Sene Sonu Ortaokul 2. Dönem Karne İş Ve İşlemleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

T.C. ................ KAYMAKAMLIĞI ............... ilkokulu Müdürlüğü  Sayı :  *** ***** Konu  :  2021/2022 Eğitim Öğretim Yılı    

   2. Dönem Sonu İş ve İşlemleri  TÜM ÖĞRETMENLERİMİZE

Aşağıda belirtilen dönem sonu iş ve işlemlerinin yapılmasını;  teslim edilmesi gereken evrakların zamanında okul idaresine teslim edilmesini ,açıklanmayan hükümlerin ilgili yönetmelikler doğrultusunda yerine getirilmesini ,herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda ;             Gereğini ve bilgilerinizi rica ederim.                    

 ....................       Okul Müdürü     1)  2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı 2. Dönem Sınav Notları ile Ders ve Etkinliklere Katılım Notunun Eksiksiz Girilmesi.(Seçmeli Dersler Dahil)

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;  a) (Değişik:RG-31/1/2018-30318) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda her dersten bir dönemde iki sınav yapılır(...)  

MADDE 22 - (3) (Değişik:RG-16/6/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

*İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Hızlı Not Girişleri bölümünden ders öğretmenlerinin sınıflarına veya girdiklere derslere ait öğrencilere not girişlerinin yapılması gerekmektedir.

 *Ders ve etkinliklere katılım puanının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi ve değerlendirme ölçeklerinin bir örneğinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.

*Mazeretleri nedeniyle okula gelmeyen öğrencilerin yazılı/uygulamalı sınavları yapılacak, sınavlara ait notlar okul idaresi ile işbirliği yapılarak girilecektir.

*Mazeretsiz olarak yazılı/uygulamalı sınavlara katılmayan öğrencilere; yazılı ve ders içi etkinlikler bölümlerine G (Girmedi) harfi yazılmalıdır.

*Sürekli devamsız olan öğrenciler için herhangi bir veri girişi yapılmayacaktır. *Görsel Sanatlar dersi için "Ürün Dosyası" notu girilecektir.

(1. Sınav  alanı işaretlenecek.) *Müzik ile Beden Eğitimi ve Spor dersinin sınavları yazılı veya uygulamalı sınav şeklinde yapılabilir. Uygulamalı sınav olması ders  notlarının değerlendirme ölçeklerine göre verilmesi gerekmektedir. *Rehberlik ve Kariyer Planlama dersi için not girişi yapılmayacaktır.

*Teknoloji ve Tasarım dersi için 1. Değerlendirme ve 2. Değerlendirme şeklinde not girişi yapılacaktır.

(1.Sınav ve 2.Sınav alanı işaretlenecek.)

**Evde eğitim alan öğrencilerin aldıkları derslere not girişi yapılacaktır. Diğer derslerden muaf tutulacaktır.  

  2) Ders Yılında  En Az 1 (bir) Proje Notu Verilmesi.

MADDE 22-(2) Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir. *Proje değerlendirme ölçekleri idareye teslim edilecektir.

3)E-Okul Sisteminde Bulunan Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün Şube Rehber Öğretmenlerince Her Öğrenci İçin Girilmesi.

MADDE 30 – (2)(a) Öğrencilere, e-Okul sistemindeki bilgiler esas alınarak her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir. İlkokul karnesinde davranış ölçütlerine göre öğrencilerin gelişim düzeylerine de yer verilir. *Öğretmenler kendilerine verilen e-okul şifreleri ile sisteme giriş yaptıktan sonra İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Karne Bilgileri Öğretmen Görüşü sekmesini tıklayarak Sınıf/Şube Rehber Öğretmeni olduğu sınıfa ait Karne Öğretmen Görüşü Bilgileri girişini tamamlamaları gerekmektedir. *Karne Bilgileri - Öğretmen Görüşünün aktif öğrencilerinize göre yapmanız gerekmektedir. Eğer bu konuda tereddüte düşüyorsanız aktif öğrenci listenizi okul idaresinden alınız.

 5) Davranış Notlarının Eksiksiz Girilmesi,

MADDE 29 –(1) İlköğretim kurumlarında; ders yılının her döneminde öğrencilerin davranışları, Davranış Puanı Ölçütleri EK-4’te verilen ölçütler kullanılarak ilkokullarda sınıf öğretmeni, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise şube rehber öğretmeni tarafından “(1) Geliştirilmeli”, “(2) İyi”, “(3) Çok iyi” şeklinde değerlendirilerek e-Okul sistemine işlenir. *Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Not İşlemleri>>Davranış Notları sekmesinden sınıfa ait davranış notu girişlerinin tamamlanması gerekmektedir.

 6) E-Okul Sisteminde Bulunan Sınıf Kitaplığının Oluşturulması ve Okunan Kitapların Girilmesi. MADDE 86 – (1) İlköğretim kurumlarının uygun bir yerinde okul kütüphanesi kurulur. İlköğretim kurumlarının bütün sınıflarında sınıf kitaplığı oluşturulur. *Sınıf/Şube Rehber Öğretmenleri tarafından İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Okuduğu Kitaplar sekmesinden sınıf kitaplığı oluşturarak okunan kitapların sisteme girilmesi gerekmektedir.

 7) E-Okul Yönetim Bilgi Sistemi Sosyal Etkinlik Modülünde öğrencilerin gerçekleştirdiği sosyal Etkinliklerin Kayıt Altına Alınması  (S.E.Y.)

MADDE 8- (5)  Öğrencinin seçtiği kulüp, yaptığı çalışmalar ve belgeleri, e-Okul sisteminde yer alan Sosyal Etkinlik Modülüne işlenir. *İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri>>Sosyal Etkinlikler>> Sosyal Etkinlikler Girişi sekmesinden okul etkinlikleri için kulüp danışman öğretmeni, merkezî etkinlikler için ilgili ders öğretmeni, okul dışı bireysel etkinlikler için ise sınıf veya şube rehber öğretmeni tarafından veri girişleri yapılacaktır.    

    8) Öğretmen Puan Çizelgelerinin Kontrol Edilerek İmzalanması.

MADDE 26 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğretmenler, her ders için öğrencilere verdikleri puanları e-Okul sistemindeki Öğretmen Puan Çizelgesine zamanında işler. Her dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimince, e-Okul sisteminden çıktısı alınan Öğretmen Puan Çizelgesi ilgili öğretmenlerle birlikte kontrol edilerek imzalanır ve okul müdürü tarafından onaylanarak dosyasında saklanır.

  9) BEP Uygulanan Öğrenciler İçin Değerlendirme Raporlarının Hazırlanması. MADDE 20 – (1) c) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrenciler için; Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi tarafından bireyselleştirilmiş eğitim programı (BEP) hazırlanır ve bu öğrencilerin başarıları, bu programda yer alan amaçlara göre değerlendirilir. *BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme ölçeklerinin okul idaresine teslim edilmesi gerekmektedir.  

10) Ödüller ve ödüllerin verilmesi Ödüller ve ödüllerin verilmesi

MADDE 53 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarının bütün sınıflarında puan ortalaması Türkçe dersinden  55.00, diğer derslerin her birinden 45.00 puandan aşağı olmamak şartı ile tüm derslerin dönem ağırlıklı puan ortalaması 70.00-84.99 olanlar "Teşekkür" EK-6, 85.00 puan ve yukarı olanlar "Takdir" EK-7 belgesi ile ödüllendirilir. *Takdir ve teşekkür belgesi alacak öğrencilerinizi kontrol ediniz. Sosyal Etk. Yönt. MADDE 7 (3) Çalışmalara katılan öğrencilere Sosyal Etkinlik Katılım Belgesi (EK-1), çalışmalarda üstün gayret gösteren öğrencilere Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi (EK-2), katkı sağlayan öğretmen, veli, üniversite, kurum ve kuruluşlara ise eğitim kurumu müdürü tarafından Sosyal Etkinlik Teşekkür Belgesi (EK3) verilir. Sosyal Etkinlik Başarı Belgesi alan öğrenciler, okul-aile birliği imkânları ölçüsünde ayrıca ödüllendirilebilir.  

11)  MEB Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile MEB Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönerge hükümlerine göre ; Öğretmenler Kurulu Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Şube Öğretmenler Kurulu    toplantılarının takibinin yapılması , ilgili olduğunuz  toplantıların planlanması ve katılımcı olduğunuz toplantılarına katılım sağlanması gerekmektedir.

  12) Döneme ait rapor ve çizelgelerinin teslim edilmesi ( 17 Haziran 2022  tarihinde kadar) Sınıf / Alan Zümre Öğretmenler Kurulu Toplantı tutanaklarının teslim edilmesi, (Zümre Başkanları ) Rehberlik dönem  sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi, (Sınıf / Şube rehber öğretmenleri) Sosyal kulüp dönem sonu faaliyet raporlarının teslim edilmesi,(Sosyal kulüp öğretmenleri) BEP uygulanan öğrenciler için değerlendirme raporlarının teslim edilmesi, Ders ve etkinliklere katılım notu değerlendirme ölçeklerinin teslim edilmesi, Yapılan veli toplantı tutanaklarının idareye teslim edilmesi, Ders kesim raporlarının hazırlanıp bir nüshasının idareye teslim edilmesi, Yazılı kağıtları düzgün paketlenmiş,  üzerinde hangi ders olduğu, ruloda kaç kağıt bulunduğu, sınıfları, hangi döneme ait olduğu, kaçıncı yazılı olduğu, belirtilmiş bir şekilde tutanakla idareye teslim edilmesi,

13) Karne işlemlerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi üzerinden 12 Haziran 2022 (23.59) tarihine kadar tamamlanması,

 14)  Öğretmen puan çizelgelerinin 15 Haziran 2022  tarihine kadar kontrol edilerek imzalanması,  

15) Karnelerin mühür ve imza işlemlerinin tamamlanması, 16 Haziran 2022 tarihine kadar Okul Müdürünün imzasına sunulması,  

16) Sınıf / Şube Rehber Öğretmenleri kendi sınıflarının karnelerini vermek üzere 17 Haziran 2022 tarihinde okulda hazır bulunacaklardır.  

17) Diğer Hususlar 2022 Haziran dönemi Mesleki Çalışma dönemi Öğretmen Bilişim Ağı üzerinden gerçekleştiriecektir. Sınıf dolaplarının üzerini boşaltınız dolap içlerinin gerekli tertip düzenini sağlayınız, şahsınıza ait malzemelerinizi alınız, sınıf, bölüm, derslik, oda, dolap, kapı vb. yerlerin anahtarlarını idareye teslim ediniz. Sınıf panolarını, kulüp panolarını, tanıtım köşelerini boşaltınız.

 Eğitim yılı boyunca kullanılan kitaplar, defterler ve kağıt atıkları geri dönüşüme kazandırılacağı için öğrencilerinizi teşvik ederek  belirlenen yere teslim etmesi konusunda  gerekli rehberliği yapınız.

Öğretmen arkadaşlarımın yaz tatillerini mutlu ve huzurlu geçirmelerini temenni eder ve çalışmalarınızda, başarılar dilerim.

 Sıra No  Adı ve Soyadı Branşı  Tebellüğ Tarihi   İmza

  1     İngilizce Öğretmeni    

  2     Türkçe Öğretmeni  

    3     Fen Bilimleri Öğr.    

  4     Beden Eğitimi Öğr.  

   5     Din K. Ve Ahlak B.  

   6       Matematik Öğr.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz