Teknik Resim Dersi 2. Dönem 1. Sınav ve Çalışma Soruları

Aşağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.

1. Teknik resimde görünen çevreler ve kenarlar hangi çizgi ile çizilir?
A) İnce sürekli çizgi
B) İnce zikzaklı çizgi
C) Kalın kesikli çizgi
D) Eksen çizgisi
E) Kalın sürekli çizgi

2. İnce sürekli çizgi kalınlığı hangi aralıkta olma-lıdır?
A) 0,5 – 1,0
B) 0,35 – 0,5
C) 0,25 – 0,35
D) 0,45 – 0,75
E) 0,25 – 0,50

3. “Teknik resimde kullanılan yazılar _______ve ___________ yazılar olmak üzere ikiye ayrılır.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) dik-eğik
B) ince-kalın
C) büyük-küçük
D) dar-geniş
E) kısa-uzun

4.Teknik resim yazı kurallarında satırlar arası en az uzaklığı belirten harf hangisidir?
A) h
B) e
C) f
D) b
E) a

5. Eğik yazılar, yatayla kaç derece açı oluştura-cak şekilde yazılmalıdır?
A) 30°   B) 75°   C) 90°   D) 45°   E) 60°

6. Pergel ve cetvel ile çizilemeyen, düzgün olma-yan eğrilerin çiziminde kullanılan cetvel türü aşa-ğıdakilerden hangisidir?
A) T cetveli
B) Düz cetvel
C) Pistole cetveli
D) Gönye
E) Açı ölçer

7. “Bir cismin, bir düzlem üzerine ışınların etkisi ile düşürülen görüntüsüne, o cismin ___________ denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdaki-lerden hangisi getirilmelidir?
A) izdüşümü  B) ışını   C) aralığı  D) alın düzlemi   E) uzaklığı

8. Perspektiflerden görünüş çıkarırken görünme-yen çevre ve kenarların çiziminde hangi çizgi kul-lanılır?
A) Kalın sürekli çizgi
B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın kesik çizgi
D) İnce kesik çizgi
E) Kalın noktalı kesik çizgi

9. “İzdüşüm ışınları, çizimlerde _________ çizgi-lerle gösterilir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?
A) Kalın sürekli çizgi
B) İnce sürekli çizgi
C) Kalın kesik çizgi
D) İnce kesik çizgi
E) Kalın noktalı kesik çizgi

10. Aşağıdakilerden hangisi diedri (kapalı) üze-rindeki izdüşüm düzlemlerinden biridir?
A) Dikey   B) Eğik    C) Alın   D) Düz    E) Silindirik

Teknik Resim Çizimleri sınav soruları ve cevapları

1E – 2C – 3A – 4D – 5B – 6C – 7A – 8D – 9B – 10C

teknik-resim ders sunu google drive

TEKNİK RESİM SORULARI

1-Teknik resim çizmek için kullanılan araçlar nelerdir?

Çizim masası Cetveller Ölçü cetvelleri Gönyeler
Açıölçer (İletki) Eğri cetvelleri (Pistoleler) Şablonlar Pergel 
Kalemler Paralel cetvel (Gerçiz) Silgi

2-Teknik Resim gereği ve önemini kısaca açıklayınız.

Üretimi yapılması istenen parçanın kesin ölçülerini alabilmek için o parçanın teknik resim kurallarına uygun olarak çizilmesi, ölçülendirilmesi ve parçanın özellikleri üzerinde harf ve rakamlarla belirtilmesi gerekir. Bu sebeple teknik resim, tanımladığı parçayı teknik resim kurallarına uygun olarak eksiksiz ifade etmelidir. Teknolojinin yakından takip etmek için gerekli iletişim ve anlaşma vasıtalarının kullanıldığı günümüzde ortak anlaşma araçlarının en önemlisi teknik resimdir.

3-Aşağıdaki Teknik Resim araç ve gereçlerinin ne işe yaradıklarını yanlarına yazınız.

Gönyeler: T cetveli üzerinde kaydırılarak dikey ve eğik çizgilerin çiziminde kullanılır.

Açıölçer: Açıların ölçülmesi için ve gönyelerle çizilmesi olanaksız olan 0° – 180° arasındaki veya 0° – 360° arasındaki açıların işaretlenmesi için kullanılan bir araçtır.

Çizim Masası: Üzerinde resim çizilecek kağıdın tutturulduğu masalardır.

T cetvelleri: T cetveli çoklukla yatay, eğik ve birbirine paralel çizgilerin çizilmesinde kullanılır.

Ölçü cetvelleri: Ölçü cetvelleri, uzunlukların ölçülmesinde ve bir yerden başka bir yere taşınmasında kullanılır.

Pergel: Daire ve yay çizimi ile bir ölçünün bir yerden başka bir yere taşınıp işaretlenmesinde veya belli bir ölçünün birkaç defa tekrarlanarak işaretlenmesinde kullanılır

Silgi: Hatalı çizimlerin temizlenmesi için kullanılır.

4-CAD programları ne işe yarar? Açıklayınız. Bildiğiniz bir CAD programının adını yazınız.

CAD programları: Teknik resim çizmek için kullanılan çözünürlükten bağımsız, 2 ve 3 boyutlu geometrik nesnelerin oluşturulduğu bir veri kümesidir.

CAD Programın Örnek: AutoCAD, SolidWorks, QuickCAD, ExtraCAD v.b.

5-Teknik resimde kullanılan kağıt çeşitlerini yazınız.

– Aydınger       – Ozalit kâğıdı       – Fotokopi kâğıtları       – Milimetrik kâğıt       – Saydam olmayan resim kâğıdı

6-Aşağıdaki sürekli çizgi çeşitlerinin ne için kullanıldığını yazınız.

Dar sürekli zikzak çizgi: Görünüş veya kesitleri sınırlayan, bölünen ve kısıtlanan parçaların koparma çizgisi olarak kullanılır.

Dar sürekli serbest el çizgisi: Görünüş veya kesitleri sınırlayan, bölünen ve kısıtlanan parçaların koparma çizgisi olarak kullanılır.

7-Aşağıdaki kesik çizgi çeşitlerinin ne için kullanıldığını yazınız.

Dar kesik çizgi: Görünmeyen kenarların ve görünmeyen çevrelerin çiziminde kullanılır.

Geniş kesik çizgisi: İşlenmiş yüzey sınırlarının gösterilmesinde kullanılır.

8-Teknik resimde kullanılan standart yazı ölçülerine göre aşağıdaki kısaltmaların anlamlarını yanlarına yazınız.

c1: Küçük harf yüksekliği

a : Harfler arasındaki boşluk

b1, b2, b3: Satır aralığı

d : Yazı kalınlığı

e : Kelimeler arasındaki aralık

9-Aşağıda verilen A serisi resim kağıtlarının ölçülerini yanlarına yazınız.

A3: 297×420 (mm)     A4: 210×297 (mm)     A5: 148×210 (mm)     A6: 105×148 (mm)

10-2 Boyutlu CAD programlarının özelliklerinden 5 tanesini yazınız?

Elektirik-elektonik devreleri çizimi yapılabilme · Devre elemanları sembol oluşturulabilme · Akıllı ölçülendirme · Koordinat ölçülendirme · Otomatik ölçülendirme yazısı hizalama · Simetrik çap ölçülendirme · Standart teknik resim sembolleri koyabilme · Çizim üzerindeki ölçüler arasında formül bağlantıları kurma · Ölçü kilitleme · Kullanıcı dostu, kolay kullanımlı ve yetenekli çizim komutları · Hazır sayfa şablonları · Çizgi tiplerini değiştirebilme · Dairesel ve dikdörtgensel çoğaltma · Kolay seçim yapabilme

11-Teknik çizim kalemleri kullanılırken nasıl kullanılmalıdır kısaca anlatınız.

Teknik çizim kalemleri kullanılırken kalem dik tutulmalı ve çizim yapılan cetvel hafif yükseltili olmalıdır.

12-Teknik resimde kullanılan kesik çizgi çeşitleri nelerdir? 5 tanesini yazınız.

Dar kesik çizgi Uzun kesik çizgi Dar noktalı uzun kesik çizgi
Geniş noktalı uzun kesik çizgi Dar iki noktalı uzun kesik çizgi Üç noktalı uzun kesik çizgi
Nokta nokta çizgi Kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi Noktalı kesik çizgi
İki noktalı kesik çizgi İki noktalı iki kesik çizgi Üç noktalı kesik çizgi
Üç noktalı iki kesik çizgi Aralıklı kesik çizgi İki kısa kesik çizgili uzun kesik çizgi

13-Teknik resimde kullanılan yazı tipleri nelerdir? Hangisi tercih edilir?

Teknik resimde A ve B tipi yazılar kullanılır. B Tipi kalın yazı tercih edilir.

14-Teknik resimde kullanılan resim kağıtları için;

– Serisi nedir?(Hangi harfle başlarlar.)

A serisidir.

– Bildiğiz 2 tanesinin ölçülerini ve isimlerini yazınız.

15-Teknik resimde kullanılan kalem çeşitleri nelerdir?

– Kurşun kalemler

– Takma uçlu (versatil) kalemler

– Teknik çizim kalemleri (rapido)

16-Teknik resimde kullanılan sürekli çizgi çeşitleri nelerdir? Yazınız.

– Dar sürekli serbest el çizgisi

– Dar sürekli zikzak çizgi

– Dar sürekli çizgi

– Geniş sürekli çizgi

17-Teknik resim Nedir?

Teknik Resim:Herhangi bir parçanın yerinde kullanılmaya hazır duruma gelinceye kadar gerekli bütün bilgileri üzerinde taşıyan resimdir.

18-Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

…………………., bir parçanın yapımı için gerekli olan bütün bilgileri eksiksiz olarak taşıyan resimlerdir. (Cevap: Teknik Resim)

………………… yazılar, makine ve elektrik-elektronik teknik resminde kullanılır. (Cevap: Eğik/Norm)

Standart harflerin ve rakamların cins ve büyüklüklerine göre mika üzerine delinmesiyle yapılmış şablonlara …………………. şablonu denir. (Cevap: Yazı)

Genellikle proje çalışmalarında bu kalemlere özel mürekkep ile kullanılan, aydınger kağıda aynı kalınlıkta yazıp çizebilen kalemlere ……………… kalem adı verilir. (Cevap: Rapido )

19-Aşağıda Teknik Resimde kullanılan çizgi çeşitlerinden bazıları verilmiştir bunların isimlerini yanlarına yazınız?

Sürekli ince çizgi

Serbest el çizgisi

Sürekli ince çizgi

Noktalı kesik ince çizgi

Kesik ince çizgi

İki noktalı kesik ince çizgi

Anahtar Kelimeler:
Teknik Resim Dersi Sınav Ve çalışma SorularıTeknik Resim DersiSınav Ve çalışma SorularıTEKNİK RESİMTeknik Resim Sınav Ve çalışma SorularıTeknik Resim Çalışma SorularıTeknik Resim Sınav Soruları IndirTeknik Resim Test SınavlarıTEKNİK RESİM SORULARIMakine Resmi Sınav SorularıMakine Teknik Resmi çizimleri PDFMakine Teknik Resmi çizimleriPdfOtomotiv Teknik Resmi Sınav SorularıMakine Teknolojisi Alanı Teknik Resim DersiTeknik Resim Çizimleri Test Soruları Ve CevaplarıTeknik Resim Dersi 2. Dönem 1. Sınav Ve Çalışma SorularıTeknik Resim Sınav SorularıMakine Teknik Resmi Sınav SorularıBilişim Teknik Resmi Dersi Yazılı SınavlarıMetal Teknik Resmi Dersi Yazılı SınavlarıElektrik Teknik Resmi Dersi Yazılı SınavlarıYapı Teknik Resmi Dersi Yazılı SınavlarıBilişim Teknolojileri Teknik Resmi Dersi Yazılı SınavlarıBilişim Teknik Resmi Yazılı SorularıTeknik Resim Dersi 1.Dönem 2.Yazılı Soruları Ve CevaplarıTeknik Resim Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Soruları Ve CevapBilişim Teknik Resim 2.Dönem 1.Yazılı Soruları10. Sınıf ( Lise 2 ) Teknik Resim 2. Dönem 1. Yazılı10. Sınıf Teknik Resim 2. Dönem 1. YazılıBilişim Teknik Resmi Dersi 2.Dönem 1.Yazılı Sınavı Soruları10. Sınıf Teknik Resim Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav Soruları10. Sınıf Teknik Resim Dersi 2. Dönem 1. Yazılı Sınav SorularıTeknik Ve Meslek Resim Dersi 2.dönem 1.yazılıBilişim Teknik Resmi 2. Dönem 1. Yazılı Soruları Ve CevaplarıElektrik Elektronik Teknik Resmi 10. Sınıf Sınav SorularıElektrik Elektronik Teknik Resmi 10. Sınıf 1. Dönem 1. YazılıÜç GÖRÜNÜŞ Çıkarma Sınav SorularıBilişim Teknik Resmi 2. Dönem 2. Yazılı Soruları Ve CevaplarıMakine Meslek Resmi Sınav SorularıTeknik Resim 2. Dönem 1. Yazılı Soruları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol