PROJELER VE PERFORMANS ÖDEVLERİ. PROJE VE PERFORMANS NOTU NE ZAMAN VERİLİR?

PERFORMANS ÖDEVİ
Performans ödevi, öğrencinin gerçekleştirdiği ya da tamamladığı ve belirli performans
ölçütlerine göre öğretmen, öğrenci ya da arkadaşları tarafından değerlendirilen etkinlik ya da
ödevden oluşur. Kısa süreli çalışmalardır. Performans ödevleri öğrencinin bilgisini günlük
hayatta nasıl kullandığını ölçmek amacıyla verilen ödevlerdir. Öğrencilerin bilgi ve
becerilerini gerçek yaşam durumları bağlamında kullanmalarını gerektirir. 1. Performans
ödevleri, kısa sürelerde yapılabilecek çalışmalardır. Bu tür ödevlerle öğrencilerin derslerde
kazandırılması hedeflenen üst düzey becerilerdeki gelişimlerini günlük yaşamla
ilişkilendirerek göstermeleri beklenmektedir.2. Öğrenci her yarıyılda derslerden bireysel ya da
grup çalışması seklinde en az bir performans ödevi hazırlar. Ödev puanlarının aritmetik
ortalamaları alınarak ilgili dersin yarıyıl notunun belirlenmesi için ortalamaya dahil edilir.3.
Performans ödevlerinin bir sınıftaki her öğrenciye, aynı konu başlığında ve aynı zamanda
verilmesi zorunlu değildir.4. Performans ödevleri öğrencilerin seviyesine uygun ve öğrenciler
tarafından yapılabilecek nitelikte olmalıdır.5. Performans ödevleri, öğrencilerin yarıyıl notunu
etkilediğinden öğrencinin ödevi yaparken konuya ilişkin kazanımlarını gözlemleyebilmek için
ödevin belirli aşamaları sınıf ortamında gerçekleştirilir ya da yapmış olduğu çalışmayı
öğretmeniyle ve arkadaşlarıyla paylaşması istenir.


Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre Hazırlanır


1- Konu ve beklenen performans dikkatlice okunur ve netleştirilir.
2- Öğretmenin ödevle birlikte verdiği yönerge dikkatlice okunur.
3- Ödevin niteliğine göre bir plan yapılır. Plan çerçevesinde veriler toplanır, matematiksel
işlemler yapılır. Gerekli materyaller bulunur.
4- Performans ödeviyle birlikte verilen performans değerlendirme ölçeğine göre bir
performans raporu hazırlanır.
5- Rapor teslim edilmeden önce performans değerlendirme ölçeğine göre kontrol edilir.
6- Belirlenen sürede teslim edilir.


Hazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi hazırlanacak raporda bulunması
gerekenler:


* Performans ödevi kapak sayfası
* Dersin adı
* Ödev konusu
* Beklenen performans
* İçindekiler
* Ödev planı (gerektiğinde)
* Elde edilen yazılı, sözlü ve görsel materyaller
* Tablolar ve grafikler
* Grup ödevlerinde ödevi gerçekleştirenler (gruptaki öğrenciler)
* Kaynakça

Performans Ödevi Örnekleri


* Bir gazeteye makale yazma,
* Bir oyun düzenleme / planlama
* Bir termometre yapma,
* Bir oyun için sahne ve kostüm hazırlama,
* Bir ev planı çizme,
* Bir müzik parçası çalma,
* Bir dans sergileme,
* Yörelerini tanıtan bir turistik broşür hazırlama,
* Mahallelerinin bir haritasını, krokisini çizme vb.


PROJE ÖDEVİ


Proje Öğrencilerin grup halinde veya bireysel olarak istedikleri bir alan veya konuda
inceleme, araştırma ve yorum yapma, görüş geliştirme, yeni bilgilere ulaşma, özgün düşünce
üretme ve çıkarımlarda bulunmaları amacıyla ders öğretmeni rehberliğinde yapacakları
çalışmalarıdır. Bu ödevler, öğrencilerin yaratıcılık, araştırma, iletişim gibi üst düzey zihinsel
becerilerini geliştirir. Öğrenciler proje konularında yaparak, yaşayarak, inceleyerek bilgi
kazanırlar.
1. Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması
şeklinde en az bir proje hazırlar. Öğrenciler istedikleri takdirde farklı derslerde ya da aynı
derste birden fazla proje hazırlayabilir. Projeler teslim edildikleri yarıyılda değerlendirilir.
2. Öğrenciler bir yıl içerisinde istedikleri sayıda proje alabilirler. Aynı dersten birden fazla
proje alan öğrencilerin proje notu, projelerden aldıkları puanların aritmetik ortalaması alınarak
belirlenir.
3. Öğrenciler farklı derslerden proje almışlarsa, aldıkları puanlar o derslerin projeyi teslim
ettikleri yarıyıl notuna dahil edilir.
4. Öğrencinin proje çalışmasını hangi dersten alacağı, 1-5. sınıflarda sınıf öğretmeninin, 6-8.
sınıflarda şube rehber öğretmeninin gözetiminde belirlenir. Projeler ilgili branş ya da sınıf
öğretmenlerinin gözetiminde gerçekleştirilir.
5. Proje konuları zümre öğretmenleri tarafından belirlenebileceği gibi öğrenciler de kendi ilgi
duydukları alanlara göre bireysel ya da grup olarak proje konusu belirleyebilirler.
6. Verilen proje konuları öğrencilerin düzeyine uygun ve yerel imkânlara göre yapılabilecek
nitelikte olmalıdır.
7. Grup halinde yapılacak projelerde grupların, öğrencilerin cinsiyet, başarı durumu vb.
özellikleri bakımından düzgün dağılmış olması istenir.
8. Grup çalışmalarında grup üyelerinin görev dağılımı projenin her aşaması için net olarak 
yapılmalıdır. Görev dağılımı grup üyeleri tarafından yapılarak öğretmenin onayı alınır.
9. Projenin her aşamasında görevlerin yapılıp yapılmadığı, aşamanın bitiminde öğretmen
tarafından kontrol edilir ve grup üyelerine geri bildirim verilir. Görevini yeterince yerine
getirmeyen öğrencilerin bireysel özelliklerine de dikkat edilerek gerekli önlemler alınır.
10. Projeler ödevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya
dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları
kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler.


Projeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre Oluşturulur


1- Konunun seçilmesi
2- Amacın belirlenmesi
3- Bilgi toplama
4- Deney yapma
5- Bulgular ve tartışma
6- Yazım: Yazılı metinde şu sıra takip edilebilir
a) Proje ile ilgili bir özet (en üstte öğrenci ile ilgili bilgiler (isim, adres vb) hemen altında
amaç, metot, ve sonuç),
b) Proje başlığı,
c) Projenin içindekiler,
d) Projenin amacı,
e) Bilgi toplama aşamasında elde edilen veriler,
f) Materyal ve metot,
g) Bulgular ve tartışma,
h) Sonuç ve öneriler,
i) Kaynakça .

Performans Çalışması Nedir? Neye Göre verilecek? Kaç Tane Verilecek?


Sözlü notu kaldırıldı yerine Performans Notu geldi. Performans notu Uzun süredir İlköğretim kurumlarında zaten uygulanmakta. Aslında Bu değişiklikle İlkokullarla Liseler arasındaki ugulama farklılığını kaldırdı ve aynı sistemi getirdi. Öğrencilerin İlkokulda alıştıkları sistemin devamı açısından oldukça önemli bir değişliklik olduğunu değerlendirebiliriz.
Artık Liselerde öğretmenler haftalık ders saati ne olursa olsun Öğremtmenler her dönem için 2 den az performans notu veremeyecek. Zümrelerinde belirtmek şartıyla Dersin uygulama gerektirmesi Beden Eğitimi, İngilizce, Kuranı Kerim...vs gibi derslerde 3 performans notu verilebilecek.
Verilecek bu performans notlarından biri Performans çalışması karşılığında ( bu çalışma performans çalışması, uygulama, Konu anlatımı, performans ödevine ya da ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılara göreverilebilecek.) Diğeri ise eski sistemdeki gibi sözlü notu gibi, öğrencininderse katılımıi, hazırlığı gibi hususularda kanaat notu gibi verilecek.


Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar


MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
(2) Öğrencilerin ders yılı içinde ulusal ve uluslararası yarışmalarda elde ettikleri başarılar, ilgili dersin proje veya performans çalışması olarak tam puanla değerlendirilir."
Sözlü Notu Kalktı Peki Öğretmen Sözlü Notu gibi not veremeyecek mi?
Diğer performans notu ise sözlü notu gibi yönetmeliğin aşağıdaki kısmında belirtildiği üzere öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları hazırlanması ile ilgili olarak ayrıca notla değerlendirilmek ve buna göre verilmek zorundadır.
Madde-50 (8) Öğrencilerin derse hazırlıkları, derse aktif katılımları ve dersle ilgili araştırma çalışmaları da performans çalışması kapsamında ayrıca notla değerlendirilir.
Proje Çalışması İse Eski Sistemdeki Yıllık Ödeve karşılık gelmektedir.
Her öğrencini bir eğitim öğreitm yılında en az bir dersten mutlaka Proje Çalışması ( Proje Ödevi) alması gerekmektedir.
MEB Burada yönetmelikte en alt sınırı belirtmesine rağmen üst sınır koymamıştır. Bu da demek oluyor ki bir Örenci istediği kadar dersten ya da tüm derslerden birer proje ödevi alarak başarılı olmaya çalışabilir.
"Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar
MADDE 50- (1) Öğrenciler okulların özelliklerine göre yazılı sınavların dışında proje ve performans çalışması ile topluma hizmet etkinliklerine yönelik seminer, konferans ve benzeri çalışmalar yaparlar. Öğrenciler, her dönemde tüm derslerden en az bir performans çalışması, her ders yılında en az bir dersten proje hazırlama görevini yerine getirirler.
Özetle; Öğretmenler bir dersten az 2 en fazla 3 her dönemde performans notu verecek, bir proje çalışması alanlara ise bir proje çalışması notu verecek.

Performans Ödevleri; Her dönem her dersten en az bir tane olmak üzere verilen ödevlerdir. Bu ödevler aynı dönem içerisinde öğretmene teslim edilmelidir. Öğretmen önce bir konu belirler. Her öğrenciye konuyu açıklar ve yaklaşık olarak 2-3 hafta boyunca öğrencilerden konuyla ilgili ödevlerini yapmasını ister. Süre dolunca ödevleri teslim alır. Ödevler bireysel olarak verilebildiği gibi grup halinde de tamamlanabilmektedir. Ödevler bir konu ile ilgili olabildiği gibi bir ünitenin tamamından da verilebilmektedir.

Proje Ödevleri; Proje ödevleri ise performans ödevlerinden farklı olarak; öğrenciler her ders yılında en az 1 adet proje ödevi hazırlamak zorundadır. Öğrenci seçtiği dersten istediği konuyu proje ödevi olarak hazırlayabilir. Hangi dönem proje ödevi almak istiyorsa öğrenci ödevini o dönemde teslim etmek zorundadır. Ayrıca performans ödevinde her öğrenciye aynı konu ödev olarak verilirken proje ödevlerinde her öğrencinin ödev konusu farklıdır. Proje ödevlerinin içeriği de performans ödevinden farklıdır. Proje ödevi daha ayrıntılı, daha geniş kapsamlı bir çalışmadır. Üniversitede hazırlanan tez çalışmaları gibi ayrıntıya yer vermek gerekmektedir.

Proje ve performans ödevleri şekil ve içerik olarak her ne kadar birbirinden farklı gözükse de amaç öğrenci kazanımlarının değerlendirilmesidir. Bu konuda ödevlerin öğrenciler tarafından hazırlanması, ödevlerin hazırlanırken ulaşılabilir ve ucuz materyaller kullanılarak yapılması, velileri ekonomik külfet içerisine sokmadan tamamlanması göz önünde bulundurulması gereken en önemli konulardır.


Proje Ödevi Örnekleri


* Yaşadığımız yöreye ait mani ve ninnilerin araştırılıp derlenmesi.
* İç Anadolu bölgesinde çıkarılan madenlerin dağılımını gösteren bir grafik çizme. Bu
madenlerin ülke ekonomisindeki yerini açıklama.
* Ülkemizde yaşanan çevre kirliliği sorunlarının araştırılması ve çözümlerine yönelik
önerilerin geliştirilmesi.

Anahtar Kelimeler:
Lisede Hangi Dersten Proje ödevi Alabilirİlköğretim Proje ödevi YÖNETMELİĞİ 2021İlköğretim Proje ödevi YÖNETMELİĞİ 2020İlköğretim Proje ödevi YÖNETMELİĞİ 2019Lise Performans ödevi KapaklarıLise Performans ödevi ÖrnekleriProje ödevleri Ne Zaman Verilir 2022Proje ödevleri Ne Zaman Verilir 2020Proje ödevleri Ne Zaman Verilir 2021Proje ödevleri Ne Zaman Verilir 2020?Proje ödevleri Ne Zaman Verilir 2019?Performans Ödevi Ne Zaman Verilir 2021Performans Ödevi Ne Zaman Verilir 2020Performans Ödevi Ne Zaman Verilir?Performans Gorevi Ne Demek?Proje Notu Kaç Tane Verilir?Performansa Ayrı Projeye Ayrı Not Verilecek2020 2021 Proje Ve Performans ödeviProje Ve Performans Ödevi 2021Proje Ve Performans Ödevi 2020Proje Ve Performans ÖdeviPerformans Notu NedirPerformans Notu Ne Kadar EtkilerSözlü Notu Neye Göre Verilir 2021Sözlü Notu Neye Göre Verilir 2020Proje Ve Diğer çalışmalarPerformans çalışmasıPerformans Çalışması Nedir? Neye Göre Verilecek? Kaç Tane Verilecek?Liselerde Performans Ve Proje Notları Nasıl Olacak?PROJE VE PERFORMANS NOTU NE ZAMAN VERİLİR?Performans NotuProje NotuProje ödevi Her Dönem Verilir Mi?Dönem ödevi Nedir?Lise Proje ödevleri Ne Zaman Teslim Edilir?Proje ödevleri Ne Olacak?Proje ödev KapağıPerformans ödevi KapağıPerformans Ödevi ÖrnekPerformans ödevi Zorunlu MuProje ödevi NedirProje ÖdevleriPerformans ÖdevleriProje Ve Performans Ödevlerinin Farkı Nedir?Performans Ve Proje ÖdevleriProje Ödevi ÖrnekleriProjeyi Ödevi Aşağıdaki Sıraya Göre OluşturulurProje ödeviPerformans Ödevi ÖrnekleriHazırlanacak Raporun İçeriği Performans ödevi Hazırlanacak Raporda Bulunması Gerekenler:Performans Ödevi Aşağıdaki Sıralamaya Göre HazırlanırPERFORMANS ÖDEVİ NedirPERFORMANS ÖDEVİPROJELER VE PERFORMANS ÖDEVLERİ

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol