2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı 2. Dönem Başı Öğretmenler Kurulu Toplantı Konuları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İLKOKUL 2. DÖNEM BAŞI ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTISI KONULARI VE GÜNDEM MADDELERİ
Toplantı No : 
Toplantı Yeri : 
Toplantı Tarihi :
Toplantı Saati : 
GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış, yoklama, yazman seçimi,
2. Gündemin okunması ve eklenmek istenilen konular,
3. Bir önceki toplantıda alınan kararlar ile 2023-2024 eğitim öğretim yılının 1. kanaat döneminin genel değerlendirilmesi;
 Akademik başarı yönünden,
 Sosyal ve kültürel faaliyetlerin değerlendirilmesi,
 Rehberlik faaliyetleri yönünden,
4. Bakanlık kararları, mevzuat değişiklikleri, ilgili mevzuat, MEBBİS, e-Okul uygulamaları,
5. Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık durumlarının görüşülmesi,
6. Yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan sınav ve yarışmalar,
7. İstenen başarı düzeyine ulaşamayan öğrencilerin yetiştirilmesi için yapılacak çalışmalar,
8. Eğitim kurumu, ilçe, il, yurt içi ve yurt dışında düzenlenecek bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler ve yarışmalar ile geziler, öğrenci kulüp ve sosyal sorumluluk programı kapsamındaki çalışmaları,
9. Ders kitabı, eğitim aracı ve bireysel öğrenme materyalleri,
10.Zümre toplantı ve toplantı tutanakların teslim tarihlerinin belirlenmesi,
11.II. Dönem sınıf veli toplantı tarihlerinin belirlenmesi,
12. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programının planlanması,
13.Tamamlanmış proje çalışmaları ile planlanacak projeler,
(eTwinning projeleri, yerel projeler)
14. Denetim ve rehberlik çalışmaları,
15. Kapanış.

 Okul Müdürü

a) Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 34, b) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümre Yönergesi Madde 9, Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 34. Maddesinde yer alan;
"MADDE 34 – (1) Öğretmenler kurulu, okul müdürünün başkanlığında varsa müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları ile öğretmenlerden oluşur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda
öğretmenler kuruluna varsa müdür başyardımcısı, yoksa görevlendireceği müdür yardımcılarından biri başkanlık eder.
(2) Kurul çalışmaları ile ilgili olarak;
a) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca okul müdürünün gerekli gördüğü zamanlarda ve kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
b) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Toplantı günleri ve gündemi, en az beş gün önceden imza karşılığı ilgililere duyurulur ve gündemin bir örneği öğretmenler odasına asılır. Kurul toplantısına başlamadan önce, gerekli görülen diğer konular da oy çokluğuyla kurul gündemine alınabilir.
c) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Kurul toplantılarında belirtilen görüşler ve alınan kararlar, kurulca seçilen yazman tarafından tutanak altına alınır ve imzalanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Alınan kararlar, karar defterine yazılarak uygulanmak üzere toplantıya katılamayanlar da dâhil yönetici ve öğretmenler tarafından imzalanarak dosyasında saklanır.
ç) (Değişik:RG-10/7/2019-30827) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.
(3) Tek öğretmenli birleştirilmiş sınıflı ilkokullarda öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz." denilmektedir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümre Yönergesi'nin 9. Maddesinde yer alan;
"MADDE 9 – (1) Öğretmenler kurulu; eğitim kurumu müdürünün başkanlığında, müdür başyardımcısı, müdür yardımcıları, öğretmenler, uzman ve eğitici personelden oluşur.
(2) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Kurul; müdürün, müdürün bulunmadığı durumlarda müdürlüğe vekâlet edenin başkanlığında toplanır. Gerektiğinde ilgili gündem maddelerinde görüş ve düşüncesine başvurulmak üzere eğitim kurumunun özelliğine göre; ilgili sektör temsilcileri, eğitici/öğretici personel, usta öğretici, proje uzmanı, proje koordinatörü, teknisyen, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, okul sağlığı hemşiresi, pansiyon öğrenci temsilcisi ile okul aile birliği başkanı 
(3) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Olağanüstü durumlar dışında öğretmenler kurulu; Eğitim Kurullarının Toplantı Takvimi’nde (EK-1) belirtilen zaman dilimleri içinde konuyla ilgili hazırlanacak ve kurul üyelerine toplantı öncesi duyurulacak gündem ile toplanır. Gündemin bir örneği ayrıca öğretmenler odasına asılır. Toplantıların tarihi, yeri ve gündemi en az 5 gün önceden ilgililere yazılı olarak gerektiğinde e-posta ve/veya (Değişik ibare: 02/01/2024 tarihli ve 93432701 sayılı Makam Onayı) diğer iletişim araçlarıyla da duyurulur.
(4) Öğretmenler kurulu, ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda toplanır. Ayrıca eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda da kurul toplantısı yapılır.
(5) Öğretmenler kurulu toplantıları ders saatleri dışında yapılır. Ancak, gerekli hâllerde okul müdürünün önerisi, il/ilçe millî eğitim müdürlüğünün onayıyla ders saatleri içinde de kurul toplantısı yapılabilir. Bu durumda öğrenciler izinli sayılır.
(6) (Değişik: 27/08/2019 tarihli ve 15362682 sayılı Makam Onayı) Ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında, ders yılı sonunda ve eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü durumlarda ve/veya kurul üyelerinin salt çoğunluğunun yazılı isteği doğrultusunda yapılacak olan eğitim kurumu öğretmenler kurulu toplantılarında aşağıda yer verilen maddelerden ilgili görülenler ile eğitim kurumu müdürünün gerekli gördüğü konular, kurul üyelerinin salt çoğunluğunun kararıyla gündeme alınması kararlaştırılan konular eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre gündeme alınır, görüşülerek karara bağlanır. Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik hâlinde kurul başkanının katıldığı görüş kabul edilir.
Alınan kararlar müdürün onayından sonra uygulamaya konulur. (Değişik: 08/08/2018 tarihli ve 14420738 sayılı Makam Onayı) Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararlar ve sonuçları değerlendirilir. Ayrıca, kurul tutanağı, toplantıya katılmayanlar da dâhil eğitim kurumunun ilgili tüm personeli tarafından imzalanır ve eğitim kurumu yönetimince saklanır." hükümleri yer almaktadır. İlgi (a) yönetmelik maddeleri ve ilgi (b) yönerge hükümleri gereği okulumuz 2023/2024
Eğitim-öğretim yılı 2. dönem başı öğretmenler kurulu toplantısı 05 Şubat 2024 Pazartesi günü, Saat 14.30’da ekli gündem maddeleri dâhilinde okulumuz “Öğretmenler Odasında” yapılacaktır.

Belirtilen yer ve zamanda hazır bulunmanız hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica eder; çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Mahmut BAKIR
Okul Müdürü
Ek: Gündem Maddeleri (1 Sayfa)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al