Uzman Öğretmenlik Sınavı Test Soruları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi, Amerikalı psikolog Abraham Maslow tarafından 1943 yılında yayınlanmış bir çalışmada ortaya atılmış ve sonrasında geliştirilmiş bir insan  psikolojisi teorisidir. Bireyin kendini gerçekleştirme aşamasına ulaşabilmesi için mutlaka hiyerarşinin her basamağını tamamlaması gerekir. 
1- Maslow teorisine göre aşağıdakilerden hangisi piramidin ikinci basamağını oluşturan temel ihtiyaçtır?
A) Sağlık ihtiyacı
B) Güvenlik ihtiyacı
C) Huzurlu yaşam
D) İş ihtiyacı
E) Barış ihtiyacı
2- Aşağıdakilerden hangisi bir okulun öğrenciler için güvenli bir okul sayılabilmesinde temel kriterlerinden değildir?
A) Öğrencilerin öfkelerini kontrol 
edebildikleri bir ortam olması
B) Öğrencilerin sosyal becerilerini 
sergileyebildikleri bir ortam olması
C) Bireylerin birbirlerine saygılı 
davrandıkları bir ortam olması
D) Bütün öğrencilerin akademik 
başarılarının yüksek olduğu bir ortam 
olması
E) Öğrencilerin sorunlarına çözüm 
bulabildikleri bir ortam olması
“Yaşça daha büyük ya da fiziksel olarak 
güçlü olan çocukların kendilerinden daha 
güçsüz olan çocukları sürekli olarak 
hırpalaması, eziyet etmesi ve rahatsız
etmesi”
3- Yukarıda açıklaması verilen kavram hangisidir?
A) Kabadayılık 
B) Zafiyet 
C) Zorbalık
D) Vandallık 
E) Hırçınlık
Atatürk Ortaokulunda okulun tüm 
paydaşları taşın altına elini koymuşlar ve
ilk iş olarak birlikte okulun çevre 
düzenlemesini yapmışlardır. Okul 
bahçesinde tehlike arz edebilecek atıklar 
hizmetliler tarafından toplanmıştır. Bina 
merdivenlerinin boşluklarına öğretmenler 
tarafından file gerilmiştir. Öğrenciler 
sınıflardaki düzenlemelere yardım 
etmişlerdir. Okul Müdürü ise bakım ve 
onarım için gerekli malzemeleri temin
etmiştir. 
4-Yukarıda verilen bilgiler güvenli bir okulun hangi özelliğine örnek gösterilebilir?
A) Etkili okul yöneticiliği ve liderliği
B) Samimiyet
C) Saygı
D) İhtiyacı olan öğrencilerin ihtiyaçlarını 
giderme
E) Sorumluluk duygusunu geliştirme
 ?
5- Yukarıda verilenler kaç tanesi okul güvenliğini bozan unsurlardandır?
A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
Ortaokul 8. sınıf öğrencisi olan Metin, 6. 
sınıfta okuyan Cem ile, futbol 
taraftarlığından kaynaklı bir tartışma 
yaşamıştır. Tartışma bir süre sonra kavgaya 
dönmüş ve Metin, Cem’i aşağılayan 
sözleriyle hırpalamıştır. Cem bu durum 
karşısında küçük düşürülmüş ve güçsüz 
hissetmiştir. Kavganın tarafları bir süre 
sonra araya girenler tarafından 
barıştırılmıştır.
6- Yukarıdaki olayda Metin’in davranışının zorbalık sayılmamasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Büyük olanın kendinden güçsüze kuvvet 
uygulaması
B) Olayın bir kereye mahsus olması
C) Cem’in küçük düşürülmüş hissetmesi
D) Kavganın fiziksel olmaması
E) Kavgadan güçlü olanın galip çıkması
7- Aşağıdakilerden hangisi siber zorbalığın nedenleri arasında gösterilemez?
A) Yüksek özgüven
B) Kıskançlık
C) Aile içi sorunlar
D) Popüler olma isteği
E) Cezalandırma arzusu
Elif, internette oynadığı bir online oyunda 
başka bir oyuncunun sözlü tacizine 
uğramıştır. Çaresizce kullandığı bazı 
savunma sözleri ters tepmiş bu kez zorba 
oyuncu, Elif oyunu her oynadığında onu
bulup tehdit etmeye başlamıştır. Elif
sonunda durumu ailesini bildirmiştir. 
8- Aşağıdakilerden hangisi bu durumda Elif’in ailesinin yapması gereken öncelikli eylemdir?
A) Teknolojik uygulamalara şifre 
koymalıdır. 
B) Zorbalığa kişisel yolla cevap vermelidir.
C) Elif’in oyun oynamasını yasaklamalıdır.
D) Zorbalığı ilgili makamlara bildirmelidir.
E) Elif’in yerine oyuna katılarak zorbayla 
konuşulmalıdır. 
Günlük hayattan kopacak kadar internette 
vakit geçiren internet bağımlılarına sıklıkla 
rastlanmaktadır. Bu tür rahatsızlığa sahip 
kişilerde bedensel, sosyal ve psikolojik 
sorunlar oluşabilmektedir. 
9- Aşağıdakilerden hangisi internet bağımlılığının bedensel sonuçlarındandır?
A) Kendinden şüphe duyma
B) Yalnızlaşmanın başlaması
C) Ev işlerini bırakma
D) Kan dolaşımı bozuklukları
E) Depresyon
10- Ülkemize en yoğun göçmen girişi hangi yıl dan sonra yaşanmıştır?
A) 2011
B) 2010
C) 2009
D) 2015
E) 2017
11-Bir ailenin sabah kahvaltısına ait bu görsele göre ebeveynin aşırı teknoloji kullanımına karşı hangi rolü ihmal ettiği söylenebilir?
A) Koşulsuz sevgi gösterimi
B) Saygılı davranma
C) Çocukların arkadaş çevresini tanıma
D) Sanat ve spora yönlendirme
E) Doğru rol model olma
12- Aşağıdakilerden hangisi dijital bağımlılıkların önlenmesinde okulun rolleri arasında gösterilemez?
A) Önleyici programlar yürütme
B) İnternet kullanımına süre sınırının 
getirilmesi
C) Yaratıcı ve keşfedici grup faaliyetlerine 
teşvik etme
D) Atölye ve seminer çalışmaları düzenleme
E) Akran ilişkilerinin incelenmesi
Chibbaro, Ricks ve Lanier dijital
bağımlılıkların önlenmesinde okul psikolojik 
danışmanlarına/rehber öğretmenlere yönelik
bir model önermişlerdir. 
13- Aşağıdakilerden hangisi bu modelin basamaklarından biri değildir?
A) Aile ve topluma yönelik seminerler 
düzenlenmesi
B) Tüm okul çapında eğitim
C) Klinik çalışmalar yapılması
D) Önleyici çalışmalar yapılması
E) Kaynaklar hazırlanması
14- Oyun bağımlılığı ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Her oyun bağımlılık yapabilir.
B) Her oyun, her bir bireye aynı etkiyi
yapmaz.
C) Erkekler kızlardan iki kat daha fazla
oyun oynamaktadırlar.
D) Her oyun, zararlı olmaz ve sağlıksız da
değildir.
E) WHO oyun bağımlılığını hastalık olarak sınıflandırmaktadır.
Yabancı uyruklu öğrencilerin uyum ve 
entegrasyonunun önünde bazı engeller 
vardır. 
I. Dil sorunu
II. Çocuk işçiliği
III.Doğal afetler
IV. Sosyal bilgi uygunluğu
V. Asimilasyon endişesi
15- Yukarıda verilenlerden hangileri bu 
engellere örnek gösterilebilir?
A) I ve III 
B) Yalnızca I
C) I, II ve V 
D) IV, V
E) I, II, III
16- Yukarıda tanımlanan kavram hangisidir?
A) Tatil
B) Transfer
C) Asimilasyon
D) Göç
E) Sığınmacılık 
Yaşam alanını kalıcı veya geçici 
biçimde değiştirmek için yapılan 
bireysel ya da kitlesel harekettir. 
Ebeveynler ve yakın çevre çocuğa aktarılan 
bilgilerle çocuğun temel bilgisini, “sırt 
çantasındaki haznesi”ni oluştururlar. 
Kültürel bagajı olmayan yani sırt çantası 
boş olan bir öğrenciye eğitim vermek 
oldukça zordur. 
17- Bir öğrencinin sırt çantası olarak tabir edilen bu temel bilgi birikimin oluştuğu yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 0-2
B) 0-5
C) 2-4
D) 0-10
E) 1-6
18- Aşağıdakilerden hangisi 21. yüzyıl eğitim konseptinde eğitimcilerin rolleriarasında değildir?
A) Sorumluluk taşımalı
B) Yenilikçi-araştırmacı olmalı
C) Geri dönüş sağlayabilmeli
D) Dengeli ve adil olmalı
E) Her konuda bilgi sahibi olmalı
Thomas, yıllar önce eğitim için Türkiye’ye 
gelmiş ve ülkemizi çok sevmiştir. Okul bittiği 
zaman da ülkemizde yaşamak için 
vatandaşlık almıştır. Müslüman olmuş, 
adını Mustafa olarak değiştirmiş ve 
ülkemizin kültürüne tamamen adapte 
olmuştur.
19- Thomas’ın yaşadığı bu durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek gösterilebilir? 
A) Sosyal uyum
B) Asimilasyon
C) Psikolojik uyum
D) Deformasyon
E) Obsesyon 
Sosyal çevre, aile ve okul unsurlarından 
oluşan ve bireyin kendisini güvende 
hissedebilmesi için gerekli ve sağlıklı ortamı 
ifade eden bir kavramdır. Bu kavrama son 
zamanlarda sanal dünya da ilave edilmiştir. 
20- Yukarıda bahsedilen kavram hangisidir?
A) Altın üçgen
B) Özel ittifak
C) Altın ortam
D) Sırt çantası
E) Entegrasyon
I. Zamanı kullanma alışkanlığında 
değişim
II. Günlük hayatın ve işlerin ihmaline 
varan oyun oynama süreci 
III.Oyunun bir parçası olma
IV. Oyunun öncelikli düşünce hâline 
gelmesi
Yukarıda oyun bağımlılığının oluşma 
aşamaları karışık olarak verilmiştir.
21- Aşamaların doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) II- III- IV- I
B) III- IV- II- I
C) IV- III- II- I
D) III- I- IV- II
E) IV- III- I- II
Oyun bağımlılığının bireyler üzerindeki 
etkileri dört başlık altında sınıflandırılarak
incelenmektedir.
22- Aşağıdakilerden hangisi bu başlıklardan biri değildir?
A) Ekonomik etkiler
B) Sosyal etkiler
C) Bedensel etkiler
D) İletişimsel etkiler
E) Duygusal etkiler
23- Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’dekiyabancılarda aidiyet bilincininoluşmamasının nedeni olarak gösterilebilir?
A) Toplumun yabancıları tecrit etmesi
B) Bireyin kendini yeterli düzeyde
toplumun bir üyesi olarak görmemesi
C) Yabancıların haklarının ev sahibi 
toplumca gözetilmemesi
D) Yürütülen uyum politikalarındaki 
yetersizlikler
E) Yabancıların eğitim ortamlarına kabul 
edilmemeleri
Uygulama tipine göre şiddet iki başlıkta 
incelenmektedir: 
• Doğrudan şiddet
• Dolaylı şiddet
24- Aşağıdakilerden hangisinde dolaylı şiddete örnek verilebilecek bir durum vardır?
A) Lise öğrencisi Ali’nin okul çıkışında sıra 
arkadaşını sıkıştırıp dövmesi
B) Bir grup öğrencinin Ayşe’yi sürekli 
harçlığını onlara vermesi için tehdit 
etmesi
C) Okul bahçesinde yaşanan bir tartışmada 
Cem’in Ege’yi itmesi
D) Emre’nin Tuna’ya arkadaşlarının 
önünde hakaret etmesi
E) Bir grup kız öğrencinin Müge’nin yeni 
saç kesimi nedeniyle sürekli onunla alay 
etmesi
25-Ülkemizdeki öğrenciler arasında en yüksek oranda görülen şiddet türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gruptan atma
B) Vurma/itme
C) Lakap takma
D) Söylenti yayma
E) Tehdit etme
Güvenli okullar için olumlu sonuçlar sağlayan 
okul temelli programlardan biri “sosyal 
duygusal öğrenme (SDÖ)” programıdır. 
Öğrencilerin şiddet ve zorbalıkla başa 
çıkabilmeleri için ihtiyaç hissettikleri beş temel 
beceri içerir. 
26- SDÖ ile ilgili kavram haritasının kaç numaralı dalında hata vardır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 E) 5
Rehber Öğretmen Ece Hanım, okuldaki 
öğrenci-öğrenci anlaşmazlıklarının 
çözümünde yapıcı ve barışçıl bir yöntem 
olan arabuluculuk uygulamalarını tercih 
etmektedir. Bir uygulayıcı olarak yaptığı 
işlemlerden bazıları şunlardır:
I. Okul yöneticilerini bilgilendirerek 
onlardan destek almıştır.
II. Çevre kurum/kuruluşlarla iş birliği 
yapmıştır.
III. Barışyapıcılık görüşmeleri için 
öğretmenler odasında yuvarlak bir 
masa ayarlamıştır.
IV. Taraflar anlaşmaya vardıklarında 
onlara barışyapıcılık formunu 
doldurtmuştur. 
V. Barış yapıldığına dair bu formları 
tarafların sınıf panolarına asmıştır. 
27- Yukarıdaki bilgiye göre Ece Hanım hangi aşama/aşamalarda hatalı uygulamalarda bulunmuştur?
A) Yalnızca II 
B) II ve IV
C) III ve V
D) Yalnızca III
E) III, IV ve V

28- Okullarda barışyapıcılık uygulamalarını uygulamak isteyen bir  uygulayıcı, barışyapıcı öğrencilerin seçimi ve eğitimi aşaması tamamlandığında ilk olarak aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?
A) Eğitime katılan öğrenciler için rozet 
takma töreni düzenlemeli
B) Eğitime katılan öğrencilerle bütçe 
planlamaları yapmalı
C) Projenin değerlendirmesini yapmalı
D) Her bir öğretmenin desteğini almalı
E) Kullanılacak eğitim programını 
belirlemeli
Bir okulda öğretmenler kurulu 
toplantıları oldukça uzun sürmekte ve 
zorlu geçmektedir. Bunun sebebi 
öğretmenlerden birinin hemen hemen her 
görüş ve öneriye karşı çıkması, özellikle 
okul idaresinin fikirlerine muhalefet 
etmesidir.
29- İnatçılık davranışını aşamamış bu  öğretmen için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Reaktif bir kişilik yapısındadır.
B) İnaktif bir kişilik yapısına sahiptir. 
C) Proaktif bir kişilik yapısı vardır.
D) Sağlıklı insan davranışları 
sergilemektedir. 
E) Fiziksel enerjisi yüksektir. 
Zor insanlarla çalışırken, hatta her türlü 
insan karşısında iletilmek istenen mesajı 
doğru vermek çok önemlidir. 
30-Aşağıdakilerden hangisi mesaj  iletirken dikkat edilmesi gereken bir davranış biçimi değildir?
A) Mesajı karşımızdakini incitemeden 
vermek
B) Karşıdaki ne duymak istiyorsa onu 
söylemek
C) Mesajı dolaysız biçimde iletmek
D) Dürüst ve açık olmak
E) Mesajı doğru zamanda ve mümkünse 
hemen vermek
Bir kurumda çalışan Ahmet Bey yıkıcı bir 
enerjiye sahiptir. Zayıflıklarının her an fark 
edilebileceği korkusuyla saldırgan bir tavır 
sergiler. Etrafındaki üretken insanları görmek 
onu bunaltır. Sudan bahaneler öne sürerek 
meslektaşlarını sürekli amirlerine şikâyet 
etmektedir. Onu gören amiri sürekli “Şu an 
işim var. Seninle konuşacak durumda 
değilim,” demekte ve her seferinde bu cümleyi 
yinelemektedir.
31- Kurum amiri, zor insanlarla araya mesafe koyma yöntemlerinden hangisini uygulamaktadır?
A) Sislendirme
B) Kırık plak
C) Kendinden emin erteleme
D) Konunun içeriğini bırakıp ilişkiyi 
tanımlama
E) Ortam değişinceye kadar konuşmaya 
ara verme
“Tanrım; bana değiştirebileceklerimi
değiştirebilmem için güç,
değiştiremeyeceklerime katlanmam için sabır; 
ikisini birbirinden ayırtedebilmem için akıl 
ver.”
32- Yukarıdaki söz aşağıdaki ifadelerden hangisiyle örtüşür?
A) Yaşamdaki olumlu durumları
görebilmek önemlidir.
B) Aşırı adanmış bir yaşam insanı yıpratır.
C) Yaşadığımız zamanı doğru yönetmek 
gerekir. 
D) Her şeyi kontrol etmek mümkün 
değildir.
E) Negatif insanlardan uzak durmak 
gerekir. 
Günlük hayatta çoğu insan “normal”
olmayı “iyi” olmakla eş değer zanneder.
Hâlbuki özellikle sorun çözme süreci 
açısından sağlıklı insan ile normal insan 
arasında önemli farklar vardır.
33- Aşağıdakilerden hangisi normal insan yapısını yansıtan bir cümledir?
A) Her sorunun mutlaka bir çözümü vardır.
B) Bu olayda hiç suçum yok, kader 
kurbanıyım.
C) Benim adım Hıdır, elimden gelen budur.
D) Herkesin böyle davranıyor olması benim 
de böyle davranmamı gerektirmez. 
E) Ben yapmadım, kesin başkası yapmıştır. 
34- Aşağıdakilerden hangisi zor insanlarla iletişimi büyük ölçüde imkânsız kılan veya sorunu daha da ağırlaştıran tutumlardan değildir?
A)Aynen karşılık verme
B)Problemi ele almak yerine savunmaya
geçme
C)Söylenenlerin ne anlama geldiğini
dikkate almama
D)Ürkme ve şaşırma
E)Ortam sakinleşene kadar ortamdan  ayrılma
İnsanların enerjileri kaynağına göre 
sınıflandırılabilir. Kendilik değerimiz
konusunda kendimizin sahip olduğu
düşünceler; diğer bir ifade ile kendimize
kendimizin biçtiği değer 
…………………enerjimizi oluşturur.
35-Yukarıdaki boşluk hangisiyle tamamlanmalıdır?
A) Fiziksel
B) Zihinsel
C) Kültürel
D) Duygusal
E) Yaşam
36-Aşağıdakilerden hangisi mutsuz ve  verimsiz insanın düşünce ve  davranış tarzlarına örnek  verilemez?
A) Geçmiş veya gelecekte yaşayıp şimdiyi 
ıskalamak
B) Mazeret üretmek ve suçu sürekli kendi 
dışında aramak
C) Negatif seçici bakış açısı
D) Herkesi mutlu etme çabasıyla kendini 
ihmal etme
E) Her şeyi kontrol edemeyeceğinin 
bilincinde olma
Bir okulda çalışan Elif Öğretmen 
toplantılarda söz almaz. Fikrini beyan 
etmekten kaçınır. Sabit sorumlulukları 
dışında görev almayı tercih etmez ve okul 
iklimini geliştirmeye yönelik düşünceler 
geliştirmez. Toplumun tabiriyle, “etliye 
sütlüye karışmayan” ve gerekli durumlarda 
bile “elini taşın altına koymayan” biridir. 
 Elif Öğretmen’in kişilik yapısıyla  ona karşı takınılması gereken tutum  aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
A) Suskun tepkisiz Açık uçlu sorular 
sorarak sabırla 
yanıt beklemek
B) Saldırgan kişilik Sözünü kesmeden 
ona boşalması için 
süre vermek
C) Kötümser Kötü seçeneği ilk 
sırada dile 
getirmek ve 
ardından iyi olanı 
sunmak
D) Çok bilmiş Soru tekniğiyle 
anlattıklarını 
detaylandırmasını 
istemek
E) Sürekli yakınan Söylediklerini 
tekrar ederek asıl 
söylemek 
istediğini 
saptamak
38-Aşağıdakilerden hangisi saldırgan  kişilik yapısına sahip bireyler  karşısında takınılması gereken  tutumlardan biri değildir?
A) Adıyla hitap etmek
B) Oturtmaya çalışmak
C) Göz teması kurmak
D) Özür dilemek
E) Sözlerini kesmemek
Bu kişiler dayanılmaz bir mantık silsilesi 
ve bilgilerine olan güvenleriyle, sizi aptal,
beceriksiz konumuna düşüren ve 
savunmaya zorlayan insanlardır. Bu 
kişilere iletişim kurmak için önceden 
düşüncelerinizi sıraya koymanız ve 
birlikte ele alacağınız konuyla ilgili 
hazırlıklar yapmanız gerekebilir.
39- Yukarıda bahsedilen zor insan türü  hangisidir?
A) Kötümserler
B) Çok bilmişler
C) Suskun tepkisizler
D) Saldırgan kişilikler
E) Sürekli yakınanlar
40- Aşağıdakilerden hangisi oyun  bağımlılığın bireyin yaşamına  olumsuz etkilerinden biri olarak  görülemez?
A) İş performansındaki düşüş
B) Beden sağlığının bozulması
C) Oyundan düzenli gelir elde etme
D) Beslenme sorunlarının ortaya çıkması
E) Oyuna yönelik harcamalarda artış

Funda Teacher

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al