İslamiyet'ten Önceki Türk Tarihi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

1.Aşağıdakilerden hangisi tarih öncesi dönmelerde Türkle-
   rin anayurttan ayrılarak göç etmelerinin nedenleri arasın-
   da gösterilemez?

   a)İklimin kuraklaşması
   b)Şiddetli kışların başlaması
   c)Hayvan hastalıklarının yaygınlaşması
   d)Türkler arasında iç mücadelenin artması
   e)Müslümanların Orta Asya’ya egemen olmaları
2.Aşağıdakilerden hangisinin yıkılması otorite boşluğunun
   doğmasıyla feodalite rejiminin oluşmasında etkili ol-
   muştur?

   a)Batı Roma İmparatorluğu
   b)Göktürkler
   c)Avarlar
   d)Avrupa Hun İmparatorluğu
   e)Uygurlar
3.     I.   Büyük Hun İmparatorluğu
II.     Uygurlar
III.     Göktürkler
IV.     Kutluk Devleti
   İslamiyet öncesinde kurulan yukarıdaki Türk dev-
   letlerinin kronolojik sırası aşağıdakilerden hangi-
   sidir?

    a)III-IV-II-I
    b)II-IV-III-I
    c)I-III-IV-II
    d)IV-II-I-III
    E)I-IV-III-II
4.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi,Osmanlı Devle-
   tinden önce İstanbul’u kuşatmıştır?

   a)Göktürkler
   b)Avarlar
   c)Peçenekler
   d)Büyük Selçuklular
   e)Anadolu Selçukluları
5.Türkler tarafından yazılan ve Türkçe ile yazılı ilk belge-
   ler aşağıdaki hangi devlet dönemine aittir?

   a)Büyük Hun İmparatorluğu
   b)Göktürk Devleti
   c)Kutluk Devleti
   d)Uygular
   e)Karahanlılar
6.Aşağıdaki dinlerden hangisi Türkler arasında daha az
   yayılmıştır?

   a)Gök Tanrı Dini
   b)Mani Dini
   c)Yahudilik
   d)Hıristiyanlık
   e)Mecusilik
7.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi V. yy.ın ilk yarı-
   sında Güney İran ve Batı Afganistan’da kurulmuştur?

   a)Avarlar
   b)Uygurlar
   c)Göktürkler
   d)Kutluk Devleti
   e)Akhunlar
8.Aşağıdakilerden hangisi Kırgızların milli destanıdır?
   a)Şu Destanı
   b)Türeyiş Destanı
   c)Oğuz Kağan Destanı
   d)Manas Destanı
   e)Ergenekon Destanı
9.Çin Seddi,aşağıdaki Türk devletlerinden hangisinin 
   saldırılarına karşı yapılmıştır?

   a)Göktürkler
   b)Büyük Hun İmparatorluğu
   c)Avarlar
   d)Uygurlar
   e)Karluklar
10.Aşağıdakilerden hangi Türk devleti inançlar yönünden 
    farklı özellikler taşımıştır?

    a)Hunlar
    b)Göktürkler
    c)Akhunlar
    d)Uygurlar
    e)Kutluk Devleti
11.Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nden önce 
     kurulan Türk devletlerinin ortak özelliklerinden biri-
     dir?

     a)Yerleşik hayat tarzına sahip olmaları
     b)Ülkenin haneden mensupları arasında paylaşılması
     c)Ticaretin gelişmiş olması
     d)Yazılı edebiyatın gelişmesi
     e)Askeri teşkilatın yapılmış olması
12.Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi İlkçağ’da kurul-
     muştur?

     a)Göktürkler
     b)Asya Hunları
     c)Uygular
     d)Avrupa Hunları
     e)Karahanlılar
13.Orta Asya’da iklim şartları çok serttir.
     Bu durumun Türk tarihiyle ilgili aşağıdakilerden 
     hangisine neden olduğu ileri sürülemez?

     a)Türklerin göçebe hayat yaşamalarına
     b)Türklerin hayvancılıkla uğraşmalarına
     c)Türklerin savaşçı bir karaktere sahip olmalarına
     d)Türklerin devlet kuramamalarına
     e)Türkler’de yazılı kültürün gelişmemesine
14.Uygurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlış-
     tır?

     a)Yerleşik hayata geçtikleri
     b)Tarımla uğraştıkları
     c)İpek Yolu’nu canlı tuttukları
     d)Kırgızlar tarafından yıkıldıkları
     e)Orhun Abideleri’ni meydana getirdikleri
15.Müslüman tüccarlarla ilişkiler  sonucunda İslamiyet’in
     yayıldığı ve bazı araştırmacılar tarafından ilk Müslü-
     man Türk Devleti sayılan devlet,aşağıdakilerden hangi-
     sidir?

     a)Türgişler
     b)Oğuzlar
     c)Peçenekler
     d)Volga Bulgar Devleti
     e)Hazarlar
16.Uyguların özellikle mimari,heykelcilik ve resimde eser-
     ler vermeleri aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

     a)Ticarette ilerlemeleri
     b)Yerleşik hayata geçmeleri
     c)Çinlilerle ilişkileri geliştirmeleri
     d)Yazılı kültürü geliştirmeleri
     e)Kağıt ve matbaayı geliştirmeleri

17.Mezopotamya’da yazılı belgeler M.Ö.4000’de meyda-
     na getirilmişken,Orta Asya’da yazılı belgeler M.S. 8. 
     Yüzyıla aittir.
     Orta Asya’nın hangi özelliği bunda etkili olmuştur?

     a)Hayat şartlarının elverişsizliği
     b)Ticaretin gelişmemesi
     c)Çin baskısının devamlılığı
     d)Maniheizm dininin yayılması
     e)Sözlü kültürün gelişmesi
18.Aşağıdakilerden hangi devletin yıkılması Kavimler Gö-
     çü’ne zemin hazırlamıştır?  

     a)Asya Hun İmparatorluğu
     b)Avarlar
     c)Doğu Roma İmparatorları
     d)Akhunlar
     e)Kırgızlar
19.Aşağıdakilerden hangi Türk topluluğu Museviliği kabul
     etmiştir?
     a)Peçenekler
     b)Oğuzlar
     c)Hazarlar
     d)Bulgarlar
     e)Macarlar
20.Aşağıdakilerden hangi Türk Devleti’ne başka bir Türk
     topluluğu son vermiştir?
     a)Batı Hunları
     b)Güney Hunları
     c)Doğu Göktürkler
     d)Batı Göktürkler
     e)Kutluk Devleti


YANITLAR
1-E   11-B
2-A   12-B
3-C   13-D
4-B   14-E
5-C   15-D
6-E    16-B
7-E    17-A
8-D   18-A
9-B   19-C
10-D 20-E

www.egitimhane.com
 

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz