MESLEKİ GELİŞİM DERSİ MESLEK AHLAKI VE AHİLİK MODÜL SORULARI VE CEVAPLARI

1. Aşağıdakilerden hangisi meslek seçimini belirleyen unsurlardan biri değildir?
A) Toplumsal değerler B) Çevre ve aile C) Hukuk kuralları D) Eğitim

2. Aşağıdakilerden hangisi ahlak felsefesinin temel kavramlarından biri değildir?
A) Vicdan B) İyi/kötü kavramları C) Ahlaki bildiri D) Erdem/fazilet

3. Aşağıdakilerden hangisi sosyal ahlak kurallarından biridir?
A) Yalan söylememek. B) Kin duymamak. C) Riyakâr (ikiyüzlü) olmak D) Sırada öne geçmemek

4. İrade ile iyi ve kötü davranışlardan birini seçme gücüne ne denir?
A) Ahlaki eylem B) Özgürlük C) Vicdan D) Erdem

5. Aşağıdakilerden hangisi güzel ahlaka uygun bir davranışlardan değildir?
A) Çıkarlarına göre davranmak B) Anneye babaya hürmet etmek C) Otobüste büyüklere yer vermek
D) Hasta ziyaretinde bulunmak

6. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakı ilkelerindendir?
A) Mesleğe bağlı olmak B) İşe bağlı olmak. C) Mesleki anlamda yetersiz olmak D) Kişiye göre davranmak.

7. Aşağıdakilerden hangisi meslek ahlakına uygun davranmanın meslek erbabına katkılarındandır?
A) İş ortamında saygınlık kazanmak B) İş ortamındaki güvenilir olmak
C) İş hayatında iyi bir imaja sahip olmak D) Hepsi ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

8 Mesleki değerlerimiz açısından geçmiş ve günümüz meslek erbabı profili arasındaki farkın en önemli sebebi nedir?
A) Tüketimin azalması B) Ahlaki ilkelerin yitirilmesi C) Meslek erbabının niteliğinin artması D) Paranın önem kazanması

9. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarını ahlak kurallarından ayıran bir özelliktir?
A) İlahi kaynaklı olması B) Toplumsal olması C) Sözlü olması D) Kanuni yaptırım içermesi

10. Aşağıdakilerden hangisi meslek ile iş kavramları arasındaki farklardan biri değildir?
A) Meslek eğitim gerektirirken iş eğitim gerektirmez. B) Mesleği olan herkesin işi de olur. C) İş, sadece belli bir alanda yapılır. D) İş, benzer etkinlikler grubudur

Cevap Anahtarı:

1 C-2 C-3 D-4 B-5 A-6 A-7 D-8 B-9 D-10 C

Öğrenme Faaliyetİ 2

1. Aşağıdakilerden hangisi Türk toplumundaki meslek kuruluşlarından biri değildir?
A) Ahilik Teşkilatı B) Lonca Teşkilatı C) Esnaf ve Sanatkârlar Odası D) Yıldız Teşkilatı

2. Aşağıdakilerden hangisi “söz söylemekle ilgili edeplerden” biri değildir?
A) El kol hareketleriyle bir şey ifade etmemek B) Sert konuşmamak C) Sen, ben değil de biz olarak hitap etmek D) Çıkarken yukarı bakmamak

3. Aşağıdakilerden hangisi ahi törenlerinden biri değildir?
A) Yiğitbaşlık töreni B) Yol Sahibi Olma töreni C) Yol Kardeşliği töreni D) Şed Kuşanma töreni

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahilikte eğitim sisteminin özelliklerinden biridir?
A) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır. B) İş başı eğitimiyle iş dışı eğitim bağımsızdır. C) Eğitimin süresi sınırlıdır. D) Eğitim ücretlidir.

5. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?
A) Eleman eksikliği B) Ahlaklı ve nitelikli personel ihtiyacı C) Kazancın önemi D) Dini temeller

6) Aşağıdakilerden hangisi Ahilerin toplandığı, büyük kutlamaların yapıldığı ve değişik törenlerin gerçekleştiği yere verilen isimdir?
A) Ahilik dergâhı B) Ahilik odası C) Ahi törenleri D) Ahi zaviyeleri

7) Aşağıdakilerden hangisi kökeni Ahilik teşkilatına dayanan günümüz kurumlarından biri değildir?
A) Bağ – Kur B) Esnaf Kefalet Kooperatifleri C) Halk Bankası D) Barolar Birliği

8) Aşağıdakilerden sözlerden/hadislerden hangisi ahi zaviyelerinde görgü kuralları dersleri verilirken esas alınmıştır?
A) “Nefs terbiyesi ders terbiyesinden hayırlıdır.” B) “Eline, diline beline sahip ol. Kalbini kapını, alnını tut. C) “Her insanın kıymeti ahlakının güzelliği kadardır.” D) “Sizin en hayırlınız ahlakı en güzel olanınızdır. ”

9) Aşağıdakilerden hangisi Ahilik eğitim sisteminde yer almaz?
A) Eğitim, ömür boyu süren bir süreçtir. B) İş başında yapılan eğitim, iş dışında yapılan eğitimle bütünleşir C) Yaygın eğitim amaçlanmıştır. D) Derslerin yetkili kişiler tarafından verilmesi esastır.

10) Aşağıdakilerden hangisi Ahi Birliklerindeki ‘Dâhililer’ grubundandır?
A) Emekliler B) Düşkünler C) Hastalar D) Çıraklar

11) Aşağıdakilerden hangisi Ahilik sisteminin günümüze yansımasıyla oluşmuş bir kurum değildir?
A) Türk Standartları Enstitüsü B) Türk Tarih Kurumu C) Tüketiciyi Koruma Kanunu D) Toplam Kalite Yönetimi

12) Ahiliğin bir sivil toplum kuruluşu olması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilişkilidir?
A) İnsan Hakları B) Adalet C) Demokrasi D) Sevgi

13) Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin kişisel gelişimine katkılarından biri değildir? A) Sabırlı olma B) Güler yüzlü olma C) Emeğin kutsallığı D) Öfkelenmeme

14) Ahi birliklerinin uzlaştırıcılık faaliyetleri Ahiliğin hangi fonksiyonunu göstermektedir?
A) Siyasi fonksiyon B) Sosyal fonksiyon C) Ekonomik fonksiyon D) Eğitim fonksiyonu

15) Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinin etkinliğini kaybetmesinin nedenlerinde biri değildir?
A) Siyasal zayıflama B) Kaliteden ödün vermeme C) Kapitülasyonlar D) Sermaye birikiminin yetersizliği

16) Osmanlı döneminde Esnaf Birliklerinin manevi merkezi neresiydi?
A) Kayseri B) Nevşehir C) Kırşehir D) Yozgat

17) Hz. Muhammed (SAV) Ahilik geleneğinde hangi mesleğin piri olarak kabul edilir?
A) Terzi B) Tüccar C) Demirci D) Çiftçi

1-D, 2-D, 3-A, 4-A, 5-B, 6-D, 7-D, 8-A, 9-C, 10-D, 11-B, 12-C, 13-C, 14-A, 15-B, 16-C, 17-B

B. Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.
1. Ahilik ….. yy da Anadolu’da kurulmuş bir meslek teşkilatıdır. (13)
2. Ahiliğin kuralları ….…………….. adlı eserde yazılı olarak belirtilmiştir.  Fütüvvetname
3. Ahilik Osmanlı Döneminde ………. adı altında varlığını sürdürmüştür. Lonca
4. Ahilik ……’ü aşkın kuralla iş ve sosyal hayatı düzenlemeye çalışan bir teşkilattır.  700
5. Ahinin gözünün ……… ve ……….. olmasını gerektiren kurallar vardır. açık-kapalı
6. Bir ahinin usta olabilmesi için ustasından ………. alması gerekir. İcazet
7. Ahilikte “yol atası ve yol kardeşliği, yol sahibi olma ve …….. kuşanma “törenleri vardı. Şed
8. Ahiliğin kurucusu olan ……. ………… 1205 yılında ……………’de Ahilik Teşkilatını kurmuştur. Ahi EvranKırşehir

1. Bir sosyal grup veya toplumun kendi varlık, birlik, işleyiş ve devamını sağlamak için üyelerinin çoğunluğu tarafından doğru ve gerekli oldukları kabul edilen ortak düşünce, amaç, temel ahlaki ilkelere ne denir?
A) Davranış B) Değer C) Prensip D) Hedef

2. Aşağıdakilerden hangisi millî manevi ve insani değerlerimizden değildir?
A) Dil sevgisi B) Kültüre ve tarihe bağlılık C) Aile birliği D) Mülk sevgisi

3. Aşağıdakilerden hangisi kültür kavramının manevi değerleri arasında yer alır?
A) Sanat eserleri B) Camiler C) Kervansaraylar D) Gelenekler

4. Aşağıdakilerden hangisi Ahiliğin sosyal ve ekonomik hayata katkılarından biri değildir?
A) Kaliteli üretim yapma B) Can ve mal ortaklığı C) Sınırsız üretim D) Millî ekonomiye destek

5. Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kurumunda kalite mal üretmeyene verilen cezalardan değildir?
A) Gönül küskünlüğü cezası B) Yolsuzluk cezası C) Pabucu dama atılma cezası D) Hapis cezası

6. Aşağıdaki özelliklerden hangisi ailenin toplumsal ve sosyolojik bir yapı olduğu göstermez?
A) Aile, duygusal bir temele dayanır. B) Aile, kültürel ve toplumsal kodları taşır.
C) Aile, toplumsal yapının temelidir. D) Aile, çocuğun ilk ve en önemli toplumsallaşma yeridir

7. Aşağıdakilerden hangisi toplumları millet yapan ortak değerlerden değildir?
A) Vatan sevgisi  B) Fikir birliği C) Bayrak sevgisi D) Örf ve adetler

8. Aşağıdakilerden hangisi Ahi birliklerinde dayanışma örneğidir?
A) Sadaka kutuları B) Emekli sandıkları C) Orta sandıkları D) Zekât sandıkları

9. Aşağıdakilerden hangisi Ahi teşkilatında kullanılan ‘Pusula Yöntemi’nin günümüzdeki karşılığıdır?
A) Çek veya senet  B) Poliçe  C) Nakit  D) Repo

10. Ahilik, emek ile sermaye arasında iyi ilişkiler kurarak aşağıdakilerden hangisini gerçekleştirmek istemiştir?
A) Emeğe saygı  B) Sosyal adalet C) Özgüven D) İtibar

1-B 2-D 3-D  4-C  5-D  6-A  7-B  8-C  9-A  10-B

A. Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.
1. ( ) Ahlaklılık dini ve toplumsal kökleri olan ama kaynağını öncelikle akıldan alan iyi ve doğru davranışlar bütünüdür.
2. ( ) Değerler toplumdan topluma değişiklik göstermez.
3. ( ) Kalkınma ile toplumun değerleri arasında çok yakın bir ilişki vardır.
4. ( ) Ahilik; toplumun huzur, refah ve bütünlüğünü sağlamak için ticari, ekonomik, sosyal, kültürel, siyasi faaliyetlerde bulunan, sosyal yardımlaşma ve dayanışmayı esas alan bir kurumdur.
5. ( ) Din, bir milletin tarih boyunca geçirdiği yaşantılar sonucunda oluşturduğu maddi ve manevi birikimdir.
6. ( ) Ahiliğin temel amaçlarından biri kişiyi eğitip, üretici ve topluma yararlı hâle getirmektir.
7. ( ) Meslek sahibi olmayan kişiler de Ahilik Teşkilatına katılabilir.
8. ( ) Ahi birlikleri esnafın sadece mesleki problemleriyle değil, tüm sorunlarıyla yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.
9. ( ) Ahilikte standart dışı mal ve hizmet üreten esnafa verilen en hafif ceza “Gönül Küskünlüğü” dür.
10. ( ) Ahilik teşkilatında ustaların çok sayıda çırak yetiştirmesi amaçlanmıştır.

1-DOĞRU ,2-YANLIŞ, 3-DOĞRU, 4-DOĞRU, 5-YANLIŞ, 6-DOĞRU, 7-YANLIŞ, 8-DOĞRU, 9-DOĞRU, 10-YANLIŞ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol