Eğitim-Öğretim yılına hazırlık ödeneği

657 sayılı Kanun’un ek 32. maddesine göre ödenmekte olan öğretim yılına hazırlık ödeneği, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde emek sarf eden öğretmen haricindeki kadrolarda görevli personele de verilmelidir.

Üniversitelerde çalışan 657 sayılı Kanun’a tabi personele yükseköğretim tazminatı ve geliştirme ödeneği ödenmelidir

2914 sayılı Kanun’un 14. maddesi kapsamında ödenmekte olan geliştirme ödeneği ile aynı kanunun ek 3. maddesi kapsamında ödenmekte olan yükseköğretim tazminatı, söz konusu kanun maddesi hükümleri doğrultusunda ve bu hükümlere göre belirlenmiş usul ve esaslara göre üniversiteler ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Kanun’a tabi çalışan personele de öğretim görevlilerine verilen oranda ödenmelidir.

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında görev alan yöneticilere ek ders ücreti ödenmelidir

Örgün ve yaygın eğitimi destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında birden fazla yöneticinin görevlendirilmesi hâlinde bu görevi fiilen yerine getiren bütün yöneticilerden hafta içi mesai saatlerinden sonra görev yapanlara 3 saat, hafta sonlarında görev yapanlara ise 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Eğitim kurumu yöneticilerinin sosyal güvenlik mevzuatı ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı kapsamında işveren vekili olarak değerlendirilmeleri

Sosyal güvenlik ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde mesleki ve teknik eğitim veren kurumlar başta olmak üzere, eğitim kurumlarının müdürleri, işveren/işveren vekili sayılmakta; bu durumda (işletmelerde mesleki eğitimi bırakan öğrencinin/işletme sahibinin zamanında bilgi vermemesi, çalışma, işe giriş, işten ayrılma ve prim bildirgelerinin zamanında verilmemesi gibi) kendi kusurlarından kaynaklanmayan hâller nedeniyle yüklü miktarda idari para cezalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Eğitim kurumları müdürlerinin, kasten işlenenler hariç olmak üzere, mali yükümlülüklerinin Bakanlık tarafından karşılanması konusunda SGK ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı nezdinde çalışma yapılmalıdır.

Üniversitelerde görevli 657 sayılı Kanun’a tabi personelin döner sermaye ödemeleri

Bünyesinde ziraat ve veteriner fakülteleri, sivil havacılık yüksekokulu ile atölye ve laboratuvar bulunan yükseköğretim kurumları; ulusal düzeyde açık ve uzaktan öğretim yapan yükseköğretim kurumları ile düzenli döner sermaye geliri olan yükseköğretim kurumlarında üretilen mal ve hizmetlerden elde edilen döner sermaye gelirlerine katkısı olan 657 sayılı Kanun’a tabi olarak istihdam edilen personele, 2547 sayılı Kanun’un 58. maddesinde öngörülen ek ödeme matrahının yüzde 100’ü oranında döner sermaye katkı payı ödenmelidir.

Üniversite genel sekreter yardımcıları ile üniversite sekreterlerinin ek göstergeleri

Üniversite genel sekreter yardımcılarının 657 sayılı Kanun’un 43. maddesi kapsamında ek göstergeleri 3600 olarak uygulanmalı; fakülte sekreteri, enstitü sekreteri ve yüksekokul sekreteri kadrolarında görev yapanların ek gösterge rakamları 600 puan artırılmalıdır.

Aylık karşılığı ders yükünün branş ayrımı gözetilmeyerek eşitlenmesi

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 5. maddesinin birinci fıkrası kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görevli okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile atölye ve laboratuvar öğretmenleri, branş öğretmenleri gibi haftada aylık karşılığı 15 saat ders okutmakla yükümlü tutulmalıdır. Çağdaş sistemlerde öğretim yükü öğretmenin ders içi ve ders dışı tüm etkinliklerini kapsamakta ve böyle algılanmaktadır. Ülkemiz eğitim sisteminde ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı’nın geleneksel ders kavramına bağlı kaldıkları ve öğretim yükünü bu açıdan değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bulgular, öğretmenlerin ders dışı öğretim yüklerinin gerçekten ağır olduğunu göstermektedir. Öğretmenlerin branşlarına göre farklı sürelerde aylık karşılığı ders yükümlülüğüne tabi kılınması eşitsizlik teşkil etmektedir. Bu bakımdan, maaş ve ücret karşılığı ders saatlerinde, ders dışı öğretim yükleri de dikkate alınarak yeni bir düzenleme yapılmalı; bu kapsamda öncelikle aylık karşılığı ders yükü -ders dışı öğretim yükleri dikkate alınarak- asgari ders saatinde tüm öğretmenler açısından eşitlenmelidir.

Eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir

Yüksek performans gerektiren işler yürütmeleri ve öğretim faaliyetinin yıpratıcı olması göz önüne alınarak eğitim çalışanlarına fiili hizmet zammı verilmelidir.

İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı haricindeki personelin fazla çalışma ücreti

İkili eğitim yapılan eğitim kurumlarında görevli eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı haricindeki personele, haftalık 40 saati aşan çalışmaları karşılığında, Yılı Bütçe Kanununa ekli (K) Cetvelinin III/A-1 maddesinde öngörülen fazla çalışma ücretinin beş katı tutarında fazla çalışma ücreti ödenmelidir.

Yükseköğretim kurumlarınca üniversite idari personelinin ikinci öğretim görev kısıtlamalarının iptaline ilişkin mahkeme kararının uygulanmaması

Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yöneticiler ve Öğretim Elemanları ile İdarî Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Kararın “fazla çalışma ücreti ödenebilecek idari personel sayısını kısıtlayan” hükmü, Danıştay 8. Dairesi’nin 6.7.2018 tarihli ve 2013/11339 Esas 2018/3973 Karar sayılı kararıyla iptal edilmiş olmasına rağmen, yükseköğretim kurumlarının büyük bir çoğunluğu tarafından mahkeme kararı göz ardı edilerek iptal edilen hüküm aynen uygulanmaktadır. Mahkeme kararlarının uygulanması için ve aksi hâldeki sonuçlarına ilişkin, yükseköğretim kurumları başta olmak üzere, kamu kurumlarına genel bir uyarı yazısı gönderilmelidir.

V. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde üzerinde uzlaşılan konular

Yaygın eğitim kurumlarında nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti

Yaygın eğitim kurumlarında ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada 3 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Belleticilik görevi verilen öğretmenlerin ek ders ücreti artışı

2006/11350 sayılı Kararın 13. maddesinin birinci fıkrasında yer alan “2 saat” ibaresi “4 saat”e çıkarılmalı (24 saat süreyle nöbet tutan belletmenlere ödenen ilave 2 saatlik ücret 4 saate çıkarılmalı).

Genel tatil günlerinde ders yükünün hesabı

2006/11350 sayılı Karar kapsamında, 1 Ocak ve 1 Mayıs’a tekabül eden tatil günlerinde aylık karşılığı ders görevi yapılmış sayılmalıdır.

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının yöneticilerinin ilave ek ders ücreti

2006/11350 sayılı Karar kapsamında, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında göre yapan yöneticilerin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri 1 saat artırımlı ödenmelidir.

Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin azami ek ders yükü

Mesleki ve teknik öğretim kurumlarında görevli öğretmenlerden yaz tatilinde işletmelerde meslek eğitimi ve staj kapsamında görevlendirilenlere, haftada 44 saate kadar ek ders görevi verilebilmeli ve fiilen yapılan görev karşılığında ek ders ücreti ödenmelidir.

Sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı ek ders ücreti

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şefliği görevi verilen öğretmenlere ilgili mevzuatında belirtilen sosyal etkinlik faaliyetlerinde danışman öğretmen görevi ile sınıf veya şube sorumluluğu görevi karşılığı, haftada 1 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Özel eğitim alan öğretmenlerinin ders ücretleri

Rehberlik ve araştırma merkezlerinde görev yapan özel eğitim alan öğretmenlerine, 2006/11350 sayılı Kararın 10. maddesi kapsamında ödenmekte olan ek ders ücreti haftada 18 saat olarak uygulanmalıdır.

Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu yöneticilerinin yönetim görevi karşılığı ek ders ücretleri

2006/11350 sayılı Kararın 14. maddesinde yer alan yöneticilere, haftada 4 saat ilave ek ders ücreti ödenmelidir.

Rehberlik öğretmenlerinin ilave ek ders ücretleri

Her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan rehberlik öğretmenlerine, yaz tatillerinde ortaöğretime ve yükseköğretime geçiş süreçleri kapsamında öğrencilere yaptıkları rehberlik hizmeti karşılığında fiilen görev yaptıkları her gün için 6 saat ek ders ücreti ödenmelidir.

Geliştirme ödeneğinin artırımlı ödenmesi

Öğretim görevlisi kadrolarında bulunanlara, 19.04.2005 tarih ve 25791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geliştirme Ödeneği Ödenmesine Dair 4/4/2005 tarihli ve 2005/8681 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümlerine göre hesaplanacak geliştirme ödeneği miktarı yüzde 60’ı oranında ödenmelidir.

Ek ders ücretleri birim miktarında artış

439 sayılı Kanun ve 01.12.2006 tarihli ve 2006/11350 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı gereği ödenmekte olan ek ders ücretleri açısından ek ders ücretlerinin belirlenmesine esas olan gündüz öğretimi için halen geçerli gösterge rakamının 140’tan 142’ye yükseltilmesi teklif edilmiş, ancak Kamu İşveren Heyeti’nce getirilen bu artış önerisi üzerinde uzlaşılamamıştır.

Toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Disiplin Kurulu ve Üniversite Disiplin Kurulları toplantılarına sendika temsilcilerinin katılımlarının engellenmesi

4. Dönem Toplu Sözleşme’nin “Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması” başlıklı 20. maddesinde, “Hakkında disiplin soruşturması yürütülen kamu görevlisinin üyesi olduğu sendikanın temsilcisi, yükseköğretim kurumları disiplin ve yüksek disiplin kurullarında yer alır” hükmü, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı ve bazı üniversiteler tarafından uygulanmamaktadır. Kamu Denetçiliği Kurumu’nun 2018/5964 sayılı kararında yer alan, “Yükseköğretim kurumları disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin katılımının sağlanması konusunda bir karar alınması hususunda Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na tavsiyede bulunulması” kararı da gözetilerek YÖK Yüksek Disiplin Kurulu ve üniversite disiplin kurulu toplantılarına sendika temsilcisinin katılımı sağlanmalıdır.

Yükseköğretim kurumlarında lojman komisyonlarında sendika temsilcilerine yer verilmemesi ve sıra tahsisli lojmanların yüzde 15’inin idari personele tahsis edilmemesi

“Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu” başlıklı 25. maddesinde, “16/7/1984 tarihli ve 84/8345 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliği uyarınca yükseköğretim kurumlarında oluşturulan komisyonlarda yetkili kamu görevlileri sendikası temsilcisi yer alır” hükmü ile “Yükseköğretim kurumlarında lojman tahsisi” başlıklı 26. maddesinde, “Yükseköğretim kurumlarında bu sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra sıra tahsisli lojmanlardan %15’i idari personel için ayrılır” hükmü, bazı üniversiteler tarafından uygulanmamaktadır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol