EKYS'de Çıkmış Sorular?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

EKYS DE ÇIKMIŞ VE ÇIKMASI MUHTEMEL TERİM BİLGİLER
Koçluk, Danışmanlık, Mentörlük,Çalışanları İzleme, (2021 Ekys De 1 Soru Geldi)
Koçluk: " kelimesinin ilk sözlük anlamı; çalıştırıcılık. İkinci sözlük anlamı ise; kişilerin liderlik veya yöneticilik özelliklerini, becerilerini geliştirmeye yönelik, belli bir amacı hedefleyerek daha etkili sonuçlara ulaşmasını sağlamak üzere verilen hizmettir.
Danışmanlık: "Danışmanlığın tanımı en sade şekliyle “özel bir alanda uzmanlaşmış kişi veya kurumların sahip olduğu bilgi ve beceriyi belirli bir zaman çerçevesinde hizmet verdiği kuruluşa aktarması” olarak yapılabilir. Buradaki en kritik nokta, “danışman” olarak adlandırılan kişinin söz konusu alanda tecrübeli ve uzman kişi olmasıdır.
Mentörlük: Mentorluk, daha deneyimli veya daha bilgili bir kişinin daha az deneyimli veya daha az bilgili bir kişiye rehberlik etmesine yardımcı olduğu bir ilişkidir. Mentor, mentor olan kişiden daha yaşlı veya daha genç olabilir, ancak belirli bir uzmanlık alanına sahip olması gerekir. Çalışanları izleme: çalışanların yaptığı iş ve işlemleri takip etmek.
BAĞLAM TÜRLERİ (2021 EKYS DE BİR SORU GELDİ)
Fiziksel bağlam, iletişimin meydana geldiği elle tutulur, gözle görülür somut çevredir. ...
Sosyal-psikolojik bağlam, katılımcılar arasındaki statü ilişkileri, roller ve insanların içinde iletişim kurdukları toplumun kültürel kuralları gibi öğeleri içerir.
Kültürel bağlam : Bir toplumun gelenekleri , normları, alışkanlıkları ve inançları ile ilgilidir.
Tarihsel bağlam : Bir kişiyi, metni veya yeri çevreleyen ve onları işaretleyen veya kişiselleştiren tüm durumlar .
Zamansal bağlam, iletişimin gerçekleştiği bir günü içerdiği kadar tarihide içerir. Örneğin bir çok insan için sabahları iletişim kurmak için uygun bir zaman değilken diğerleri için çok ideal bir zaman olabilir.
ARAŞTIRMA TÜRLERİ (2021 EKYS DE 1 SORU GELDİ)
1- Temel Araştırma: Hem kişilerin hem de kurumların, yeni bilgilere erişim sağlamak ve yeni şeyler öğrenmek için yaptığı araştırmalara temel araştırma denir. Ansiklopedi okumak, belgesel izlemek, gözlem yapmak, temel araştırma yöntemleri arasında yer alır.
2- Laboratuvar Araştırmaları: Bilim insanlarının bir hastalığın nedenini ve tedavisini bulmak için laboratuvar ortamında gerçekleştirdikleri araştırmalardır. Uzmanlık gerektiren bir araştırma türü olan laboratuvar araştırmalarında kesin sonuca ulaşmak için birçok deney yapılır. Araştırmaların sonunda elde edilen bilgilere göre hastalıkların nedenleri, yayılma hızları ve tedavi yöntemleri belirlenir.
3- Gözleme Dayalı Uygulamalı Araştırmalar: Gözleme dayalı tüm araştırmalar, toplumsal sorunlara çözüm getirmek için yapılır. Örneğin hava kirliliğinin nedenleri hakkında gözlem yapmak ve bilgi toplamak, uygulamalı bir araştırmadır. Bu tür araştırmalar doğal ortamında yapılır.
4- Deneysel Araştırma: Deneysel araştırmalarda kesin bir sonuca ulaşmak için yapay bir ortam oluşturulur. Bu tür araştırmalar uzun vadeli olup kuralları önceden belirlenir.

5- Gömülü Teori Araştırması: Genellikle az bilinen ya da üzerinde fazla durulmayan teorilerin kapsamın
yapılan araştırmalara gömülü teori araştırması denir.
6- Eylem Araştırmasını: “bir problemi çözmek ya da yerel bir uygulama hakkında bilgi vermek için bilgi toplamak amacıyla bir ya da daha fazla kişi, ya da gruplar tarafından yapılan araştırma” olarak tanımlamaktadır.

(2021 EKYS DE SORULDU)
7-Etnografya: (budun betimi, kavmiyat), kavimleri karşılaştırarak inceleyen, kültür oluşumlarını araştıran, kültür bilimidir.
8- Örnek olay Tekniği Bir öğretim tekniği olan Örnek olay; bir olayın yazılı veya sözlü anlatılarak veya bir film göstererek konu ile ilgili öğrencilerin çözümleme, öneri ve düşüncelerini ortaya koyma tekniğidir.
Burada temel amaç, örnek olayın çözümlemesinin öğrenciler tarafından yapılmasıdır.
9- Fenomenoloji: insanların belirli bir fenomen veya kavramla ilgili anlayışlarını, duygularını, bakış açılar ve algılarını ifade etmelerini sağlayan ve bu fenomeni nasıl deneyimlediklerini tanımlamak için kullanılan nitel bir araştırma yöntemidir.
Termsel bilgiler ( aşağıdaki terimler ya sorunu cevabı oldu yada şıklarda vardı.) (2019 2020 ve 2021 ekys sınavlarında soruldu)
Tek döngülü öğrenme: Tek döngülü öğrenme , örgüt içerisindeki uyumsuzlukları ve yanlışlıkları mevcut politika ve değerlerle değişiklik yapmadan bulunması ve düzeltilmesidir.
Çift döngülü öğrenme: Örgütün değerler ve politikalarına incelemek ve sorgulamak suretiyle hataların düzeltilmesi çift döngülü öğrenmeyi oluşturmaktadır .Hataları düzeltmenin iki temel yolu vardır. Bunlardan ilki davranışların düzeltilmesidir.İkincisi ise olayın altındaki yatan yapı ve normu değiştirmektir.
İkincil öğrenme: Örgütün öğrenme yeterliliğinin geliştirilmesi ikincil öğrenmenin temel düşüncesidir.
Bu sebeple ikincil öğrenme örgütlerin tek ve çift döngülü öğrenmeyi nasıl gerçekleştirdiğini veya öğrenmeyi nasıl öğrendiğini anlamasına yöneliktir.
Entropi: Sistemde işleyen düzenin bozulmasıdır. Örgütteki enerji kaybını açıklamak için kullanılır. Bir sistemdeki faaliyetleri bozulması , dengenin bozulması , karışıklık ve aksaklıkların ortaya çıkması sonucunda sistemin faaliyetlerinin durmasına entropi denir.( 2020 ekys)
Negatif Entropi: Açık sistemlerin dışarıdan aldığı yardımla bünyesinde karmaşıklık ve bozukluk eğiliminin yani entropinin ortadan kaldırılmasına negatif entropi denir.(2020 ekys) Sinerji: Takım çalışması ile beraber hareket edip ortamda güç ve birliktelik oluşturmak.
Okul iklimi: Okuldan okula değişkenlik gösteren , okul içi ve dışındaki tüm paydaşların sürece katılımlarını, fiziksel ve duygusal güvenliklerini , organizasyon yapılarının toplam kalitesini ve karakteri yansıtan bu mekanizmaların nasıl işlediğini ortaya koyan göstergeler bütünüdür.
Okul kültürü: Okul çalışanlarının sahip oldukları yetenekleri süregeldikleri alışkanlıklarını davranış biçimlerini , gelenek haline gelmiş anlayışlarını inançlarını, değerlerini okul ortamındaki olgu ve olaylara kattıkları anlamları ifade eder.
Okul kültürü ile okul iklimi aynı kavram değil.Okul iklimi, öğrencilerin, öğretmenlerin ve ebeveynlerin okul hakkında sahip oldukları bireysel deneyimleri ve duyguları ifade ederken, okul kültürü tipik olarak uzun vadeli fiziksel ve sosyal çevreye, aynı zamanda değerlere veya inançlara atıfta
bulunuyor.

Örgütsel İklim: Kişiler ve gruplar arası ilişkilerin bir ürünü anlamına gelen örgütsel iklim ; bir bakıma örgütlerin işleyiş biçimini belirler, örgütün içinde oluşur , varlığı üyelerin yaşamında hissedilir ve böylece örgüt kişiliğini oluşturur.
Örgütsel kültür: Temel grupsal değerleri ve mesajları kapsar ; grup üyeleriyle paylaşılmış örgütsel düşünce ve duygular vardır. Bu durum örgütün dışındakiler tarafından kolayca anlaşılmaz.
Örgütsel değişim: Örgüt elemanlarında alt sistemlerinde , bunlar arasındaki ilişki kalıplarında , bunlarla örgüt arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevre arasındaki etkileşimlerde meydana gelebilecek her türlü değişim olarak tanımlanmaktadır.
Örgütsel sessizlik: İş görenlerin işlerini ve bulundukları örgütü iyileştirmesiyle ilgili fikir bilgi ve düşüncelerini kasıtlı olarak esirgemesi şeklinde tanımlanmaktadır.
Örgütsel sinizm: Çalışanların bireysel bakış açıları ve inançlarıyla örgüte ait değerler arasında uyumsuzluklar olduğunda ortaya çıkar. Bu tarz durumlar ortaya çıktığında bireyler birtakım sinik davranışlarda bulunurlar.
Örgütsel vatandaşlık: iş tanımlarının ötesinde, belirlenmiş rol gereklerini ve beklentilerini aşan, işgörenlerin örgüte katkıda bulunmak için istekli olarak gösterdikleri rol fazlası davranışı ifade etmektedir.
Bu kavram, örgütün sosyal ve psikolojik ortamına katkıda bulunarak, örgütsel amaçların gerçekleştirilmesine yardımcı olan gönüllülük esasına dayalı bireysel davranışları anlatmaktadır.
DENETİMSEL MODELLER (2019-2020 VE 2021DE SORU GELDİ)
Öğretimsel denetim: Etkinliklerin belirlenmesi , bu etkinliklerin verimliliğinin saptanarak kontrol edilmesi, örgütsel amaçların gerçekleşip gerçekleşmediğinin ortaya konulmasıdır.
Kliniksel denetim: Öğretim hizmetlerinin sürdürüldüğü sırada, öğretmenin gelişimine dönük olarak , ideal olanla tasarlanan , tasarlananla uygulanan arasında ilişki kuran çağdaş , demokratik ve öğretmen merkezli danışma sürecidir. (2019 ekys)
Gelişimsel denetim: Öğretmenlerin gerçek gereksinimlerinin belirlenmesi ve onların gelişimine en uygun değerlendirmenin sağlanabilmesi açısından son derece önemli bir yaklaşımdır. Ancak bu yaklaşımın en zor tarafı öğretmenin gelişim düzeyinin sağlıklı bir şeklide ortaya konmasıdır.
Farklılaştırılmış denetim: Alacağı denetim ve değerlendirme hizmetlerinin türleri konusunda öğretmene seçenekler sunan bir denetim yaklaşımıdır. Bu model değerlendirme sürecinde öğretmenin statüsüne ve yeterliliğine göre değişir.
Sanatsal denetim: Katı , rutin kontrole dayalı denetim uygulamalarının aksine öğretmenlere anlayışlı , nezaket ve incelikle yaklaşımı önemseyen ve öğretmenlere sınıf uygulamalarında verilerin ayrıntılı analizini yapan ve değerlendiren , öğretmenleri farklı kılan özel yönlerin üzerine odaklanan uygulamalar olarak tanımlanmaktadır. (2021 ekys)
Bilimsel denetim: Otoriter bir denetim temsil etmektedir. Önceden belirlenen öğretimsel amaçlara ulaşıp
ulaşmadığını , denetçi ile çalışan arasında kesin çizgiler koyan katı bir anlayışa sahip denetim modelidir.
FELSEFİ AKIMLAR ( 2021 DE 1 SORU GELDİ) ÇIKMASI MUHTEMEL AKIMLARIN TERİM
ANLAMLARI VERİLDİ)
Ampirizm (Empirizm, Deneycilik) Nedir?

Ampirizm, bilgimizin kaynağında, yalnızca deneyin bulunduğunu söyleyen akımdır. Ampirizme göre insan aklında doğuştan gelen hiçbir bilgi yoktur.
Anti-klerikalizm Nedir?
Anti-klerikalizm, kamusal ve politik yaşam veya bir kişinin günlük hayatı üzerindeki, kurumsal dini güçlere ve etkilere karşıt olan tarihi bir harekettir. Bu hareket, sadece sekülerlikten daha aktif ve partizan bir tavır ister ve hatta bazen kilise mülküne zarar vermek veya çalmak gibi şiddetli tavırlar alabilir.
Determinizm (Belirlenimcilik) Nedir?
Determinizme göre insanlar ahlaki eylemlerde bulunurken özgür değildir. Çünkü insan ahlaki eylemlerinde bulunurken birtakım etkenlerin (psikolojik, toplumsal, ahlaksal, hukuksal vb) zorunlu sonucu olarak o eylemi gerçekleştirir. Bu durumda bir seçim söz konusu değildir. İnsan yapmış olduğu davranışlarda kendi özgür iradesini kullanamaz ve davranışlarının sorumluluğunu taşımaz.
Deizm (Yaradancılık) Nedir?
Deizm anlayışı iki temele dayanır; ilki Tanrı’nın varlığı akılla bilinebilir, ikincisi evren yaratıldıktan sonra, kendi yasalarına göre işler. Yani Tanrı evrene karışmaz, evrene aşkındır. Deizm, dine akılcı bir açıdanyaklaşır. Deizm’e göre Tanrı’nın varlığını kanıtlamak için mucizelere, vahiylere ihtiyaç yoktur, bunlara karşı çıkar.
Dogmatizm Nedir?
“Dogmatik” kelimesi gündelik dilde ondan anlaşılan “bir inancı körü körüne savunan, önyargılı” bir insanın zihinsel tavrı olarak düşünülmemelidir. Buradaki anlamı, insan zihninin varlık hakkında doğru ve kesinbilgi edinebileceğini öne süren felsefi anlayıştır.
Varoluşçuluk (Egzistansiyalizm) Nedir?
Varoluşçuluk 4 temel fikri savunur:

1- Varoluş her zaman tek ve bireyseldir. Bu görüş bilinç, tin, us ve düşünceye öncelik veren idealizm
biçimlerinin karşıtıdır.2- Varoluş, öncelikle varoluş sorununu içinde taşır ve dolayısıyla varlık’ın anlamının araştırılmasını da içerir.3- Varoluş insanın içinden bir tanesini seçebileceği bir olanaklar bütünüdür. Bu görüş her türlü gerekirciliğin karşıtıdır.4-İnsanın önündeki olanaklar bütünü öteki insanlarla ve nesnelerle ilişkilerinden oluştuğundan varoluş her zaman bir “dünyada var olma”dır. Bir başka deyişle insan her zaman seçimini sınırlayan ve koşullandıran somut tarihsel bir durum içindedir.
Entüisyonizm (Sezgicilik, Bergsonculuk) Nedir?
Fransız filozofu Henri Bergson, uzun yıllar felsefe profesörlüğü yapmış ve 1928 yılında Nobel ödülü almıştır. O, hem rasyonalizme hem de materyalizme karşı çıkar.Bergson’a göre gerçekten varolan, durağan madde değil süredir. Yani gerçeklik hayattır ve bunu yalnızca sezgi kavrayabilir ve bilebilir.
Fenomenoloji (Görüngübilim) Nedir?
Bilgi Felsefesine göre, fenomenler ve bilincin verileri incelenerek fenomenlerin içindeki öz bilinebilir. Asıl varlık fenomenlerin içinde gizli olan “öz”dür. Bu görüşe göre “öz” fenomenin içinde vardır ve bilinç onu sezgiyle kavrayabilir. Varlık Felsefesine göre; Fenomen, felsefede sınırlı algı olanaklarına sahip insan zihni tarafından oluşturulan varlık anlamına gelir. İnsana göründüğü şekliyle, insan tarafından oluşturulan varlıktır. Bir başka anlatımla düşünce yoluyla görülen nesnelerin özüdür.
Fatalizm (Kadercilik, Yazgıcılık) Nedir?
Her şeyin önceden doğaüstü bir güç tarafından belirlendiğini ve hiç kimsenin bu yazgıyı değiştiremeyeceğini savunur. Önceden belirlenmiş bu yazgıdan ötürü birey özgür değildir, dolayısıyla sorumluluktan söz edilemez.
Agapizm nedir ?
Skolastik felsefede Tanrı için duyulan sevgiyi anlatmada kullanılmıştır. Ahlak felsefesinde erdemin merkezinde "sevgi" olduğu düşüncesini yansıtan "agapizm" buradan gelmektedir. (2021 ekys de çıktı.)
Hedonizm (Hazcılık) Nedir?
Bu yaklaşımın kurucusu Aristippos, temsilcisi Epiküros’tur. Hoşa giden bir şeyin yarattığı, uyandırdığı duyguya haz adı verilir. Bu yaklaşıma göre ahlaki eylemlerin amacı hazdır.
İndeterminizm (Belirlenmezcilik) Nedir?
İndeterminizme göre insanlar ahlaki eylemlerde bulunurken özgürdür. Çünkü insan eylemlerini etkileyen, belirleyen veya kısıtlayan hiçbir etken yoktur. İnsan kendi özgür iradesini kullanarak özgürce eylemlerini yapar ve bu nedenle kişi davranışlarından sorumludur.
İdealizm (Düşüncecilik) Nedir?
Varlığın birinci ögesinin idea (düşünce) olduğunu savunan öğretiye idealizm denir. İdealizm var olan her şeyi düşünceye bağlayan, insan düşüncesinden bağımsız bir nesneler dünyasının var olmadığını savunan felsefi öğretidir. İdealizme göre madde gerçek değil hayaldir ve evrendeki her şey zihinseldir.
Kuşkuculuk (Septisizm) Nedir?
Genel geçer doğru bilginin insan için olanaksız olduğunu dile getiren akıma, kuşkuculuk (septisizm) adı verilir. Bu anlayışa göre; duyularımızın bize sağladığı bilgi karmaşıktır, atlatıcıdır, değişkendir. Oysa doğru bilginin mutlak, açık ve genel geçer bir bilgi olması gerekir.
Kritisizm (Eleştiricilik) Nedir?
Doğru bilgiye sadece akılla ulaşılabileceğini iddia eden rasyonalizm ve duyularla elde edileceğini söyleyen ampirizmi eleştirdiği için kritisizm adı verilmiştir.Doğru bilgiye ulaşabilmemiz için deney, gözlem ve aklın bir arada bulunması gerektiğini savunan bir öğretidir. Kurucusu Kant’tır.
Liberteryanizm (Özgürlükçülük) Nedir?
İnsan eylemleri birtakım kurallara göre ortaya çıkmaz. İnsan eylemlerini belirleyen kurallar olmadığından insan özgürdür. Bundan dolayı insan davranışlarından sorumludur. Bu anlayışı savunanlar, devletin olabildiğince küçülmesi ve insanlara ahlaki kısıtlama yapılmaması gerektiğini savunarak özgürlükleri azamileştirmek istemişlerdir.
Monoteizm (Tek Tanrıcılık) Nedir?
Yalnızca tek bir Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür. İnsanın, doğada ve toplumda, ilk veya değişmez sebebi araştırmasına yol açan tarihsel şartların etkisiyle her şeye gücü yeten bir tek tanrı düşüncesine varmasıdır.
Nihilizm (Hiççilik) Nedir?
Felsefede nihilizm, hiçbir şeyin var olmadığını, hiçbir şeyin bilinemeyeceğini savunan görüştür. Nihilizm öğretisi, bilgi felsefesinde her tür bilginin bir aldanma olduğunu, bilginin olmadığını; ahlak felsefesinde insan eylemlerini belirleyen değerlerin olmadığını; varlık felsefesinde hiçbir şeyin var olmadığını savunur.
Otodeterminizm (Oto Determinizm, Ahlaki Özerklik) Nedir? Determinizm ve indeterminizmi uzlaştıran, ahlaki eylemi, iradeyi kişilik ürünü olarak kabul eden görüş.
Kant’ta ifadesini bulan bu görüşe göre, insan kendi iradesi ile ahlak yasalarını özgürce belirler. Bu nedenle ahlak yasaları insanın dışında konulan ve uyulması istenen yasalar değildir.
Pozitivizm (Olguculuk) Nedir?
Pozitivizm modern bilimi temel alan bilim dışı her türlü spekülasyonu reddeden bir felsefe akımıdır. Bu felsefi görüşe göre, dış dünyayı yalnızca duyu deneyi yoluyla bilebiliriz. İnsan için önemli olan olguları ve bunlar arasında var olan değişmez ilişkileri araştırmak ve ortaya koymaktır.
Pragmatizm (Faydacılık) Nedir?

Doğruluğu ve gerçekliği tek yanlı olarak, yalnızca eylemlerin sonuçları ile değerlendiren ve onlara yalnızca sağladığı “fayda” açısından bakan akıma felsefede, pragmatizm adı verilir.Gerçeklik, doğruluk ve insan eylemlerinin sonuçları, sağladığı başarı ve yararlarla değerlendirilir.
Politeizm (Çok Tanrıcılık) Nedir?
Birden çok Tanrı’nın var olduğunu savunan görüştür.
Panteizm (Tüm Tanrıcılık, Kamu Tanrıcılık) Nedir?
Tanrı ile evreni bir, aynı ve özdeş kılan anlayıştır. Bu anlayışa göre, Tanrı’nın evrenden ayrı ve bağımsız bir varlığı yoktur. Aksine Tanrı doğada, nesnelerde ve her şeyde vardır. Her şey Tanrı’dır.
Panenteizm (Diyalektik Teizm) Nedir?
Her şey Tanrı’dadır ve Tanrı ile evren bir değildir. Bu anlayışa “Çift kutuplu Tanrı anlayışı” denir. Tanrı’yı soyut, mutlak ve değişmez gibi yönleriyle evrenin üstünde (aşkın); somut, göreli ve değişen yönleriyle de evrenin içinde (içkin) görür.
Platonculuk Nedir?
Evren en başında Tanrı’nın bulunduğu düzenli bir basamaklar sistemidir. İnsan ruhu da Tanrıdan türemiştir ve ölümden sonra yine Tanrıya dönecektir. Evrenin bütün bağlantıları insan ruhunda bulunur. Bu yüzdeninsanda tüm evreni bilme gücü vardır.
Realizm (Gerçekçilik) Nedir?
Realizm, insan zihninden bağımsız bir gerçekliğin var olduğunu savunan felsefi öğretidir. Realist görüş “Varlık var mıdır?” sorusun
Rasyonalizm (Akılcılık) Nedir?
Rasyonalizm (akılcılık, usçuluk) kavramını günlük dildeki anlamı ile felsefedeki anlamı farklıdır. Günlük dilde rasyonalizm; akıl ve mantık süzgecinden geçmemiş görüşleri kabul etmemek, önyargılardan ve duygusal saplantılardan arınmış olmak anlamına gelir.
Senkretizm (Bağdaştırmacılık) Nedir?
Özellikle teolojide ve din mitolojisinde başta birbirinden farklı olan geleneklerin birleştirilmesi ve kıyaslanmasına yönelik olan, böylece farklı inançlarda temelde yatan bir birliği öne sürerek farklı inançlara karşı daha kapsayıcı bir duruşu savunan hareket ve denemeler için de bu terim kullanılabilir.
Utilitarizm (Faydacı Ahlak) Nedir?
Temsilcileri J. Bentham ve J.S. Mill’dir. İnsan eylemlerinin amacı mutluluktur. Çünkü insan doğası gereği acıdan kaçarak hazza ulaşmayı ister ve bu haz onu mutlu kılar.
Feminizm Nedir?
Feminist hareket çerçevesinde kadın sorununu sadece kadın-erkek eşitsizliği açısından ele almak tek boyutlu bir çözümleme olacaktır. Zira kadın sorunu ekonomik, politik, ideolojik psikolojik yönlerin iç içe geçtiği karmaşık bir olgudur.
Entüisyonizm (Sezgicilik, Bergsonculuk) Nedir?
Fransız filozofu Henri Bergson, uzun yıllar felsefe profesörlüğü yapmış ve 1928 yılında Nobel ödülü almıştır. O, hem rasyonalizme hem de materyalizme karşı çıkar.Bergson’a göre gerçekten varolan, durağan madde değil süredir. Yani gerçeklik hayattır ve bunu yalnızca sezgi kavrayabilir ve bilebilir.
Liberalizm Nedir?
Gerek ekonomi felsefesinde, gerekse siyaset felsefesinde devlet, toplum ve birey arasındaki tüm ilişkilerde bireyin hak ve özgürlüklerini öne çıkaran; her bireyin vicdan, inanç ve düşünce özgürlüğünün tanınması gerektiğini savunan ekonomik ve siyasal öğretiye liberalizm denir.
Materyalizm (Maddecilik) Nedir?
Materyalizm veya maddecilik, varlığın yapısı hakkında belli bir tavrı yansıtan bir görüştür. Materyalist filozoflara göre var olan her şey, bize başka türlü görünse bile ya madde, ya da maddi bir şeydir. Yani bu demektir ki madde olarak görünmeyen şeyler de maddeye indirgenebilir. Varlığın temeli, maddedir ve her şey maddi bir şeye indirgenebilmektedir.
Nietzschecilik Nedir?
XIX. yüzyılın önemli bir Alman filozofu olan Nietzsche’nin görüşleri, sosyal psikolojide ele alınan pek çok konuyla yakından ilgilidir. Ona göre gerçek (reel), ne rasyoneldir, ne de oluşum halindedir. Gerçek, bireyler tarafından öznel olarak algılanan ve yaşanan bir olgular zinciridir.
Romantizm Nedir?
19. yüzyılda Alman düşünürler felsefeyi bir doğa felsefesi ve sanat felsefesi olarak tanımlamışlardır.
Romantizm; akılcı eleştiriden çok, canlı hatta bilinçdışı yaratma adı verilen öncelikle dikkat çeken felsefi bir uyarlanışı dile getirir.
Kinizm Nedir?
Anthisthenes mutluluğa ancak erdemle ulaşılacağını ve bu erdemin de dünyevi hazları yadsımakla mümkün olabileceğini (mülkiyet, aile, din v.b. değer ve yargıları reddederek) savunmuştur.
Modernizm Nedir?
Kültürel bağlamda modernizm, 19. yüzyılda geleneksel anlamdaki edebi, sanatsal, sosyal organizasyon ve gündelik yaşamın geçerliliğini yitirdiği fikriyle ortaya çıkmıştır.
Sosyalizm Nedir?
Sosyalizm veya eski adıyla iştirâkiyye (katılımcılık) ya da diğer bir anlamıyla toplumculuk, iktidar ve üretim araçlarının halk tarafından kontrol edildiği bir toplum fikrine dayanan düşünce sistemidir.
Sekülerizm Nedir?
Sekülerizm; toplumda ahiretten ve diğer dinî, ruhanî meselelerden ziyade dünya hayatına odaklanılması yönündeki hareket.
Sürrealizm Nedir?
Gerçeküstücülük, bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Gerçeküstücülük akımı, gerçek dışı anlamında değil aksine gerçeğin insandaki iz düşümü şeklinde bir yaklaşımdır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol