Türk Eğitim Sen'in Yükseköğretim Kurumları İle İlgili Talepleri

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Üniversitelerimizde yaşanan sorunların çözümü ancak örgütlü bir mücadele ile mümkün olacaktır. Bu noktada üniversitelere ve üniversite çalışanlarına büyük önem veren sendikamız, 7. Toplu Sözleşme Görüşmelerinde bu alana yönelik de taleplerini gündeme getirecektir. Üniversitelerimizin ve tüm üniversite çalışanlarımızın sorunlarının kalıcı ve köklü olarak çözülmesi noktasında gayret göstermeye devam edeceğiz.

YÜKSEK ÖĞRETİM KURUMLARI İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

a) ORTAK TALEPLERİMİZ

1-Genel Sekreter Yardımcısı, Daire Başkanı, Fakülte Sekreteri, Yüksek Okul Sekreteri, Enstitü Sekreteri ve Şube Müdürü, Hukuk Müşaviri, Tıp Fakültesi Bulunan Üniversitelerde Hastane Müdürü, Müdür Yardımcıları kadrosunda bulunanların diğer kurumlarda emsal görev yapanlarda olduğu gibi MAKAM TAZMİNATI alabilmeleri için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bu anlamda 2914 sayılı Kanunun Ek 2’nci maddesi ile kadro ve görev unvanları itibariyle makam tazminatının tüm çalışanlara ödenmesi şeklinde yeniden düzenlenmelidir.

2- Üniversitelerde rektör ve dekanların belirlenmesinde seçim usulüne yeniden dönülmelidir. Dekan ve rektörlük seçimlerinde tüm akademik ve idari personelin oy kullanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Seçimlerde en yüksek oyu alan adayın, kapsamlı bir güvenlik soruşturmasının ardından rektör ve dekan olarak ataması yapılmalıdır.

3- Meslek Yüksekokullarında yeterli sayıda akademik ve idari personelin bulundurulması için kadro açılmalıdır. Meslek Yüksek Okulu Müdür ve Müdür Yardımcılarına ödenen idari görev ödeneği artırılmalı ve  Öğretim Üyesi olan MYO, Yüksekokul ve Devlet Konservatuarında yöneticiler kendi içerisinden atanmaları için yasal düzenleme yapılmalıdır.

4- Kreş ve gündüz bakım evlerini, kurumlarda yeterli ve zorunlu hale getirecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve kurumlar içinde özel sektöre işletilmek için devredilen kreş ve gündüz bakım evleri yükseköğretim kurumları tarafından işletilmelidir.

5- Üniversitelerde görev yapan idari personellere, üniversiteler arasında nakil ve becayiş (karşılıklı yer değiştirme) yapabilme hakkı tanınmalıdır.

Üniversitelerde çalışan memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak çalışan kamu personelleridir. Ancak üniversitelerin kendilerine özgü hususiyetleri nedeniyle memurlar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kendileriyle eş değer memurların yararlandığı haklardan mahrum kalmaktadır.

Bu hak mahrumiyetlerinin başında yer değiştirme,  tayin ve nakil iş ve işlemleri gelmektedir. Her bir üniversitenin merkez ve taşra teşkilatı olmadığından yani sadece bulundukları illerde bağlı birimlerinin bulunması sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan hiçbir memurun “özür durumu, sağlık durumu, eş durumu vb.” sebepler ile yer değiştirme ve tayin işlemleri yapılamamaktadır. Bu tür kurumlar için çalışan personellerin yer değiştirmelerine imkân sağlayan tek hukuki düzenleme “kurumlar arası nakil” olarak görülmektedir. Fakat nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisini talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Nakil olmak isteyen bir memur bir kurum bulduğu taktirde de kendi üniversitesinden “muvafakat” almak mecburiyetindedir. Ancak bu muvafakat her zaman verilmediğinden birçok memur mağdur olmaktadır.

Bu durum çalışan personellerin; özür durumu, sağlık durumu, eş durumu vb. nedenlerle yer  değiştirme yapamamaları neticesinde aile bütünlüğünün parçalanmasına, var olan sağlık sorunlarının düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine, personelin çalışma performans ve kalitesinde düşüşe, yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar ile psikolojik baskı oluşmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle, çalışan personelin diğer üniversitelere geçebilmesi isteğe bağlı ve özürleri varsa bu özürlerine binaen diğer üniversitelere geçişine imkan sağlayacak şekilde YÖK koordinatörlüğünde bir yönetmelik çıkarılmalı ve yine üniversitelerde görev yapan personelin karşılıklı yer değiştirme (becayiş) hakkı da bu yönetmelikte düzenlenmelidir.

6- Tüm üniversitelerde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili eğitim koordinasyon birimlerinin işlevinin artırılması için gerekli yasal düzenleme yapılmalıdır.

7- YÖK ve bağlı kuruluşlarında çalışanlardan sadece akademik grupta yer alanların yararlandığı  eğitim-öğretim ödeneğinde; 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanununun  ek-1 maddesinde belirtilen “öğretim elemanlarına” ibaresinin “çalışanlara” olarak düzenlenerek  kurumlarda görev yapan herkesin yararlanması sağlanmalıdır.

8- YÖK ve üniversitelerde belli aralıklarla yönetim kadrolarının değişimleri ile birlikte mobbing yaygınlaşmaktadır. Bu uygulamaların önlenmesi için sendika temsilcileri, akademik ve idari temsilcilerden oluşan izleme kurulları oluşturulmalı ve etik kurullar amacına uygun olarak etkin ve bağımsız bir biçimde çalıştırılmalıdır.

9- Akademik ve idari kadrolarda sözleşmeli personel çalıştırılması uygulamasına son verilerek, sözleşmeli statüde çalıştırılan akademik ve idari kadroların tamamı kadroya geçirilmelidir.

10- Performansa dayalı çalışan birimlerde emsal ek ödemeye karşılık gelen ödeneklerin vergi matrahından muaf sayılması için yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

11- 657 sayılı kanunun 4 sayılı cetvelinde geçen daire başkanı ifadesine üniversite daire Başkanları ifadesinin ilave edilmesi.

b) AKADEMİK PERSONEL İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1- Asker öğretmen uygulaması gibi asker akademisyen uygulamasına gidilerek yeni üniversitelerin bu yolla akademisyen ihtiyacının giderilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

2- Geliştirme ödeneğinin, üniversitelerin bulunduğu bölgenin sosyo-ekonomik yapısı ön planda tutularak öğretim elemanı sıkıntısı çeken gelişmekte olan üniversitelere daha öncelikli olarak ve daha yüksek oranlarda ödenmesi gerekmektedir. Oysa uygulama hiç de öyle değildir. Önceden açılan bir üniversitede uygulanan geliştirme ödeneği oranı %150 olarak belirlenirken sonradan açılan bir üniversitede geliştirme ödeneği oranı % 100’dür. Bu durum Geliştirme ödeneği ödenmesine dair 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 04.04.2005 tarihli Bakanlar Kurulu Kararına terstir. Buna benzer farklılıkları başka illerdeki başka üniversitelerde de görmek mümkündür. Bu adil olmayan uygulama yeni açılan üniversitelerin lehine olacak şekilde düzeltilmelidir.

3- İkinci öğretim, yaz okulu vb yapılan eğitimlerde katılımcıların ödemiş olduğu katkı tutarları merkezi bir bütçede toplanarak, yapılan eğitimlere doğrudan katkıda bulunan personelin yararlanacağı şekilde net bir düzenleme yapılmalıdır.

4- Üniversitelerde uygulanan ders saati ücretleri ve sınav ücretleri en az iki katına çıkartılmalı ve unvanlarına göre uygulanan ücret ayrımı ortadan kaldırılmalıdır.

5 İkinci Öğretim programlarında görevlendirilen personelin ücretleri artırılmalıdır.

6- YÖK ve bağlı kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi idari personelden; mesleklerinde yüksek lisansını tamamlayanlara %20 ve doktorasını tamamlayanlara %40  oranlarında  ek özel hizmet tazminatı ödenmelidir.

7- 2914 sayılı  Kanun ve ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Kararları’nın amacı doğrultusunda çıkarılacak yeni bir tebliğ ile “maaş karşılığı ders yükünün tamamlanmasından sonra, teorik dersler dışındaki faaliyetlerin (laboratuar ve uygulama dersleri) ücrete tabi olan 10 saatlik kısmı dikkate alınır” ifadesindeki 10 saat sınırlamasının kaldırılarak, girilen ders saatinin tamamının  ücretlendirilmesi yönünde düzenleme yapılmalıdır.

8- Araştırma fonlarından öğretim elemanlarının eşit şekilde yararlanabilmesi için projeler unvan gözetilmeksizin, objektif olarak değerlendirilmeli ve bu doğrultuda bağlayıcı düzenlemeler yapılmalıdır.

9- Üniversite araştırma fonları, fon kesintisinden muaf tutulmalı ve projelere tasarruf tedbirleri uygulanmamalıdır.

10- Doktorasını bitirmiş akademisyenlerin önündeki kadro sıkıntısı giderilmelidir. Doktorasını yaptığı ana bilim dalında norm kadro çerçevesinde kadro sıkıntısı var ise kişinin yaptığı tercihler doğrultusunda yeni açılan üniversitelere YÖK tarafından ataması yapılmalıdır. Ayrıldığı ana bilim dalında 2 yıl içerisinde ilana çıkılırsa öncelik kurumdan ayrılan kişide olmalıdır. Üniversitelerde kadro ilanlarında şeffaflık olabilmesi için kurumun ilana çıkacağı akademik personel ilanlarının 2 yıllık olarak planlanması ve ilana çıkılacak olan tarihlerin mutlaka üniversitenin web sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.

11- Bütün öğretim elemanlarına en az altı aylık yurtdışı tecrübesi kazandırılmalıdır. Doktora öğrencileri en az bir defa olmak üzere yurt dışında görevlendirilmeleri için teşvik edilmelidir. Yurtiçi ve yurtdışı idari değişim programları dil şartı aranmaksızın düzenlenmeli, objektif kriterler dahilinde istekli personelin bu gibi programlardan yararlandırılmaları sağlanmalıdır.

12-  29.08.2005 tarihinde  Sendikamız ile hükümet arasında imzalanan mutabakat metninin 9. maddesinde alınan aşağıdaki kararların gerçekleşmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır:

a) Araştırma Görevlisi, Öğretim Elemanı ve doktor öğretim üyesi kadro güvencesi sağlanmalıdır.

b) Üniversitelerden beklenen bilimsel çalışmaların gereği gibi yapılmasını teminen daha fazla Araştırma Görevlisi istihdamına yönelik olarak merkezi idareden kaynaklanan sınırlamalar kaldırılmalıdır.

c) Öğretim elemanı ücretleri iyileştirilmelidir.

d) Sendika temsilcileri üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim organlarında temsil edilmelidir.

13- Araştırma görevlileri ve Öğretim Elemanlarına proje yöneticiliği hakkı verilmelidir.

14- Araştırma görevlilerinin problemleri;

a) Araştırma görevliliği tanımının yeniden yapılması, asistanlık kavramıyla birbirinden ayrılması ve görev sınırlarının yeniden belirlenerek belirsizlik ortadan kaldırılmalıdır.

b) Yüksek lisans ve doktora eğitimi veremeyen üniversiteler, araştırma görevlisi olarak aldığı elamanların lisansüstü görevlendirilmelerini en kısa sürede yapmalı ve bu konuda yapılıp yapılmadığı YÖK tarafından denetlenmelidir.( Takip eden ilk eğitim öğretim dönemine kadar yapmaları zorunlu kılınmalıdır.)

c) 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin kongre ve bilimsel toplantılara katılım ücretlerinin görevlendirildiği üniversite tarafından ödenmesi sağlanmalıdır.

d) 35. madde ile görevlendirilen araştırma görevlilerinin doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra kadro şartı aranmaksızın ilgili üniversitelerde doktor öğretim üyesi kadrosuna atanmaları için gerekli kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

15- Fen Bilimleri, Sosyal  Bilimler, Sağlık Bilimleri ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri kadrosunda görev yapan araştırma görevlilerine (50/d kapsamında) görev süreleri bitiminden sonra en az 1 yıl intibak süresi verilmeli, doktorasını tamamladığı üniversitede ihtiyaç bulunan ana bilim dallarına atamaları yapılmalı, kadro yetersizse yeni kurulan üniversitelere atamaları yapılarak öğretim elemanı olarak görev yapmaları sağlanmalıdır.

16- Akademik yükseltilmelerde ön yeterlilik bilimsel çalışmalardan ve öğretim etkinliklerinden ibaret olmalı, sözlü sınav adayın yeterli görülen bilimsel çalışmalarından yapılmalı, bu konularda nesnel kriterler belirlenmelidir.

Doçentlik Sınavı nesnel kriterlerle gerçekleştirilmelidir. Keyfi olarak şartları sağlamıyor diye başvuruyu iptal eden veya bir adayı gerçek olmayan etik gerekçe ile kurula gönderen jüri üyeleri hakkında adayın dosyasının titizlikle incelenmesi ya da adayın mahkeme kararı ile bu durumun aksini ispat etmesi durumunda bu jüri üyesine 10 yıl dosya verilmemeli, adayların mağduriyetine karşılık tazminat ödemesi için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

17-  Görev ve unvan itibariyle, yabancı dilin zorunlu tutulduğu ve baraj sayıldığı durumlarda ilgili personele yabancı dil  öğrenme tazminatı ödenmesinin önünü açacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

18- Üniversitelerde rektörlüğe bağlı servis dersi veren bölümlerin, aynı nitelikteki 4 yıllık öğretim yapan bölümlere bağlanması ve burada görev yapan okutmanların fakültelerde görevlendirilmelerinin sağlanmasına yönelik kanuni düzenlemeler yapılmalıdır

19- Yüksekokullarda görev yapan öğretim üyelerinin enstitüler bünyesinde açılacak yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermelerini ve öğrenci yetiştirmelerini sağlayacak kanuni düzenlemeler yapılmalıdır.

20- Yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyelerinden; yüksek lisans ve doktora öğrencisi bulunanlara eğitim süresince (uzatma süreleri hariç) her ay için net maaşlarının %10’u kadar ilave ödenek verilmesi için düzenlemeler yapılmalıdır.

21- Öğretim üyesi grubu olan; Profesör, Doçent ve doktor öğretim üyesi kadrolarının eşit değerlendirilmesi ve bu grupta yer alan doktor öğretim üyeleriyle yapılan sözleşmenin kaldırılması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

22- Üniversite senatolarına araştırma görevlilerinin de bir temsilciyle katılması sağlanmalıdır.

23- Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik’te norm kadro fazlası olan öğretim elemanlarının ne şekilde belirleneceği ve norm kadro fazlası olanların nasıl bir uygulamaya tabi tutulacağının belirlenmesine yönelik bir düzenleme yapılması gerekmektedir.

24- Öğretim görevlilerinin bölüm başkanlığı görevini vekâleten yürütmesi durumunda maaş karşılığı okutması gereken ders yükünün asaleten yürütenlerde olduğu gibi 5 saat olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

25- Kadro ve derecelerine bakılmaksızın tüm araştırma görevlilerine yeşil pasaport hakkından yararlanmaları için yasal düzenleme yapılmalıdır.

26- 50/d kadrosu ile ilgili yapılan geçici düzenlemenin genişletilerek, bütün birimlerde görev yapan akademik personelin atamaları 33/a maddesine göre yapılmalıdır.

27-En düşük akademisyen maaşı yoksulluk sınırının  en az 2 katı olmalıdır.

28- Bugünkü akademisyen maaşları yurt içindeki akademik faaliyetlere katılmaya dahi yetmemektedir. Yurt dışında akademik bir çalışma yürütmek, hatta bir konferansa gitmek akademisyenler için artık hayal olmuştur. Kaldı ki bu çalışmalarda araştırmacılara katkı sunan burs, fon ve üniversite harcırahları da son derece düşük düzeyde kalmaktadır. Bu nedenle akademisyenlere yeni bir destek fonu oluşturulmalıdır. “Akademik Faaliyetlere Destek Fonu” oluşturulup bilimsel organizasyonlara katılımlar teşvik edilmelidir.

29- Kitap, konferans, sergi ve kongre ücretleri astronomik düzeylere ulaşmışken, akademisyenlerin bu meblağları karşılayabilmesi mümkün değildir. Bu nedenle öğretmenlere verilen her eğitim yılı başındaki destek akademisyenlere de verilmelidir. Her dönem için akademisyenlere bir maaş eğitim-bilim yardımı verilmelidir.

30- Akademisyenlerin ders ücretleri en az %100 oranında arttırılmalıdır.

31- Norm kadro sebebiyle kurum içi yükselmelerden mağdur olanlar, “norm kalktı ama yine sıra var” diye Doçent olmasına, Doktor olmasına rağmen kadrosunu alamamaktadır. Bu durumda olanların sayısı ülkemizde binleri geçmektedir. Bu nedenle kadrosunu hak ettiği halde kadrosu verilmeyenlere acil kadroları verilmelidir. Kurum içi yükselmeler ilana tabi tutulmadan gerçekleştirilmeli bunun için YÖK kanununda ilgili madde güncellenmelidir.

32- Son verilere göre ülkemizde yaklaşık 41.500 Dr. Öğr. Üyesi ve 38.500 de Öğretim Görevlisi var. Yaklaşık 80 bin Akademisyen maliyeye “0” (evet sıfır) yük olmasına rağmen Sözleşmeliye kadro kapsama alınmadı! Sözleşmelilere Kadro Düzenlemesi “Öğretim Görevlisi ve Dr. Öğretim Üyesi” Kadrolarını da kapsamalıdır.

c) İDARİ PERSONEL İLE İLGİLİ TALEPLERİMİZ

1- Mevcut haliyle geliştirme ödeneği üniversite bütünlüğü içerisinde yer alan kesimlerden sadece akademik personele ödenmekte ve çalışma huzurunu bozmaktadır. Kurumların asli unsurlarından olan idari personelin de bu ödenekten yararlanabilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

2- 2914 sayılı yasanın 12. maddesindeki üniversite tazminatı oranlarının 1,2,3,4, ve 5. bentlerde belirtilen yüzdelik  oranlar günümüz şartlarına göre yeniden artırılmalı ve 6. bent olarak idari personelin de tazminattan yararlanması için yasal düzenleme yapılmalıdır.

3- YÖK ve bağlı kurumlarında da diğer kamu kurumlarında olduğu gibi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi çalışanlar için; uzman ve uzman yardımcılığı kadrolarının ihdas edilerek ilgili birimlere dağıtılması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

4- Üniversitelerde görev yapan idari personelin de çalıştıkları ve elde ettikleri proje paralarının ek ödeme kapsamı dışında tutulması için gerekli düzenlemeler yapılmalıdır.

5- Geçtiğimiz yıllarda Üniversitelerde döner sermaye uygulaması olan birimlerde çalışanların, döner sermaye ödemesi olmayan başka bir birime görevlendirildiği tarihten itibaren denge tazminatı ödenmiyordu. Görevlendirmelerin birçoğu kişinin isteği dışında gerçekleşti ve maddi kayıplara uğradılar.

Bu durumdan dolayı, geçmişte haksız yere kayba uğrayan çalışanların kayıplarını giderecek düzenlemeler yapılmalıdır.

6- Üniversitelerde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi personelin istihdam edildiği kadrolara (Genel Sekreterlik, Daire Başkanlığı, Fakülte Sekreterliği v.b) vekâleten dahi olsa, akademik personelin atanması ve görevlendirilmesi önlenmeli, bunun için yasal düzenleme yapılmalıdır.

7- Kurumlarda kadro yokluğu gerekçesiyle veya görevde yükselme unvan değişikliği sınavının açılmaması sonucu unvanları ile farklı kadrolarda çalıştırılan 657 sayılı yasanın  4/a bendine tabii çalışanlara, bir defaya mahsus unvanlarının karşılığı olan kadroların direkt verilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Alt kadrolarda  ve alanları dışındaki işlerde istekleri dışında çalıştırılmaya zorlanmamalıdır. 

8- Tüm idari kadroların (fakülte sekreteri, daire başkanı, vb.) atamaları görevde yükselme sınavı ile yapılmalıdır.

9- Üniversitelerde 13/b maddesi uyarınca yapılan geçici görevlendirmelerde, personelin rızası bağlayıcı olacak şekilde kanuni düzenlemeler yapılmalı ve 13/b maddesi Rektörlerin keyfi kullandığı bir düzenleme olmaktan çıkarılmalıdır.

10- Yükseköğretim kurumlarında çalışanların, kendilerini ve görevlerindeki performanslarını geliştirecek hizmet içi eğitim kursları üniversiteler tarafından sağlanmalıdır. Sertifikalı hizmet içi eğitim kurslarının açılması, talep olması halinde zorunlu hale getirilmelidir.

11- Kurumlarda görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının açılmasının zorunluluk haline getirilmesi için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Görevde yükselme sınavlarının yapılmasında yaşanan keyfiliklere son verilmeli, periyodik olarak yapılması sağlanmalıdır.

12- Kurumlarda mevcut ayniyat saymanlığı ve ambar memurluğu kadroları ile ilgili 5018 sayılı yasanın 44. maddesi ile ortaya çıkan belirsizliklerin kaldırılması ve yasanın işlevsellik kazanması  için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Ayniyat Saymanlarına yapılan haksızlık adeta katmerleşmiştir. Şöyle ki; Daha önce Şube Müdürü, Sayman ve Ayniyat saymanlarının maaşı aynı idi. Bu kararname ile Ek Ödeme Şube Müdürlerinde %170, Saymanlarda %165 olarak belirlenmiş, Ayniyat Saymanlarınınki ise %115’te bırakılarak mali yönden de büyük bir hak kaybına uğratılmıştır.

Bu nedenle;

a) Ayniyat saymanı kadrolarının kaldırılmamasına rağmen görev ve sorumluluklarının sona ermiş olması, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun genel çerçevesi ve bu kadroda bulunanların kazanılmış özlük hakları göz önüne alındığında; bu kadrolarda bulunan kişilerin, özlük haklarına en uygun başka kadrolara atanmaları yönündeki düzenlemelerin yapılması,

b) Bu düzenleme kesinlikle kurumların inisiyatifine bırakılmadan kanun ya da Bakanlar Kurulu Kararı ile gerçekleştirilmesi,

c) Düzenleme yapılıncaya kadar; 31.12.2009 tarihine kadar geçmişte özlük hakları ile bir tutulan Şube Müdürü kadrolarına verilen hakların verilmesinin sağlanması (ek ödeme oranının %115’den %170’e çıkarılması),

d) Yıllarca kurumlarında Ayniyat Birimlerinin amiri konumunda bulunan ve altında şef, ambar memuru, sayman mutemedi gibi kişiler çalıştıran Ayniyat Saymanlarının; Taşınır Mal Yönetmeliği ve Görevde Yükselme Yönetmelikleri ile özlük haklarının ellerinden alınmaya çalışılmasının önüne bir an önce geçilmelidir.

13- Mesai saatleri dışında hizmet içi eğitime katılan kursiyerlerle birlikte kurs yöneticisi ve diğer görevlilere fazla mesai ücreti ödenmelidir.

14- Teknik kadroda çalışan personelin iş riski tazminatlarının gözden geçirilerek günümüz koşullarına uygun hale getirilmelidir.

15- Ulaştırma birimlerinde görev yapan şoför kadrosunda veya şoför olarak çalışan personele aylık kilometre sınırlaması getirilmeli, özellikle şehir dışı görevlendirmelerde yolluk, konaklama vb. ücretler güncellenerek, iş riski  tazminatı da dahil olmak üzere  ücret ve tazminatları arttırılmalıdır.

16- 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede sağlık hizmetleri kolunda görev yapanlar unvanlarına göre ödenek alırken, Teknik Hizmetler sınıfında görev yapanlar kadrolarına göre ödenek almaktadırlar. Bu haksız uygulamayı giderecek düzenlemeler yapılarak Teknik Hizmetlerde görev yapanların da unvanlarına göre ödenek almaları sağlanmalıdır.

17-  5188 Sayılı yasal düzenleme doğrultusunda, 657 sayılı kanuna tabi kadrolarda görev yapan bekçi ve koruma güvenlik kadrolarındaki personellerin genel idari hizmetlerdeki münhal kadrolara atamalarının yapılması sağlanmalıdır.                       

18- Tüm meslek gruplarındaki unvanların açık şekilde görev tanımları yapılarak yetki ve sorumlulukları belirtilmelidir. Yetkisiz kişiler alanları dışında çalıştırılmamalıdır.

19- Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personel, bitirdikleri okuldan aldıkları unvanlara göre sınavsız olarak bir üst kadroya geçirilmelidir.

Yardımcı hizmetler sınıfında aşçı unvanı ile görev yapan personelden; ilgili meslek lisesini ve üst öğrenimlerini bitirenler ile usta öğretici belgesine haiz çalışanlar teknik hizmetler sınıfında değerlendirilerek teknisyen ve tekniker unvanlarına denk gelen usta aşçı ve aşçıbaşı unvanları almaya hak  kazanırlar ve kurumlarda bu unvanlara ait kadrolar yasal düzenlemeler doğrultusunda ihdas edilerek ilgili çalışanlara verilmelidir.

20- Anadolu Üniversitesine bağlı yıllardan beri eğitim vermekte olan Sivil Havacılık Yüksekokulu bünyesinde faaliyet gösteren yurtiçi ve yurtdışı uçuşlara açık ve bu uçuşlar için uluslararası standartlara haiz Anadolu Üniversitesi Havaalanında çalışmakta olan personelin de diğer DHMİ personeli gibi EUROCONTROL tazminatlarından yararlandırılması sağlanmalıdır. Zira uluslararası tüm koşulları sağlayarak hizmet standartlarını oluşturmuş olan bu havaalanımızın yurtiçi ve yurtdışı uçuşlar için kullanıldığı oranda burada görev yapan personel, diğer hava meydanlarında görev yapanlarla aynı şartlarda ve standartlarda hizmet vermektedir.

21- Hizmetlerin yapılmasında, artırılan performansın her aşamasında çalışanların katkısı inkâr edilemez bir gerçek olup performans ödeneğinden üniversitelerde çalışan bütün personelin yararlandırılması (ilgili fakülte veya yüksekokul vb.) sağlanmalıdır.

22- Üniversitelerde görev yapan uzman ve idari personellere de ÖSYM ve Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan sınavlarda sınav görevi verilmelidir.

23- Üniversitelerimizde çalışan ve talep eden  idari personelin ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarına katılımlarını sağlayacak izinlerin verilmesi, ücretlerde indirimlerin yapılması gibi kolaylıklar sağlanmalıdır.

24- Personel taşıyan servislerin kapsam ve kontenjanlarının yeterli hale getirilmesi sağlanmalıdır.

25- Üniversitelerde  idari personele de  döner sermaye katkı payı ödenmelidir.

26- Üniversitelerde kamu konutları tahsisini düzenleyen yönetmelik, yönerge vb. düzenlemelerde 2914 sayılı Kanuna tabi personel ile 657 sayılı Kanuna tabi personel arasında ayrımcılık getiren türden hükümlere yer verilmemelidir. 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Threads beğeni satın al

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak