10. Sınıflar Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları

10. SINIFLAR FELSEFE 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI

1- Aşağıdaki boşlukları doğru şekilde doldurunuz. (düşünme , hikmet, merak , Thales , soru sormak   ) 

( 10   puan)

1- İslam  felsefesinde felsefe teriminin eş anlamlısı olarak  ……………………………. kavramı kullanılır.

2- Felsefe insanı hayatı ve evreni sorgulayan bir ………………………………. Etkinliğidir

3–  Felsefe tarihindeki ilk filozof …………………………….. olarak kabul edilir.  

4-  İnsanı felsefe yapmaya iten en temel duygu ………………………………..….duygusudur.

5- Felsefenin araştırma tekniği  ……………………………… dır.

       2 – Aşağıdaki verilenlerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlara da ( Y ) yazınız. ( 10  puan )

  Feslefe sadece soyut olanla ilginenir. (………….)
   Felsefi tarda araştırma yapan kişiye filozof denir  . (……………)
  Felsefede cevaplar sorulardan daha önemlidir  (……….)
  Thales felsefenin bulucusu değil  kurucusudur . ( ……………….. )
  Felsefenin ortaya koyduğu tüm bilgiler bilimsel olarak kanıtlanmıştır . (…………. )
  3-       Felsefenin tanımını ve kelime anlamını yazınız. ( 10 puan )

TANIMI  : 

KELİME ANLAMI  :

    4- Aşağıdaki kavramları açıklayınız . (  15 puan )

BİLGİ   :  

BİLİNÇ   :

ÖZBİLİNÇ   : 

       5 – Felsefi bilinin özelliklerinden 5 tanesini yazınız. ( 10 puan )  

    6 – Felsefi soru nedir  açıklayınız . 3 tane felsefi soru yazınız . Günlük sorularla felsefi soruların farkını belirtiniz. (  10 puan )

7 –  Felsefi düşüncenin özelliklerinden tutarlı olmak ve temellendirilmiş olmak nedir   örnek üzerinde açıklayınız  ( 10 puan )

TUTARLI OLMAK :

TEMELENDİRİLMİŞ OLMAK  :

8 – Felsefenin bireysel  ve toplumsal  işlevlerinden 2 şer tane yazınız .  ( 10 puan )

BİREYSEL İŞLEVİ  :

1-

2-

TOPLUMSAL İŞLEVİ

1-

2-

9-  A -)  Önerme nedir açıklayınız .  ( 5 puan )

ÖNERME : 

 B – ) Aşağıdaki ifadeleri okuyunuz önerme olup olmadıklarını nedenleri ile birlikte açıklayınız ( 10 puan )

 Dışarı çık ve kapıyı kapat .

Kitabı uzatır mısın?

Bütün darbeler demokrasiye zarar verir.

Umarım bugün yağmur yağmaz

10. SINIFLAR FELSEFE 1. DÖNEM 1. YAZILI SORU VE CEVAPLARI

Yunanca “philo” ve “sophia” kelimelerinin bir araya gelmesinden oluşan felsefenin anlamı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?
A) Felsefe ilk nedenlerin bilimidir.      

B) Felsefe varlık olmak bakımından varlıkların bilinmesidir.  

C) Felsefe mutlu olma sanatıdır.        

D) Bilgelik sevgisidir.

E) Felsefe üst düzey bir sorgulama faaliyetidir.

“Felsefe hakkında tek ve kesin bir tanım vermek çok zordur. Çünkü felsefe tanımı yapan herkes, tanımını kendi kültürüne ve felsefi anlayışına göre yapar.” Felsefenin farklı tanımlarının olması, felsefi düşüncenin hangi özelliğiyle ilgilidir?
Evrensellik             B) Öznellik        C) Tutarlılık            D) Akılsallık     E) Yığılımlı olma
Aşağıdakilerden hangisi felsefenin amaçlarından biri olamaz?
A) Gözlemsel verilerden olgusal doğrulara ulaşmak.

B) Bilgiye ve bilgeliğe ulaşmaya çalışmak.

C) Bilgimizin imkân ve sınırlarını araştırmak.

D) Rasyonel ve eleştirel düşünüş biçimi geliştirmek.

E) Yaşamın özünü anlamaya ve açıklamaya çalışmak.

Aşağıdakilerden hangisi filozofun taşıdığı niteliklerden biridir?
A) Görüneni olduğu gibi benimser.

B) Yeni ve farklı fikirlere kapalıdır.

C) Felsefi problemlere özgün ve akla dayalı çözümler getirir.

D) Bir probleme dair daha önce ulaşılmış sonuçlarla yetinir.

E) Otoritelerin belirledikleri sınırlar içinde kalır.

Aşağıdakilerden hangisi felsefi soruların özellikleri arasında yer almaz?
Hakikati bulmaya yönelik sorulardır.      
Daha çok anlam arayışında olan sorulardır.
Kendi başına anlamlı olan sorulardır.
Cevaplardan daha önemlidirler.
Sadece somut olana yönelik sorulardır.
Aşağıdakilerden hangisi felsefi bir soru değildir?
İnsan neden erdemli olmalıdır?                
B) Yanlış beslenmenin zararları nelerdir?

C) Güzellik nedir?       

D) Sevmek mi sevilmek mi daha iyidir?                  

E) Evrensel bir ahlak yasası var mıdır?

“Felsefe, tarihin her evresinde tek bir şeyi dünyaya, insana ve topluma açıklamayı amaç edinmiştir ve buna çeşitli yollarla ulaşmaya çalışır.” Bu metinden çıkarılabilecek yargı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Felsefenin amacı insanın doğa üzerinde kontrolünü sağlamaktır.                                                                               

B) Doğruya ancak felsefi yöntemle ulaşılabilir.                       

C) Felsefe amaca ulaşmak için bilimden yararlanmalıdır.        

D) Felsefe dünyayı ve toplumu anlamak için çeşitli yollara başvurur.

E) Felsefe insanın kendi üzerine düşünmesidir.

Felsefeyi içselleştirmiş bir toplumda aşağıdakilerden hangisi görülür?
A) Demokrasi bilinci gelişmiştir.

B) Akıl ve bilim değer görür.

C) Bireylerin farkındalıkları yüksektir.
D) Kararlar gündelik değil geleceğe yönelik planlama ile alınır.

E) Yukarıdakilerin hepsi görülür.

“Bazı düşünürlere göre asıl gerçeklik, somut olan ve duyularla algılanan değil, bilinçte düşünülen ya da zihinde tasarlanandır.” Bu düşünürlere göre, aşağıdakilerden hangisi gerçeklik örneğidir?
A) Zümrüdüanka kuşu           B) Üzerinde oturduğumuz koltuk      C) Yazı yazdığımız kalem    

D) Gökyüzündeki yıldızlar     E) Fırından aldığımız simit

“Doğru ya da yanlış değerler alabilen ifadelere önerme denir.” Buna göre aşağıdakilerden hangisi
bir önermedir?

Akşam maça gelecek misin?                     B) Ne güzel resim!                 C) Rize’nin çayı güzeldir.
Bir gazoz lütfen.                                       E) Ah bir sınıfı geçsem!
Aşağıdaki örneklerin hangi akıl yürütme türüne ait olduklarını yandaki boş kutulara yazınız. (15 puan)
Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Öyleyse Sokrates ölümlüdür.     
Sergen çalışkandır ve başarılıdır. Ali çalışkandır ve başarılıdır. Ömer çalışkandır ve başarılıdır. O halde tüm çalışkanlar başarılıdır.     
Türkiye de İtalya da yarımadadır. İtalya’da balıkçılık yapılır. O halde Türkiye’de de balıkçılık yapılır.     
Felsefenin Antik Yunan’da doğmasında etkili olan faktörlerden beş tanesini yazınız. (15 puan)
 
 
 
 
 
Cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız. (20 puan)
Pythagoras    temellendirme    Thales    argüman    filozof
hikmet    doğruluk    görüş    öz bilinç    eleştirel
İslam dünyasında felsefe kavramının eş anlamlısı olarak …………………….. kavramı da kullanılır.
Herhangi bir düşünce veya savın dayanaklarını ortaya koymaya ………………………… adı verilir.
Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna ………………….. adı verilir.
Felsefe kavramını ilk kez kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof ……………………………..’tır.
İlk felsefeci olarak kabul edilen ……..……….’e göre ilk neden (arkhe) sudur.
……..………., bireyin kendi çıkarımlarına dayalı oluşturduğu yargılardır.
……..………., insanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumudur.
……..………., düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı sorular soran kimsedir.
Felsefe insanı sabit fikirlerden koruyan …………………. bir düşünme biçimidir.
Bir iddiayı desteklemek için öne sürülen haklı gerekçelere ……..…………. denir.

1d
2b
3a
4c
5e
6b
7d
8e
9a
10c

11

Bütün insanlar ölümlüdür. Sokrates bir insandır. Öyleyse Sokrates ölümlüdür.    Tümdengelim
Sergen çalışkandır ve başarılıdır. Ali çalışkandır ve başarılıdır. Ömer çalışkandır ve başarılıdır. O halde tüm çalışkanlar başarılıdır.    Tümevarım
Türkiye de İtalya da yarımadadır. İtalya’da balıkçılık yapılır. O halde Türkiye’de de balıkçılık yapılır.    Analoji

12

Bölgenin doğal zenginlikleri, bitki örtüsü ve yaşamı kolaylaştıran yapısı
Bölgenin ticaret yolları üzerinde bulunması
Ekonomik refah seviyesinin yüksek oluşu
Komşu kültürlerle, diğer büyük medeniyetlerle etkileşim
Kölelik sisteminin varlığı
Demokrasi kültürünün gelişmiş olması

13

İslam dünyasında felsefe kavramının eş anlamlısı olarak hikmet kavramı da kullanılır.
Herhangi bir düşünce veya savın dayanaklarını ortaya koymaya temellendirme adı verilir.
Bir düşüncenin nesnesine uygunluğuna doğruluk adı verilir.
Felsefe kavramını ilk kez kullanan Yunanlı matematikçi ve filozof Pythagoras’tır.
İlk felsefeci olarak kabul edilen Thales’e göre ilk neden (arkhe) sudur.
Görüş, bireyin kendi çıkarımlarına dayalı oluşturduğu yargılardır.
Öz bilinç, insanın kendi üzerine düşünme, kendinin farkında olma durumudur.
Filozof, düşüncelerini tutarlılık içinde dile getiren ve bu düşüncelere dayalı sorular soran kimsedir.
Felsefe insanı sabit fikirlerden koruyan eleştirel bir düşünme biçimidir.
Bir iddiayı desteklemek için öne sürülen haklı gerekçelere argüman denir.

Anahtar Kelimeler:
10. Sınıflar Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav SorularıFelsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Sınav SorularıFelsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınav SorularıFelsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı10. Sınıflar Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Yazılı Soruları10. Sınıflar Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları10. Sınıflar Felsefe 1. Dönem 1. YazılıFELSEFE 1. DÖNEM 1. YAZILI SORULARI10. SINIFLAR10. Sınıflar Felsefe Dersi 1. Dönem 1. Sınav Soruları Ve Cevapları10. SINIFLAR FELSEFE 1. DÖNEM 1. YAZILI SORU VE CEVAPLARI10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı 2021 202210.sınıf 1.dönem 1.yazılı Felsefe10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı10. Sınıf 1. Dönem 1. Yazılı Felsefe10.sınıf Felsefe 1. Dönem 1.yazılı10.sınıf 1. Dönem 1.yazılı Felsefe10.sınıf Fen Lisesi Felsefe 202110.sınıf Fen Lisesi Felsefe 1.dönem 1.yazılı10.sınıf Anadolu Lisesi Felsefe10. Sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı10. Sınıf 1.dönem 1.yazılı Felsefe1. Dönem 1. Yazılı Felsefe10.sınıf Anadolu Lisesi Felsefe 1.dönem 1.yazılı11. Sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı10. Sınıf 1. Dönem 1.yazılı Felsefe10.sınıf Anadolu Lisesi 1.dönem 1.yazılı Felsefe10.sınıf Imam Hatip Lisesi 1.dönem 1.yazılı Felsefe10.sınıf Felsefe Yazılı10.sınıf Felsefe10.sınıf Felsefe Sınavı10.sınıf Felsefe Yazılısı10.sınıf Fen Lisesi 1.dönem 1.yazılı Felsefe10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları10.Sınıf Felsefe Yazılı Soruları10.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları 2021-202210.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılı Soruları2021-202210. Sınıf Felsefe Yazılı Soruları 2021-202210.Sınıf Felsefe 1.Dönem 1.Yazılılar10.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları Ve Cevapları10. Sınıf Felsefe 1. Dönem 1. Yazılı Soruları Pdf10.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları çöz10.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları 202110.sınıf Felsefe Yazılı Soruları Ve Cevapları Test10. Sınıf Felsefe 2. Dönem 1. Yazılı Soruları10.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları 202010.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları 2021 202211.sınıf Felsefe 1.dönem 1.yazılı Soruları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol