3 Üniversitede Yönetmelik Değişikliği

Ardahan Üniversitesinden:

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 31/8/2020 tarihli ve 31230 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ardahan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“a) Notların harf karşılıkları ve katsayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

     Not                     Harf Notu               Katsayı

   90-100                       AA                       4,00

    85-89                         BA                       3,50

    80-84                         BB                       3,00

    75-79                         CB                       2,50

    70-74                         CC                       2,00

    65-69                         DC                       1,50

    60-64                        DD                       1,00

    50-59                         FD                       0,50

     0-49                          FF                       0,00”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik 2020-2021 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ardahan Üniversitesi Rektörü yürütür.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesinden:

AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ

EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 22/9/2018 tarihli ve 30543 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine aşağıdaki (3) numaralı alt bent, (c) bendine aşağıdaki (4) numaralı alt bent eklenmiştir.

“3) Doktora yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının yüksek lisans programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz. Bu adayların değerlendirme işlemleri için mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 65 kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora yeterlilik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.”

“4) Doktora yeterlilik/tıpta uzmanlık/diş hekimliğinde uzmanlık/veteriner hekimliğinde uzmanlık/eczacılıkta uzmanlık mezunlarının doktora programlarına başvurularında ALES şartı aranmaz ve bu adayların değerlendirme işlemleri için, mezun olduğu lisansüstü programa girişteki puan türü veya uzmanlık alanı dikkate alınmaksızın ALES puanı 65 kabul edilir ve ilgili programın şartlarında ilan edilir. İlan edilen puan, puan türüne bakılmaksızın ALES puanı olarak hesaplamalara dâhil edilir. Bu adayların daha önceden aldığı puan türü veya doktora yeterlilik/uzmanlık alanından farklı bir alanda başvuruları kabul edilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programlarında öğretim üyelerinin danışman olabilmesi için en az 2 yarıyıl bir lisans ya da bir tezli yüksek lisans programında ders vermiş olması ve tıp, diş hekimliği, eczacılık ve veteriner fakülteleri anabilim dalları hariç en az bir yüksek lisans tezini (ikinci danışmanlık hariç) başarıyla tamamlamış olması gerekir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde, enstitü yönetim kurulu başka bir yükseköğretim kurumundan aynı niteliklere sahip öğretim üyesini danışman olarak görevlendirebilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

“ç) Afet ve salgınlarda tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir yarıyıl, afet veya salgının aşamasına göre tekrar başvurmaları durumunda bir yarıyıl daha olmak üzere en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir, verilen bu ek süreler azami süreden sayılmaz.”

MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü yürütür.

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ AVRUPA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 9/2/1989 tarihli ve 20075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dokuz Eylül Üniversitesi Avrupa Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Merkez Müdürü; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü tekrar görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Merkez Müdürünün görev süresini tamamlamadan görevinden ayrılması halinde, aynı usul ile yeni Merkez Müdürü görevlendirilir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol