Eğitim Bir Sen: Çözüm bekleyen sorunları MEB Kurum İdari Kurulu'nda görüştük

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Millî Eğitim Bakanlığı Kurum İdari Kurulu (KİK) Nisan 2018 toplantısı yapıldı. Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, Genel Başkan yardımcıları Ramazan Çakırcı, Hasan Yalçın Yayla, Atilla Olçum, Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yusuf Büyük, İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Daire başkanları Bekir Erdoğan ve Ahmet Aytaç’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Çalışma Raporu’na esas olacak eğitim çalışanlarının sorunları, talep ve beklentileri görüşüldü.

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Vekili Latif Selvi, burada yaptığı konuşmada, eğitim çalışanlarının sorunlarını gidermek ve çalışma şartlarını iyileştirmek için KİK gibi platformların önemli olduğunu ifade ederek, “Bakanlıktan beklentimiz, kurulun gündemine taşıdığımız talepleri bir an önce değerlendirmesi, çözümü istenen sorunlar üzerinde çalışma yaparak bunu acilen karara bağlamasıdır” dedi.

Sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Selvi, “Kurum İdari Kurulu’nda görüşülmek üzere rapor haline getirdiğimiz talepler, eğitim çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde oluşmuştur. Bu taleplerimizin hayata geçirilmesi hâlinde eğitim çalışanlarının sorunlarının çözümünde kayda değer bir aşamanın katedileceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Yanlış politikaların, devam eden sorunların, moral ve motivasyon bozan uygulamaların eğitime ve eğitim çalışanlarına zarar verdiğini kaydeden Selvi, görüşmelerin çözüm odaklı olması, talepler doğrultusundaki düzenlemelerin en kısa sürede gerçekleştirilmesi, eğitim çalışanlarının anayasal, uluslararası çalışma ilişkileri ve çalışan hakları belgelerine uygun bir şekilde sosyal, mali, özlük haklarının ve çalışma ortamının iyileştirilerek çok daha huzurlu bir çalışan kitlesi oluşturulması, çalışma barışının sağlanması temennisinde bulundu.

Çalışma Raporu için sundukları önerilerin, eğitim çalışanlarının bütün sorunlarını içermediğine dikkat çeken Selvi, eğitim çalışanlarının güncel ve acil sorunlarından oluşan taleplerin tamamının kabulünün mümkün olduğunu, somut, makul ve uygulanabilir önerilerinin göz önünde bulundurularak çözüme yönelik adım atılmasını istediklerini söyledi.

Çalışma Raporu için Kurum İdari Kurulu’nun gündemine taşıdığımız talepler şunlar:

1-Eğitimin niteliğine ve öğretmenin mesleki gelişimine hiçbir katkısının olmayacağı, aksine kurumsal bütünlüğü, mesleki motivasyonu, çalışma barışını ve iş birliğini zedeleyeceği, öğretmenlik mesleğini örseleyeceği açık olan performans değerlendirme yönetmeliği yürürlüğe konulmamalıdır.

2-Eğitim çalışanlarına yönelik şiddet olaylarına karşı caydırıcılık sağlamak üzere; (a) eğitim ve öğretim hizmeti sunumu esnasında veya verilen eğitim ve öğretim hizmetinden kaynaklanan nedenlerle eğitim çalışanlarına karşı cebir, şiddet veya tehdit kullanan kişilere yönelik hapis cezası verilmesi noktasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda; (b) eğitim kurumlarında görev yapan personele karşı görevleri sırasında veya görevleri dolayısıyla işlenen kasten yaralama suçunun tutuklama nedeni varsayılan suçlardan sayılması noktasında 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda; (c) eğitim ve öğretim hizmetinin sunumu sırasında veya bu görevlerden dolayı eğitim kurumlarında çalışan personele karşı işlenen suçlar sebebiyle ceza hukuku kapsamında yürütülmekte olan işlemler ve davalarda personelin talebi üzerine Bakanlıkça hukukî yardım yapılması noktasında 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de düzenleme gerçekleştirilmesi konusunda girişimlerde bulunulmalıdır.

3-Yurt içinde veya yurt dışında Bakanlık uhdesindeki başka bir göreve bir yıl veya daha az süreyle geçici veya sürekli olarak görevlendirilenlerin yöneticilik görevlerinin devamı noktasında düzenleme yapılmalıdır

4-Sözleşmeli öğretmen yerine kadrolu öğretmen istihdamının yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin kadroya geçirilmesi için ilgili merciiler nezdinde çalışma yapılması; mevcut sözleşmeli öğretmenlerin aile bütünlüğü ve sağlık durumuna bağlı yer değişikliği ve izin hakları başta olmak üzere, kadrolu öğretmenlerin sahip olduğu haklardan faydalandırılmaları sağlanmalıdır.

5-Öğretmenliğe ilk defa atanacaklarda 40 yaş şartının arandığı dönem zarfında bu durumda olup da mahkeme kararına bağlı olarak öğretmen olarak atanmalarına rağmen aleyhine kesinleşen yargı kararı sonrası öğretmenlikle ilişiği kesinleşenlerin mağduriyetleri giderilmelidir.

6-Eğitim kurumu müdürlerinin muhakkik olarak görevlendirilmesi hâlinde görevlendirme başına ek ders ücreti ödenmesi ve bu görev ile ilgili idari giderlerin karşılanması noktasında düzenleme yapılmalıdır.

7-OHAL kapsamında haklarında Bakanlıkça ve/veya mülki idare amirliklerince açığa alınma/görevden uzaklaştırma tedbiri uygulananlardan, sonrasında terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı noktasında kovuşturmaya yer olmadığı/beraat benzeri adli karar bulunanlar görevlerine iade edilmeli; kamu göreviyle ilişiği kesilenlerden terör örgütüyle irtibatı/ilgisi bulunmadığı ortaya konulanların görevlerine iadesi için girişimlerde bulunulmalıdır.

8-Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında norm kadro açığı ile hizmet gereklerine göre belirlenen şef ve memur münhal kadroları için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

9-Sözleşmeli öğretmenlerin askerlik sebebiyle sözleşmelerinin feshedilmeyerek 1111 sayılı Kanun’un ek 4. maddesi ile 6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında, atandıkları okulda asker öğretmen olarak görev yapabilmelerini sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

10-Meslekî eğitim veren ortaöğretim kurumları, öğretmenevleri, akşam sanat okulu ve mesleki eğitim merkezleri müdürlükleri ile okul aile birliklerinin işveren sıfatıyla Sosyal Güvenlik Kurumu başta olmak üzere, kurum ve kuruluşlara yönelik bildirim, beyan, ceza ve ödemelerinin, ilçe/il millî eğitim müdürlükleri eliyle gerçekleştirilmesi ile iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı çerçevesinde eğitim kurumu yöneticilerini işveren vekili/işveren olarak sorumlu tutul(a)mamaları noktasında düzenleme yapılması sağlanmalıdır.

11-Zorunlu çalışma yükümlülüğünü tamamladığı halde zorunlu hizmet alanlarına kendi istekleriyle atanmış olanların hizmet puanları, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin “Hizmet puanları” başlıklı 40. maddesinin altıncı fıkrası hükmü çerçevesinde hesaplanmalıdır.

12-İkili öğretim yapılan okullarda görev yapanlar başta olmak üzere, günlük ve haftalık çalışma süresinin üzerinde çalışma yapan hizmetlilerden, yeterli personel bulunmaması sebebiyle fazla çalışma karşılığı izin hakkı verilmeyenlere, isteklerine bağlı olarak fazla çalışma karşılığı ücret ya da izin hakkı verilmesi konusunda düzenleme yapılmalıdır.

13-YHS kadrolarında bulunanların öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri kadrolara atanmaları sağlanmalıdır.

14-Aday öğretmenlerin yetiştirilme sürecinde görev alan danışman öğretmenlere ücret/ek ders ücreti ödenmelidir.

15-Görev tanımlarında nöbet görevi bulunan ve/veya ilgili mevzuatı gereği nöbet görevi bulunan eğitim kurumlarında görevli personele, nöbet görevi karşılığı ek ders ücreti ödenmelidir.

16-Kariyer basamaklarında yükselmeye yönelik olarak Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümler göz önünde bulundurularak, yeniden uygulayabilmek amacıyla ilgili mevzuatında gerekli değişikliklerin yapılarak sınav açılması sağlanmalıdır.

17-Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personelin okul öncesi eğitim çağı öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

18-25.8.2017 tarihli ve 30165 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2018-2019 yıllarını kapsayana 4. Dönem Toplu Sözleşme’nin ikinci kısım birinci bölümünün 27. maddesinde yer alan, “Bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların merkez teşkilatında görev yapan personele mesaiye geliş ve gidişleri için servis hizmeti sağlanır” hükmü gereğince Bakanlık merkez teşkilatı ile bağlı birimlerinde görev yapan personele servis hizmeti sağlanmalı, bu hizmet sağlanıncaya kadar personele ulaştırma bedeli ödenmelidir.

19-Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen ve öğretmenlerin katılımının zorunlu tutulduğu her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerler hafta içi ve mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.

20-Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde bölge hizmetine bağlı yer değişikliği kaldırılmalıdır.

21-Çalışma süreleri/mesai saatleri dışında ve öğretmenlere ait dinlenme zamanlarında düzenlenecek İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) gruplarında görev alacak öğretmenlere, gönüllü olarak görevlendirilip görevlendirilmediklerine bakılmaksızın, ek ders ücreti ödenmelidir.

22-Sözleşmeli öğretmen statüsünde istihdam edilenlerin genel ve özel şartları sağlamaları hâlinde eğitim kurumları yöneticiliğine görevlendirilebilmeleri sağlanmalıdır.

23-Milli Eğitim Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatı ile Bakanlığa bağlı tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan erkek kamu görevlileri, mesai saatleri içinde ve resmi görevlerinin ifasında kamu hizmetinin gerektirdiği ciddiyet dâhilinde kılık ve kıyafetlerini serbestçe seçebilmelidir.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol