İlkokul 2. Dönem Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

T.C.
………… KAYMAKAMLIĞI
…………… İlkokulu Müdürlüğü 

Sayı     :.................                                  …./ 06 / 2022
Konu    : 2021-2022  Sene Sonu Öğretmenler
  Kurulu Toplantısı

İŞMONNT HALİL MEZİYET BİLDİRİCİ İLKOKULU İDARECİ VE ÖĞRETMENLERİNE 
                                       NİZİP / GAZİANTEP

İlgi :a -Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
b - Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2021-2022  Eğitim Öğretim Yılı Çalışma 
                        Takvimi

 Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan;
1 -Öğretmenler Kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.
2 -Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;
 a -Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
 b -Toplantı günleri ve gündemi, en az iki gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
 c -Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır ve alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
ç –“Normal eğitim yapılan okullarda toplantılar ders saatleri dışında yapılır. İkili eğitim yapılan okullarda ise tüm öğretmenlerin aynı anda toplanmalarına gerek duyulduğunda, okul yönetimince bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne bilgi vermek şartıyla, yarım gün öğretim yapılır.” hükümleri gereğince okulumuz 2021-2022  – Öğretim Yılı II. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantısı………………. Haziran 2022, Pazartesi günü,saat 09.45’de ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz“Öğretmenler Odasında”yapılacaktır. Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmanız hususunda;
 Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.


.....................
Okul Müdürü

EK -1:

Gündem Maddeleri:
1.    İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu, 
2.    Açılış ve Yoklama,
3.      Toplantı yazıcısının seçilmesi,
4.     Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi,
5.    Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi,
6.    2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması,
7.    Öğrenci devam – devamsızlık durumlarının görüşülmesi,
8.    Sosyal Kulüp ve Rehberlik Çalışmalarının değerlendirilmesi,
9.    Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi,
10.    Öğrenci disiplin durumlarının görüşülmesi,
11.    Sınıf seçimleri,
12.    Yılsonu evraklarının teslimi ile ilgili açıklamaların yapılması,
13.    Gelecek 2022-2023 Eğitim – Öğretim yılı için önerilerin sunulması,
14.    Dilek ve temenniler,
15.    Kapanış.
 

TARAFIMA TEBLİĞ EDİLEN RESMİ EVRAKI OKUDUM

Sıra

Adı  Soyadı

Branşı

İmzası:

1

.....................

Müdür Yardımcısı

2

.....................

Sınıf Öğretmeni

3

.....................

Sınıf Öğretmeni

4

.....................

Sınıf Öğretmeni

5

.....................

Sınıf Öğretmeni

6

.....................       

Sınıf Öğretmeni

7

.....................                          

Sınıf Öğretmeni

8

.....................

Sınıf Öğretmeni

9

.....................

Sınıf Öğretmeni

10

…………..

Sınıf Öğretmeni


2021-2022  EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI …………………. İLKOKULU
SENE SONU ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No : 3
Toplantı Tarihi : …. / 06 / 2022, Pazartesi
Toplantı Saati : 09.45
Toplantı Yeri : Öğretmenler Odası

Gündem Maddeleri:
1.    İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu, 
2.    Açılış ve Yoklama,
3.      Toplantı yazıcısının seçilmesi,
4.     Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi,
5.   Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi,
6.    2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı sınıf/şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması,
7.    Öğrenci devam – devamsızlık durumlarının görüşülmesi,
8.    Sosyal Kulüp ve Rehberlik Çalışmalarının değerlendirilmesi,
9.    Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi,
10.    Öğrenci disiplin durumlarının görüşülmesi,
11.    Sınıf seçimleri,
12.    Yılsonu evraklarının teslimi ile ilgili açıklamaların yapılması,
13.    Gelecek 2021-2022  Eğitim – Öğretim yılı için önerilerin sunulması,
14.    Dilek ve temenniler,
15.    Kapanış.

    ………………… İlkokulu idareci ve öğretmenleri Sene Sonu Öğretmenler Kurulu toplantısını yapmak üzere Okul Müdürü ..................... başkanlığında 1………… / 06 / 2022, Pazartesi günü saat 09.45’de toplanarak gündem maddelerini oluşturarak görüşmeye başlanmıştır. 

        GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ
1.    Saygı duruşu ve İstiklâl Marşı:
    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu ve İstiklâl Marşı söylenilerek toplantıya başlanmıştır.

2.    Açılış ve yoklama:
    Okul müdürü ..................... 2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı sene sonu öğretmenler kurulu toplantısını öğretmen arkadaşlara hoş geldiniz diyerek başlattı. Öğretmenler kurulu toplantılarının öneminden bahsetti..    

3.    Toplantı yazmanın seçimi:
    Toplantı yazmanlığına 2 / B Sınıfı Öğretmeni ..................... ile 1 / B Sınıfı Öğretmeni ..................... seçilmiştir.

4.    Gündemin okunması ve görüşülmesi istenen maddelerin eklenmesi:
    Okul Müdürü ..................... tarafından gündem maddeleri okunarak, öğretmen arkadaşların başka bir gündem maddesi eklemek isteyip istemedikleri soruldu. Bütün öğretmen arkadaşlar başka bir gündem maddesi eklemeye gerek olmadığını söylediler. 


5.    Bir önceki öğretmenler kurulu kararlarının gözden geçirilmesi:
    Okul Müdürü .....................: II. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısında alınan kararları okudu. İkinci dönem öğretmenler kurulu toplantısı kararları incelendi. II. Dönem Öğretmenler Kurulu Toplantısı kararlarının ne kadarının uygulanıp uygulanmadığı irdelendi. Uygulamada eksikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi. Bu kararların uygulanıp uygulanmadığı konusunda görüşlerini belirten bütün öğretmen arkadaşlar alınan kararlara uyulduğunu, uygulamaların yapıldığını belirterek herhangi bir aksamanın meydana gelmediğini belirttiler.
    Okul Müdürü .....................: I. ve II. Dönemdeki gayretlerinden dolayı öğretmen arkadaşlara teşekkür ederek, aynı başarının artarak 2021-2022  Eğitim – Öğretim yılında da devam etmesi temennisinde bulundu.
 
6.    2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı sene sonu sınıf / şube başarılarının değerlendirilmesi ve başarının artırılması için alınabilecek tedbirlerin kararlaştırılması:
    Okul Müdürü ..................... genel olarak okul ve sınıf başarısının derslerde yüzde 
olarak yüksek olduğunu söyledi. 
    Müdür Yardımcısı ..................... 2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı II. Dönem sonu itibariyle okulumuzda toplam 158 öğrenci okuduğunu, bunlardan 31 öğrencinin 4. Sınıf öğrencisi olduğunu belirtip, buna göre 10 öğrencinin Teşekkür Belgesi, 10 öğrencinin Takdir Belgesi ve 6 öğrencinin İftihar Belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi. Ayrıca yılsonu notlarına göre öğrencilerin derslerdeki başarı durumları için her ders için %100’dür diye biliriz, dedi.
    
Sınıf / Şube bazında tek tek değerlendirme yapmak amacıyla öğretmenlerin görüşleri alındı:
    
    Okul Müdürü .....................; ...................’in göreve başladığı günden itibaren idareyle uyumlu çalışması nedeniyle sınıfında olumlu yönde gelişmeler gösterdiğini gözlemlediğini söyledi. Sınıf tertip-düzeni yönünden, öğrencilerin davranışları ve akademik başarıları önünden ilerleme kaydettiğini ifade edip, bunda ...................’e rehber öğretmen olarak görevlendirilen 2 / B Sınıf Öğretmeni .....................’ninde önemli bir rol oynadığını söyledi. Çünkü 2 / B Sınıf Öğretmeni .....................’nin gerekli konularda destek verdiğini ve rehberlik yaptığını ifade etti.

    1/A Sınıf Öğretmeni .....................: Başarılı bir eğitim – öğretim geçirildiğini belirtti. Bir öğrenci dışında hepsinin okumaya geçtiğini belirtti. ...................’ın okuma – yazma çalışmalarına ikinci sınıfta da devam edileceğini söyledi.

    1/B Sınıf Öğretmeni .....................: Başarılı bir yıl geçirildiğini, sınıfındaki bütün öğrencilerin okuma – yazmaya geçtiğini ve tüm derslerde istenilen kazanım seviyesine ulaşıldığını belirtti.

    2/A Sınıf Öğretmeni .....................: Başarılı bir yıl geçirildiğini, öğrencilerin genel durumunun iyi olduğunu söyledi. Ayrıca genel olarak öğrencilerinin hepsinin sınıf seviyesinde olduğunu, ancak …………….’ın sınıf seviyesinin altında olduğunu ve bunun içinde gelecek yıl bu öğrencisine yönelik olarak ek çalışmaların devam edeceğini belirtmiştir.

    2/B Sınıf Öğretmeni .....................: Başarılı bir yıl geçirildiğini, sınıf seviyesinin istenilen seviyeye ulaştırıldığını belirtti. …………. adlı öğrencinin sınıf seviyesinin biraz altında olduğunu ve bunun içinde gelecek yıl kendisiyle bir plan dahilinde ek çalışmaların yapılacağını ifade etti.

     3/A Sınıf Öğretmeni .....................: …………..’in sınıf seviyesinin altında olduğunu, diğer öğrencilerin tüm ders programlarındaki kazanımları başarıyla tamamladığını ve başarılı bir eğitim – öğretim yılı geçirildiğini belirtti. 

    3/B Sınıf Öğretmeni .....................: Hedeflenen kazanımlara ulaşıldığını, okuma – yazma sorunu yaşayan ..................... adlı öğrencinin az da olsa bir gelişme gösterdiğini, diğer öğrencilerin istenen seviyede olduğunu söyledi. Ayrıca öğrencilere tatillerini nasıl geçirecekleri konusunda bilgi verilip haftalık çalışma programı hazırlanarak dağıtıldığını ifade etti.

    3/C Sınıf Öğretmeni .....................: Programda belirtilen kazanımların seviyesine ulaşıldığını belirtti. Sınıf seviyesinin altında olan ……………….’ın okumaya geçtiğini ve okuma hızlandırma çalışmalarının yapıldığını , ayrıca ……………….’ın ise okuma seviyesinin heceleme seviyesinde kaldığını ve bu iki öğrenciyle gelecek yıl da hızlı okuma çalışmalarına devam edileceğini belirtti. 

    4/A Sınıf Öğretmeni .....................: Programda belirtilen kazanımların tamamı kazandırılmış olup, sınıf seviyesinin altında, okuma-yazma bilmeyen öğrencisinin olmadığını söyledi. Sınıf seviyesinin gayet iyi olduğunu ve okuma alışkanlığının öğrencilere kandırıldığını belirtti.
    

    Öğrenci başarısını artırmak için yapılması gerekenlerle ilgili öğretmen görüşleri alındı:
    Okul Müdürü .....................: Genel olarak öğrencilerin bilgi düzeylerinin normal olduğunu, fakat sahip olunan bilgilerin ifade edilmesi konusunda yetersiz kalınan bu problemin çözümü için iyileştirici çalışmaların yapılmasını, derslerde sürekli öğrencilerin aktif olması gerektiğini, öğretmenin sadece rehberlik yapması gerektiğini, ders işlenirken özellikle görsel materyallere ağırlık verilmesi, bilgisayar ve projeksiyon cihazlarının amaca uygun bir şekilde kullanılması için işbirliği içerisinde olunması gerektiğini belirtti.

    Müdür Yardımcısı .....................: Derslerde bilgisayar ve projeksiyonun kullanılmasının öğrenmeyi daha etkili ve kalıcı hâle getireceğini vurgulayarak, sınıflarda bu uygulamanın sık sık yapılmasını önerdi. Ayrıca “eba.gov.tr” de derslerle ilgili çeşitli etkinliklerin bulunduğunu ve bunların kullanılabileceğini belirtti.

    4/A Sınıf Öğretmeni .....................: Öğrencileri ne kadar araştırma, inceleme, gezi-gözlem vb. çalışmalarla tanıştırırsak o kadar başarının artmasına katkıda bulunmuş oluruz, dedi.
    2/B Sınıf Öğretmeni .....................: Öğretmenin sınıfta sürekli konuşan ve anlatan bir kişi olmaktan çıkıp öğrencinin aktif olduğu, drama, yaparak ve yaşayarak öğrenme vb. yöntem ve tekniklerin kullanıldığı bir sınıf ortamının sağlanması gerekliğinin önemi üzerinde durdu.

    2/A Sınıf Öğretmeni .....................: Öğrenci başarısızlıklarının nedenleri arasında; derse konsantre olamama, ailelerin ilgisizliği ile televizyon, bilgisayar ve oyuna çok zaman ayırmadan kaynaklandığını söyledi. Başarıyı artırmak için velilerle sık sık görüşülmesini, öğrencilerin derslere ilgilerinin çekilmesi, ders araç ve gereçlerinin zamanında hazırlanmasını ve kullanılmasını, sınıf disiplinin sağlanması ve öğrencilerle yakın ilgi kurulması gerektiğini vurguladı. Velilerle görüşülerek, öğrencilerle birebir ilgilenilerek bu durumun ortadan kalkabileceği, öğrencilerin başarısında öğretmen ve velinin ortak tutum ve davranışta olması, işbirliği içerisinde olunması gerektiğini söyledi.

    1/B Sınıf Öğretmeni .....................: Öğrenci başarısının temel şartlarından birinin de okula devam olduğunu, ilkokullarda devamın zorunlu olduğu, okula geç gelmeyi veya izinsiz olarak sınıftan ve okuldan ayrılmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin olmadığını, böyle bir durum olursa öğrencilerin idareye ve veliye mutlaka bildirilmesi gerektiğini söyledi.     

    3/B Sınıf Öğretmeni .....................: Türkçe derslerinde sesli ve sessiz okumalara ağırlık verilmesine, sözlük ve atasözleri kullanımına daha geniş yer verilerek uygulanmasına, yazılı ifade becerilerinin geliştirilmesine, Türkçe ve diğer derslerde konuların işlenişinde yazılı ve sözlü ifadenin ötesinde yorum yapabilme becerilerinin artırılması çalışmalarının yapılmasına, özellikle matematik dersinde soru-cevap ve problem çözme metotlarının yanında her soruya ait şekil ve grafiklerin çizimin yapılarak derslerin daha akılda kalıcı olmasına çalışılmasına, ayrıca tüm derslerde beyin fırtınası, altı şapka, problem çözme, gösteri, soru-cevap, rol yapma, drama, yaratıcı drama, benzetim, gözlemleme, betimleme, eğitsel oyunlar yöntemlerinin değişik şekillerde sıklıkla uygulanmasının önemini belirtti.

    3/A Sınıf Öğretmeni .....................: Hikâye oluşturma çalışmalarına da yer verilerek hayal güçlerinin geliştirilmesi, ayrıca dikte çalışmalarının artırılmasına, boş zamanlarda günlük, anı, hikâye çalışmalarına özendirici ve teşvik edici etkinlikler yapılmasının yararlı olacağını belirtti.

    3/C Sınıf Öğretmeni .....................: Anlayarak öğrenmenin sağlanması için dramatizasyon çalışmasına daha çok yer verilmesinin yararlı olacağını dile getirdi. Sadece kitaba bağlı kalarak değil, kendi yorumlama güçlerinin de gelişmesini sağlayacak program dahilindeki etkinliklere ağırlık verilmesinin yararlı olacağını belirtti.
    Matematik dersinde geometrik şekillerin modellerle ve somut örneklerle kavratılmasının daha etkili olacağını belirtti. Görsel Sanatlar derslerinden de faydalanılarak konuların pekiştirilmesinin uygun olacağını belirtti.

    1/A Sınıf Öğretmeni .....................: Matematik dersi konusunda, öğrencilere matematik dersini sevdirmek büyük bir sorumluluklarının olduğunu zaten matematik programının bu amaca hizmet edecek şekilde hazırlanmış olduğunu belirtip, matematik dersinin işlenişi sırasında konuların oyunlarla daha eğlenceli hâle getirilerek işlenmesinin hem öğrencinin konuyu kavramasını hem de dersi sevmesini sağlayacağını söyledi.
    
7.    Öğrenci devam – devamsızlık durumlarının görüşülmesi:
Okul Müdürü .....................: Genel olarak öğrencilerin devam–devamsızlıklarının bu dönem iyi olduğunu ifade etti. Ayrıca gelecek eğitim – öğretim yılında da devam-devamsızlık takibinin sıkıl bir şekilde yapılması gerektiğini hatırlattı. 
1 / A Sınıf Öğretmeni ..................... söz alarak; “Bazı öğrencilerin devamsızlık arttı. Bunun en önemli nedeni aile içinde öz bakım becerilerinin verilmemesi ve hastalık bahanesi kullanılarak öğrencilerin okula gönderilmemesidir.”, dedi. 
Müdür Yardımcısı .....................: Bu nedenle sınıf öğretmenlerinin kendi sınıf öğrencilerinin devam-devamsızlık durumunu takipte daha dikkatli ve özenli olmaları gerektiğini söyledi.
Müdür Yardımcısı .....................: Bu sene okulumuzda farklı sınıf seviyelerinde 4 – 5 öğrencide devamsızlık konusunda sıkıntılar yaşandığını ve bunun içinde gerekli işlemlerin yapıldığını belirtti. Özelliklede 4 / B sınıfı öğrencisi ……………..’nin devamsızlık durumu ile ilgili gerekli önlemlerin alındığını ifade etti. 


8.    Sosyal Kulüp ve Rehberlik çalışmalarının değerlendirilmesi: 
2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı itibariyle sınıf rehberlik çalışmaları ve sosyal kulüplerle ilgili olarak sene sonu faaliyet raporlarının idareye teslim edilmesi gerektiği Müdür Yardımcısı ..................... tarafından belirtildi. Ayrıca Rehberlik ve Sosyal Kulüp çalışmalarında öğrencilere hayatta lazım olacak konular üzerinde ve gelecekte girecekleri sınavlarla ilgili, meslek seçimi ile ilgili bilgilerin verilmesinin çok yararlı olacağını da belirtti. 
    Okul Müdürü .....................: Öğrencilere sosyal etkinliklerle kendilerini kanıtlamalarına fırsat vermek amacıyla, Milli Bayramlar ile Belirli Gün ve Haftalarda folklor, ront, koro vb. etkinliklerin hazırlanması ve öğrencilerin görev almalarının sağlanması iyi olur, dedi.
    Müdür Yardımcısı .....................: Belirli Gün ve Haftaların zamanında ve planlamaya göre işlenerek, tüm okulca birlik ve beraberlik içinde kutlanması gerektiğini belirtti. 2569 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yer alan kutlanacak Belirli Gün ve Haftaların denk geldiği günlerde derslerde o günün anlam ve önemi üzerinde durularak, hazırlanan etkinliklerin sınıf panosunda sergilenmesinin önemini anlattı.
    4/A Sınıf Öğretmeni .....................: Bütün dersleri işlerken Belirli Gün ve Haftalardan faydalanmalı, herhangi bir Belirli Gün ve Haftanın işlenmesinin, törenden sonra görevlendirilmiş öğretmen ve öğrencilerimizin yaptıkları etkinliklerin sona ermesi ile sınırlı kalmaması gerekiyor. Gerek Hayat Bilgisi dersinde ve gerekse diğer derslerde işlenilmekte olan hafta ilgili çalışmalara yer verilmelidir, dedi. 
    Okul Müdürü .....................: Kutlanması gereken Belirli Gün ve Haftalarla ilgili olarak yapılan çalışmaları memnuniyetle karşıladığını, çünkü hazırlanan programların öğrenciler tarafından sunulduğunu, okul panosunda bu çalışmaların bir benzerinin hazırlanıp sunulduğunu belirtti.
    Müdür Yardımcısı .....................: Kulüpler için ayrılan ders saatlerinde özellikle 4. sınıfların genellikle deneme sınavları yapıldığından sosyal kulüp faaliyetlerinde istenilen düzeye ulaşılmadığı ve bu yüzden kulüplerde bulunan tüm öğretmenlerin kulüp çalışmalarını gelecek yıl ders dışı etkinlikler ile aktif bir biçimde yürütmelerin istedi. Toplum hizmeti çalışmalarının mutlaka yapılması gereği üzerinde durdu.
    3 / A Sınıf Öğretmeni .....................: Gelecek sene için “Etik Kulübü”nün kurulmasını önerdi. “Etik Kulübünün” öğrenciler için toplumsal ve cemiyet hayatı açısından durumu tartışıldı. Son kararın yeni eğitim – öğretim yılı sene başında tekrar gündeme getirilerek verileceğini söyledi.
    Okul Müdürü .....................: Rehberlik faaliyetlerinin sadece ders içi değil ders dışı saatlere de yayılarak devam etmesi gerektiğini belirtti. Ders dışı saatlerde örneğin teneffüslerde, boş ders saatlerinde vs. öğrencilerin problemleriyle mümkün olduğunca bire bir ilgilenilmesini istedi. 

9.    Okulumuzda yapılan sosyal etkinliklerin değerlendirilmesi:
    Müdür Yardımcısı .....................: ……………. Eğitim – Öğretim yılında okulumuz etkinlikler açısından zengin bir dönemi geride bırakıldığını ve de çevrede okul hakkında olumlu yönde duyumlar olduğunu ve okulumuzun bu bakımdan takdir edildiğini ifade etti. Ayrıca kutlama ve anma programlarının daha güzel geçmesi için okulda mevcut bulunan yetersiz ses düzeninin iyileştirilmesi amacıyla okul aile birliği ile işbirliği içersinde çalışmalar yapılması gerektiğini de söyledi.
    Okul Müdürü .....................: Okulda gerçekleştirilen kutlama ve anma programları ile aktivitelerin yerel basında yer almasının sağlanarak okulun tanıtılması açısından çok önemli bir rol oynayacağını dile getirmiştir. İ

10.    Öğrenci disiplin durumlarının görüşülmesi:
    Okul Müdürü .....................: 2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı boyunca okulda ufak tefek sıkıntılar haricinde genel olarak bir disiplinsizlik olayı olmadığını, öğrencilerin disiplin kurallarına uyduklarını, bununda memnuniyet verici bir durum olduğunu belirterek disiplin sağlanmasında okul idaresine ve öğretmen arkadaşların birbirlerine de yardımcı olmaları gerektiğini belirtti. 
    Disiplini sağlarken dayak ve şiddete kesinlikle başvurulmaması konusunda görüş birliğine varıldı. Disiplin sağlanması için öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi gerektiği Müdür Yardımcısı ..................... tarafından söylendi.
    Ayrıca, Okul Müdürü .....................; öğrencilerin okul içi ve dışı davranışları yönünden de iyi bir yerde olduğunu, dışarıdan gelen öğretmenlerin gözlemlerinde bunu belirttiğini söyledi. Bu nedenle nöbetler hususunda fedakârlık ve dikkat gösteren öğretmenlere de teşekkür etti.

11.    Sınıf Seçimleri: 
    Okul Müdürü .....................: Eğitimde süreklilik esas olduğundan ve de öğrencilerin öğretmen değişimlerinde zorlandığı için 1., 2. ve 3. Sınıf öğretmenlerinin kendi sınıflarını okutmaya devam etmeleri gerektiğini, sadece 4. sınıflar mezun olduğundan dolayı bu sene 4. sınıfları okutan …………… ve .....................’ın gelecek eğitim – öğretim yılında 1. Sınıfları okutacaklarını ifade etti.

12.    Resmi yazıların incelenmesi ve seminer:
    Resmi yazıların öğretmenler odasında masa üstüne bırakılan dosyanın içine konulduğu ve bu dosyada bulunan yazıların öğretmenler tarafından günlük olarak incelenerek imzalanması gerektiği Okul Müdürü ..................... tarafından hatırlatıldı. Ayrıca seminer çalışması ile ilgili gelen yazılar hakkında bilgi verilip imzaya çıkarıldı.
    

13.    Yılsonu evraklarının teslimi ile ilgili açıklamaların yapılması: Yıl sonunda teslim edilmesi gereken tüm evraklarla ve çalışmalarla ilgili bilgilendirme Müdür Yardımcısı ..................... tarafından öğretmenlere duyurulmuştur.

14.    2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı için önerilerin sunulması: Gelecek eğitim-öğretim 
yılında da düzenli, disiplinli olarak çalışılması için gayret gösterilmesine, velilerle işbirliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğine ve her sınıfın özellikle sorunlu ve ihtiyaç sahibi velilere ziyaret düzenlemesine, ayrıca okuma yazma çalışmalarında istenilen düzeye ulaşmayan öğrenciler için yeni eğitim – öğretim yılında planlı ve programlı bir şekilde çalışmalar yapılması gerektiği Okul Müdürü ..................... tarafından söylendi.
    Okul Müdürü .....................: Uluslar arası, ulusal ve yerel yarışmalara katılmalarda gerekli hasiyetin gösterilmesini isteyip okul idaresi ve okulumuz sınıf ……………..’ın birlikte yürüttüğü    “AB Projesine” gerekli desteğin gerektiği verilmesi ve yardımcı olunması gerektiği üzerinde durdu. 

15.    Dilek, temenniler: 
Toplantının sonunda Okul Müdürü .....................; tüm öğretmenlere çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Bu yılın eğitim – öğretim açısından başarılı bir yıl olduğunu, gelecek sene ise bu başarının üstüne koyarak sürmesini dilediğini söyledi.Tüm öğretmenler de bu konudaki güzel temennilerini dile getirdiler.

16.    Kapanış: 
2021-2022  Eğitim – Öğretim yılının okulumuza, vatanımıza ve milletimize hayırlı 
olması dileğiyle toplantıya son verildi.
İş bu 2021-2022  Eğitim – Öğretim Yılı  “Sene Sonu Öğretmenler Kurulu Toplantı 
Tutanağı” karara bağlanmak suretiyle tarafımızdan imza altına alınmıştır.

Kaynak: Webdeöğren.com

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz