AYT Ölçme Değerlendirme Merkezi Çalışma Soruları

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

2021-2022 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI
Yükseköğretim Kurumları Sınavına Yönelik Alan Yeterlilik Testi (AYT) Çalışma Soruları
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-SOSYAL BİLİMLER-1 TESTİ
1. Kültürel imgeler de insanlar gibi. Ancak ömürlerini tamamladıklarında, imkânlarını tükettiklerinde, çevrelerine - - - - ışık zayıflarken tam olarak anlaşılabiliyor.

İmkânları kadar vaatleri de tükenirken kendilerine
- - - - umut dağıldığında yerlerini başkalarına bıraktıklarında anlaşılabiliyor.
Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden
hangisi sırasıyla getirilmelidir?
A) yaydıkları - bağlanan
B) saçtıkları - yüklenen
C) dağıttıkları - bağışlanan
D) ulaştırdıkları - verilen
E) ilettikleri - vadedilen
2. Bu kitap, seksenli yılların başlarından iki binli yılların sonlarına uzanan bir zaman kesiti içinde kotarılmış, yaklaşık otuz yıllık dergi/gazete yazılarımızdan bir seçki içeriyor.
Bu cümledeki altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır?
A) Beyaz perdeye aktarılan bu romanın yazılış sürecinde hepimizin katkısı vardı.
B) İlmek ilmek dokuduğumuz yün halımızı kök boyasıyla renklendirdik.
C) Rıhtıma yanaşmakta olan vapurları ağaçların arasından süzüyordu.
D) Pazılın parçalarını birleştirirken zihninden belli belirsiz sorular geçiyordu.
E) Derleme çalışmalarını tamamlamak üzere sabah
gün ağarırken yola çıktık.
3. Bakımlı bir şiir Ahmet Hamdi Tanpınar’ın şiiri. Aydınlıktan alıyor mayasını. Doğa içinde ufak ufak geriniyor. Aslında onun şiirimizdeki eylemi kendi şiirlerini aşmaktadır. Şiirimize an içinde değil de süreç içinde bakmaya çalışalım, bakın bu gerçeği nasıl göreceğiz? Şiirimize an içinde bakarsak Ahmet Hamdi, pek de öyle bir varlık göstermez. Ama süreç içinde baktığımızda onun lif lif, damar damar türlü şairlere yayılmış olduğunu göreceğiz. Bu bakımdan bütün yapıcı şairlerin özelliklerini taşır. Bir yerde Yahya Kemal’den aldığı espriyi Oktay Rifat’a ulaştırmayı başarmıştır. Şiirimizdeki rolü daha çok, bu noktadadır.
Bu parçada Ahmet Hamdi Tanpınar ile ilgili asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eserlerinde biçimsel yönün ağır bastığı
B) Dilinin yalın ve anlatımının açık olduğu
C) Eski şiirle yeni şiir arasında bir köprü oluşturduğu
D) Kendinden önceki ve sonraki şairlerden etkilendiği
E) Yaşadığı dönemde değerinin anlaşılmadığı
4. Çok hasta olduğum zaman, ateşim kırka yaklaştığı zaman ellerim büyür. Dev gibi olur. Çoğunca çocukluğumda olurdu. −Ellerim büyüyor, derdim. Büyükanam, yahut anam ellerimi soğumuş elleri içine alırlardı. “Yok bir şey, yavrum yok bir şey! Bak benim elimde ellerin.” derlerdi. Sakinlerdim bir iki dakika. Yine büyürdü ellerim. Ellerim büyürdü ellerim. Ellerim ne kadar büyürdü aman yarabbi? Sokağa çıktığım zaman soğuktan ellerim küçülüverdi. Caddelerde idim. Binlere karşı birdim. On binlere karşı birdim. Bu parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Zaman unsuru net bir şekilde belirtilmiştir.
B) Yer unsuru detaylı betimlenmiştir.
C) Merkezinde bir olay yer almaktadır.
D) Karakterin düşündükleri, hissettikleri ön plandadır.
E) Hâkim anlatıcının bakış açısı kullanılmıştır.
5. Türkler tarih boyunca farklı inanışları benimsemişlerdir. Göktürk Kitabeleri’nde ve eski Türk destanlarında bir Kök Tanrı’dan bahsedilirken Mani ve Buda dinleriyle ilgili metinlerde daha farklı bir inanç sisteminin övgüsü yapılmaktadır. Bu parçadan,
I. Edebî eserlerde farklı dinlerin etkisi görülmüştür.
II. Türk boyları kendi yazı dillerini oluşturmuştur.
III. Uygur alfabesi ile daha çok, dinsel metinler yazılmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
6. Her nere gidersen eyle talanı
Öyle yap ki ağlatasın güleni
Bir saatte söyle yüz bin yalanı
El bir doğru söz söylerse inanma
Bu dörtlük, içerik açısından aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek verilebilir?

A) Epik B) Satirik C) Lirik
D) Didaktik E) Pastoral
7. Kırmızı gül nispet eder yanağa
Altın sırma düşmüş sandım topuğa
Gümüş yüzükleri takmış parmağa
Altun burma beyaz kola uydurmuş
Bu dizeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Düz kafiye şemasıyla yazılmıştır.
B) Kişileştirmeye yer verilmiştir.
C) Doğa teması işlenmiştir.
D) Nazım türü güzellemedir.
E) 11’li hece ölçüsüyle yazılmıştır.
8. Aşağıdaki dizelerin hangisinde, ayraç içinde verilen edebî sanat yoktur?
A) Söğüdün yaprağı narindir narin
İçerim yanıyor dışarım serin (Tezat)
B) Garip bülbül gül dalına konuyor
Hangi dala konsa dallar kuruyor (Hüsnütalil)
C) Güzel keklik gibi kafeste olsa
Altun vezne ile cevahir tartsa (Teşbih)
D) Başım ayık değil kederden yastan
 Âh ettikçe duman çıkıyor festen (Tariz)
E) Bunda yorgan döşek yastık var mıdır
Bu geniş dünyada yerin dar mıdır (Tenasüp)
9. Divan edebiyatında, şiir ağırlıklı olmakla birlikte nesre de yer verilir. Nesir, dili ve üslubu açısından üç ayrı bölüme ayrılır: Sade nesir, orta nesir, süslü nesir. Halkı
bilgilendirmek için yalın bir dille yazılan tefsir ve hadis kitapları, din, ahlak ve tasavvuf konularında yazılanlarla menakıpnâme gibi eserler sade nesri; günlük konuşma dilinden ayrılmış, zaman zaman süslü nesrin niteliklerini taşıyan gezi yazıları, tarih kitapları, coğrafya kitapları, tezkireler orta nesri; hüner ve marifet göstermek amacıyla yazılmış, Arapça, Farsça sözcük ve tamlamalarla yüklü, “seci”lerin kullanıldığı, söz ve anlam sanatlarıyla dolu, bağlaçlarla uzayıp giden cümlelerle örülmüş, güç anlaşılır münşeatlar, siyerler vb. süslü nesri ifade eder.

Bu parçadaki nesir türleri, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla örneklenmiştir?
A) Kâbusnâme - Miratü’l-Memalik - Tazarrûnâme
B) Kelile ve Dimne - Heşt Behişt - Vesiletü’n-Necat
C) Habnâme - Seyahatnâme - Nihalistan
D) Naima Tarihi - Hayrabad - Şikâyetnâme
E) Koçi Bey Risalesi - Keşfü’z-Zünun - Kâbusnâme
10. Aşağıdakilerden hangisi halk hikâyelerinin özelliklerinden değildir?
A) Aşk, sevgi ve kahramanlık gibi konular işlenir.
B) Manzum olarak yazılır.
C) Yazıldığı dönemin zihniyetini yansıtır.
D) Olay çevresinde gelişen metinlerdendir.
E) Genellikle saz eşliğinde söylenir.
11. Türlüg çeçek yarıldı
Barçın yadım kerildi
Uçmak yeri körüldi
Tumlug yana kelgüsüz
Günümüz Türkçesiyle
Türlü çiçek yarıldı
İpek döşek serildi
Cennet yeri görüldü
Soğuklar geri gelmez
Bu dörtlük, Türk edebiyatı ürünlerinden hangisine
örnektir?

A) Sav B) Sagu C) Koşma
D) Destan E) Koşuk
12. Türk topluluklarının dili, edebiyatı, yaşayışı ve âdetleri üzerine yirmi yıla yakın malzeme topladıktan sonra
Bağdat’a gelen Kâşgarlı, 1072’de yazmaya başladığı eserini 1074 yılında tamamlamıştır. Bütün Türk illerini ve dillerini kapsayan, bin yıl öncesinin Türk toplulukları hakkında önemli bilgiler içeren kaynak bir eserdir.
Yazar; Türk yazı dillerinin, lehçelerinin ve ağızlarının dil özelliklerini belirleyen dokuz bin civarındaki söz varlığını derleyerek eserde bir araya getirmiştir.
Bu parçada sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muhâkemetü’l-Lugateyn
B) Atabetü’l-Hakayık
C) Kutadgu Bilig
D) Divan-ü Lügâti’t-Türk
E) Divan-ı Hikmet
13. Şiirlerinde neşe, coşkunluk ve rintlik vardır. Yaradılışındaki zevk ve eğlenceye düşkünlük şiirine de yansımıştır. Medreseden yetiştiği, kadılık ve kazaskerlik
yaptığı hâlde dinî şiir söylememiştir. Şiirinde Kanuni
Dönemi’nin ihtişamlı, zengin hayatını bulmak mümkündür. Şiir diline temiz, akıcı İstanbul Türkçesini getirmesi en önemli başarısıdır. Birçok şiirinde halk diline yaklaşan, halk deyimleriyle süslenmiş bir dili vardır. u parçada tanıtılan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nedim B) Fuzûlî C) Bâkî D) Nef’î E) Nâ’ilî
14. Yazar Yüzyıl Üslup/Tarz
I 18. yüzyıl Mahallîleşme
Nâbî II Hikemî
Nâ’ilî 17. yüzyıl III
Bu tabloda numaralanmış yerlere aşağıdakilerden
hangileri getirilmelidir?
 I II III
A) Şeyh Galip 17. yüzyıl Sebk-i Hindi
B) Nedim 17. yüzyıl Sebk-i Hindi
C) Neşâtî 18. yüzyıl Türki-i Basit
D) Bâkî 18. yüzyıl Türki-i Basit
E) Fuzûlî 18. yüzyıl Türki-i Basit
15. Pınar başından bulanır
İner ovayı dolanır
Sende çok mallar talanır
Dağlar duman oldu çayır çemen oldu
Ben yâri görmedim hâlim yaman oldu
Hiç ovaya inmedin mi
Aşk oduna yanmadın mı
Gam gussadan donmadın mı
Dağlar duman oldu çayır çemen oldu
Ben yârî görmedim hâlim yaman oldu
Aşağıdakilerden hangisi bu şiirin bir türkü olduğunun en güçlü kanıtıdır?
A) Yarım kafiyeye yer verilmesi
B) Coşku ve heyecanı dile getirmesi
C) Sade bir dile sahip olması
D) Hece ölçüsünün kullanılmış olması
E) Bent ve kavuştak bölümlerinden oluşması
16. Ahmet Mithat Efendi, hikâye ile ilgili yazdığı önemli bir yazısında hikâye kuruluşunun nasıl olması gerektiğini anlatır. Olay, şahıs, sonuç, entrika gibi hikâyede var
olması gereken kavramlar hakkında bilgi verir. Bu bilgileri - - - - adlı ilk hikâye örneği kabul edilen eserinden örnekler vererek somutlaştırır.
Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Letaif-i Rivayat
B) Küçük Şeyler
C) Kıssadan Hisse
D) Müsameretnâme
E) Gönül-Mihnet-Keşân
17. I. Yaşlı bir amca fırına girdi, “Ekmekler taze mi?” dedi. Fırıncı çırağı çocuk: “Taze amca, yarım saat oldu ocaktan çıkalı.” “Yiyince anlayacağız artık, ver bakalım iki tane.” “Bizde bayat ekmek olmaz amca, mis bunlar!”
II. Adam, ağır adımlarla yola koyuldu. Kafası bulanıktı. “Bugün çok mu asabiyim acaba? Dışarı
çıktığımdan beridir huzursuzum, içimde bir karamsarlık var ama ne olduğunu bir türlü çözemedim.” diye düşünüp huzursuzluğunun nedenini anlamaya çalıştı.
Numaralanmış parçalarda başvurulan anlatım teknikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Anlatma - Diyalog
B) Diyalog - İç çözümleme
C) Anlatma - Bilinç akışı
D) Diyalog - İç monolog
E) Anlatma - Özetleme
18. Doğu-Batı sorunu, çağdaşı birçok yazar gibi onun yapıtlarının da temel konularındandır. Bu gerçekliği çocukluğundan başlayarak bizzat kendi hayatında yaşayan yazarın daha ilk eserlerinden itibaren bu konuya ilgi duyduğu görülür. Batılılaşma, ilk eserlerinde basit, hatta biçime ilişkin bir sorunken özellikle 1912’de yayımlanan Handan romanından sonra hemen hemen bütün eserlerinin hareket noktasını oluşturur.
Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden

hangisidir?
A) Reşat Nuri Güntekin
B) Halide Edip Adıvar
C) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
D) Ömer Seyfettin
E) Ziya Gökalp
19. İnsana yönelik özgün bakışıyla edebiyatımızın en önemli yazarlarından biri oldu. O daha çok, halkın içinden gelen sıradan insanı konu edinmiştir. Kendisi
de o sıradan insanların arasına karışmış ya da uzaktan onları gözlemlemiş, sonra onları öykülerine konu etmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi bu parçada tanıtılan yazarın işlediği konulardan biri olamaz?

A) Köprü altlarında yaşayan evsiz insanların yaşamı
B) Ekmeğini denizden zorlukla çıkaran balıkçılar
C) İstanbul’un kenar mahallelerinde yaşayan insanların geçim sıkıntısı
D) Batı’yı sadece giyim, kuşam, yeme-içme kültürü
olarak algılayan mirasyedi
E) Güneşli yaz gününde mahallede top oynayan çocuklar
20. Yazar “tek bir gerçeğin” olmadığı görüşünden hareket ederek öykülerinde “gerçeği” çeşitli biçimlerde yansıtmayı denedi. Ele aldığı kişilerin değişik toplum ve çevre baskıları karşısındaki durumlarını geniş ruhsal çözümlemelerle işlemeye çalıştı. Kaçkınlar, Bozgun, Av ve Bir Gemide adlı kitaplarında bireyin içinde yaşadığı değerler dizgesinden kopukluğundan kaynaklanan felsefi boyutlu bir bunalım izleğini sürdürdü.
Bu parçada söz edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ferit Edgü
B) Mustafa Kutlu
C) Sabahattin Ali
D) Aziz Nesin
E) Bilge Karasu
21. I. Çocuk, evren, Kurtuluş Savaşı, Vietnam, destanlar ve daha pek çok tema çeşitliliğe nasıl ulaştınız?
II. Türk şiirinin en çok eser veren şairlerinden birisiniz. Bunu nasıl başardınız?
III. Şiir, roman, tiyatro gibi türlerde eser verdiniz.
En çok hangi türde yazmayı seviyorsunuz?
IV. Niçin hiçbir kuşağın, hiçbir anlayışın içinde yer
almadınız?
V. Çok sayıda eseriniz var ama Kuvâyi Milliye
Destanı çok okundu, sevildi. Şiirimizin başyapıtlarından biri oldu. Bunun nedeni neydi sizce?
Numaralanmış konuşmalardan hangileri, Fazıl Hüsnü Dağlarca ile yapılan bir mülakata ait olamaz?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III
D) III ve V E) IV ve V
22. Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin sürekli kendisini yenileyen yüzüdür. Garip çizgisinde başladığı şiir serüvenine halk edebiyatı, divan şiiri ve Batı şiirinin özelliklerini ekleyerek sürekli değişimi, şiiri için bir çıkış yolu olarak seçmiştir. Bile/Yazdı, Evler ve Eski Toprak kitaplarındaki şiirlerinde bulunan eski ve yeniyle biçim ve izlek arasındaki uyum kendini iyice belli eder. Onun şiirlerinde, kelimeyi aşan fakat şiir cümlesi içinde kalan kendine özgü alışılmamış bağdaştırmalar vardır.
Bu parçada tanıtılan şair aşağıdakilerden hangisidir?

A) Behçet Necatigil
B) Cahit Sıtkı Tarancı
C) Ziya Osman Saba
D) Asaf Halet Çelebi
E) Necip Fazıl Kısakürek
23. Yapıyı temelinden değiştirmek lazımdır. Biz, senelerden beri zevkimize, seviyemize, irademize hükmetmiş; onları tayin etmiş, onlara şekil vermiş olan edebiyatların sıkıcı, bunaltıcı tesirinden kurtulabilmek için
o edebiyatların bize öğretmiş olduğu her şeyi atmak
mecburiyetindeyiz. O ruhu atmak, o seviyeyi kaybetmek, o zevki unutmak mecburiyetindeyiz. Sade ve güzel anlayışımız değil bütün anlayışlarımız değişmeli.
Yeni unsurlar, yeni malzemeler, yeni söyleyiş tarzları
bulmalıyız.
Bu parçada sözü edilen edebî topluluk aşağıdakilerden hangisidir?

A) Birinci Yeni
B) Yedi Meşaleciler
C) Garip akımı
D) Beş hececiler
E) Hisarcılar
24. Gürültüler arasından
Dan... Dan…
Gelir bir ses uzaktan
Makinenin gürültüsü
Pistonun gümbürtüsü
Piston... Ton... Ton... Ton…
Piston... Pis... ton...
Bu dizelerde aşağıdaki sanat akımlarından hangisinin etkisi görülmektedir?

A) Empresyonizm
B) Dadaizm
C) Romantizm
D) Fütürizm
E) Sürrealizm
25. Tarih biliminde yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda tarihî bilgiler değişebilmektedir. Bu durumun
son örneği Şanlıurfa ilimizin sınırları içinde devam
eden arkeolojik kazılarda görülmüştür. Bu araştırmalar, Tarih Öncesi Dönem ve yerleşik hayata geçişle
ilgili pek çok bilgiyi altüst etmiştir.
Bu parçada bahsedilen tarihî ören yeri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Göbeklitepe B) Çayönü C) Çatalhöyük
D) Kültepe D) Alacahöyük
26. • Museviliği kabul eden tek Türk devletidir.
• İlk Türk İslam devleti olan Karahanlıların
kurulmasında rol oynamıştır.
• Emeviler ile mücadele ederek İslamiyet’in Orta
Asya’da yayılmasını engellemiştir.
• 1071 Malazgirt Savaşı’nın kazanılmasında etkili
olmuştur.
Bu bilgilere göre eşleştirme yapıldığında aşağıdaki devletlerden hangisi dışarıda kalır?
A) Peçenekler
B) Kırgızlar
C) Hazarlar
D) Karluklar
E) Türgişler
27. Abbasi halifesi Kâim bi-Emrillah, Tuğrul Bey’e iki taç
giydirip kılıçlar kuşatarak onu Doğu’nun ve Batı’nın
hükümdarı anlamında “Melikü’l-meşrik ve’l-mağrib”
ilan etti. Hilatlar ve sancaklarla birlikte Rükneddîn (dinin direği) lakabını verdiği Tuğrul Bey’i resmî bir fermanla İslam âleminin liderliğine yükseltti.
Tuğrul Bey’in Abbasi halifesi tarafından İslam âleminin liderliğine yükseltilmesinin nedenleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilebilir?
A) Dandanakan Savaşı’nı kazanması
B) Büveyhoğulları Devleti’ne son vermesi
C) Horasan emiri unvanını alması
D) Abbasi halifesine mektup göndermesi
E) Adına hutbe okutması
28. İslam tarihinde Dört Halife Dönemi “Cumhuriyet Dönemi” olarak adlandırılır.
Bu adlandırmanın yapılmasında aşağıdaki durumlardan hangisi etkilidir?
A) Halkın önemli bir bölümünün İslamiyet’i kabul etmesi
B) Arap Yarımadası dışında fetihlerin gerçekleşmesi
C) Halifelerin seçimle işbaşına gelmesi
D) Mezhep ayrılıklarının görülmesi
E) Ticari faaliyetlerin azalması
29. • Macaristan’ın Osmanlı Devleti’nin hâkimiyeti altına girmesi
• Avusturya arşidükünün protokol bakımından
Osmanlı sadrazamına denk sayılması
• İran ile 1555 yılında Amasya Antlaşması’nın
imzalanması
Osmanlı Devleti’nde yaşanan bu gelişmeler, aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde gerçekleşmiştir?
A) I. Bayezid
B) I. Mehmed
C) II. Mehmed
D) I. Selim
E) I. Süleyman
30. Divan teşkilatının aşağıda verilen hangi özelliği,
Osmanlı Devleti bünyesinde bir danışma kurulu
niteliği taşıdığını kanıtlar?

A) İlmiye sınıfı üyelerini içermesi
B) Son sözü padişahın söylemesi
C) Topkapı Sarayı’nda toplanması
D) Kararların mühimme defterlerine yazılması
E) Yüksek mahkeme işlevi görmesi
31. Otuz Yıl Savaşlarına sonradan dahil olan ve dinî açıdan desteklemediği Protestanlara yardım ederek savaşın seyrini değiştiren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avusturya B) Belçika C) İngiltere
D) Fransa E) İspanya
32. Cumhuriyet Dönemi’ndeki;
I. metre ve kilogramın kabul edilmesi,
II. tarikatların kapatılması,
III. Miladi takvimin kabulü,
IV. yabancı okulların Millî Eğitim Bakanlığına bağlanması
inkılaplarından hangilerinin uluslararası ekonomik ilişkileri kolaylaştırdığı savunulabilir?
A) I ve III B) I ve IV C) II ve III
D) III ve IV E) I, II ve III
33. 17 Şubat 1923 tarihinde toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde konuşan Mustafa Kemal, Türk milletini layık
olduğu yüksek yaşam standartlarına ulaştırmak için
ekonomi alanında esaslı bir sistem oluşturarak bütün
milletin birlikte çalışmasını sağlamak gerektiğini söylemiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisinin İzmir İktisat
Kongresi’nde alınan kararlardan biri olduğu söylenemez?

A) Ham maddesi yurt içinde yetişen sanayi dalları
kurulmalıdır.
B) Yerli üretimin geliştirilmesine çalışılmalıdır.
C) Sanayinin teşviki ve millî bankaların kurulması
sağlanmalıdır.
D) Yabancı tekellerin alanları genişletilmelidir.
E) Küçük imalat ve işletmelerden büyük işletmelere
ve fabrikalara geçilmelidir.
34. I. Devlet düzeninin ve hukuk kurallarının akla ve
bilime dayanmasıdır.

II. Devletin halk yararına hareket eden bir yapı hâline getirilmesi esastır.
III. İktisadi kalkınmayı ve ekonomik politikaları devlet düzenler.
Temel esasları verilmiş olan Atatürk ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?
A) Milliyetçilik - Cumhuriyetçilik - Laiklik
B) Halkçılık - İnkılapçılık - Milliyetçilik
C) Laiklik - Devletçilik - Cumhuriyetçilik
D) Milliyetçilik - İnkılapçılık - Halkçılık
E) Laiklik - Halkçılık - Devletçilik
35. Karabük demir-çelik fabrikasının yer seçimindeki
ana etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Pazar alanlarına yakınlık
B) Enerji kaynağına yakınlık
C) İş gücü ihtiyacının karşılanması
D) Hammaddeye yakınlık
E) Ulaşım imkânlarının yeterliliği
36. Aşağıdakilerden hangisi madde döngülerine insan
müdahalesinin olduğunu gösteren örneklerden
biri değildir?
A) Tarım alanlarında aşırı gübre kullanımı
B) Fabrikalardaki fosil yakıt kullanımının artması
C) Ormanların tarım alanı hâline getirilmesi
D) Ulaşım araçları kulanımının artması
E) Alternatif enerji kaynaklarına yatırımların artması
37. Titicaca Gölü çevresinde yaşamışlardır. Eczacılık, tıp
ve astronomide ileri gitmişler, Ay ve Güneş takvimini
geliştirmişlerdir. Tarım ve hayvancılıkla uğraşmışlar,
lama beslemişler ve gelişmiş sulama sistemleri kurmuşlardır. Sıcak ve yağışlı bir iklim bölgesinde bulunduklarından yerleşmek için yüksek yerleri tercih etmişlerdir.
Buna parçada sözü edilen uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mısır B) İnka C) Hint
D) Lidya E) Yunan
38. • Derin sondaj kuyularının açılmasında yararlanılır.
• X ışınlarını zararsız hâle getirdiği için röntgen
çekimlerinde kullanılır.
• Alanya, Gazipaşa, Afşin-Elbistan önemli
yataklarının bulunduğu yerlerdir.
Bu bilgiler aşağıdaki madenlerden hangisine aittir?
A) Fosfat B) Kükürt C) Kurşun
D) Bakır E) Barit
39. I. Zamandan tasarruf sağlaması
II. İnsanlara alışverişi özendirmesi
III. İnsanlara ürün çeşitliliği sunması
Verilenlerden hangileri teknolojinin insanlara sağladığı faydalar arasında gösterilemez?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II
D) I ve III E) II ve III
40. Anadolu toprakları coğrafi konumu nedeniyle geçmiş
çağlardan bugüne pek çok medeniyetin buluşma, kurulma ve gelişme alanı olmuştur. Bu nedenle birçok
mimari eser bizlere miras kalmıştır. Bu eserlerden bazıları, yer aldıkları şehirler için bir sembol niteliğindedir.
Buna göre aşağıdaki sembol-şehir eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

A) Ani Harabeleri - Kars
B) Efes Antik Kenti - İzmir
C) Hattuşaş - Kayseri
D) Göbeklitepe - Şanlıurfa
E) Hierapolis Antik Kenti - Denizli

 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol