2022-2023 Yılı 6. 7. 8. Sınıf Müzik Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Planı

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


…………. İLKÖĞRETİM OKULU  20...-20... EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI I.DÖNEM MÜZİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI


    Toplantı Tarihi: ….
    Toplantı Saati  :.
    Toplantı Yeri   : .
    Toplantı No:
    Toplantıya Katılanlar: 

  GÜNDEM MADDELERİ:  

    
            1-Açılış ve yoklama
            2-Zümre yazmanı ve başkanının seçimi
    3-Müzik dersinin genel amaçlarının okunması
    4-Müzik Dersi Öğretim Programının incelenmesi.
    5-Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunların,yönetmeliklerin,genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümlerinin açıklanması.(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak Törenleri Yönergesi.)
    6-2488.2504 sayılı Tebliğiler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük ile ilgili konuların planlara aktarılması.             
    7-Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararların gözden geçirilmesi.
    8-a)Bir önceki yılda alınan zümre kararların gözden geçirilmesi.
               b)Bir önceki eğitim öğretim yılının şube ve ders bazında genel başarı analizlerinin değerlendirilmesi.
    9- Yıllık ders planlarının .............. iş günü takvimine göre  kılavuz kitap ve Müzik Dersi Öğretim Programına göre hazırlanması.
    10-Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin belirlenmesi.
    11-Konuların işlenişinde yöntem ve tekniklerin belirlenmesi.
    12-Başarıyı artırmak için alınacak tedbirler
            13-Bilim ve Teknolojideki gelişmelerin öğretim programlarına yansıtılması.
    14-Proje ve performans görevi konularının ve değerlendirme ölçütlerin belirlenmesi.
            15-Derslik ve ders araç - gereçlerinin durumu.
            16-Diğer zümrelerle ilişkiler.
            17-Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile iş birliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
            18-Mahalli hizmet içi konularının belirlenmesi.
            19-Çeşitli yarışmalara ve proje etkinliklerine öğrencileri hazırlama çalışmaları. Güzel Sanatlar Liselerine yönlendirilecek öğrenciler ve yapılabilecek çalışmalar hakkındaki görüşler.
20-Dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmelerin görüşülmesi.
            21- Ar-Ge ve Toplam Kalite Yönetiminin uygulanmasına ilişkin tedbirlerin alınması.
    22- Müzik Kulübü ve Egzersiz çalışmaları hakkındaki görüşler. Belirli gün ve haftalarla ilgili yapılacak etkinliklerin planlanması.
23- Dilek ve temenniler ve kapanış.
          


MADDELER GÖRÜŞÜLMESİ ve ALINAN KARARLAR:
    
    1-Toplantı ………….’nın  20...-20... eğitim – öğretim yılı ile ilgili iyi dilek ve temennileri ile başladı.

            2-Yazman olarak Müzik Öğretmeni …………………., zümre başkanı olarak ……………………………… seçildi. 

            3-Dersin amaçlarının, 
Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkelerine uygun olarak öğrencilerin;
• Müzik yoluyla estetik yönünü geliştirmek,
• Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade etmelerine imkân sağlamak,
• Yaratıcılık ve yeteneğini müzik üretme yoluyla geliştirmek,
• Yerel, bölgesel, ulusal, uluslararası müzik kültürlerini tanımak,
• Kişilik ve özgüven gelişimlerine katkı sağlamak,
• Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerinin gelişimini sağlamak,
• Müzik yoluyla bireysel ve toplumsal ilişkilerini geliştirmek,
• Bireysel ve toplu olarak, nitelikli değişik türlerde  şarkı dinleme, söyleme ve çalma etkinliklerine katılımlarını sağlamak,
• Müziksel algı ve bilgilerini geliştirmek,
• Türkçe’yi doğru ve etkili kullanmalarını sağlamak,
• İstiklâl Marşı başta olmak üzere millî marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirmelerini  sağlamak,
• Müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek,
• Millî birliğimizi, bütünlüğümüzü pekiştiren ve dünya ile bütünleşmemizi kolaylaştıran müzik kültürü ve birikimine sahip olmalarını sağlamak,
• Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavramak ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerini sağlamak olarak belirlenmesine ve amaçların öğrencilere aktarılmasına gerektiği belirtildi.

4-Müzik öğretmeni ……………  son değişiklikleri ile .../../20... tarihinde yayınlanan Müzik Dersi Öğretim Programını incelediğini ve eğitim – öğretim faaliyetlerini bu program doğrultusunda planlayacağını belirtti.
5- Eğitim-öğretim,yönetim,personelin özlük hakları ve sorumlulukları ile ilgili kanunlar,yönetmelikler,genelge ve emirlerin öğretmen ve öğrencileri ilgilendiren bölümler hakkında ……………………….  bilgiler verdi. .(T.C. Anayasası,1702,1739,3797 sayılı kanunlar, İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Sosyal Kulüpler Yönetmeliği, Bayrak törenleri Yönergesi.)

6-2488,2504 sayılı Tebliğler Dergisinde ve İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programı’nda belirtilen Atatürkçülükle ilgili konuların hedef ve davranışları ile birlikte yıllık planlara aktarılmasına, Öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kişiler olarak  özen gösterilerek  yeri geldikçe  ve önemli gün ve haftalarda bu konu ile ilgili öğrencilere bilgi verilmesine ve gereken hassasiyetin gösterilmesine dikkat çekildi. Müzik Öğretmeni …………………. öğrencilerin Atatürk’ün Türk müziğinin gelişmesine ilişkin görüşlerini kavraması ve Atatürk ilke ve inkılâplarına gönülden bağlı, kültürlü bireyler olarak yetişmelerinin sağlaması gerektiği belirtti.


7- Eğitim bölgesi zümre başkanları toplantısında alınan kararları gözden geçirildi ve bu kararların aynen uygulanmasına karar verildi.

8-a) Bir önceki yılda alınan zümre kararları Müzik Öğretmeni ………………….  tarafından okundu ve bu kararların geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında aynen uygulandığı diğer toplantı tutanaklarından tespit edildi.

   b)Bir önceki yılda müzik dersinde başarının e-okul verilerine göre  yüksek olduğu, diğer öğrencilere göre dersi zayıf olan öğrencilerin diğer derslerinde de başarısız oldukları belirtildi. Başarısızlık sebeplerinin belirlenerek bu sebeplerin ortadan kaldırılmasına yönelik tedbirler alınması uygun görüldü.

9- Müzik Öğretmeni ………………….  İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programını son değişiklikleri ile incelediğini bu program dahilinde yıllık ders planlarını kılavuz kitaba göre yapacağını belirtti.

10- Öğrenciyi tanımaya yönelik etkinliklerin öğrenme-öğretme sürecinde öğrencinin etkin rol almasını sağlayacak biçimde düzenlenmesine; çevresel özellikler ile öğrencilerin ilgi, ihtiyaçları ve var olan bilgileri de göz önünde bulundurularak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı yaklaşıma uygun planlanmasına karar verildi. Özellikle dinleme,söyleme, çalma,nota yazımı,oyun,dans,devinim,bilgiyi paylaşma,bilgiyi kullanma,yaratıcılık etkinliklerine yer verilmesine karar verildi.

11-Dersin işlenişinde 
Genel “Müzik” Öğretim Yöntemleri:
 Anlatım, Tartışma, Soru/Cevap, Karşılıklı Konuşma, Görüşme, Araştırma/ İnceleme,Sunma/ Alma, Bulma/Keşfetme, Yaratma/Üretme, Oyunlaştırma, Rol Yapma, Örnek Olay İnceleme, Yaşam Öyküleme,  İşbirliği Yapma, Paylaşma, Sorun Çözme, Gösterme/Yaptırma,Tasarlama/ Gerçekleştirme, Yapma/Yaşatma 
Özel Müzik Öğretim Yöntemleri:
Müziksel işitme-okuma –yazma yoluyla müzik öğretimi
Müziksel Devinme/ Ritimleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Dalcroze)
Müziksel Toplu Söyleme Yoluyla Müzik Öğretimi (Kodaly)
Müziksel Devinme / Ritimleme/ Söyleme-Çalma / Doğaçlama Yoluyla Müzik Öğretimi
(Orff)  yöntemlerinin uygulanması ,öğrencilerde yaratıcılık gücünü ortaya çıkaran,öğretmenden çok öğrencinin aktif olduğu,araştırmayı ve sormayı hedef alan,ezberciliği ortadan kaldıran,yaptıkları işten zevk almalarını sağlayan,yaptıklarını arkadaşları ile paylaşıp sergileyen eğitim ve öğretim şeklinin sağlanması kararlaştırıldı.

12-Başarıyı artırmak için; öğrencilerde planlı ve düzenli çalışma kavramının pekiştirilmesi, konu üzerinde ayrıntılı durulması, seviye farklılığı dikkate alınarak konuların tekrar edilmesi, derse hazırlıklı gelinmesi, yapılan çalışmaların sergilenmesi kararlaştırıldı. Bilişim Teknolojilerinin derslerde sıkça kullanılması kararı alındı.

Sınıf seviyesine göre yetersizlikleri görülen öğrenciler için ikinci yarıyılın ilk ayı içinde sınıf veya branş öğretmenleri, okul rehber öğretmeni, okul yönetimi ve öğrenci velilerince öğrencinin, okulun ve çevrenin durumuna göre alınacak tedbirler kararlaştırılmasına, gerektiğinde ilköğretim müfettişlerinin rehberliğinden de yararlanılarak kararlaştırılan önlemlerin tutanakla tespit edilip ve uygulama sonuçlarının rapora bağlanmasına karar verildi.

13- Müzik Öğretmeni ………………….  bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından takip ettiğini derslerin işlenişinde bunlardan yararlandığını belirtti.

14- Proje ve performans görevi konularının değerlendirmesinde yazılı olan değerlendirmelerde:


Yazılı Olarak Hazırlanan Proje ve Performans görevinin notla değerlendirilmesi
     Açıklık          10 Puan
     Temizlik ve düzen          10 Puan
     Dipnot kullanımı            5 Puan
     Kaynak zenginliği          10 Puan
     Plan ve içerik uyumu          10 Puan
     Yazım kurallarına uyum          15 Puan
     Görevin kavranılması ve sunuluşu          40 Puan
     Toplam        100 Puan

 tablosundan yararlanılacağı gibi , İlköğretim Müzik Dersi Öğretim Programında belirtilen alternatif ölçme ve değerlendirme araçları ile  geleneksel ölçme ve değerlendirme araçlarından alınan verilere göre tespit edilmesine karar verildi. Uygulamaya dayanan görevlerin değerlendirilmesinde  dereceli puanlama anahtarlarından faydalanılması gerektiği belirtildi. 

Proje ve Performans görevi konularının EK-1’de belirtilen konulardan seçilmesi ve belirtilen takvimin uygulanması kararlaştırıldı.

15- Müzik Öğretmeni ………………….  müzik derslerinin ve etkinliklerin amacına uygun işlenebilmesi için en kısa zamanda okulda müzik dersliği oluşturulması gerektiğini belirtti. Öğrencilerin ders kitaplarının Bakanlık tarafından verildiği, genel olarak öğrencilerin defter ve flütlerinin olduğu bu nedenle bir sıkıntı olmadığı belirtildi. 

16-İstiklal Marşı’nın öğretimi ve Türkçe’nin doğru kullanımı konusunda Türkçe öğretmenleri ve Sınıf Öğretmenleri ile, Milli bayramlar ve başta Atatürk Haftası olmak üzere belirli gün ve haftalarda Tarih, Türkçe ve Beden Eğitimi öğretmenleri ile  işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

17- Müzik Öğretmeni …………………. öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ve öğrenme güçlüğü çekilen konular ile ilgili olarak geçmişte olduğu gibi  öğrenme güçlüğü çeken öğrencileri başarılı öğrencilerle eşleştirdiğini bu öğrencilerin arkadaşlarına çok yardımcı olduklarını bu yılda aynı eşleştirmeyi yapacağını belirtti. Öğrenme güçlüğü çekilen konularda bol bol tekrar yaptıklarını ayrıca ders aralarında ve okul çıkışlarında zorlanan öğrenciler ile tek tek veya toplu olarak  çalışmalar yapılacağını belirtti.

18-Mahalli Hizmet içi eğitim konusunda özellikle 1.2.3. sınıflara müzik branş öğretmeni girmediği için sınıf öğretmenlerine basit okul şarkılarını ve marşları çalabilecek düzeyde Flüt vb. enstrüman kursları açılabileceği çocuklarında bu sayede derslerden hem daha çok zevk almasının sağlanacağı hem de kulak yapılarının daha çok gelişebileceği Müzik Öğretmeni …………………. tarafından önerildi.

19-Yıl içerisinde İl ve ilçe çapında yapılacak olan yarışmalara öğrencilerin hazırlanmasına devam edileceği ayrıca 8. sınıf öğrencilerinden istekli ve başarılı olan öğrencilerin Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri sınavlarına hazırlanmasına yardımcı olunması gerektiği belirtildi. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Lisesine hazırlık kursu verilebileceği önerildi.

20-  Müzik Öğretmeni …………………. dersle ilgili yayınlanmış eserler ve yeni gelişmeleri yakından takip ettiğini bunları öğrencileri ile de paylaştığını ,bu yıl içerisinde bunlarla ilgili haberleri gerekli yerlere asacağını ayrıca bunlarla ilgili siteler hakkında öğrencileri bilgilendirdiğini belirtti.

21- Okulda Toplam Kalitenin sağlanması ve Ar-Ge çalışmalarına önem verilmesi için her türlü önlemin alınması ve gerekli gayretin gösterilmesi gerektiği belirtildi.

22- Müzik Kulübü çalışmalarının yapılacak planlara göre düzenli olarak yürütülmesi, kulüp panosunun sürekli güncellenmesi, toplum hizmeti çalışmalarına önem verilmesi kararlaştırıldı. Egzersiz çalışması olarak Koro, Enstruman eğitimi gibi konuların seçilmesine karar verildi. Oluşturulacak öğrenci korosu ve halk oyunları ekibinin belirli gün ve haftalarda etkin bir şekilde görev alması gerektiği belirtildi. Belirli gün ve haftalarla ilgili planlamanın yapılarak en kısa zamanda görev  paylaşımının yapılması uygun görüldü.

 23-Toplantı ………………………….‘ın yeni öğretim yılı için başarı dilekleri ile sona erdi.
            


Müzik Öğretmeni                            Müdür Yardımcısı

                           

                     
                          

                                                               …../......./20...
                                                             UYGUNDUR
                                                              
                                                             Okul Müdürü
                      
 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak