunda diğer öğretmenlerle paylaşmak üzere, öğrencilerin özellikleri ile ilgili “öğrenme stilleri” ve “çoklu zeka kuramları” gibi envanterleri uygular.

-Şube Öğretmenler Kurulu Toplantılarında Dikkat Edilecek Hususlar;

1- Her şube için, ayrı “Şube Öğretmenler Kurulu” toplantısı düzenlenir.

2- Alınan kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği hâlinde başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.

3- Gündem maddeleri ile ilgili görüşülen hususlar ve alınan kararlar toplantı tutanağına yazılır.

4- Öğretmenlerin görüş ve önerileri toplantı tutanağına yazılır.

5- Toplantı tutanakları, toplantıya katılan öğretmenler tarafından imzalanır ve her öğretmen tutanağın bir örneğini yanında bulundurur.

6- Alınan kararlar, ayrıca Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazılır ve tüm öğretmenler tarafından uygulanır.

7- Şube Öğretmenler Kurulu Karar Defterine yazılan kararlar, ( o sınıfta daha sonra ders okutmaya başlayan öğretmenler de dahil olmak üzere toplantıya katılmayan öğretmenler de dahil olmak üzere) o sınıfta ders okutan öğretmenler tarafından da okunur ve imzalanır.

8- Gerektiğinde şube rehber öğretmeni veya okul rehber öğretmeninin önerisinin okul yönetimince uygun görülmesi hâlinde de toplanılabilir.

9- Şube Öğretmenler Kurulu’nda görüşülen hususlar ve alınan kararlar okul idaresine bildirilir.

1. Dönem “Şube Öğretmenler Kurulu”nda Yapılacak Çalışmalar

( Eğitim-Öğretime başladıktan sonraki 2. ay içinde yapılacak )

1- Bir önceki yıla ait Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı tutanaklarının Değerlendirilmesi:

Bir önceki yıl bu şube ile ilgili yapılan Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanaklarında ele alınan önemli hususlar ve bu yıl için yapılan öneriler üzerinde durulur.

2-Öğrenciler ile İlgili Özel Bilgiler:

Söz konusu şubede bulunan öğrencilerin; başarıları, özel durumları ve sorunları ile ilgili olarak yapılan çalışmalar ve ortak yürütülmesi gereken hususlar ele alınır.( Bu çalışma ekte bulunan form gibi de yapılabilir)

3- Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Durumları:

Özel yeteneği olan, çok başarılı olan veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ile ilgili olarak yapılacak çalışmalar ele alınır ve değerlendirilir. Çalışmalarda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar üzerinde durulur. Bu çalışmalarla ile ilgili belgeler, bir dosyada toplanır ve veliler de (imza karşılığında) bilgilendirilir.

4- Eğitim Kaynakları ve Araç-Gereçlerin Ortak Kullanımı:

Derslikte bulunan araç gereçler (akıllı tahta, etkinlik köşeleri, tarih şeridi, projeksiyon, bilgisayar vb.) ile, okulda bulunan eğitim kaynakları ve araç gereçlerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için planlanma yapılır.

5- Öğrencilerin Akademik  Durumları:

Öğrencilerin akademik durumları ile ilgili alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar ele alınır. Bu çalışmalarla ile ilgili belgeler, bir dosyada toplanır ve veliler de (imza karşılığında) bilgilendirilir. Ders dışında yapılacak çalışmalar için “veli izin belgesi hazırlanır” ve veliye imzalatılarak dosyada saklanır.

6- Öğrencilerin Devam- Devamsızlık Durumları:

Söz konusu şubede bulunan öğrencilerin devam-devamsızlık durumu ve nedenleri ele alınır. Alınabilecek önlemler üzerinde durulur. .

7- Okul-Aile İşbirliği:

Öğrenci velileri ile yapılabilecek çalışmalar ele alınır.

8- Akademik Başarının Artırılması Çalışmaları:

Bu sınıftaki öğrencilerin başarılarını artırmak için yapılabilecek ortak çalışmalar ele alınır. Branşlar arası yapılabilecek işbirliği çalışmaları ele alınır ve ortaya çıkan sonuç karara bağlanır.

9- Öğrencilerin yapacağı Proje/Ödev Çalışmaları:

Şube öğretmenler kurulunca,-öğrencilerin tercihleri de dikkate alınarak- hangi öğrencinin, hangi dersten proje/ödev yapacağı belirlenir

2. Dönem “Şube Öğretmenler Kurulu”nda Yapılacak Çalışmalar

( 2. Dönemin 1 veya 2. Haftasında Yapılacak )

1-Öğrenciler ile İlgili Özel Bilgiler:

Söz konusu şubede bulunan öğrencilerin; başarıları ve özel durumları ile ilgili olarak meydana gelen değişiklikler ele alınır.

2- Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Durumları:

Özel yeteneği olan, çok başarılı olan veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ile ilgili olarak 1. dönemde yapılan çalışmalar değerlendirilir. Çalışmalarda karşılaşılan sorunlarla ilgili olarak alınacak önlemler ve yapılacak çalışmalar üzerinde durulur.

3- 1. Kanaat Döneme ait Akademik Başarının Değerlendirmesi:

a-1. döneminde öğrenci başarısının derslere göre dağılımı;

Teşekkür ve takdir belgesi alan öğrenciler ele alınır. Öğrenci başarısının derslere göre dağılımı (%’lik olarak) değerlendirilir: Başarı durumu diğer derslerden farklı çıkan ders veya derslerin, başarı veya başarısızlık nedenleri üzerinde durulur.  Ortaya çıkan sonuç okul idaresi ile paylaşılır.

b-1. Dönemde, bir veya birkaç dersten başarısız olan öğrencilerin durumu;

Rehber öğretmen başarısızlık nedenlerini araştırır. Elde ettiği sonuçları, öğrencinin başarısız olduğu dersin öğretmeni ile paylaşır ve başarısızlık nedenlerini araştırır ve alınacak tedbirler üzerinde durulur. Daha sonra da alınacak tedbirler ve yapılacak çalışmalar ile ilgili belgeler, bir dosyada toplanır ve veliler de (imza karşılığında) bu süreçte bilgilendirilir.

4- Akademik Başarının Artırılması Çalışmaları:

Bu sınıftaki öğrencilerin başarılarını artırmak için yapılan ortak çalışmalar değerlendirilir. Branşlar arası yapılan işbirliği çalışmalar ele alınır ve sorunların çözümü üzerinde durulur.

5- Eğitim Kaynakları ve Araç-Gereçlerin Ortak Kullanımı:

Eğitim kaynaklarının ve araç-gereçlerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması için yapılan planlanmada karşılaşılan sorunlar ve alınacak önlemler ele alınır.

6- Öğrencilerin Özel Durumları:

Bu maddede, söz konusu şubede bulunan öğrencilerin devam-devamsızlık durumu ve nedenleri ele alınır. .

7- Öğrencilerin Devam- Devamsızlık Durumları:

Söz konusu şubede bulunan öğrencilerin devam-devamsızlık durumu ve alınan önlemlerin değerlendirmesi yapılır.

8- Okul-Aile İşbirliği:

Öğrenci velileri ile ilgili olarak yapılan çalışmalar değerlendirilir ve alınacak önlemler ele alınır.

Ders Yılı Sonu “Şube Öğretmenler Kurulu”nda Yapılacak Çalışmalar

( 2. Dönemin Son Haftasında Yapılacak )

1-Öğrenciler ile İlgili Özel Bilgiler:

Söz konusu şubede bulunan öğrencilerin; başarıları ve özel durumları ile ilgili yapılan çalışmaların sonuçları ortaya konur ve değerlendirmesi yapılır.

2- Özel Eğitime İhtiyacı Olan Öğrencilerin Durumları:

Özel yeteneği olan, çok başarılı olan veya özel eğitim gereksinimi olan öğrenciler ile ilgili olarak yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılır. Bir sonraki yıl neler yapılabileceği üzerinde durulur.

3- Akademik Başarının Değerlendirmesi:

a- Öğrenci ders yılındaki başarısının derslere göre dağılımı;

Teşekkür ve takdir belgesi ve onur belgesi almayı hak kazanan öğrenciler ele alınır. Öğrenci başarısının derslere göre dağılımı (%’lik olarak) değerlendirilir: Başarı durumu diğer derslerden farklı çıkan ders veya derslerin, başarı veya başarısızlık nedenleri üzerinde durulur.  Ortaya çıkan sonucun değerlendirmesi yapılır.

b-1. Dönemde, bir veya birkaç dersten başarısız olan öğrencilerin durumu;

Rehber öğretmen ve ilgili branş öğretmenlerinin yaptıkları çalışmaların sonucu üzerinde durulur. Bu çalışmalarda karşılaşılan olumlu ve olumsuz sonuçların değerlendirmesi yapılır.

4- Akademik Başarının Artırılması Çalışmaları:

Bu sınıftaki öğrencilerin başarılarını artırmak için yapılan ortak çalışmaların sonuçlarının ortaya konur ve değerlendirmesi yapılır. Branşlar arası yapılan işbirliğinin de değerlendirmesi yapılır. Bir sonraki yıl yapılabilecek çalışmalar ile ilgili öneriler belirtilir.

5- Eğitim Kaynakları ve Araç-Gereçlerin Ortak Kullanımı:

Eğitim kaynaklarının ve araç-gereçlerin etkin ve verimli bir şekilde kullanılması ile ilgili yapılan çalışmaların değerlendirmesi yapılır. Bir sonraki yıl için yapılabilecek çalışmalar üzerinde durulur.

6- Öğrencilerin Devam- Devamsızlık Durumları:

Bu şubede bulunan öğrencilerin devam-devamsızlık durumu ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonuçları üzerinde durulur.

7- Okul-Aile İşbirliği:

Öğrenci velileri ile ilgili olarak yapılan çalışmaların sonucu görüşülür. Çalışmalar esnasında ortaya çıkan olumlu veya olumsuz sonuçlar belirtilir.

8- Bir Sonraki Yılın “Şube Öğretmenler Kurulu” Çalışmalarında Ele Alınabilecek Hususlar:

Bu yıl yapılan başarılı çalışmaların devamı, ortaya çıkan sorunların çözümü ve yapılabilecek çalışmalar ile ilgili olarak tavsiye niteliği taşıyan hususlar ele alınır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol