İNGİLİZCE EN ÇOK KULLANILAN KELİMELER VE ANLAMLARI

İngilizce Temel Kelimeler ve Okunuşları

Subject Pronouns – (Şahıs Zamirleri)


I – ben
you – sen
he – o
she – o
it – o
we – biz
you – siz
they – onlar


 Common Verbs – (Sık Kullanılan Fiiller)


almak – take (teyk)
bakmak – look (luk)
başlamak, başlatmak – begin (bi’gin)
çizmek – draw (drov)
gelmek – come (kam)
getirmek – bring (bring)
gitmek – go (go)
giymek – wear (viır)
içmek – drink (drink)
inşa etmek – build (biyıld)
kırmak – break (brek)
koymak – put (put)
olmak, bulunmak – be (bi)
olmak, yakışmak – become (bi’kam)
patlatmak – burst (börst)
satın almak – buy (bay)
saymak – count (kaunt)
seçmek, tercih etmek – choose (çuuz)
sürmek – drive (drayv)
tutmak, yakalamak – catch (keç)
uçmak – fly (flay)
uyumak – sleep (slip)
üflemek – blow (blov)
vurmak – beat (biit)
yardım istemek – help
yayımlamak – broadcast (bro:dka:st)
yazmak – write (rayt)
yemek – eat (iit)


 Colours – (Renkler)


beyaz – white (vayt)
siyah – black (blek)
gri – gray (grey)
mavi – blue (blu:)
kırmızı – red (red)
sarı – yellow (yelo)
altın sarısı – gold (gold)
yeşil – green (griin)
turuncu – orange (orınç)
mor – purple (pörpıl)
pembe – pink (pink)
kahverengi – brown (braun)


 Months – (Aylar)


January – Ocak (Ce-nu-e-ri)
February – Şubat (Feb-ru-e-ri)
March – Mart (Març)
April – Nisan (Ep-rıl)
May – Mayıs (Mey)
June – Haziran (Cun)
July – Temmuz (Cu-lay)
August – Ağustos (Ou-gıst)
September – Eylül (Sep-tem-bır)
October – Ekim (Ok-to-bır)
November – Kasım (No – vem – bır)
December – Aralık (Di-sem-bır)


Days – (Günler)


Pazartesi – Monday (Mandey)
Salı – Tuesday (Tüuzdey)
Çarşamba – Wednesday (Venzdey)
Perşembe – Thursday (Törzdey)
Cuma – Friday (Fıraydey)
Cumartesi – Saturday (Satırdey)
Pazar – Sunday (Sandey)

A Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


A: bir (e)
Able: yapabilmek (ey-bıl)
About: hakkında (a-bavt)
Above: üstünde (a-bauv)
Across: karşısında (ek-ros)
Actually: aslında (ek-çu-ı-li)
Add: eklemek (ed)
Addition: ek olarak (e-di-şın)
Afraid: korkmuş (ef-reyd)
After: sonra (af-tır)
Again: yeniden, yine (a-gen)
Against: karşısında (e-geynst)
Age: yaş (eyc)
Ago: önce (e-go)
Agreed: anlaşıldı, kararlaştırıldı (eg-riid)
Ahead: önünde (a-hed)
Air: hava (e-yır)
All – hepsi  (ol)
allow – izin vermek – (e-lav)
almost – neredeyse – (ol-most)
alone – yalnız – (e-lon)
along – boyunca – (e-long)
already – zaten – (ol-re-di)
also – ayrıca – (ol-so)
although – rağmen – (ol-do)
always – her zaman – (ol-veys)
am – gece 12 ile gündüz 12 arası saat dilimi – (em)
among – arasında – (e-mong)
an – bir tek – (en)
and – ve – (end)
angle – açı – (en-gıl)
animal – hayvan – (e-ni-mıl)
another – diğer – (e-na-dır)
answer – cevap – (en-sır)
any – herhangi – (e-ni)
anything – hiçbir şey – (e-ni-ting)
appear – gözükmek – (a-pi-ır)
are – olmak fiili – (ar)
around – etraf – (e-raund)
as – iken – (ez)
ask – sormak – (esk)
assess – değer biçmek – (a-ses)
assessment – değerlendirme – (a-ses-mınt)
asset – varlık – (a-set)
assignment – atama, görevlendirme – (e-sayn-mınt)
attend – katılmak – (a-tend)
attention – ilgi, özen, dikkat – (a-ten-şın)
attract – cezbetmek – (et-rekt)
attribute – bağlamak, atfetmek, dayandırmak – (et-ri-büt)
authority – otorite, yetki – (o-to-ri-ti)
available – müsait, mevcut, uygun – (a-vey-lı-bıl)
average – ortalama – (e-vi-rıc)
at – -de, -da – (et)
away – uzak – (a-vey)


B Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


baby – bebek – (beybi)
back – 1.arka 2.sırt – (bek)
backbone – 1.sırt kemiği 2.bir işin temeli – (bekbon)
background – 1.fon, geri plan 2.temel – (bekraund)
backward – geriye doğru – (bekvörd)
bad – kötü – (bed)
badly – 1.kötü 2.çok fazla – (bedli)
bag – çanta – (beg)
baggage – bagaj – (begıc)
bake – pişirmek – (beyk)
baker – fırıncı – (beykır)
balance – 1.denge 2.bakiye – (belıns)
balcony – balkon – (belkıni)
bald – kel – (bold)
ball – 1.top 2.balo – (bol)
ballerina – balerin – (belıriinı)
ballet – bale – (baley)
balloon – balon – (baluun)
ban – yasak – (ben)
banana – muz – (bınana)
band: 1.bant (şerit) 2.bando – (bend)
bank – banka – (benk)
banker – banka yöneticisi, banker – (benkır)
banknote – kağıt para – (benknot)
bankrupt – iflas – (benkrapt)
base – 1. taban 2.üs – (beys)
basement – bodrum – (beysmınt)
basin – kazan – (beysn)
basket – sepet – (baskıt)
bath – yıkanmak – (bath)
bathe – yıkamak (bedenin bir bölümünü) – (beth)
battle – savaş, muharebe – (betl)
bay – koy – (bey)
beach – sahil – (biiç)
bean – fasulye – (biin)
bear – 1.taşımak, dayanabilmek 2.ayı – (beır)
beard – sakal – (bıed)
beast – canavar – (biist)
beat – 1.vurmak 2.yenmek – (biit)
beautiful – güzel – (büutiful)
birthday – doğumgünü (börthdey)
bride – gelin (brayd)


C Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


call – aramak – (kol)
come – gelmek – (kam)
can – yapabilmek – (ken)
cannot – yapamamak – (kennat)
can’t – yapamamak – (kent)
capital – başken – (kepitıl)
captain – yüzbaşı, kaptan – (keptın)
car – araba – (kar)
care – önemsemek – (keyır)
carefully – dikkatlice – (kerıfıliy)
carry – taşımak – (keri)
case – dava, kılıf – (keys)
cat – kedi – (cet)
catch – yakalamak – (ketç)
cattle – inek – (katıl)
caught – yakalamak (geçmiş zaman) – (kauvt)
cause – sebep – (kaus)
cell – hücre – (sel)
center – merkez – (sentır)
cent – sent, para birimi – (sent)
century – yüzyıl – (senturi)
certain – kesin – (sörtın)
chance – şans – (çens)
change – değişmek – (çenc)
chart – tablo – (çart)
check – kontrol etmek – (çek)
chief – şef – (çiif)
child – çocuk – (çayıld)
children – çocuklar – (çildırın)
choose – seçmek – (çuus)
church – kilise – (çööç)
circle – çember – (sörkıl)
city – şehir – (siti)
class – sınıf – (klas)
clean – temiz – (kliin)
clear – temizlemek – (kliır)
climb – tırmanmak – (klayımb)
close – kapatmak – (kloz)
cloth – elbise – (klot)
cloud – bulut – (klaud)


D Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


dance – dans etmek – (dens)
dark – karanlık – (dark)
day – gün – (dey)
dead – ölü – (ded)
deal – anlaşma – (diyıl)
death – ölüm – (deth)
decide – karar vermek – (dicayıd)
deep – derin – (diip)
describe – açıklamak – (diskırayıb)
desert – çöl – (dezırt)
design – tasarım – (disayın)
detail – ayrıntı – (diyteyıl)
determine – belirlemek – (ditörmın)
develope – geliştirmek – (dıvelop)
dictionary – sözlük – (dikşınery)
did – yaptı – (did)
didn’t – yapmadı – (didınt)
died – öldü – (dayd)
difference – fark – (difırıns)
different – farklı – (difırınt)
difficult – zor – (difikılt)
direct – direkt – (dayrekt)
direction – yön – (dırekşın)
discover – keşfetmek – (diskavır)
distance – mesafe – (distans)
divided – bölünmüş – (divaydıd)
division – bölüm – (diviijın)
do – yapmak – (du)
doctor – doktor – (daktır)
does – yapmak – (das)
doesn’t – yapmamak – (dasınt)
dog – köpek – (dag)
dollar – dolar – (dalır)
done – yapmak (geçmiş) – (dan)
don’t – yapmamak – (dont)
door – kapı – (doo’)
down – aşağı- (daun)
draw – çizmek – (dırov)
drawing – çizim – (dıroving)
dress – elbise – (dıres)
drive – araba kullanmak – (dırayv)
drop – düşmek – (dırap)
dry – kuru – (dıray)
during – boyunca – (during)


E Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


each – her biri (iiç)
early – erken (ööli)
ear – kulak (iiyır)
earth – toprak, dünya (ööth)
east – doğu (iist)
easy – kolay (iisi)
eat – yemek (iit)
edge – kenar (ec)
effect – etki (efekt)
egg – yumurta (eg)
eight – sekiz (eyt)
either – ikisi de (ithır)
electric – elektrik (ilektrik)
element – element (element)
else – diğer (els)
end – son (end)
energy – enerji (enerci)
engine – motor (engiin)
England – İngiltere (englınd)
English – İngiliz (ingliş)
enjoy – eğlenmek (encoy)
enough – yeterli (inaf)
enter – girmek (entır)
entire – tüm (entayır)
equal – eşit (ikuvıl)
equation – denklem (ikuveyşın)
especially – özellikle (espeşıli)
Europe – Avrupa (yurop)
even – hatta (ivın)
evening – akşam (ivning)
ever – hep (evır)
every – hepsi (evri)
everyone – herkes (evrivan)
everything – her şey (evriting)
exactly – aynen (egzaktly)
example – örnek (egzampıl)
except – hariç (eksept)
exciting – heyecan verici (egzayting)
exercise – egzersiz (egzırsayz)
expect – beklemek, ummak (ekspekt)


F Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


face – yüz (feys)
fact – gerçek (fekt)
factoriy – fabrika (faktori)
factor – faktörler (fektır)
fall – düşmek (fol)
family – aile (femıli)
famous – ünlü (feymıs)
far – uzak (far)
farm – çiftlik (farm)
farmer – çiftçi (farmır)
fast – hızlı (fest)
father – baba (faadır)
fear – korku (fiyır)
feel – hissetmek (fiil)
feeling – his (fiiling)
feet – ayaklar (fiit)
fell – düşmüş (fel)
felt – hissetmiş (felt)
few – birkaç (fiyuv)
field – alan (fiyıld)
fig – incir (fig)
fight – kavga (fayt)
figure – figür (figür)
filled – doldurulmuş (fiyıld)
finally – nihayetinde (faynıli)
find – bulmak (faynd)
fine – iyi (fayn)
fingers – parmaklar (fingırs)
finished – bitmiş (finişt)
fire – ateş (fayır)
first – birinci (först)
fish – balık (fiş)
fit – uymak (fit)
five – beş (fayv)
flat – düz (fılat)
floor – zemin (floo)
flow – akmak (flou)
flower – çiçekler (flauı)
fly – uçmak (flay)
follow – takip etmek (fallov)


G Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


game – oyun (geym)
garden – bahçe (gaadın)
gas – gaz (ges)
gave – verdi (geyv)
general – genel (cenırıl)
get – almak (get)
girl – kız (görl)
give – vermek (giv)
glass – cam (gılas)
go – gitmek (gouv)
God – tanrı (gad)
gold – altın (gold)
gone – gitmiş (gan)
good – güzel (gud)
got – sahip olmak (got)
government – hükümet (gavırnmınt)
grass – çimen (gras)
great – müthiş (greyt)
Greek – Yunan (griik)
green – yeşil (griin)
grew – büyümüş (griyuv)
ground – zemin (gıraund)
group – grup (gruup)
grow – büyümek (gırouv)
guess – tahmin etmek (ges)
gun – silah (gan)


H Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


had – sahip olmak (geçmiş zaman) (hed)
hair – saç (heyır)
halt – durmak (holt)
hand – el (hend)
happen – olmak (hepın)
happy – mutlu (hepi)
hard – zor (hard)
has – sahip olmak (hes)
hat – şapka (het)
have – sahip olmak (hev)
he – erkek (hi)
head – baş (hed)
hear – duymak (hiyır)
heard – duydu (höör)
heart – kalp (hart)
heat – ısı (hiit)
heavy – ağır (hevi)
held – tutmak (geçmiş) (held)
help – yardım (help)
her – O (kadın) (hör)
here – burada (hiyır)
high – yüksek (hay)
hill – tepe (hil)
him – O (erkek) (him)
himself – kendisi (erkek) (himself)
his – onun (erkek) (hiz)
history – tarih (histori)
hit – vurmak (hit)
hold – tutmak (hold)
hole – delik (hol)
home – ev (home)
hope – umut (hop)
horse – at (hors)
hot – sıcak (hat)
hour – saat (avur)
house – ev (haus)
how – nasıl (hav)
however – ancak (havevır)
huge – dev (hüyuc)
human – insan (hümın)
hundred – yüz (sayı) (handrıd)


I Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


I – ben (ay)
ice – buz (ays)
idea – fikir (aydiya)
if – eğer (if)
I’ll – ben (gelecek) (ayıl)
important – önemli (importınt)
in – içeri (in)
inches – inç (uzunluk birimi) (inç)
include – içermek (inkıluud)
increase – yükselmek (inkıriis)
Indian – Hindistanlı (indiyın)
indicate – göstermek (indikeyt)
industry – endüstri (indastıri)
information – bilgi (informeyşın)
insect – böcek (insekt)
inside – içinde (insayd)
instead – yerine (insted)
instrument – enstrüman (instrumınt)
interest – ilgi (interest)
interesting – ilginç (interesting)
into – içine (intu)
iron – demir (ayrın)
is – olmak (iz)
island – ada (aylınd)
isn’t – olmamak (izınt)
it – o (hayvan veya cansız) (it)
its – onun (its)
it’s – (hayvan veya cansız) (its)
itself – kendisi (hayvan veya cansız) (itself)


J Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


Japanese – Japon (cepıniis)
job – iş (cab)
join – katılmak (coin)
jump – zıplamak (camp)
just – sadece (cast)
 
K Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


keep – saklamak (kiip)
kept – saklanmış (kept)
key – anahtar (kiy)
kill – öldürmek (kil)
kind – kibar (kaynd)
king – kral (king)
knew – bilmek (geçmiş) (niyuv)
know – bilmek (nov)
known – bilinmiş (naun)


L Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


lady – kadın (leydi)
lake – göl (leyk)
land – arazi (lend)
language – dil (languic)
large – geniş (larc)
last – son (last)
later – sonra (leytır)
laugh – gülmek (lauf)
law – kanun (lov)
lay – uzanmak (ley)
lead – kurşun (liid)
learn – öğrenmek (lörn)
least – en azı (liist)
leave – terketmek (liiv)
led – önderlik etmek (geçmiş) (led)
left – sol (left)
leg – ayak (leg)
length – uzunluk (lengt)
less – az (les)
let – izin vermek (let)
let’s – haydi (lets)
letter – mektup (letır)
level – seviye (levıl)
lie – yalan söylemek (lay)
life – hayat (layf)
lift – kaldırmak (lift)
light – ışık (layt)
like – beğenmek (layk)
line – çizgi (layn)
list – liste (list)
listen – dinlemek (lisın)
little – küçük (lidıl)
live – yaşamak (liv)
location – lokasyon (lokeyşın)
long – uzun (long)
look – bakmak (luk)
lost – kayıp (lost)
lot – çok (lat)
loud – gürültülü (lavud)
love – sevmek (lav)
low – düşük (lo)


M Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


machine – makine (meşin)
made – yapılmış (meyd)
main – ana (meyn)
major – majör (meyır)
make – yapmak (meyk)
man – erkek (men)
many – çok (meni)
map – harita (mep)
march – mart (març)
mark – işaret (mark)
match – maç (meç)
material – materyal (meteriyıl)
matter – madde (metır)
may – belki (mey)
maybe – belki (meybi)
me – ben (mi)
mean – anlam (miin)
measure – ölçü (miijır)
meat – et (miit)
meet – tanışmak (miit)
melody – melodi (melodi)
member – üye (membır)
men – erkekler (mın)
metal – metal (metıl)
method – metot (metıd)
middle – orta (midıl)
might – belki (mayt)
mile – mil (mayıl)
milk – süt (milk)
million – milyon (milyın)
mind – akıl (maynd)
mine – maden (mayn)
minute – dakika (minıt)
miss – özlemek (mis)
modern – modern (madırn)
molecules – molekül (molekuyül)
moment – an (momınt)
money – para (mani)
month – ay (mant)
moon – ay (muun)


N Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


name – isim (neym)
nation – millet (neyşın)
natural – doğal (neyçurıl)
near – yanında (niyır)
necessary – gerekli (nesesari)
need – ihtiyaç duymak (niid)
never – asla (nevır)
new – yeni (niyuv)
next – sonraki (nekst)
night – gece (nayt)
no – hayır (no)
nor – veya (olumsuz) (nor)
north – kuzey (nort)
northern – kuzeyli (nortırn)
nose – burun (nos)
not – hayır (not)
note – not (noot)
nothing – hiçbir şey (natin)
notice – farketmek (notis)
noun – isim (naun)
now – şimdi (nauv)
number – sayı (nambır)
numeral – sayısal (numerıl)


O Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


object – obje – (obcekt)
observe – gözlemlemek – (obsörv)
ocean – okyanus – (oşın)
of – -den, -dan – (of)
off – kapalı – (af)
office – ofis – (ofis)
often – sıkça – (oofın)
oil – petrol, yağ – (oyıl)
old – yaşlı – (old)
on – açık – (aun)
once – bir kere – (vans)
one – bir – (van)
only – sadece – (onli)
open – açık – (opın)
opposite – zıt – (opozit)
or – veya – (or)
order – düzen – (ordır)
other – diğer – (adır)
our – bizim – (avır)
out – dışarı – (avut)
outside – dışarısı – (avutsayd)
over – üzerinde – (oovır)
own – sahip olmak – (auvn)
oxygen – oksijen – (aksicın)


P Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


page – sayfa – (peyc)
paint – boyamak – (peyint)
pair – çift – (peyır)
paper – kağıt – (peypır)
paragraph – paragraf – (perıgraf)
park – park – (park)
part – bölüm – (part)
particular – belli – (pıtikılır)
party – parti – (parti)
passed – geçmiş – (past)
past – geçmiş – (past)
pattern – patern – (petırn)
pay – ödemek – (pey)
people – insanlar – (pipıl)
per – başına – (pör)
perhaps – belki – (pörheps)
period – nokta – (piriyıd)
person – insan – (pörsın)
phrase – cümle parçası – (freyz)
pick – seçmek – (pik)
picture – resim – (pikçır)
piece – parça – (piis)
place – yer – (pleys)
plain – düz – (pleyn)
plan – plan – (plen)
plane – uçak – (pleyn)
plant – bitki – (plent)
plants – bitkiler – (plents)
play – oynamak – (pley)
please – lütfen – (pliis)
plural – çoğul – (plurıl)
poem – şiir – (poım)
point – puan – (point)
pole – kutup – (pol)
poor – fakir – (puur)
position – pozisyon – (pozişın)
possible – mümkün – (pasibıl)
pound – ağırlık birimi – (pavund)
power – güç – (pavır)
practice – pratik – (prektis)
prepare – hazırlanmak – (prepeyır)
president – başkan – (prezidınt)
pretty – güzel – (predi)
printed – yazılmış – (printıd)
probably – belki – (probıbli)


Q Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


question – soru – (kuvesçın)
quickly – hızlıca – (kuikli)
quiet – sessiz – (kuvayıt)
quite – oldukça – (kuvayt)
quality – kalite – (kualiti)
quantity – miktar – (kuvantiti)
queen – prenses – (kuiin)


R Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


race – yarış – (reys)
radio – radyo – (redyo)
rain – yağmur – (reyn)
raise – yükseltmek – (reys)
ran – koşmak (geçmiş) – (ren)
rather – -dense – (radır)
reach – ulaşmak – (riiç)
read – okumak – (riid)
ready – hazır – (redi)
really – gerçekten – (riili)
reason – sebep – (riisın)
receive – almak – (risiiv)
record – kayıt – (rekırd)
red – kırmızı – (red)
region – bölge – (reycın)
remain – kalan – (rimeyn)
remember – hatırlamak – (rimembır)
repeat – tekrar etmek – (ripiit)
report – rapor – (riport)
represent – temsil etmek – (ripresent)
resent – gücenmek – (risınt)
rest – dinlenmek – (rest)
result – sonuç – (rizalt)
return – dönmek – (ritörn)
rhythm – ritim – (ridım)
rich – zengin – (riç)
ride – binmek – (rayd)
right – sağ – (rayt)
ring – zil çalmak – (ring)
rise – yükselmek – (rays)
river – nehir – (rivır)
road – yol – (rood)
rock – kaya – (rak)
rolled – yuvarlanmış – (rold)
room – odav – (ruum)
root – kök – (ruut)
rope – halat – (roup)
rose – gül – (roz)
round – yuvarlak – (raund)
row – satır – (rov)
rule – kural – (rul)
run – koşmak – (ran)


S Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


safe – güvenli – (seyf)
said – dedi – (sed)
sail – yelken açmak – (seyıl)
same – aynı – (seym)
sand – kum – (send)
sat – oturdu – (set)
save – kurtarmak – (seyv)
saw – testere – (sav)
say – söylemek – (sey)
scale – ölçek – (skeyıl)
school – okul – (skuul)
science – bilim – (sayıns)
scientist – bilim adamı – (sayıntist)
score – skor – (skor)
sea – deniz – (sii)
seat – koltuk – (siit)
second – saniye – (sekınd)
section – bölüm – (sekşın)
see – görmek – (sii)
seed – tohumlar – (siid)
seem – görünmek – (siim)
seen – görünmek – (siin)
sell – satmak (sel)
send – göndermek – (send)
sense – his – (sens)
sent – gönderilmiş – (sent)
sentence – cümle – (sentıns)
separate – ayrı – (sepırıt)
serve – hizmet etmek – (sörv)
set – ayarlamak – (set)
settled – ayarlanmış – (setıld)
seven – yedi – (sevın)
several – birkaç – (sevırıl)
shall – olsun – (şel)
shape – şekil – (şeyp)
sharp – keskin – (şarp)
she – O (kadın) – (şi)
ship – gemi – (şip)
shoes – ayakkabı – (şuuz)
shop – dükkan – (şop)
short – kısa – (şort)
should – zorunda olmak – (şud)
shoulder – omuz – (şoldır)
shout – bağırmak – (şaut)
show – göstermek – (şov)
shown – gösterilmiş – (şovn)
side – yan – (sayd)
sight – görüş – (sayt)
sign – işaret – (sayn)
signal – sinyal – (signıl)
silent – sessiz – (saylınt)
similar – benzer – (similır)
simple – basit – (simpıl)
since – -den beri – (sins)
sing – şarkı söylemek – (sing)
sir – efendi – (sör)
sister – kız kardeş – (sistır)
sit – oturmak – (sit)
six – altı – (siks)
size – boyut – (sayz)


T Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


table – masa – (teybıl)
tail – kuyruk – (teyıl)
take – almak – (teyk)
talk – konuşmak – (tolk)
tall – uzun – (tol)
teacher – öğretmen – (tiiçır)
team – takım – (tiim)
tell – söylemek – (tel)
temperature – sıcaklık – (tempirıçır)
ten – on – (ten)
term – dönem – (törm)
test – denemek – (test)
than – -den – (then)
that – o (eşya) – (det)
the – o – (dı)
their – onların – (deyır)
them – onlar – (dem)
themselves – onların kendisi – (demselvs)
then – sonra – (den)
there – orada – (der)
these – bunlar – (diis)
they – onlar (insan) – (dey)
thick – kalın – (tik)
thin – ince – (tin)
thing – şey – (ting)
think – düşünmek – (tink)
third – üçüncü – (törd)
this – o – (dis)
those – onlar – (doos)
though – -e rağmen – (dou)
thought – düşünce – (tout)
thousands – binlerce – (tauzınds)
three – üç – (tri)
through – arasından – (tru)
thus – nitekim – (das)
tied – bağlı – (tayıd)
time – zaman – (taym)
tiny – küçücük – (tayni)
to – ona – (tu)
today – bugün – (tudey)
together – birlikte – (tugedır)
told – söyledi – (told)
tone – ton – (ton)
too – çok – (tuu)
took – almak (geçmiş zaman) – (tuuk)
tool – alet – (tuul)
top – üst – (tap)
total – toplam – (totıl)
touch – dokunmak – (taç)
toward – -e doğru – (tovard)
town – yerleşke – (taun)
track – takip etmek – (trek)
trade – ticaret – (treyd)
train – tren – (treyn)
train – eğitmek – (treyın)
travel – yolculuk – (trevıl)
tree – ağaç – (trii)
triangle – üçgen – (trayengıl)
trip – yolculuk – (trip)
trouble – sorun – (trabıl)
truck – kamyon – (trak)
true – doğru – (tru)
try – denemek – (tray)
tube – tüp – (tüyub)
turn – dönüş – (törn)
two – iki – (tu)
type – yazmak – (tayp)


U Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


uncle – amca – (ankıl)
under – altında – (andır)
underline – altı çizili – (andırlayn)
understand – anlamak – (andırstend)
unit – ünite – (yunit)
until – -e kadar – (antil)
up – yukarı – (ap)
upon – üstüne – (apon)
us – biz – (as)
use – kullanmak – (yuus)
usually – genellikle – (ujuli)
united – birleşik – (yunaytıd)
university – üniversite – (yunivörsiti)
universal – evrensel  – (yunivörsıl)
unique – nadir  – (yunik)


V Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


valley – vadi – (veliy)
value – değer – (velu)
various – çeşitli – (veriyıs)
verb – fiil – (vörb)
very – çok – (veri)
view – görüş – (viyuv)
village – köy – (vilıc)
visit – ziyaret – (vizit)
voice – ses – (voyıs)
vowel – sesli harf – (vavıl)
W Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler
wait – beklemek – (veyt)
walk – yürümek – (volk)
wall – duvar – (vol)
want – istemek – (vant)
war – savaş – (vor)
warm – sıcak – (vorm)
was – olmak (geçmiş) – (vas)
wash – yıkamak – (voş)
Washington – Washington – (voşingtın)
wasn’t – olmamak (geçmiş) – (vasınt)
watch – izlemek – (votç)
water – su – (votır)
waves – dalgalar – (veyvs)
way – yol – (vey)
we – biz – (vi)
wear – giymek – (viyır)
weather – hava – (vedır)
week – hafta – (viik)
weight – kilo – (veyt)
well – iyi – (vel)
we’ll – biz (gelecek zaman) – (vıl)
went – gitmek (geçmiş) – (vent)
were – olmak (çoğul, geçmiş) – (vör)
west – batı – (vest)
western – batılı – (vestern)
what – ne? – (vat)
wheel – tekerlek – (viyıl)
when – ne zaman? – (ven)
where – nerede? – (ver)
whether – eğer – (vedır)
which – hangisi? – (viç)
while – süresince – (vaayıl)
white – beyaz – (vaty)
who – kim? – (hu)
whole – bütün – (huul)
whose – kimin? – (huus)
why – neden? – (vay)
wide – geniş – (vayd)
wife – eş (kadın) – (vayf)
wild – vahşi – (vayıld)
will – istek – (vil)
win – kazanmak – (vin)
wind – rüzgar – (vind)
window – pencere – (vindov)
wing – kanat – (ving)
winter – kış – (vintır)
wire – kablo – (vayır)
wish – dilemek – (viş)
with – birlikte – (vit)
within – içinde – (vitin)
without – olmadan – (vidaut)
woman – kadın – (vumın)
women – kadınlar – (wimın)
wonder – merak etmek – (vandır)
won’t – olmamak (gelecek) – (vont)
wood – ağaç – (vuud)
word – kelime – (vord)
work – iş – (vork)
worker – işçi – (vorkır)
world – dünya – (vorld)
would – istemek – (vud)
wouldn’t – istememek – (vudınt)
write – yazmak – (rayt)
written – yazılı – (ritın)
wrong – yanlış – (rong)
wrote – yazmak (geçmiş) – (root)


X Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler


Xylophone – ksilofon – (zaylofon)


Y Harfi ile En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler
yard – bahçe – (yard)
year – yıl – (yiır)
yellow – sarı – (yelov)
yes – evet – (yes)
yet – henüz – (yet)
you – sen – (yu)
young – genç – (yang)
your – senin – (yor)
you’re – sen (olmak) – (yuvır)
yourself – kendi – (yorself)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol