Yönetici Görevlendirmede Aranacak Şartlar?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

YÖNETİCİ GÖREVLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN DUYURU
Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme Yönetmeliği hükümleri gereği eğitim kurumlarına ekte gönderilen takvime göre yeniden ve ilk defa  görevlendirme suretiyle aşağıdaki esaslara göre valiliklerce başvuru alınarak görevlendirme yapılacaktır.
Eğitim kurumları yöneticiliklerine görevlendirmeler, ilk defa ve yeniden olmak üzere  gerçekleştirilecek olup önce mevcut yöneticilerin yeniden görevlendirmeleri, daha sonra ilk 
defa yönetici olacakların görevlendirmeleri yapılacaktır. Yeniden görevlendirmeler ekteki takvim çerçevesinde gerçekleştirilecek olup, ilk defa  görevlendirileceklere ilişkin takvim ise ÖSYM tarafından yapılacak seçme sınavı  duyurusundan sonra ayrıca yayınlanacaktır.
A- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİKLERİNE YENİDEN GÖREVLENDİRME
a) Mevcut yöneticilerin görev sürelerinin değerlendirilmesi
1- Yöneticilikte geçen dört yıllık sürenin hesabında; en son yapılan görevlendirme  tarihinden itibaren aynı unvanla geçirilen hizmet sürelerinin toplamı esas alınacaktır.
2- Dört yıllık görev süresinin hesabında; 14/06/2019 tarihinden önce aynı eğitim  kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin tamamı dikkate alınacaktır.
3- Aynı eğitim kurumunda sekiz yıllık görev süresinin hesabında; 14/06/2019 tarihinden önce aynı eğitim kurumunda aynı unvanla geçen görev sürelerinin toplamı dikkate  alınacaktır.
4- Bulunduğu eğitim kurumundaki dört yıllık sürenin hesabında, diğer eğitim kurumlarında kurucu müdürlük ve müdür yetkili öğretmenlikte geçen süreler ile yöneticilikte (müdür, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) vekâleten ve geçici  görev kapsamında geçen süreler dikkate alınmayacaktır.
5- Bulunduğu eğitim kurumundaki dört yıllık sürenin hesabına, yıllık izin, hastalık izni, aylıksız izin, yöneticilik (müdür, müdür başyardımcı ve müdür yardımcısı) dışındaki  geçici görev ve benzeri nedenlerle fiilen yapılmayan yöneticilik görevleri de dâhil  edilecektir.
6- Yöneticilik görevi herhangi bir sebeple üzerinden alınanlardan, işlemin yürütülmesinin  durdurulması veya iptaline ilişkin verilen yargı kararı gereğince yöneticilik görevine  döndürülenlerin görev sürelerinin hesabına, yöneticilik görevinden alındıkları tarih ile  yeniden yöneticiliğe döndürüldükleri tarih arasında geçen süreler de dâhil edilecektir.
7- Dört yıllık yöneticilik görev süresi dolan müdür başyardımcıları istemeleri halinde Yönetmeliğin geçici 2 inci maddesi gereği yeniden görevlendirme kapsamında müdür yardımcılığında görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir. Bu şekilde  başvuruda bulunan müdür başyardımcılarının başvuruları Yönetmeliğin 28 inci  maddesine göre değerlendirilecektir. 
2
8- Yeniden görevlendirilecek adayların Ek-1 form üzerinden yapılacak değerlendirmelerinde, değerlendirme başvurusunun son gününden sonra düzenlenmiş  belgeler dikkate alınmayacaktır.
9- Yeniden görevlendirmesi yapılan eğitim kurumu yöneticilerinden, görevlendirmelerin 
ilan edildiği tarihten itibaren beş gün içinde görevine başlayamayacağını dilekçe ile  beyan edenlerin görevlendirmeleri iptal edilecektir. Bunun dışında iptal talebinde  bulunanların görevlendirmeleri iptal edilmeyecektir.
b) Yeniden görevlendirme başvuruları
1- Bulundukları eğitim kurumunda aynı unvanda dört yıllık görev süresini dolduran yöneticiler aynı ya da farklı eğitim kurumlarına; bulundukları eğitim kurumunda aynı  unvanda sekiz yıllık görev süresini dolduran yöneticiler ise farklı eğitim kurumlarına yeniden görevlendirilmek üzere başvuruda bulunabileceklerdir.
2- Müdürlüğe yeniden görevlendirileceklerin Yönetmeliğin 5 inci Maddesinin 1 inci Fıkrasının (c) bendi ile 27 üncü maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları  gerekmektedir.
3- Müdür yardımcılığına yeniden görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 inci maddesinin 1 inci fıkrasının (c) bendi ve 28 inci maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları  taşımaları gerekmektedir.
4- Halen müdür başyardımcısı olarak görev yapanlardan, bulundukları eğitim kurumlarda  dört yıllık görev süresini dolduranlar Yönetmeliğin Geçici 2 inci maddesi uyarınca müdür yardımcısı olarak görevlendirme isteğinde bulunabileceklerdir.
c) Yeniden görevlendirmeYeniden görevlendirmeler, Değerlendirme Komisyonları tarafından Yönetmelik eki 
Ek-1 Form üzerinden yapılacak değerlendirme sonucu oluşan puanlar dikkate alınarak  puan üstünlüğüne göre yapılacaktır.
B- EĞİTİM KURUMU YÖNETİCİLİKLERİNE İLK DEFA GÖREVLENDİRME
a) İlk defa görevlendirme başvuruları
1- Müdür ve müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler ile daha önce yöneticilik  görevinde bulunup hâlen öğretmen olarak görev yapanlardan yöneticiliğe  görevlendirilecekleri kapsamaktadır. Yöneticiliğe ilk defa görevlendirme yazılı sınav  ve sözlü sınav sonucuna göre yapılacaktır.
2- Müdür ve müdür yardımcılığı boş bulunan eğitim kurumları ile dört ve sekiz yıllık görev süresini dolduran müdür ve müdür yardımcılarından boşalacak eğitim kurumları, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulacaktır.
3- Müdürlüğe ilk defa görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 ve 24 üncü maddelerinde  belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
4- Müdür yardımcılığına ilk defa görevlendirilecekler Yönetmeliğin 5 ve 25 inci maddesinde belirtilen şartlar ile diğer şartları taşımaları gerekmektedir.
3
b) İlk defa görevlendirme İlk defa görevlendirmelerde, adayların yazılı sınav puanının %80’ı ile sözlü sınav  puanının %20’ı dikkate alınarak görevlendirmeye esas puanları belirlenecektir.  Görevlendirmeler belirlenen puanlar ile tercihleri dikkate alınarak puan üstünlüğü  esasına göre yapılacaktır.
C- YENİDEN VE İLK DEFA GÖREVLENDİRMELERDE DİKKATE ALINACAK 
DİĞER HUSUSLAR

1- Adaylar, aynı görevlendirme döneminde yöneticilik görevine yeniden görevlendirme ya  da ilk defa görevlendirme kapsamındaki başvurulardan sadece birisi için başvuruda 
bulunulabileceklerdir.
2- Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (h) bendinde; “Öğretmen: Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (A) ve (B) bentleri kapsamında  eğitim ve öğretim hizmeti yürütenleri… ifade eder.” şeklinde tanımlanmıştır. Bu 
tanımdan hareketle, şartları taşıyan sözleşmeli öğretmenler de eğitim kurumu  yöneticiliklerine görevlendirilmek üzere başvuruda bulanabileceklerdir.
3- Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde, “Görevlendirileceği  eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim kurumlarından birine öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmak ve görevlendirileceği eğitim kurumu ile aynı türdeki eğitim  kurumlarından birinde aylık karşılığında okutabileceği ders bulunmak.” hükmüne yer  verilmiştir. Görevlendirmeler bu hüküm esas alınarak yapılacağından, başvurular da  buna göre yapılacaktır.
Örnek 1- Bir ortaöğretim kurumu bünyesinde açılan anasınıfına ataması yapılan okul  öncesi öğretmeninin her ne kadar bu eğitim kurumuna öğretmen olarak ataması  yapılabiliyor ise de okul öncesi öğretmeni alanı itibarıyla ortaöğretim kurumuna  öğretmen olarak atanabilecek nitelikte olmadığından bu eğitim kurumuna yönetici  olarak da görevlendirilemeyecektir.
Örnek 2- Elektrik Öğretmenliği/Eğitimi alanı bulunmayan ortaöğretim kurumları  içinde yer alan mesleki ve teknik eğitim kurumlarına alanı Elektrik  Öğretmenliği/Eğitimi olan bir öğretmen emsali mesleki ve teknik eğitim kurumlarında  bu alanın bulunduğu dikkate alınarak yönetici olarak görevlendirilebilecektir.
4- Eğitim kurumu yöneticiliğinden 2018 alan değişikliğine bağlı olarak ayrılanlar  Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen bir yıllık süreyi 
beklemeden Yönetmelik hükümlerine göre ilk defa görevlendirme kapsamında  yöneticilik görevine başvuruda bulunabileceklerdir. 
D- YETKİ VE SORUMLULUKLAR
1- Adaylar, başvurularına esas MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin düzeltilmesi ve  güncellenmesinden kendileri sorumlu olacaktır. Bu itibarla, başvuru öncesinde 
MEBBİS kayıtlarındaki bilgilerin güncellenmesi gerekmektedir. Adayların MEBBİS  kayıtlarındaki bilgilerinde eksiklik ya da yanlışlık olmasına bağlı olarak hatalı başvuru  yapmış olmaları halinde başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2- Başvuru aşamasında karşılaşılan sorunlarla ilgili MEBBİS modülünde yer alan  “Yardım Masası” dan teknik destek istenebilecektir.
4
3- Başvurunun, zamanında ve doğru bir şekilde yapılmasından aday sorumlu olacaktır.  Adayın, başvuru bilgilerinin doğruluğunun kontrolü ve zamanında onaylanmasından, 
sırasıyla, adayın kadrosunun bulunduğu “okul/kurum müdürlüğü ile ilçe ve il milli  eğitim müdürlükleri” sorumlu olacaktır.
4- Başvurusu kabul edilip, şartları taşımadığı sonradan anlaşılan adayların görevlendirmesi  yapılmayacak, görevlendirme yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
5- Yönetici görevlendirmelerine ilişkin işlemler, duyuru ekinde bulunan takvimde  belirtilen süreler içerisinde sonuçlandırılacaktır.

Anahtar Kelimeler:
Yönetici AtamaYönetici DEĞERLENDİRME FORMUYönetici Atama YÖNETMELİĞİ 2022Ek 2 Yönetici DEĞERLENDİRME FORMUYönetici Atama YönetmeliğiEKYS Ek 1 Formu 2023EKYS Ek 1 Formu 2022Yönetici Atama Ek 1Yönetici Değerlendirme Formu Ek-2 En Son HaliYönetici Atama Yönetmeliği Ek-2Okul Müdür Yardımcısı Ve BaşyardımcıOkul MüdürüMilli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yönetici GörevlendirmeMEB Yönetici Atama YönetmeliğiMüdür Olarak Görevlendirileceklerde Aranacak özel şartlarMüdür Başyardımcısı Kadrosu Hangi Okullarda OlurMüdür Başyardımcısı Kadrosu Hangi Okullarda Olur?Müdür Yardımcısı Nasıl OlunurOkul Müdürleri Kaç Yılda Bir Değişecek 2022Okul Müdürleri Kaç Yılda Bir Değişecek 2022?Okullara Görevlendirilecek Yöneticilerden Istenen Eğitim Yönetimi Sertifikası Kaç Yıl GeçerlidirOkullara Görevlendirilecek Yöneticilerden Istenen Eğitim Yönetimi Sertifikası Kaç Yıl Geçerlidir?Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme YönetmeliğiYönetici Seçme Ve Görevlendirme YönetmeliğiYeniden Yönetici SeçimiYeniden Yönetici GörevlendirmeMeb Yönetici Görevlendirme YönetmeliğiYönetici Olma Başvuru şartlarıYönetici GörevlendirmeYönetici Görevlendirilmesinde Hangi şartlar AranmaktaYönetici Görevlendirilmesi Nasıl YapılacakYöneticiYönetici GörevlendirmesiYönetici Görevlendirmesinde Aranacak ŞartlarYönetici Görevlendirmesinde Aranacak Şartlar?Yönetici Görevlendirmede Aranacak Şartlar?Yönetici Görevlendirmede Aranacak Şartlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

backlink Spor haberleri fen bilimleri vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak