10. Sınıf Lise 2. Dönem Sınav Konuları

10. Sınıf Matematik Konuları

 • Sayma ve Olasılık
 • Fonksiyonlar
 • Polinomlar
 • İkinci Dereceden Denklemler
 • Dörtgenler ve Çokgenler
 • Katı Cisimler

10. Sınıf Fizik Konuları ve Müfredatı

 • Elektrik ve Manyetizma
 • Elektrik Akımı
 • Potansiyel Fark
 • Direnç
 • Ohm Yasası
 • Eşdeğer Direnç
 • İç Direnç
 • Elektromotor Kuvvet
 • Elektrik Enerjisi
 • Elektriksel Güç
 • Manyetizma
 • Basınç ve Kaldırma Kuvveti
 • Katı Basıncı
 • Akışkan Basıncı
 • Basınç Kuvveti
 • Pascal Prensibi
 • Bernoulli İlkesi
 • Archimedes İlkesi
 • Kaldırma Kuvveti
 • Dalgalar
 • Dalga, Titreşim
 • Dalga Hareketi
 • Dalga Boyu
 • Periyot, Frekans
 • Hız
 • Genlik
 • Atma
 • Dalga Tepesi
 • Dalga Çukuru
 • Odak Noktası
 • Merkez
 • Stroboskop
 • Rezonans
 • Ses Yüksekliği
 • Ses Şiddeti
 • Tını, Yankı, Uğultu
 • Gürültü, Ses kirliliği
 • Deprem Dalgası
 • Optik
 • Aydınlanma Şiddeti
 • Işık Şiddeti
 • Işık Akısı
 • Gölge
 • Yarı Gölge
 • Yansıma
 • Odak Noktası, Merkez
 • Tepe Noktası, Asal Eksen
 • Kırılma, Kırıcılık İndisi
 • Snell Yasası
 • Tam Yansıma, Sınır Açısı
 • Görünür Uzaklık

10. Sınıf Kimya Konuları ve Müfredatı

 • Kimyanın Temel Kanunları
 • Mol Kavramı
 • Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler
 • Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar
 • Homojen ve Heterojen Karışımlar
 • Ayrıştırma ve Saflaştırma Teknikleri
 • Asitler ve Bazlar
 • Asitler ve Bazların Tepkimeleri
 • Hayatımızda Asitler ve Bazlar
 • Tuzlar
 • Yaygın Günlük Hayat Kimyasalları
 • Gıdalar

10. Sınıf Biyoloji Konuları ve Müfredatı

 • Mitoz ve Eşeysiz Üreme
 • Mayoz ve Eşeyli Üreme
 • Kalıtım ve Biyolojik Çeşitlilik
 • Ekosistem Ekolojisi
 • Güncel Çevre Sorunları ve İnsan
 • Doğal Kaynaklar
 • Biyolojik Çeşitliliğin Korunması

10. Sınıf Coğrafya Konuları ve Müfredatı

 • Dünya’nın Tektonik Oluşumu
 • Jeolojik Zamanlar
 • Türkiye’nin Tektonizması
 • İç Kuvvetler
 • Kayaçlar ve Yeryüzü Şekilleri
 • İç Kuvvetlerin Türkiye’deki Yeryüzü Şekillerinin Oluşum Sürecine Etkisi
 • Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’de Dış Kuvvetler ve Yer Şekilleri
 • Türkiye’nin Dağları, Ovaları ve Platoları
 • Yeryüzündeki Su Kaynakları
 • Okyanuslar
 • Denizler
 • Göller
 • Akarsular
 • Yeraltı Suları ve Kaynakları
 • Türkiye’nin Su Kaynakları
 • Yeryüzündeki Toprak Çeşitliliği
 • Toprağın Oluşum Süreci
 • Türkiye’deki Toprakların Dağılışı
 • Türkiye Topraklarının Kullanımı
 • Bitki Topluluklarının Sınıflandırılması ve Dağılışı
 • Türkiye’deki Bitki Toplulukları ve Dağılışı
 • Nüfus Özellikleri
 • Dünya Nüfusunun Tarihsel Değişimi
 • Nüfus Artış Hızı İle Ülkelerin Kalkınması Arasındaki İlişki
 • Nüfusun Dağılışı, Nüfus Yoğunluğu ve Nüfus Piramitleri
 • Türkiye Nüfusunun Dağılışı ve Yapısal Özellikleri
 • Dünyada ve Türkiye’de Göçler
 • Ekonomik Faaliyetler
 • Uluslararası Ulaşım Hatlarının Küresel ve Bölgesel Etkileri
 • Afetlerin Oluşum Nedenleri, Dağılışı ve Etkileri

10. Sınıf Tarih Konuları ve Müfredatı

 • Yerleşme ve Devletleşme Sürecinde Selçuklu Devleti
 • Beylikten Devlete Osmanlı Siyaseti (1302-1453)
 • Devletleşme Sürecinde Savaşçılar ve Askerler
 • Beylikten Devlete Osmanlı Medeniyeti
 • Dünya Gücü Osmanlı Devleti (1453-1595)
 • Sultan ve Osmanlı Merkez Teşkilatı
 • Klasik Çağda Osmanlı Toplum Düzeni

10. Sınıf Edebiyat Konuları

 • TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ
 • Edebiyatın Tarih ve Dinle İlişkisi
 • Türk Edebiyatının Dönemleri
 • Türkçenin Tarihî Gelişimi
 • HİKÂYE
 • Dede Korkut Hikâyeleri
 • Halk Hikâyesi
 • Mesnevi
 • Tanzimat Dönemi’nde Hikâye
 • Servetifünun Dönemi’nde Hikâye
 • Edebiyat Dönemi’nde Hikâye
 • Fiilimsiler
 • ŞİİR
 • İslamiyet’in Kabulünden Önce Türk Şiiri (Destan Dönemi)
 • Geçiş Dönemi Türk Edebiyatı
 • Halk Şiiri
 • Divan Şiiri
 • İsim Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]
 • DESTAN/EFSANE
 • Destan
 • Efsane
 • Sıfat Tamlamaları [Yazım ve Noktalama]
 • ROMAN
 • Dünya Edebiyatında Roman
 • Tanzimat Dönemi’nde Roman
 • Servetifünun Dönemi’nde Roman
 • Millî Edebiyat Dönemi’nde Roman
 • Cümle Türleri (Anlamına Göre) [Yazım ve Noktalama]
 • TİYATRO
 • Tiyatro
 • Batı Etkisindeki Türk Tiyatrosu
 • Cümle Türleri (Yüklemine Göre) [Yazım ve Noktalama]
 • ANI (HATIRA)
 • Anı (Hatıra)
 • Cümle Türleri (Yapısına Göre) [Yazım ve Noktalama]
 • HABER METNİ
 • Haber Nedir?
 • Haber Yazma Teknikleri
 • Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]
 • GEZİ YAZISI
 • Gezi Yazısı
 • Cümle Türleri [Yazım ve Noktalama]

10. Sınıf Felsefe Konuları

 • Felsefeyi Tanıma
 • Felsefe Nedir?
 • Felsefe Terimi
 • Felsefe Tanımları
 • Düşünmenin Önemi ver Gerekliliği
 • Felsefi Düşünce
 • Felsefi Düşüncenin Ortaya Çıkışı
 • Felsefi Düşüncenin Nitelikleri
 • Felsefenin İnsan ve Toplum Hayatındaki Rolü
 • Felsefenin Bireysel ve Toplumsal İşlevi
 • Felsefe‐ Hayat İlişkisi
 • Felsefe ile Düşünme
 • Akıl Yürütmeye ve Düşünmeye İlişkin Temel Kavramlar
 • Akıl Yürütme ve Argümantasyon
 • Dili Doğru Kullanmanın Önemi
 • Dilin İşlevi
 • Felsefi Sorular Nitelikleri ve Diğer Sorulardan Farkı
 • Felsefi Soru Oluşturma
 • Görüş Veya Argümanların Analizi
 • Varlık Felsefesi
 • Felsefenin Temel Konuları ve Problemleri
 • Varlık Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Varlığın Hakikati ve Bilgisi
 • Varlığın Mahiyeti
 • Evrende Amaçlılık
 • Bilgi Felsefesi
 • Bilgi Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Doğru Bilginin İmkanı
 • Bilginin Kaynağı
 • Bilginin Sınırları
 • Bilginin Sınırları ve Doğru Bilginin Ölçütleri
 • Bilginin Güvenirliliği ve Değeri
 • Bilim Felsefesi
 • Bilim Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Bilim ve Bilimsel Yöntem
 • Bilimin Değeri
 • Bilim ve Felsefe İlişkisi
 • Ahlak Felsefesi
 • Ahlak Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • İyi ve Kötü
 • Özgürlük ve Sorumluluk
 • Evrensel Ahlak Yasası
 • Din Felsefesi
 • Din Felsefesinin Konusu ve Soruları
 • Teoloji ve Din Felsefesi
 • Tanrı’nın Varlığı İle İlgili Görüşler
 • Evrenin Sonlu Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
 • Ölümden Sonra Yaşamın Olup Olmadığı İle İlgili Görüşler
 • Siyaset Felsefesi
 • Siyaset Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Hak, Adalet, Özgürlük
 • İktidarın Kaynağı
 • İdeal Devlet Düzeni
 • Temel Hak ve Özgürlükler Açısından Egemenlik Sorunu
 • Sanat Felsefesi
 • Sanat Felsefesinin Konusu ve Problemleri
 • Güzellik
 • Sanat
 • Sanat Eserinin Özellikleri
 • Felsefi Okuma ve Yazma
 • Felsefi Metin Analizi
 • Alternatif Görüş Geliştirme
 • Felsefi Deneme Yazma
 • Akıl Yürütme Becerileri
 • Felsefi Akıl Yürütme Becerilerinin Diğer Alanlarda Kullanımı

10. Sınıf Dil ve Anlatım Konuları ve Müfredatı
10.1 Sunum-Tartışma-Panel

 • Sunum
 • Tartışma
 • Panel

10.2 Anlatım ve Özellikleri

 • Anlatıma Hazırlık
 • Anlatımda Tema ve Konu
 • Anlatımda Sınırlandırma
 • Anlatımın ve Anlatıcının Amacı
 • Anlatımda Anlatıcının Tavrı
 • Anlatımın Temel Özellikleri
 • Anlatımın Oluşumu
 • Anlatım Türlerinin Sınıflandırılması

10.3 Anlatım Türleri

 • Öyküleyici (Hikâye Edici) Anlatım – İsim
 • Öyküleyici Anlatım
 • İsim
 • Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım – Sıfat
 • Betimleyici (Tasvir Edici) Anlatım
 • Sıfat
 • Coşku ve Heyecana Bağlı (lirik) Anlatım-Zamir
 • Coşku (Lirik) ve Heyecana Bağlı Anlatım
 • Zamir
 • Destansı (Epik) Anlatım – Emredici Anlatım – Fiil /Fiilimsi
 • Destansı (Epik) Anlatım
 • Emredici Anlatım
 • Fiil / Fiilimsi
 • Öğretici Anlatım – Açıklayıcı Anlatım – Tartışmacı Anlatım ve Kanıtlayıcı Anlatım – Zarf
 • Öğretici Anlatım
 • Açıklayıcı Anlatım
 • Tartışmacı Anlatım
 • Kanıtlayıcı Anlatım
 • Zarf
 • Düşsel (Fantastik) Anlatım – Gelecekten Söz Eden Anlatım – Edat, Bağlaç
 • Düşsel (Fantastik) Anlatım
 • Gelecekten Söz Eden Anlatım
 • Edat, Bağlaç
 • Söyleşmeye Bağlı Anlatım (Diyalog) – Mizahi Anlatım – Ünlem
 • Söyleşmeye Bağlı (Diyalog) Anlatım
 • Mizahi Anlatım
 • Ünlem

10. Sınıf İngilizce Konuları

 • School Life
 • Plans
 • Detective Stories
 • Ancient Civilizations
 • Travel
 • Helpful Tips
 • Shopping
 • Digital Era
 • Heroes
 • Hobbies

10. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları 

 • Allah İnancı ve İnsan
 • Allah’ın Varlığı ve Birliği
 • Allah’ın İsim ve Sıfatları
 • Kur’an-ı Kerim’de İnsan ve Özellikleri
 • İnsanın Allah İle İrtibatı
 • Kur’an’dan Mesajlar: Rûm Suresi 18-27. Ayetler
 • Kur’an-ı Kerim’de Gençler
 • Bir Genç Olarak Hz. Muhammed
 • Hz. Muhammed ve Gençler
 • Bazı Genç Sahabiler
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 159. Ayet
 • Din ve Aile
 • Din, Kültür ve Sanat
 • Din ve Çevre
 • Din ve Sosyal Değişim
 • Din ve Ekonomi
 • Din ve Sosyal Adalet
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
 • İslam Ahlakının Kaynakları
 • Din ve Ekonomi
 • Din ve Sosyal Adalet
 • Kur’an’dan Mesajlar: Âl-i İmrân Suresi 103-105. Ayetler
 • İslam Ahlakının Konusu ve Gayesi
 • Dinî Yorum Farklılıklarının Sebepleri
 • Dinî Yorumlarla İlgili Bazı Kavramlar
 • İslam Düşüncesinde İtikadi ve Siyasi Yorumlar:
 • Ehl-i sünnet (Eşarilik ve Maturidilik)
 • Şia (İmamiye ve Zeydiye)
 • İslam Düşüncesinde Fıkhi Yorumlar:
 • Hanefilik
 • Malikilik
 • Şafiilik
 • Hanbelilik
 • Caferilik
 • Kur’an’dan Mesajlar: Nisâ Suresi 59. Ayet

Anahtar Kelimeler:
10. Sınıf Lise 2. Dönem Sınav Konuları10. Sınıf Lise 2. Dönem SınavLise 2. Dönem Sınav Konuları10. Sınıflar 2. Dönem Yazılı Sınav TarihleriLise 2. Dönem (12. Sınıf) Sınav Soruları Hangi Konulardan çıkacak?Lise 2. Dönem Sınav Soruları Hangi Konulardan çıkacak?10. Sınıf Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)10. Sınıf Konuları Ve Müfredatı 2020-202110. SINIF KONULARI VE MÜFREDATI 202110. Sınıf Konuları Ve Müfredatı2020-202110. Sınıf 2. Dönem Yazılı Soruları 2020-2021Lise 2. Sınavları Ne Zaman Yapılacak10.Sınıf Konuları Ve Müfredatı2020-2021 1.Dönem Sınav Konuları2020-2021 2.Dönem Sınav Konuları10. Sınıf Konuları10.Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Matematik Konuları10.Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Fizik Konuları10.Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Kimya Konuları10.Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Biyoloji Konuları10.Sınıf Coğrafya Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Coğrafya Konuları10.Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı10.sınıf Tarih Konuları10.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Türk Dili Ve Edebiyatı Konuları10.Sınıf Felsefe Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Felsefe Konuları10.Sınıf Dil Ve Anlatım Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Dil Ve Anlatım Konuları10.Sınıf İngilizce Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf İngilizce Konuları10.Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı10.Sınıf Din Kültürü Konuları10. Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı (2020-2021)10. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları10. Sınıf Yabancı Dil Konuları10. Sınıf İngilizce Konuları10. Sınıf Dil Ve Anlatım Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Edebiyat Konuları10. Sınıf Tarih Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Tarih Konuları10. Sınıf Coğrafya Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Biyoloji Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Kimya Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Fizik Konuları Ve Müfredatı10. Sınıf Matematik Konuları10. Sınıf Felsefe Konuları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol