Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda, İlgi (b)'de kayıtlı Bakan Onayı kapsamında, Bakanlığımıza bağlı iş yerlerinde işçi olarak çalışanlar hakkında işveren adına hareket etme ve düzenleme süreçleri Genel Müdürlüğümüzce yönetilmektedir. Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı birimleri, ülke genelinde yaygın bir teşkilat yapısına sahip olduğundan, işçi kadrolarında görev yapan çalışanların; uygun şartları taşımaları kaydıyla birimler/iller/iş yerleri arası işveren/işveren vekilinin teklifi halinde, makam onayını müteakip yer değişikliği yapılabilmektedir. Bakanlığımız iş yerlerinde, işçi yer değişikliğine ilişkin İlgi (c)'de kayıtlı 2023/33 sayılı Bakanlık Genelgesi 24.10.2023 tarihi itibari ile yürürlüğe girdiğinden, İlgi (a)'da kayıtlı önceki İşçi Nakil
Genelgesi yürürlükten kaldırılmıştır.  Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatı ile okul ve kurumlarında, genel bütçe ve döner sermayeli iş yerlerinde işçi kadrolarında görev yapan sürekli işçilerin, il içi ve il dışı birimler arasındaki yer değiştirme talepleri bir takvime bağlı olarak daha düzenli ve verimli yönetilebilmesi, taleplerin eşitlikçi bir yaklaşımla belirlenen şartlara uygun olarak karşılanabilmesi için yürürlüğe alınan İlgi (c)'de kayıtlı İşçi Yer Değiştirme İşlemleri Genelgesi Ek'te sunulmaktadır.
Buna göre, İlgi (c)'de kayıtlı 2023/33 sayılı Bakanlığımız Genelgesi yürürlüğe girdiğinden, Bakanlığımız birimlerinde çalışan işçilerin yer değişikliği (can ve mal güvenliği mazereti hariç) Şubat ve Haziran-Temmuz olmak üzere iki dönemde yapılabilecek ve müracaatlar MEBBIS üzerinden gerçekleştirilecektir. Bakanlığımızca yapılması planlanan Şubat 2024 dönemi yer değişikliği iş ve işlemleri duyurusuna kadar yer değişiklik taleplerinin Bakanlığımıza iletilmemesi, başvuruların belirtilen dönemlerde elektronik ortamda (MEBBİS) gerçekleştirilmesi hususları hakkında ilgili ve yetkililerin bilgilendirilmesi önemli görülmektedir.

Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.
 Ömür Fatih KARAKULLUKÇU
 Bakan a.
Destek Hizmetleri Genel Müdürü

A. Yer Değiştirme Talebinde Bulunulabilecek Hâller
A. 1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği

Eşleri aşağıdaki bentlerin herhangi biri kapsamında çalışanlar, aile birliğini korumak üzere yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A veya 4/B maddeleri kapsamında çalışanlar,
b) 506 sayılı Kanun’un geçici 20’nci maddesine göre bankalar için kurulmuş özel emeklilik sandığına tabi olarak çalışanlar,
c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarında (TOBB, TMMOB, TESK, TZOB ve vb. odalar) çalışanlar,
ç) Milletvekili, belediye başkanı, muhtar ve noter olarak çalışanlar,
d) 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu kapsamında çalışanlar,
e) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu kapsamında çalışanlar,
f) 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu kapsamında çalışanlar,
g) 399 sayılı KHK kapsamında çalışanlar,
ğ) Özel kanunlarla kurulan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar,
h) Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi olarak çalışanlar,
ı) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (a) ve (b) bentleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşları dışında sigortalı olarak çalışanlar,
i) Avukat olup baroya kayıtlı ve vergi mükellefi olarak çalışanlar. Yukarıda (a) ila (h) bendlerinde sayılanların, eşlerinin çalışmakta olduğu kurum/kuruluştan
aldıkları güncel görev yeri belgesi başvuru için yeterli olacaktır. (Başvurularının son günü itibarı ile başka bir il’e naklinin yapıldığını belgelendiren kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların, görev yeri belgesi aranmadan sadece güncel atama kararları başvuru için yeterli kabul edilecektir.)
(ı) bendi kapsamında başvuranlardan;
1. Eşlerinin çalışmakta olduğu işyerinden alınacak güncel görev yeri belgesi, Bağlı bulundukları vergi dairesinden veya ilgili meslek kuruluşundan alınacak işyerinin
faaliyette olduğunu gösterir belge,
2. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
3. İdare merkezi belirli bir ilde olmakla birlikte, ülke genelinde faaliyet gösteren şirketlerin şirket merkezi dışında çalışanlarının işçi eşlerinden; atanmak istedikleri yerde eşlerinin işyerinin faal olduğuna dair anonim şirketler için kendi işyerlerinden, diğer şirketler için ise çalıştıkları ildeki vergi dairesi, belediye veya ilgili meslek kuruluşundan alacakları belge istenecektir.
4.(i) bendi kapsamında başvuranlardan;
1. Birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla son iki yıllık süre zarfında en az 360 gün sigortalı hizmeti olduğunu ve sigortalılığının hâlen devam ettiğini gösterir belge,
2. Bağlı bulundukları barodan alınacak işyerinin faaliyette olduğunu gösterir belge istenecektir.
Açıklama: Mücbir sebepler ve diğer özel durumlarda, kısa çalışma ödeneği veya nakdi ücret desteği kapsamında sigorta primleri eksik yatırılan veya sigorta primi yatırılmayan çalışanlar için atama işlemine münhasır olmak üzere, son iki yıllık süre zarfında 360 gün sigortalılık hizmetinde, eksik yatırılan veya yatırılmayan prim günleri aylık 30 prim günü üzerinden hesaplanacak ve prim günü bu hesaplama sonrasında son iki yıl içerisinde ve birinci aşama başvurularının son günü itibarıyla en az 360 günü bulan çalışanların işçi olan eşlerinin başvuruları, aranılan diğer şartları da taşımaları kaydıyla kabul edilecektir.
A.1.1. Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmelerde Dikkate Alınacak Diğer Hususlar
a) Eşi askerde olan çalışanlar, eşinin kamu personeli olarak görev yaptığı il'e yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
b) 360 gün sigortalılık süresinin hesaplanmasında, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4’üncü maddesi kapsamında geçen hizmet sürelerinin tamamı birlikte değerlendirilecektir.
c) Eşleri sigortalı olarak çalışan işçilerin yer değişikliği başvurularında, borçlanmak kaydıyla son iki yıllık süre içinde askerlikte geçen süreleri de sigortalı olarak geçirilen süreler kapsamında değerlendirilecektir.
ç) İşçilerden;
1. Kendileri veya eşleri yurt dışında görevli olanlar,
2. Eşleri geçici görevli olanlar,
3. Eşleri isteğe bağlı sigortalı olanlar, aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirme başvurusunda bulunamayacaklardır.
 Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
A.2. Can ve Mal Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
İşçilerden;
a) Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından birinin, görev yaptığı yerde kalmasının can ve mal güvenliğini tehdit altında bırakacağını, adli veya mülki idare makamlarından alınacak belge ile belgelendirenler,
b) 08.03.2012 tarihli ve 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair
Kanun’un 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca haklarında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, can güvenliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
 Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
A.3. Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği
İşçilerden;
a) Kendisi, eşi veya çocuklarından birinin,
b) Anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisinin hastalığının işçinin görev yaptığı il'de tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ve hastalığının çalıştığı yerde bulunan hastanelerde tedavisinin yapılamayacağına dair il sağlık müdürlüğünden alınan yazı ile belgeleyenler tedavi olmak istediği yere atanmak üzere yer
değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir. Ayrıca, bakmakla yükümlü olduğu anne, baba veya yargı kararıyla vasi tayin edildiği kardeşlerinden birisi için resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporlarında “Başkasının güç ve yardımı olmaksızın hayatını devam ettiremez.” ibaresi bulunanlar da anne, baba veya kardeşinin Adres Kayıt Sistemi'nde (AKS) kayıtlı adresinin bulunduğu il'e yer değiştirme başvurusunda bulunabileceklerdir.
Başvuruda;
1- Hekimlerce aksine bir tarih belirtilmemiş olması şartıyla başvuru tarihi itibarıyla resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından son bir yıl içerisinde alınan yukarıda açıklanan muhtevaya uygun sağlık kurulu raporu ve hastalığının çalıştığı yerde bulunan hastanelerde tedavisinin yapılamayacağına dair il sağlık müdürlüğünden alınacak yazı,
2- Kardeşine vasi tayin edilenlerden mahkeme kararı istenecektir. Eş, anne, baba, çocuk veya kardeş için vasi tayini sebebiyle alınmış sağlık kurulu raporlarıyla yapılan başvurularda onay makamları, aile kütüğüne işlenmiş kişisel bilgilerin özetlerini gösterir vukuatlı nüfus kayıt örneğini elektronik ortamda temin ederek kontrol edecektir.
 Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla,
kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
A.4. Eğitim Mazeretine Bağlı Yer Değişikliği  Asli görevlerini aksatmamak kaydıyla yüksek lisans veya doktora yapan işçiler ile devam mecburiyeti olan bir yükseköğretim kurumunun ikinci öğretim (birinci-gündüz öğretimi hariç) kısmında öğrenim gördüğünü belgelendiren işçiler öğrenim gördükleri il'e yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
 Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla, kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır.
A.5. Şehitlik veya Vefat Durumuna Bağlı Yer Değişikliği- Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan işçilerden; eşi veya çocuklarından biri şehit olan veya vefat edenler, bir yıl içerisinde yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.  Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla,
kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bu haktan bir defadan fazla yararlanılamaz.
A.6. Becayiş Yolu ile Yer Değiştirmek İsteyenler İşçiler, yer değiştirilmek istenen yerlerde kontenjan fazlalığı olmamak ve aynı şartlarda olmak kaydı ile karşılıklı yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
A.7. Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değişikliği
Bakanlığımız birimlerinde sürekli işçi kadrosunda görev yapan ve ilgili mevzuata göre alınan sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk (%40) oranında engelli olduğu belirtilen işçiler ile ağır engelli raporlu eş veya bakmakla yükümlü olduğu birinci derece kan hısımları bulunan işçiler, İlgi (b)'de kayıtlı Kanun gereğince engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
Bu kapsamdaki talepler, yer değiştirme isteğinde bulunulan il'de kontenjan açığı olması kaydıyla kurumların kadro imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanır ve bir defadan fazla yararlanılamaz.
İşçinin, kendisinin/eşinin/bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavileri sebebiyle yer değişikliğini talep etmesi hâlinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, işçinin ve bu fıkra kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olması esastır.
A.8. İsteğe Bağlı Yer Değiştirme Talepleri
Engelli veya eski hükümlü/terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralananlar (TMY)
kapsamında istihdam edilen ve bulunduğu yerde beş yılını tamamlayan işçiler, kontenjan fazlalığı olan illerden kontenjan açığı olan illere mazeret aranmaksızın yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
Engelli veya eski hükümlü/TMY işçi kontenjan açığı olmayan yerlere bu kapsamda yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz.
B. Nakil Talebinde Bulunulmayacak Hâller
a) 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (KHK) 127’nci maddesi ile İlgi (c)'de kayıtlı KHK’ye eklenen geçici 23’üncü maddenin 4’üncü ve 5'inci fıkraları hükmü gereğince 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçiler görev yaptıkları il kadrolarına vize edildiğinden, hiçbir suretle nakil talebinde bulunamayacaklardır.
Ancak dengeli bir personel dağılımını da temin bakımından, istek ve iş gücü ihtiyacına göre il içi yer değişiklikleri, yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümleri ile Bakanlığımız düzenlemelerinde belirlenen hususlara uymak ve İlgi (c)'de kayıtlı Kanun ve İlgi (d)'de kayıtlı yazı gereğince, geçiş işlemi yapılmadan önceki son ihale sözleşmesi kapsamındaki hizmetleri yürütmeleri kaydıyla,
1. Taşra teşkilatında işveren/işveren vekili sıfatı ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından, Merkez teşkilatında İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığının teklifi ile Destek
Hizmetleri Genel Müdürü tarafından yapılabilecektir.
2. b) Sürekli veya geçici işçi statüsünde çalışanların kurumlar arası naklen atanmaları iş mevzuatı bakımından mümkün bulunmadığından, kurumlar arası nakil talebinde bulunulmayacaktır. Ayrıca Bakanlığımız kadrolarında görev yapan işçilerin başka kurumlara geçici görevlendirilmeleri yapılmayacaktır.
c) Bütçe ve teşkilatları farklı olduğundan, genel bütçeli birimlerden döner sermayeli birimlere, döner sermayeli birimlerden genel bütçeli birimlere nakil yapılmayacaktır. d) Herhangi bir mazerete bağlı olarak nakli yapılan işçiler, A.1, A.2 ve A.3 maddelerindeki mazeretlere bağlı nakil talebi hariç en az 5 yıl süreyle tekrar yer değiştirme talebinde bulunamayacaklardır.
C. Nakil Talep Dönemleri Dışında Nakil Talep Edilebilecek Hâller Bu Genelge’nin birinci maddesinin A.2 kapsamında olanlar, yer değiştirme dönemi dışında da talepte bulunabileceklerdir.
D. İl İçi Görevlendirmeler
Kadroları il millî eğitim müdürlüklerinde kalmak kaydıyla, halen ilçelerde ve okullarda devamlı olarak görevlendirilen işçilerin, il içi görevlendirmeleri yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve Bakanlığımız düzenlemelerinde belirlenen hususlara uymak kaydıyla işveren/işveren vekili sıfatı ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından yapılacaktır. İllerimizde kurum dışı görevlendirmeler yapılmayacaktır.
E. Sürekli İşçilerin Birimler Arasında Geçici Görevlendirilmeleri Sürekli işçilerin geçici görevlendirilmelerinde işçilerin bağlı olduğu Toplu İş Sözleşmesi hükümleri uygulanır.
 Bakanlığımıza bağlı işyerleri (iller) arasında sürekli işçilerin geçici görevlendirmeleri; mücbir sebeplerin ortaya çıkması durumunda, birimlerin kadro imkânları, teşkilat yapıları ve ihtiyaçları dikkate alınarak İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığının teklifi ile Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü onayı ile yapılabilecektir. Bu görevlendirmeler 1 (bir) yılda 3 (üç) ayı geçemez.
F. Nakil Taleplerinin Değerlendirilmesi
a) Yer değiştirme;
1- Yer değiştirme istenilen ve ayrılmak istenilen birimin iş gücü ihtiyacı,
2- İllerin işçi kadro (norm) ve kontenjan durumları,
3- Bakanlık personel politikaları kapsamında Bakanlıkça değerlendirilir.
b) Engelli veya eski hükümlü/TMY olarak işe alınan veya İŞKUR’a tescili bulunan işçilerin nakil talepleri birimlerin engelli veya eski hükümlü/TMY kontenjan durumuna göre Bakanlıkça değerlendirilir.
c) Kontenjan açığı olmayan birimlere yer değiştirme suretiyle atama yapılamaz.
G. Nakil Talebinde Bulunacak İşçiler Tarafından Yapılacak İş ve İşlemler
a) Yer değiştirme talebinde bulunacak işçiler Bakanlığımız MEBBIS Modülü üzerinden elektronik ortamda nakil taleplerini gerçekleştireceklerdir.
b) Yer değiştirme talebinde bulunacak işçi, yer değiştirme talebinde bulunulabilecek hâllerden sadece bir tanesi için talepte bulunabilecektir.
c) İşçiler, ilan edilecek açık kontenjan olan illere yer değiştirme talebinde bulunabileceklerdir.
ç) İşçiler, bilgilerinde yanlış ya da eksik bilgi olduğunu tespit etmeleri durumunda il millî eğitim müdürlüğü işçi hizmetleri şubesine dilekçe ile müracaat ederek gerekli düzeltme işlemini yaptıracaklardır.
d) Müracaatını tamamlayan işçiler, müracaatına esas belgeleri il millî eğitim müdürlüklerinin işçi hizmetleri şubesine teslim edeceklerdir.
Ğ. İl Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İş ve İşlemler
a) Yer değiştirme talebinde bulunan işçilerin evrakları il millî eğitim müdürlükleri işçi hizmetleri şubesi tarafından teslim alınacaktır.
b) Başvurular bu Genelge hükümlerine göre değerlendirilerek uygun bulunması hâlinde onay işlemleri gerçekleştirilecektir.
H. Nakil Talebi ile İlgili Diğer Hususlar
a) Yer değiştirme talepleri (can ve mal güvenliği mazereti hariç) şubat ve haziran-temmuz olmak üzere iki dönemde yapılacaktır.
b) Yer değiştirme taleplerinde genel bütçeli teşkilatlarda sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler kendi aralarında, döner sermaye teşkilatına ait sürekli işçi kadrolarında çalışan işçiler kendi aralarında değerlendirilecektir.
c) Harcırah Kanunu gereğince sürekli görev yolluğu, işçinin görev yaptığı il millî eğitim müdürlüğünce ödenecektir. Yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmelerinin ilgili hükümleri gereği mehil müddeti altı iş günü olduğundan, işçi ayrıldığı günden itibaren en geç altı iş günü içerisinde yeni görev yerinde göreve başlamak zorundadır. Ayrılma ve başlama işlemi (SGK çıkışı-girişi) karşılıklı mutabakat sağlanarak, ödemelerde herhangi bir fark ödenmesini gerektirmeyecek veya sorun yaşanmayacak şekilde İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile sözleşme hükümlerine göre cezalı duruma düşülmeyecek şekilde sonuçlandırılacaktır.
ç) İl içi görevlendirmeler; yürürlükte bulunan Toplu İş Sözleşmelerinin ilgili hükümleri kapsamında taşra teşkilatında işveren/işveren vekili sıfatı ile il millî eğitim müdürlüğü tarafından,
Bakanlık merkez ve merkeze bağlı taşra teşkilatında ise İş Sağlığı ve Güvenlik Birimi Daire Başkanlığının uygun görüşü alınarak Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılabilecektir. İl içi görevlendirmelerde, görevlendirme onayının tebliğini takip eden iş günü göreve başlama zorunluluğu vardır.
d) Yer değiştirmelere ilişkin iş ve işlemler Bakanlığın internet sitesinde duyurulur. Yer değiştirme başvuruları duyuruda belirtilen süre içinde elektronik ortamda yapılır. Elektronik ortamda yapılmayan başvurular ile onaylatılmayan başvurular geçersiz sayılır.
e) Yer değiştirmeler hizmet yılı üstünlüğüne göre yapılır. Hizmet yılının hesaplanmasında yer değiştirme başvurularının son günü esas alınır. Hizmet yılının eşitliği hâlinde yer değiştirmeler sırasıyla;
MEB’de geçen hizmet süresi, kamuda geçen hizmet süresi ve işçilikte geçen hizmet süresi daha fazla olma doğrultusunda yapılır. Eşitliğin devamı hâlinde ise bilgisayar kurası ile belirlenir.
Bakanlığımıza bağlı işyerlerinde çalışan işçilerin yer değişikliği iş ve işlemlerinin herhangi bir aksamaya meydan verilmeden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
 Yusuf TEKİN
 Bakan 

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

vozol 10000 Likit

Bosna Hersekde Üniversite Okumak

backlink al