Öğrenci Affı Kanunu Yürürlüğe Girdi mi?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin kanun yürürlüğe girdi.
KANUN DEVLET MEMURLARI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA VE 375 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
Kanun No. 7417 Kabul Tarihi: 1/7/2022
MADDE 1- 9/6/1930 tarihli ve 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanununun ek 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 5- Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı kadrolarında bulunan personelin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödemeleri aşağıdaki oranların eklenmesi suretiyle uygulanır

İçişleri Bakanlığı teşkilatında Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında bulunan personele, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 9 uncu maddesi kapsamında yapılan ek
ödeme, 27/1/2000 tarihli ve 4505 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (c) fıkrası ile 631 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 16 ncı maddesi hükümlerinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”
MADDE 2- 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga ek 70 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ile ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde yeniden düzenlenmiştir.
“b) Zam, tazminat ve ödenekler ile benzeri ödemeler toplamına karşılık gelmek üzere
en yüksek Devlet memuru aylığı (ek gösterge dahil) brüt tutarının;
- Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 255’ine,
- Ek göstergesi 7800 (dahil) - 8400 (hariç) arasında olanlarda % 215’ine,
- Ek göstergesi 7000 (dahil) - 7800 (hariç) arasında olanlarda % 195’ine,
- Ek göstergesi 5400 (dahil) - 7000 (hariç) arasında olanlarda % 165’ine,
- Ek göstergesi 3600 (dahil) - 5400 (hariç) arasında olanlarda % 145’ine,
- Ek göstergesi 2800 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 85’ine,
5 Temmuz 2022 SALI Resmî Gazete Sayı : 31887
- Diğerlerinde % 55’ine,
tekabül eden miktarı, emeklilik keseneğine ve kurum karşılığına tabi tutulur.
Birinci fıkradaki oranları, ayrı ayrı veya birlikte üç katına kadar artırmaya, yukarıdaki
ek gösterge gruplarını değiştirmeye ve personel kanunlarında yer alan ek göstergelerin artırılması halinde gruplardaki ek göstergeleri yeniden düzenlemeye Cumhurbaşkanı yetkilidir.”
MADDE 3- 5434 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
“EK MADDE 85- Millî İstihbarat Hizmetleri ve Emniyet Hizmetleri Sınıfına dâhil kadrolar ve Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanununun geçici 32 nci maddesi uyarınca araştırmacı unvanlı kadrolara atananlar ile çarşı ve mahalle bekçisi kadro unvanı esas alınarak emekli/yaşlılık aylığı veya malullük aylığı ödenenlerden aylık bağlanmasına esas ek göstergeleri 3600 gösterge rakamının
altında olup aylıkları ile birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlara, her
ay aylıkları ile birlikte 1.200 TL tutarında ilave ödeme yapılır. Bu fıkra kapsamında ilave ödemeden yararlananlar ek 81 inci madde hükümlerine göre ayrıca ek ödemeden yararlanamazlar.
Bu Kanun hükümlerine göre emekli aylığı bağlanmasından sonra sosyal güvenlik destek
primi ödemek suretiyle çalışanlar dahil herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olarak çalışanlara bu ödeme yapılmaz. Bu ödemeden yararlanma şartlarını kaybedenler en geç bir ay içinde durumu Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirmekle yükümlüdür. Bu durumun ortaya çıktığı tarihi takip eden aybaşından itibaren ödemeye son verilir. Zamanında bildirimde bulunmayanlara yapılan ödemeler kanunî faizi ile birlikte geri alınır.
Hizmet sınıfı itibarıyla birinci fıkra kapsamına girenlerin 67 nci maddede belirtilen aylığa müstahak dul ve yetimlerinden ek 77 nci madde kapsamına girmeyenler; ikinci fıkradaki
şartlar dikkate alınarak, 68 inci maddedeki oranlar üzerinden bu ödemeden yararlandırılır.
Bu madde kapsamında yapılacak ilave ödeme tutarları, ödemeyi izleyen iki ay içinde faturası karşılığında Hazineden tahsil edilir.
Bu madde uyarınca yapılacak ödeme, 8/2/2006 tarihli ve 5454 sayılı Kanunun 1 inci maddesi uyarınca yapılacak ek ödemenin matrahına dahil edilmez.
Yukarıdaki hükümler 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar ile hak sahipleri hakkında ilgisine göre uygulanır.”
MADDE 4- 3/1/1961 tarihli ve 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun
18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Aylık (ek gösterge dâhil), taban aylığı ve kıdem aylığı toplam tutarına, en yüksek
Devlet memuru aylığı (ek gösterge dâhil) brüt tutarının,
1) Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlar için % 240’ının,
2) Ek göstergesi 7800 (dâhil) - 8400 (hariç) arasında olanlar için % 200’ünün,
3) Ek göstergesi 7000 (dâhil) - 7800 (hariç) arasında olanlar için % 180’inin,
4) Ek göstergesi 5400 (dâhil) - 7000 (hariç) arasında olanlar için % 150’sinin,
5) Ek göstergesi 3600 (dâhil) - 5400 (hariç) arasında olanlar için % 130’unun,
6) Ek göstergesi 2800 (dâhil) - 3600 (hariç) arasında olanlar için % 70’inin,
7) Diğerlerine % 40’ının,

ilave edilmesi suretiyle bulunan matrah üzerinden; muvazzaf subay ve astsubay, sözleşmeli subay ve astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaşlar için % 10 oranında, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı kadrolarında çalışan memur ve sözleşmeli personel için
% 10 oranında, yedek subaylar ve yedek astsubaylar için % 5 oranında yapılan kesintilerden,”
MADDE 5- 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 47- Bu Kanuna ekli (I) sayılı Ek Gösterge Cetvelinin “I- Genel İdare Hizmetleri Sınıfı” bölümünün (g) ve (h) bentlerinde sayılan unvanlı kadrolara bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat hükümleri uyarınca atanmış olanlar ile
30/5/2019 tarihli ve 7176 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesi uyarınca ataması yapılacak olanlardan en az üç yıl süreli yükseköğretim veren fakülte ve yüksekokulları bitirmiş olanlar
hakkında, anılan bentlerde yer alan diğer şartlar aranmaksızın söz konusu bentlerde öngörülen
ek göstergeler uygulanır.
Anılan (g) ve (h) bentlerinde sayılan kadro unvanlarında bulunmuş olanlardan emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlananlar ile bunların dul ve yetimleri hakkında
da bu madde hükmü uygulanır.
Bu madde uyarınca geçmişe dönük herhangi bir ödeme yapılmaz.”
MADDE 6- 657 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı Ek Gösterge Cetvelleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

https://www.resmigazete.gov.tr/esk.../2022/07/20220705-1.pdf

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13