Bursluluk Sınavı Konuları 2022

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!


4 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı konularıdır

2022 İOKBS 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

2022 İokbs Hangi Dersten Kaç Soru Var?

 • TÜRKÇE 25 SORU
 • MATEMATİK 25 SORU
 • FEN BİLİMLERİ 25 SORU
 • SOSYAL BİLGİLER 25 SORU(5 TANE DİN KÜLTÜRÜ)

2022 İokbs Bursluluk Sınavı Konuları
 

2022 İOKBS Türkçe Konuları

 • Kelime ve Kelime Gruplarının Anlamları
 • Deyim ve Atasözleri
 • Eş Anlamlı Kelimeler
 • Zıt Anlamlı Kelimeler
 • Kökler ve Ekler
 • Yapım Ekleri
 • Metin Türleri
 • Okuduğunu Özetleme
 • Metnin Ana Fikri
 • Metindeki Hikaye Unsurları
 • Metinle İlgili Sorular Sorma
 • Metnin Konusu
 • Görsel Yorumlama
 • Metinde Önemli Olan Kısımların Vurgulanması
 • Okuduğu Metne Uygun Başlık Belirleme
 • Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş ve Bağlantı İfadeleri
 • Metinler Arasında Karşılaştırma Yapma
 • Bilgi kaynaklarını etkili şekilde kullanma
 • Bilgi kaynaklarının güvenilirliğini sorgulama
 • Okudukları ile ilgili çıkarımda bulunma(neden-sonuç, amaç-sonuç, koşul, duygu belirten ifadeler, nesnel ve öznel yargılar)
 • Metindeki Söz Sanatları
 • Metindeki Gerçek ve Mecaz Anlamlı Kelimeler
 • Grafik, Tablo ve Çizelge Yorumlama
 • Büyük Harf ve Noktama İşaretleri Uygun Yerlerde Kullanma
 • Formları Yönergelerine Uygun Doldurma

2022 İOKBS Matematik Konuları

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Kesiler
 • Kesirlerle işlemler
 • Ondalık Gösterim
 • Geometri ve Ölçme
 • Veri İşleme

2022 İOKBS Fen Bilimleri Konuları

 • Güneş, Dünya ve Ay
 • Canlılar Dünyası
 • Kuvvetin Ölçülmesi ve Sürtünme
 • Madde ve Hal değişimi
 • Isı ve Sıcaklık
 • Isı Maddeleri Etkiler
 • İnsan ve Çevre
 • Elektrik Devre Elemanları

2022 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

 • Birey ve Toplum
 • Kültür ve Miras
 • İnsanlar, Yerler ve Çevreler
 • Bilim, Teknoloji ve Toplum
 • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
 • Etkin Vatandaşlık
 • Küresel Bağlantılar

2022 İOKBS Din Kültürü Konuları

 • Allah İnancı
 • Ramazan ve Oruç
 • Adap ve Nezaket
 • Hz. Muhammed(s.a.v.) ve Aile Hayatı
 • Çevremizde Dinin İzleri

2022 İOKBS 6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

2022 İokbs 6. Sınıf Türkçe Konuları
T.6.1. Dinleme/İzleme
T.6.1.1. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen Olayların Gelişimi Ve Sonucu Hakkında Tahminde Bulunur.
T.6.1.2. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen, Bilmediği Kelimelerin Anlamını Tahmin Eder.
T.6.1.3. Dinlediklerini/İzlediklerini Özetler.
T.6.1.4. Dinledikleri/İzlediklerine Yönelik Sorulara Cevap Verir.
T.6.1.5. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Konusunu Belirler.
T.6.1.6. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Tespit Eder.
T.6.1.7. Dinlediklerine/İzlediklerine Yönelik Farklı Başlıklar Önerir.
T.6.1.8. Dinlediği/İzlediği Hikâye Edici Metinleri Canlandırır.
T.6.1.9. Konuşmacının Sözlü Olmayan Mesajlarını Kavrar.
T.6.1.10. Dinlediklerinin/İzlediklerinin İçeriğini Değerlendirir.
A) Öğrencilere Reklam Filmleri Dinletilerek/İzletilerek Bunlardaki Mesajların Ve Örtülü Anlamların Tespit Edilmesine Yönelik Çalışmalar Yaptırılır.
B) Öğrencilerin İçeriklerdeki Tutarlılığı Sorgulamaları Sağlanır.
T.6.1.11. Dinledikleriyle/İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Bildirir.
T.6.1.12. Dinleme Stratejilerini Uygular.
Katılımlı, Katılımsız, Grup Hâlinde Ve Not Alarak Dinleme Gibi Yöntem Ve Teknikleri Uygulamaları Sağlanır.
T.6.2. Konuşma
T.6.2.1. Hazırlıklı Konuşma Yapar.
Öğrencilerin Verilen Bir Konu Hakkında Görsellerle Destekleyerek Kısa Sunum Hazırlamaları Ve Prova Yapmaları Sağlanır.
T.6.2.2. Hazırlıksız Konuşma Yapar.
T.6.2.3.Konuşma Stratejilerini Uygular.
Serbest, Güdümlü, Yaratıcı, Hafızada Tutma Tekniği Ve Kelime Kavram Havuzundan Seçerek Konuşma Gibi Yöntem Ve Tekniklerin Kullanılması Sağlanır.
T.6.2.4. Konuşmalarında Beden Dilini Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.6.2.5. Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanır.
T.6.2.6. Konuşmalarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
Ama, Fakat, Ancak, Lakin, Bununla Birlikte Ve Buna Rağmen İfadelerini Kullanmaları Sağlanır.
T.6.2.7. Konuşmalarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş
Kelimelerin Türkçelerini Kullanır.
T.6.3. Okuma
Akıcı Okuma
T.6.3.1. Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Sesli Ve Sessiz Okur.
T.6.3.2. Metni Türün Özelliklerine Uygun Biçimde Okur.
Öğrencilerin Seviyelerine Uygun, Edebî Değeri Olan Şiirleri Ve Kısa Yazıları Türünün Özelliğine Göre Okumaları Ve Ezberlemeleri Sağlanır.
T.6.3.3. Farklı Yazı Karakterleri İle Yazılmış Yazıları Okur.
T.6.3.4. Okuma Stratejilerini Kullanır.
Sesli, Sessiz, Tahmin Ederek, Not Alarak, Soru Sorarak, Okuma Tiyatrosu Ve Hızlı Okuma Gibi Yöntem Ve Teknikleri Kullanmaları Sağlanır.
Söz Varlığı
T.6.3.5. Bağlamdan Yararlanarak Bilmediği Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Tahmin Eder.
A) Öğrencilerin Tahmin Ettikleri Kelime Ve Kelime Gruplarını Öğrenmek İçin Sözlük,
Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Vb. Araçları Kullanmaları Sağlanır.
B) Öğrencinin Öğrendiği Kelime Ve Kelime Gruplarından Sözlük Oluşturması Teşvik Edilir.
T.6.3.6. Deyim Ve Atasözlerinin Metne Katkısını Belirler.
T.6.3.7. Çekim Eklerinin İşlevlerini Ayırt Eder.
İsim Çekim Ekleri (Çoğul Eki, Hâl Ekleri, İyelik Ekleri Ve Soru Eki) Üzerinde Durulur.
T.6.3.8. İsim Ve Sıfatların Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklar.
T.6.3.9. İsim Ve Sıfat Tamlamalarının Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklar.
T.6.3.10. Edat, Bağlaç Ve Ünlemlerin Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklar.
T.6.3.11. Basit, Türemiş Ve Birleşik Kelimeleri Ayırt Eder.
T.6.3.12. Zamirlerin Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklar.
T.6.3.13. Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş Ve Bağlantı İfadelerinin Anlama Olan Katkısını Değerlendirir.
Ama, Fakat, Ancak, Lakin, Bununla Birlikte Ve Buna Rağmen İfadeleri Üzerinde Durulur.
Anlama
T.6.3.14. Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Eder.
Konuşturma (İntak) Ve Karşıtlık (Tezat) Söz Sanatları Verilir.
T.6.3.15. Görselden Ve Başlıktan Hareketle Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Eder.
T.6.3.16. Okuduklarını Özetler.
T.6.3.17. Metinle İlgili Soruları Cevaplar.
Metin İçi Ve Metin Dışı Anlam İlişkileri Kurulur.
T.6.3.18. Metinle İlgili Sorular Sorar.
T.6.3.19. Metnin Konusunu Belirler.
T.6.3.20. Metnin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Belirler.
T.6.3.21. Metnin İçeriğine Uygun Başlık Belirler.
T.6.3.22. Metindeki Hikâye Unsurlarını Belirler.
Olay Örgüsü, Mekân, Zaman, Şahıs Ve Varlık Kadrosu, Anlatıcı Üzerinde Durulur.
T.6.3.23. Metinde Ele Alınan Sorunlara Farklı Çözümler Üretir.
T.6.3.24. Metnin İçeriğini Yorumlar.
A) Yazarın Olaylara Bakış Açısının Tespit Edilmesi Sağlanır.
B) Metindeki Öznel Ve Nesnel Yaklaşımların Tespit Edilmesi Sağlanır.
C) Metindeki Örnek Ve Ayrıntılara Atıf Yapılması Sağlanır.
T.6.3.25. Metinler Arasında Karşılaştırma Yapar.
Metinlerin Tema, Konu, Olay Örgüsü Ve Karakterler Açısından Karşılaştırılması Sağlanır.
T.6.3.26. Metin Türlerini Ayırt Eder.
A) Anı, Mektup, Tiyatro, Gezi Yazısı Türleri Öğretilmelidir.
B) Metin Türlerine İlişkin Ayrıntılı Bilgi Verilmemelidir.
T.6.3.27. Şiirin Şekil Özelliklerini Açıklar.
Şiirde Kafiye, Redif Gibi Ahenk Unsurları Üzerinde Durulur, Bunların Türlerine Değinilmez.
T.6.3.28. Metindeki Gerçek Ve Kurgusal Unsurları Ayırt Eder.
T.6.3.29. Okudukları İle İlgili Çıkarımlarda Bulunur.
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul, Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Duygu Belirten İfadeler, Abartma Üzerinde Durulur.
T.6.3.30. Görsellerle İlgili Soruları Cevaplar.
A) Öğrencilerin Haber Fotoğrafları Ve Karikatürleri Yorumlayarak Görüşlerini Bildirmeleri Sağlanır.
B) Haberi/Bilgiyi Görsel Yorumcuların Nasıl İlettiklerinin Sorgulanması Sağlanır.
T.6.3.31. Metinde Önemli Noktaların Vurgulanış Biçimlerini Kavrar.
Altını Çizmenin, Koyu Veya İtalik Yazmanın, Renklendirmenin, Farklı Punto Veya Font Kullanmanın İşlevi Vurgulanır.
T.6.3.32. Medya Metinlerini Değerlendirir.
İnternet, Sinema Ve Televizyonun Verdiği İletileri Değerlendirmeleri Sağlanır.
T.6.3.33. Bilgi Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.6.3.34. Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgular.
A) İnternet/Yazılı (Dergi, Kitap, Broşür, Gazete Vb.) Kaynakların Güvenilirliklerinin Sorgulanması Sağlanır.
B) Bilimsel Çalışmalarda Ağırlıklı Olarak “Edu” Ve “Gov” Uzantılı Sitelerin Kullanıldığı Vurgulanır.
T.6.3.35. Grafik, Tablo Ve Çizelgeyle Sunulan Bilgileri Yorumlar.
T.6.4. Yazma
T.6.4.1. Şiir Yazar.
T.6.4.2. Bilgilendirici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Konu Ve Ana Fikri Belirlemeleri, Buna Göre Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümlerinde Yazacaklarının Taslağını Oluşturmaları Ve İlk Paragrafta Amaçlarını İfade Etmeleri Sağlanır.
B) Öğrenciler Yazılarında Günlük Hayattan Örnekler Vermeleri İçin Teşvik Edilir.
T.6.4.3. Hikâye Edici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Zaman, Mekân, Şahıs Ve Olay Unsurlarını Belirlemeleri, Hikâyenin Serim, Düğüm Ve Çözüm Bölümlerinde Anlatacaklarının Taslağını Oluşturmaları Sağlanır.
B) Öğrenciler Yazım Kılavuzundan Yararlanmaları Ve Yeni Öğrendiği Kelimeleri Kullanmaları İçin Teşvik Edilir.
T.6.4.4. Yazma Stratejilerini Uygular.
Güdümlü, Serbest, Kontrollü, Tahminde Bulunma, Metin Tamamlama, Bir Metni Kendi Kelimeleri İle Yeniden Oluşturma, Boşluk Doldurma, Grup Olarak Yazma Gibi Yöntem Ve Tekniklerin Kullanılması Sağlanır.
T.6.4.5. Yazdıklarını Desteklemek İçin Gerektiğinde Grafik Ve Tablo Kullanır.
T.6.4.6. Bir İşi İşlem Basamaklarına Göre Yazar.
T.6.4.7. Yazılarını Zenginleştirmek İçin Atasözleri, Deyimler Ve Özdeyişler Kullanır.
T.6.4.8. Yazdıklarının İçeriğine Uygun Başlık Belirler.
T.6.4.9. Yazılarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
Ama, Fakat, Ancak, Lakin, Bununla Birlikte Ve Buna Rağmen İfadelerinin Kullanılması Sağlanır.
T.6.4.10. Yazdıklarını Düzenler.
A) Anlam Bütünlüğünü Bozan İfadelerin Belirlenmesi Ve Düzeltilmesi Sağlanır, Kavramsal Olarak Anlatım Bozukluğu Konusuna Değinilmez.
B) Metinde Yer Alan Yazım Ve Noktalama Kuralları İle Sınırlı Tutulur.
T.6.4.11. Yazdıklarını Paylaşır.
Öğrenciler Yazdıklarını Sınıf Ve Okul Panosu İle Sosyal Medyada Paylaşmaya Teşvik Edilir.
T.6.4.12. Yazdıklarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Kelimelerin
Türkçelerini Kullanır.
T.6.4.13. Formları Yönergelerine Uygun Doldurur.
T.6.4.14. Kısa Metinler Yazar.
Duyuru, İlan Ve Reklam Metinleri Yazdırılır.
Not: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda Yer Alan Yazım Kurallarından Ve Noktalama İşaretlerinden Sorumludur.
 

2022 İokbs 6. Sınıf Matematik Konuları
6.1. Sayılar Ve İşlemler
6.1.1. Doğal Sayılarla İşlemler
6.1.2. Çarpanlar Ve Katlar
6.1.3. Kümeler
6.1.4. Tam Sayılar
6.1.5. Kesirlerle İşlemler
6.1.6. Ondalık Gösterim
6.1.7. Oran
6.2. Cebir
6.2.1. Cebirsel İfadeler
6.4. Veri İşleme
6.4.1. Veri Toplama Ve Değerlendirme
6.4.2. Veri Analizi
6.3. Geometri Ve Ölçme
6.3.1. Açılar
6.3.2. Alan Ölçme
6.3.3. Çember
6.3.4. Geometrik Cisimler
6.3.5. Sıvı Ölçme
 

2022 İokbs 6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları
1.    Ünite- Güneş Sistemi Ve Tutulmalar
2.    Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler
3.    Ünite- Kuvvet Ve Hareket
4.    Ünite- Madde Ve Isı
5.    Ünite- Ses Ve Özellikleri Ünitesinin;
6.    Ünite- Vücudumuzdaki Sistemler Ve Sağlığı
7.    Ünite- Elektrik Devreleri
 

2022 İokbs 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
1.    Birey Ve Toplum
2.    Kültür Ve Miras
3.    İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
4.    Bilim, Teknoloji Ve Toplum
5.    Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
6.    Etkin Vatandaşlık
7.    Küresel Bağlantılar
 

2022 İokbs 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları
6.1. Peygamber Ve İlahi Kitap İnancı
6.2. Namaz
6.3. Zararlı Alışkanlıklar
6.4. Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Hayatı;
6.5. Temel Değerlerimiz

2022 İOKBS 7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları​​​​​​​


2022 İokbs 7. Sınıf Türkçe Konuları
T.7.1. Dinleme/İzleme
T.7.1.1. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen Olayların Gelişimi Ve Sonucu Hakkında Tahminde Bulunur.
T.7.1.2. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen, Bilmediği Kelimelerin Anlamını Tahmin Eder.
Öğrencilerin Kelime Anlamlarına Yönelik Tahminleri İle Sözlük Anlamlarını Karşılaştırmaları Sağlanır.
T.7.1.3. Dinlediklerini/İzlediklerini Özetler.
T.7.1.4. Dinledikleri/İzlediklerine Yönelik Soruları Cevaplar.
T.7.1.5. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Konusunu Belirler.
T.7.1.6. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Belirler.
T.7.1.7. Dinlediklerine/İzlediklerine Yönelik Farklı Başlıklar Önerir.
T.7.1.8. Dinlediği/İzlediği Hikâye Edici Metinleri Canlandırır.
T.7.1.9. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Başvurulan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Tespit Eder.
Düşünceyi Geliştirme Yollarından Tanımlama, Karşılaştırma Ve Benzetmenin Belirlenmesi Sağlanır.
T.7.1.10. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Tutarlılığı Sorgular.
T.7.1.11. Dinledikleriyle/İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Bildirir.
T.7.1.12. Dinlediklerinin/İzlediklerinin İçeriğini Değerlendirir.
A) Medya Metinlerindeki Örtülü Anlamı Belirlemesi Sağlanır.
B) Medya Metinlerinin Hedef Kitlesi Ve Amacının Sorgulanması Sağlanır.
T.7.1.13. Dinleme Stratejilerini Uygular.
Empati Kurarak,Katılımlı, Katılımsız, Not Alarak Dinleme Gibi Yöntem Ve Teknikleri Uygulamaları Sağlanır.
T.7.1.14. Konuşmacının Sözlü Olmayan Mesajlarını Kavrar.
T.7.2. Konuşma
T.7.2.1. Hazırlıklı Konuşma Yapar.
Öğrencilerin Düşüncelerini Mantıksal Bir Bütünlük İçinde Sunmaları, Görsel, İşitsel Vb. Destekleyici Materyaller Kullanarak Sunu Hazırlamaları Sağlanır.
T.7.2.2. Hazırlıksız Konuşma Yapar.
T.7.2.3. Konuşma Stratejilerini Uygular.
Katılımlı, Yaratıcı, Güdümlü, Empati Kurma, Tartışma Ve Eleştirel Konuşma Gibi Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanılması Sağlanır.
T.7.2.4. Konuşmalarında Beden Dilini Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.7.2.5. Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanır.
T.7.2.6. Konuşmalarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
Oysaki, Başka Bir Deyişle, Özellikle, İlk Olarak Ve Son Olarak İfadelerini Kullanmaları Sağlanır.
T.7.2.7. Konuşmalarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Kelimelerin Türkçelerini Kullanır.
T.7.3. Okuma
Akıcı Okuma
T.7.3.1. Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Sesli Ve Sessiz Okur.
T.7.3.2. Metni Türün Özelliklerine Uygun Biçimde Okur.
Öğrencilerin Seviyelerine Uygun, Edebî Değeri Olan Şiirleri Ve Kısa Yazıları Türünün Özelliğine Göre Okumaları Ve Ezberlemeleri Sağlanır.
T.7.3.3. Farklı Yazı Karakterleri İle Yazılmış Yazıları Okur.
T.7.3.4. Okuma Stratejilerini Kullanır.
Göz Atarak, Özetleyerek, Not Alarak, İşaretleyerek Ve Tartışarak Okuma Gibi Yöntem Ve Teknikleri Kullanmaları Sağlanır.
Söz Varlığı
T.7.3.5. Bağlamdan Hareketle Bilmediği Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Tahmin Eder.
A) Öğrencilerin Tahmin Ettikleri Kelime Ve Kelime Gruplarını Öğrenmek İçin Sözlük, Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Vb. Araçları Kullanmaları Sağlanır.
B) Öğrencinin Öğrendiği Kelime Ve Kelime Gruplarından Sözlük Oluşturması Teşvik Edilir.
T.7.3.6. Deyim Ve Atasözlerinin Metne Katkısını Belirler.
T.7.3.7. Metni Oluşturan Unsurlar Arasındaki Geçiş Ve Bağlantı İfadelerinin Anlama Olan Katkısını Değerlendirir.
Oysaki, Başka Bir Deyişle, Özellikle, İlk Olarak Ve Son Olarak İfadeleri Üzerinde Durulur.
T.7.3.8. Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Eder.
Kişileştirme (Teşhis), Konuşturma (İntak), Karşıtlık (Tezat) Ve Abartma (Mübalağa) Söz Sanatları Verilir.
T.7.3.9. Çekim Eklerinin İşlevlerini Ayırt Eder.
A) Fiil Çekim Ekleri (Kip Ve Kişi Ekleri) Üzerinde Durulur.
B) Fiillerde Anlam Kayması Konusu Üzerinde Durulur.
T.7.3.10. Basit, Türemiş Ve Birleşik Fiilleri Ayırt Eder.
T.7.3.11. Zarfların Metnin Anlamına Olan Katkısını Açıklar.
T.7.3.12. Fiillerin Anlam Özelliklerini Fark Eder.
İş (Kılış), Oluş Ve Durum Fiillerinin Anlam Özellikleri Üzerinde Durulur.
Anlama
T.7.3.14. Görsellerden Ve Başlıktan Hareketle Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Eder.
T.7.3.15. Okuduklarını Özetler.
T.7.3.16. Metnin Konusunu Belirler.
T.7.3.17. Metnin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Belirler.
T.7.3.18. Metindeki Yardımcı Fikirleri Belirler.
T.7.3.19. Metinle İlgili Soruları Cevaplar.
Metin İçi Ve Metin Dışı Anlam İlişkileri Kurulur.
T.7.3.20. Metinle İlgili Sorular Sorar.
T.7.3.21. Metindeki Hikâye Unsurlarını Belirler.
Olay Örgüsü, Mekân, Zaman, Şahıs Ve Varlık Kadrosu, Anlatıcı Üzerinde Durulur.
T.7.3.22. Metnin İçeriğini Yorumlar.
A) Yazarın Olaylara Bakış Açısının Tespit Edilmesi Sağlanır.
B) Metindeki Öznel Ve Nesnel Yaklaşımların Tespit Edilmesi Sağlanır.
C) Metindeki Örnek Ve Ayrıntılara Atıf Yapılması Sağlanır.
T.7.3.23. Metnin İçeriğine Uygun Başlık/Başlıklar Belirler.
T.7.3.24. Metinde Ele Alınan Sorunlara Farklı Çözümler Üretir.
T.7.3.25. Metinler Arasında Karşılaştırma Yapar.
Bakış Açısı Ve Mesajlar Karşılaştırılır.
T.7.3.26. Metindeki Gerçek Ve Kurgusal Unsurları Ayırt Eder.
T.7.3.27. Metinde Önemli Noktaların Vurgulanış Biçimlerini Kavrar.
Altını Çizmenin, Koyu Veya İtalik Yazmanın, Renklendirmenin, Farklı Punto Veya Font Kullanmanın İşlevi Vurgulanır.
T.7.3.28. Okudukları İle İlgili Çıkarımlarda Bulunur.
Metinlerdeki Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul, Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Duygu Belirten İfadeler Ve Abartma Üzerinde Durulur.
T.7.3.29. Metin Türlerini Ayırt Eder.
A) Söyleşi, Biyografi, Otobiyografi, Günlük Türleri Üzerinde Durulur.
B) Metin Türlerine İlişkin Ayrıntılı Bilgi Verilmemelidir.
T.7.3.30. Görsellerle İlgili Soruları Cevaplar.
A) Duvar Yazısı Ve Karikatürlerin İncelenmesi Ve Bunlarla İlgili Görüş Bildirilmesi Sağlanır.
B) Haberi/Bilgiyi Görsel Yorumcuların Nasıl İlettikleri Üzerinde Durulur.
T.7.3.31. Medya Metinlerini Değerlendirir.
İnternet, Sinema Ve Televizyonun Verdiği İletileri Değerlendirmeleri Sağlanır.
T.7.3.32. Bilgi Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.7.3.33. Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgular.
A) İnternet/Yazılı (Dergi, Kitap, Broşür, Gazete Vb.) Kaynakların Güvenilirliklerinin Sorgulanması Sağlanır.
B) Bilimsel Çalışmalarda Ağırlıklı Olarak “Edu” Ve “Gov” Uzantılı Sitelerin Kullanıldığı Vurgulanır.
T.7.3.34. Grafik, Tablo Ve Çizelgeyle Sunulan Bilgileri Yorumlar.
T.7.3.35. Metinlerin Yazılı Hâli İle Medya Sunumlarını Karşılaştırır.
A) Hikâye, Masal, Fıkra Gibi Metinlerin; Çizgi Film, Animasyon Gibi Medya Sunumları İle Karşılaştırması Sağlanır.
B) Kahramanlar, Mekân, Zaman Ve Olay Yönlerinden Karşılaştırılması Sağlanır.
T.7.3.36. Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirler.
T.7.3.37. Metinde Kullanılan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Belirler.
T.7.3.38. Metindeki İş Ve İşlem Basamaklarını Kavrar.
Talimatnamelerin Okunması Sağlanır.
T.7.4. Yazma
T.7.4.1. Şiir Yazar.
T.7.4.2. Bilgilendirici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Giriş, Gelişme Ve Sonuç Bölümlerinde Yazacaklarını Belirleyerek Bir Metin Taslağı Oluşturmaları, Düşünceyi Geliştirme Yollarını Kullanmaları, Yazılı Ve Çoklu Medya Kaynaklarından Görüşlerini Destekleyecek Kanıtlar Sunmaları Sağlanır.
B) Öğrenciler Günlük Hayattan Örnekler Vermeye Teşvik Edilir.
T.7.4.3. Hikâye Edici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Zaman, Mekân, Şahıs Ve Olay Unsurlarını Belirleyerek Hikâyenin Serim, Düğüm Ve Çözüm Bölümlerinin Taslağını Oluşturmaları Sağlanır.
B) Öğrencilerin Yazım Kılavuzundan Yararlanmaları Ve Yeni Öğrendiği Kelimeleri Kullanmaları Teşvik Edilir.
T.7.4.4. Yazma Stratejilerini Uygular.
Not Alma, Özet Çıkarma, Serbest, Kontrollü, Kelime Ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma, Bir Metinden Hareketle Yazma Ve Duyulardan Hareketle Yazma Gibi Yöntem Ve Tekniklerin Kullanılması Sağlanır.
T.7.4.5. Anlatımı Desteklemek İçin Grafik Ve Tablo Kullanır.
T.7.4.6. Bir İşi İşlem Basamaklarına Göre Yazar.
T.7.4.7. Yazılarını Zenginleştirmek İçin Atasözleri, Deyimler Ve Özdeyişler Kullanır.
T.7.4.8. Yazılarında Anlatım Biçimlerini Kullanır.
T.7.4.9. Yazdıklarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Kelimelerin Türkçelerini Kullanır.
T.7.4.10. Formları Yönergelerine Uygun Doldurur.
T.7.4.11. Kısa Metinler Yazar.
Haber Metni Ve/Veya Anı Yazmaya Teşvik Edilir.
T.7.4.12. Yazdıklarının İçeriğine Uygun Başlık Belirler.
T.7.4.13. Ek Fiili İşlevlerine Uygun Olarak Kullanır.
T.7.4.14. Araştırmalarının Sonuçlarını Yazılı Olarak Sunar.
A) Öğrencilerin Taslak Hazırlamaları, Taslaklarında Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümlerine Yer Vermeleri Sağlanır.
B) Kaynak Gösterme Hakkında Bilgi Verilir.
T.7.4.15. Yazılarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
Oysaki, Başka Bir Deyişle, Özellikle, İlk Olarak Ve Son Olarak İfadelerini Kullanmaları Sağlanır.
T.7.4.16. Yazdıklarını Düzenler.
A) Anlama Dayalı Anlatım Bozuklukları Bakımından Yazdıklarını Gözden Geçirmesi Ve Düzeltmesi Sağlanır.
B) Metinde Yer Alan Yazım Ve Noktalama Kuralları İle Sınırlı Tutulur.
T.7.4.17. Yazdıklarını Paylaşır.
Öğrenciler Yazdıklarını Sınıf Ve Okul Panosu İle Sosyal Medya Ortamlarında Paylaşmaya, Şiir Ve Kompozisyon Yarışmalarına Katılmaya Teşvik Edilir.
T.7.3.13. Anlatım Bozukluklarını Tespit Eder.
Anlam Yönünden Anlatım Bozuklukları Üzerinde Durulur.
Not: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda Yer Alan Yazım Kurallarından Ve Noktalama İşaretlerinden Sorumludur.
2021 İokbs 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
1.    Birey Ve Toplum
2.    Kültür Ve Miras
3.    İnsanlar, Yerler Ve Çevreler
4.    Bilim, Teknoloji Ve Toplum
5.    Üretim, Dağıtım Ve Tüketim
6.    Etkin Vatandaşlık
7.    Küresel Bağlantılar

2022 İokbs 7. Sınıf Matematik Konuları
7.1. Sayılar Ve İşlemler
7.1.1. Tam Sayılarla İşlemler
7.1.2. Rasyonel Sayılar
7.1.3. Rasyonel Sayılarla İşlemler
7.1.4. Oran Ve Orantı
7.1.5. Yüzdeler
7.2. Cebir
7.2.1. Cebirsel İfadeler
7.2.2. Eşitlik Ve Denklem
7.3. Geometri Ve Ölçme
7.3.1. Doğrular Ve Açılar
7.3.2. Çokgenler
7.3.3. Çember Ve Daire
7.3.4. Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri
7.4. Veri İşleme
7.4.1. Veri Analizi


2022 İokbs 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları
1.    Ünite Güneş Sistemi Ve Ötesi
2.    Ünite Hücre Ve Bölünmeler
3.    Ünite Kuvvet Ve Enerji
4.    Ünite Saf Madde Ve Karışımlar
5.    Ünite Işığın Madde İle Etkileşimi
6.    Ünite Elektrik Devreleri


2022 İokbs 7. Sınıf Din Kültürü Konuları
7.1 Melek Ve Ahiret İnancı
7.2. Hac Ve Kurban
7.3. Ahlaki Davranışlar
7.4. Allah’ın Kulu Ve Elçisi Hz. Muhammed
7.5. İslam Düşüncesinde Yorumlar

2022 İOKBS 8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları

2022 İokbs 8. Sınıf Matematik Konuları
8.1. Sayılar Ve İşlemler
8.1.1. Çarpanlar Ve Katlar
8.1.2. Üslü İfadeler
8.1.3. Kareköklü İfadeler
8.2. Cebir
8.2.1. Cebirsel İfadeler Ve Özdeşlikler
8.2.2. Doğrusal Denklemler
8.2.3. Eşitsizlikler
8.3. Geometri Ve Ölçme
8.3.1. Üçgenler
8.3.2. Dönüşüm Geometrisi
8.3.3. Eşlik Ve Benzerlik
8.3.4. Geometrik Cisimler
8.4. Veri İşleme
8.4.1. Veri Analizi
8.5. Olasılık
8.5.1. Basit Olayların Olma Olasılığı

2022 İokbs 8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları
Ünite Mevsimler Ve İklim
Ünite Dna Ve Genetik Kod
Ünite Basınç
Ünite Madde Ve Endüstri
Ünite Basit Makineler
Ünite Enerji Dönüşümleri Ve Çevre Bilimi
Ünite Elektrik Yükleri Ve Elektrik Enerjisi
2022 İokbs 8. Sınıf Türkçe Konuları
T.8.1. Dinleme/İzleme
T.8.1.1. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen Olayların Gelişimi Ve Sonucu Hakkında Tahminde Bulunur.
T.8.1.2. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Geçen Bilmediği Kelimelerin Anlamını Tahmin Eder.
Öğrencilerin Kelime Anlamlarına Yönelik Tahminleri İle Sözlük Anlamlarını
Karşılaştırmaları Sağlanır.
T.8.1.3. Dinlediklerini/İzlediklerini Özetler.
T.8.1.4. Dinledikleri/İzlediklerine Yönelik Sorulara Cevap Verir.
T.8.1.5. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Konusunu Tespit Eder.
T.8.1.6. Dinlediklerinin/İzlediklerinin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Tespit Eder.
T.8.1.7. Dinlediklerine/İzlediklerine Yönelik Farklı Başlıklar Önerir.
T.8.1.8. Dinlediği/İzlediği Hikâye Edici Metinleri Canlandırır.
T.8.1.9. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Tutarlılığı Sorgular.
T.8.1.10. Dinledikleriyle/İzledikleriyle İlgili Görüşlerini Bildirir.
T.8.1.11. Dinledikleri/İzledikleri Medya Metinlerini Değerlendirir.
Medya Metinlerinin Amacını Ve Kaynağını Sorgulamaları Sağlanır.
T.8.1.12. Dinlediklerinde/İzlediklerinde Başvurulan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Tespit Eder.
Düşünceyi Geliştirme Yollarından Örneklendirme, Tanık Gösterme Ve Sayısal Verilerden Yararlanma Belirlenir.
T.8.1.13. Konuşmacının Sözlü Olmayan Mesajlarını Kavrar.
T.8.1.14. Dinleme Stratejilerini Uygular.
Seçici, Yaratıcı, Eleştirel, Empati Kurarak, Not Alarak Dinleme Gibi Yöntem Ve Teknikleri Uygulamaları Sağlanır.
T.8.2. Konuşma
T.8.2.1. Hazırlıklı Konuşma Yapar.
A) Öğrencilerin Düşüncelerini Mantıksal Bir Bütünlük İçinde Sunmaları, Görsel, İşitsel Vb. Destekleyici Materyaller Kullanmaları, Sunu Hazırlamaları Sağlanır.
B)Öğrenciler Araştırma Sonuçlarını Sempozyum, Panel, Forum Vb. Ortamlarda Sunmaya Teşvik Edilir.
T.8.2.2. Hazırlıksız Konuşma Yapar.
T.8.2.3. Konuşma Stratejilerini Uygular.
Yaratıcı, Güdümlü, Empati Kurma, Tartışma, İkna Etme Ve Eleştirel Konuşma Gibi Yöntem Ve Tekniklerinin Kullanılması Sağlanır.
T.8.2.4. Konuşmalarında Beden Dilini Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.8.2.5. Kelimeleri Anlamlarına Uygun Kullanır.
T.8.2.6. Konuşmalarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş Kelimelerin Türkçelerini Kullanır.
T.8.2.7. Konuşmalarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
T.8.3. Okuma
Akıcı Okuma
T.8.3.1. Noktalama İşaretlerine Dikkat Ederek Sesli Ve Sessiz Okur.
T.8.3.2. Metni Türün Özelliklerine Uygun Biçimde Okur.
Öğrencilerin Seviyelerine Uygun, Edebî Değeri Olan Şiirleri Ve Kısa Yazıları Türünün Özelliğine Göre Okumaları Ve Ezberlemeleri Sağlanır.
T.8.3.3. Farklı Yazı Karakterleri İle Yazılmış Yazıları Okur.
T.8.3.4. Okuma Stratejilerini Kullanır.
Göz Atarak, Özetleyerek, Not Alarak, Tartışarak Ve Eleştirerek Okuma Gibi Yöntem Ve Teknikleri Kullanmaları Sağlanır.
Söz Varlığı
T.8.3.5. Bağlamdan Yararlanarak Bilmediği Kelime Ve Kelime Gruplarının Anlamını Tahmin Eder.
A) Öğrencilerin Tahmin Ettikleri Kelime Ve Kelime Gruplarını Öğrenmek İçin Sözlük, Atasözleri Ve Deyimler Sözlüğü Vb. Araçları Kullanmaları Sağlanır.
B) Öğrencinin Öğrendiği Kelime Ve Kelime Gruplarından Sözlük Oluşturması Teşvik Edilir.
T.8.3.6. Deyim, Atasözü Ve Özdeyişlerin Metne Katkısını Belirler.
T.8.3.7. Metindeki Söz Sanatlarını Tespit Eder.
Benzetme (Teşbih), Kişileştirme (Teşhis), Konuşturma (İntak) Ve Karşıtlık (Tezat), Abartma (Mübalağa) Söz Sanatlarının Belirlenmesi Sağlanır.
T.8.3.8. Metindeki Anlatım Bozukluklarını Belirler.
Dil Bilgisi Yönünden Anlatım Bozuklukları Üzerinde Durulur
T.8.3.9. Fiilimsilerin Cümledeki İşlevlerini Kavrar.
Fiilimsilerin Türleri Fark Ettirilir. Ekler Ezberletilmez.
T.8.3.10. Geçiş Ve Bağlantı İfadelerinin Metnin Anlamına Olan Katkısını Değerlendirir.
Oysaki, Başka Bir Deyişle, Özellikle, Kısaca, Böylece, İlk Olarak Ve Son Olarak İfadeleri Üzerinde Durulur.
T.8.3.11. Metindeki Anlatım Biçimlerini Belirler.
Anlama
T.8.3.12. Görsel Ve Başlıktan Hareketle Okuyacağı Metnin Konusunu Tahmin Eder.
T.8.3.13. Okuduklarını Özetler.
T.8.3.14. Metinle İlgili Soruları Cevaplar.
Metin İçi Ve Metin Dışı Anlam İlişkisi Kurulur.
T.8.3.15. Metinle İlgili Sorular Sorar.
T.8.3.16. Metnin Konusunu Belirler.
T.8.3.17. Metnin Ana Fikrini/Ana Duygusunu Belirler.
T.8.3.18. Metindeki Yardımcı Fikirleri Belirler.
T.8.3.19. Metnin İçeriğine Uygun Başlık/Başlıklar Belirler.
T.8.3.20.Okuduğu Metinlerdeki Hikâye Unsurlarını Belirler.
Olay Örgüsü, Mekân, Zaman, Şahıs Ve Varlık Kadrosu, Anlatıcı Üzerinde Durulur.
T.8.3.21. Metnin İçeriğini Yorumlar.
A) Yazarın Olaylara Bakış Açısının Tespit Edilmesi Sağlanır.
B) Metindeki Öznel Ve Nesnel Yaklaşımların Tespit Edilmesi Sağlanır.
C) Metindeki Örnek Ve Ayrıntılara Atıf Yapılması Sağlanır.
T.8.3.22. Metinde Ele Alınan Sorunlara Farklı Çözümler Üretir.
T.8.3.23. Metinler Arasında Karşılaştırma Yapar.
Aynı Metnin Çeviri, Farklı Baskı Vb. Özellikleri İtibarıyla Karşılaştırılması Sağlanır.
T.8.3.24. Metindeki Gerçek Ve Kurgusal Unsurları Ayırt Eder.
T.8.3.25. Okudukları İle İlgili Çıkarımlarda Bulunur.
Neden-Sonuç, Amaç-Sonuç, Koşul, Karşılaştırma, Benzetme, Örneklendirme, Abartma, Nesnel, Öznel Ve Duygu Belirten İfadeler Üzerinde Durulur.
T.8.3.26. Metin Türlerini Ayırt Eder.
A) Fıkra (Köşe Yazısı), Makale, Deneme, Roman, Destan Türleri Üzerinde Durulur.
B) Metin Türlerine İlişkin Ayrıntılı Bilgi Verilmemelidir.
T.8.3.27. Görsellerle İlgili Soruları Cevaplar.
A) Çizgi Roman Ve Karikatürleri Yorumlayarak Görüşlerini Bildirmeleri Sağlanır.
B) Haberi/Bilgiyi Görsel Yorumcuların Nasıl İlettikleri Üzerinde Durulur.
T.8.3.28. Metinde Önemli Noktaların Vurgulanış Biçimlerini Kavrar.
Altını Çizmenin, Koyu Veya İtalik Yazmanın, Renklendirmenin, Farklı Punto Veya Font Kullanmanın İşlevi Vurgulanır.
T.8.3.29. Medya Metinlerini Analiz Eder.
Medya Metinlerinin Amaçlarının (Kültür Aktarma, Olay Yorumlama, Bilgilendirme, Eğlendirme, İkna Etme) Belirlenmesi Sağlanır.
T.8.3.30. Bilgi Kaynaklarını Etkili Bir Şekilde Kullanır.
T.8.3.31. Bilgi Kaynaklarının Güvenilirliğini Sorgular.
A) Blog Ve Şahsi İnternet Sayfalarındaki Bilgilerin Güvenilirliği Konusunda Çalışmalar
Yapılır.
B) Bilimsel Çalışmalarda Ağırlıklı Olarak “Edu” Ve “Gov” Uzantılı Sitelerin Kullanıldığı Vurgulanır.
T.8.3.32. Grafik, Tablo Ve Çizelgeyle Sunulan Bilgileri Yorumlar.
T.8.3.33. Edebî Eserin Yazılı Metni İle Medya Sunumunu Karşılaştırır.
Kahramanlar, Mekân, Zaman Ve Olay Yönünden Karşılaştırılması Sağlanır.
T.8.3.34. Okuduklarında Kullanılan Düşünceyi Geliştirme Yollarını Belirler.
T.8.3.35. Metindeki İş Ve İşlem Basamaklarını Kavrar.
Kullanım Kılavuzları İnceletilir.
T.8.4. Yazma
T.8.4.1. Şiir Yazar.
T.8.4.2. Bilgilendirici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Belirledikleri Bir Konu Ve Ana Fikir Etrafında Giriş, Gelişme Ve Sonuç Bölümlerinden Oluşan Bir Metin Taslağı Oluşturmaları, Gelişme Bölümünde Düşünceyi
Geliştirme Yollarını Kullanarak Görüşlerini İfade Etmeleri, Görüşlerini Destekleyecek Kanıtlar Sunmaları, Sonuç Bölümünde İse Görüşlerini Sonuca Bağlamaları Sağlanır.
B) Öğrenciler Günlük Hayattan Örnekler Vermeye Teşvik Edilir.
T.8.4.3. Hikâye Edici Metin Yazar.
A) Öğrencilerin Anlatımın Türü Ve Konusuna Göre Gerçekçi Veya Hayalî Ögeleri Tasarlamaları, Uyumlu Bir Zaman Ve Mekân Kurgusu Yapmaları, Serim, Düğüm Ve Çözüm Bölümlerine Yer Vermeleri Sağlanır.
B) Öğrenciler Yazım Kılavuzundan Yararlanmaya, Günlük Hayattan Örnekler Vermeye Yönlendirilir.
T.8.4.4. Yazma Stratejilerini Uygular.
Not Alma, Özet Çıkarma, Eleştirel, Yaratıcı, Serbest, Kelime Ve Kavram Havuzundan Seçerek Yazma, Bir Metinden Ve Duyulardan Hareketle Yazma Gibi Yöntem Ve Tekniklerin
Kullanılması Sağlanır.
T.8.4.5. Anlatımı Desteklemek İçin Grafik Ve Tablo Kullanır.
T.8.4.6. Bir İşi İşlem Basamaklarına Göre Yazar.
T.8.4.7. Yazılarını Zenginleştirmek İçin Atasözleri, Deyimler Ve Özdeyişler Kullanır.
T.8.4.8. Yazılarında Mizahi Ögeler Kullanır.
T.8.4.9. Yazılarında Anlatım Biçimlerini Kullanır.
T.8.4.10. Yazdıklarında Yabancı Dillerden Alınmış, Dilimize Henüz Yerleşmemiş
Kelimelerin Türkçelerini Kullanır.
T.8.4.11. Formları Yönergelerine Uygun Doldurur.
T.8.4.12. Kısa Metinler Yazar.
Haber Metni, Günlük Ve Anı Yazmaya Teşvik Edilir.
T.8.4.13. Yazdıklarının İçeriğine Uygun Başlık Belirler.
T.8.4.14. Araştırmalarının Sonuçlarını Yazılı Olarak Sunar.
A) Öğrencilerin Taslak Hazırlamaları, Taslaklarında Giriş, Gelişme, Sonuç Bölümlerine Yer Vermeleri Sağlanır.
B) Kaynak Gösterme Hakkında Bilgi Verilir.
T.8.4.15. Yazılarında Uygun Geçiş Ve Bağlantı İfadelerini Kullanır.
Oysaki, Başka Bir Deyişle, Özellikle, İlk Olarak Ve Son Olarak İfadelerinin Kullanılması Sağlanır.
T.8.4.16. Yazdıklarını Düzenler.
A) Dil Bilgisine Dayalı Anlatım Bozuklukları Bakımından Yazdıklarını Gözden Geçirmesi Ve Düzeltmesi Sağlanır.
B) Metinde Yer Alan Yazım Ve Noktalama Kuralları İle Sınırlı Tutulur.
T.8.4.17. Yazdıklarını Paylaşır.
Öğrenciler Yazdıklarını Sınıf Ve Okul Panosu İle Sosyal Medya Ortamlarında
Paylaşmaya, Şiir Ve Kompozisyon Yarışmalarına Katılmaya Teşvik Edilir.
T.8.4.18. Cümlenin Ögelerini Ayırt Eder.
T.8.4.19. Cümle Türlerini Tanır.
Kavramsal Tanımlamalara Girilmez.
T.8.4.20. Fiillerin Çatı Özelliklerinin Anlama Olan Katkısını Kavrar.
Kavram Tanımlarına Girilmeden Anlamsal Farklılıklara Değinilir.

Not: Öğrenciler Türk Dil Kurumunda Yer Alan Yazım Kurallarından Ve Noktalama İşaretlerinden Sorumludur.

2022 İokbs 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları
Ünite: Bir Kahraman Doğuyor
Ünite: Millî Uyanış: Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar.
Ünite: Millî Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!
Ünite: Atatürkçülük Ve Çağdaşlaşan Türkiye
Ünite: Demokratikleşme Çabaları
Ünite: Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
Ünite: Atatürk’ün Ölümü Ve Sonrası
2022 İokbs 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları
8.1. Kader İnancı
8.2. Zekât Ve Sadaka
8.3. Din Ve Hayat
8.4. Hz. Muhammedin Örnekliği
8.5. Kur’an-I Kerim Ve Özellikleri

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
2022 BURSLULUK SINAVI KONULARI2022Bursluluk Sınavı KonularıBursluluk Sınavı Konuları 20222022 İOKBS Bursluluk Sınavı2022 İOKBS Bursluluk Sınavı KonularıİOKBS Bursluluk Sınavı 2022İOKBS Bursluluk Sınavı Konuları5678Hazırlık910 Ve 11 Sınıflar Için 2022 İOKBS Bursluluk Sınavı Konuları2022 Yılı İOKBS Bursluluk Sınavı KonularıMEB Bursluluk Sınavı2022 İOKBS2022 İOKBS Bursluluk Sınavı Konuları Nedir5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 20225. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 20226. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 20227. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 20228. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 2022 MEB2022 MEB 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları2022 İOKBS HANGİ DERSTEN KAÇ SORU VAR?2022 İOKBS’de Kaç Soru Çıkacak?2022 İOKBS’de Din Kültürü Çıkacak Mı?Bursluluk Puanı Hesaplama2022 İOKBS Din Kültürü Konularıİlköğretim Ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı5. Sınıf öğrencileri Için 2022 İOKBS 5. Sınıf Bursluluk Sınavı KonularıBursluluk Sınavında Hangi Konulardan Soru çıkacak5. Sınıflar Için Ders Ders Bursluluk Sınavı Konuları2022 Kunları2022 İOKBS Türkçe Konuları2022 İOKBS Matematik Konuları2022 İOKBS Fen Bilimleri Konuları2022 İOKBS 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları2022 İokbs 6. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları2022 İokbs 6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları2022 İokbs 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları2022 İokbs 6. Sınıf Matematik Konuları2022 İokbs 6. Sınıf Türkçe Konuları2022 İokbs 7. Sınıf Din Kültürü Konuları2021 İokbs 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları2022 İokbs 7. Sınıf Türkçe Konuları2022 İokbs 7. Sınıf Fen Bilimleri Konuları2022 İokbs 7. Sınıf Matematik Konuları2022 İOKBS 8. SINIF BURSLULUK SINAVI KONULARI2022 İOKBS 7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları2022 İOKBS 6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları2022 İOKBS 5. Sınıf Bursluluk Sınavı KonularıİOKBS 8. Sınıf Bursluluk Sınavı KonularıİOKBS 7. Sınıf Bursluluk Sınavı KonularıİOKBS 6. Sınıf Bursluluk Sınavı KonularıİOKBS 5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları8. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları İOKBS7. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları İOKBS6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları İOKBS5. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları İOKBS2022 İOKBS 8. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları2022 İOKBS 8. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları2022 İOKBS 8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları2022 İOKBS 8. Sınıf Matematik Konuları

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol