Öğretmenlerin Ek Ders Ücreti 2 Katına Çıkarılsın, Nöbetçi Öğretmenlere 6 Saat Ek Ders Verilsin Teklifi Yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) TBMM'ye öğretmenlerin ek ders saatlerinin 2 katına çıkması için kanun teklifi verdi. Meclise sunulan teklif , öğretmenlere ödenen ek ders ücretlerinin artması nöbetçi öğretmenlere 6 saat ek ders verilsin. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 
657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim gerekçesi ile birlikte ekte sunulmaktadır. 
Gereğini arz ederim. 
Mehmet TAYTAK / Afyonkarahisar Milletvekili

GENEL GEREKÇE: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 89 uncu maddesine göre; her derecedeki eğitim ve öğretim kurumları ile Universite ve Akademi (Askeri Akademiler dahil), okul, kurs veya yaygın eğitim yapan kurumlarda ve benzeri kuruluşlarda öğretmen veya öğretim üyesi bulunmaması halinde öğretmenlere, öğretim üyelerine veya diğer memurlara veyahut açıktan atanacaklara ücret ile ek ders görevi verilebilir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 nci maddesine göre 657 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre kendilerine ders görevi verilenlere, ders saati basına gündüz öğretimi icin 140, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında yarıyıl ve yaz tatillerinde, cumartesi ve pazar günleri ile saat 18.00'den sonra başlayan öğretim faaliyetleri için 150 gösterge rakamının bu Kanuna göre belirlenen aylık katsayısı ile çarpımından oluşan miktar üzerinden ek ders ücreti ödenmektedir.

Türkiye Kamu-Sen'in 2018 yılı Mayıs ayına ait "açlık ve yoksulluk" sınırı araştırmasına göre; Çalışan tek kişinin yoksulluk sınırı 2.740 liradır. Çalışan tek kişinin açlık sınırı ise 2.103 liradır. Dört kişilik bir ailenin asgari geçim miktarı 5.625 liradır. Dört kişilik bir ailenin ortalama gida ve barınma harcamaları toplamının ise bin 304 liradır. Dört kişilik bir ailenin aylık gıda ve barınma harcaması toplamı ise 2.155 liradır. Ailenin aylık gida harcaması toplamı ise 1.313 TL'dir.

2018 yılı itibariyle kamuda görev yapan 9/1 derecedeki bir öğretmen aylık 3.175 TL, ücret almaktadır. Dolayısıyla, Türkiye Kamu-Sen'in bu araştırma sonuçlarına göre öğretmelerimiz yoksulluk sinirinin çok altında maaş almaktadır. Öğretmenlerin katlanan ve derinleşen sorunlarına çözüm bulunmadığı takdirde geleceğin mutlu ve müreffeh ülke idealine ulaşılamayacaktır. Bizlere düşen görev öğretmenlerimizin katlanan ve derinleşen sorunlarını bir an önce çözerek, öğretmenlerimizi layık oldukları ekonomik ve sosyal seviyeye ulaştırmaktır. Bu kapsamda yapılacak düzenlemelerden biri de öğretmenlerimizin ek ders ücretlerinin gelir vergisinden muaf tutulmasıdır.

2 Kasım 2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı üst düzey yöneticilerin ek ödemelerinde artış yapılırken öğretmenlerin ek ödemelerinde artış yapılmayarak öğretmenlerimiz mağdur edilmiştir.

Ülkemizde her öğretmen ek ders ücreti alamamaktadır. Sınıf öğretmenleri norm kadro fazlası değilse ayda en fazla 48 saat ek ders ücreti alabilirken; branş öğretmenlerinin çok az bir bölümü ayda en fazla 60 saat ek ders ücreti alabilmektedir. Ayrıca öğretmenler, ek ders ücretlerini sadece eğitim-öğretim döneminde alabilmektedir.

2018 yılının ikinci altı aylık döneminde kadrolu öğretmenler brüt 15,88 TL ek ders ücreti verilmektedir. Bu ücret vergi dilimine göre net 13,04 TL (%15), 12,26 TL%20) veya 11,18 TL (%27) olarak gerçekleşmektedir. Sözleşmeli öğretmenlerin ek ders ücreti ise 2018 yılının ikinci altı aylık dönemde yine vergi dilimine göre 11,19 TL(%15), 10,53 TL(%20) veya 9,60 TL%27)'dir. Öğretmenlerin hem maaşlarından hem de ek ders ücretlerinden gelir vergisi kesilmektedir. 60 saat ek ders giren bir öğretmen aylık brüt 1.048 TL ek ders ücreti almaktadır. Ancak kesintilerle ek ders ücreti 738 TL'ye kadar düşmektedir.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) sözleşmesinin 1 inci maddesinde haftalık ve günlük çalışma sürelerinin tahdidi olarak belirtilmesi yoluyla, haftalık nor 
uvla, haftalık normal mesai süresini aşan çalışmalar “ fazla mesai” kavramı adı altında Uluslararası hukuka ve iç hukukumuza yerleşmiş ve fazla mesailerin ancak belli bir ücret mukabilinde yapılacağı kabul edilmiştir. Ülkemizde bu sözleşmeye taraftır. Bu sözleşmeye istinaden meslek gruplarının hemen hepsi nöbet görevinin karşılığı olarak ek ücret-fazla mesai ücreti almaktadır. Ancak öğretmenler tuttukları nöbet için ek ücret alamamaktadır. Bu durum hem hukuken hem de vicdanen kabul edilebilir bir durum ildir. Bu durum Anayasanın “ Kanun önünde eşitlik” başlıklı 10 uncu maddesine, " Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18 inci maddesine ve “ Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55 inci maddesine aykırıdır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Fazla çalışma ücreti" başlıklı 178 inci maddesi cü maddeler hükümleri uyarınca tespit olunan günlük çalışma saatleri dışında; a) Salgın hastalık ve tabii afetler gibi olağanüstü hallerin olması (Bu hallerin devamı süresince), b} Fabrika, atelye, şantiye, işletme gibi yerlerde iş Kanununa tabi olarak işçi çalıştıran kurumlarca hizmetin gereği olarak işçi ile birlikte çalışma saatleri ve günü dışında çalışmanın zorunlu bulunması, hallerine münhasır olmak üzere, yapılan fazla çalışmalar ücretle karşılanır. Yukarıda sayılan hallerde yaptırılacak fazla çalışmanın süresi ve saat başına ödenecek ücret Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenir." şeklindedir. Dolayısıyla nöbet tutan öğretmenlere ek ücret fazla mesai ücreti verilmemesi 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa da aykırıdır.

Nöbet tutma öğretmenlerin asli görevi değildir. Zira 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun “Öğretmenlik” başlıklı 43 üncü maddesi' Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir." ifadesi yer almaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunundan da anlaşıldığı üzere öğretmenlerin asli görevi eğitim ve öğretimdir. Öğretmenlerin öğretmenlik mesleği haricinde nitelik taşımayan görev için ücret alması en doğal hakkıdır. Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği(md.23), İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, İlkokul-Lise Ortaokullar Yönetmeliği (md.62) öğretmenlerin nöbet tutma görevi ve sorumlulukları arasında; isitma, elektrik ve sıhhi sistemlerin çalışıp çalışmadığını, temizliğini yapılıp yapılmadığını, her türlü yangın tehlikesini önleyici tedbirin alınıp alınmadığını kontrol etmek, beklenmedik olaylar karşısında gerekli tedbirleri almak ve durumu ilgililere bildirmek, herhangi bir sebeple görevine gelmeyen öğretmenlerin yerine eğitim etkinliklerini yürütmek gibi görevler sayılmakta ve bu görevler nöbet esnasında yerine getirilmektedir. Görüldüğü gibi nöbet görevi emek gerektiren ve sorumluluğu bir hayli fazla olan bir görevdir. 
Öğretmenlerin, asli bir nitelik taşımayan ve sorumluluğu son derece geniş olan nöbet hizmetinin karşılığı olarak ek ücret alamama durumu, iç hukuka ve uluslararası mevzuata aykırı nitelik taşıdığı gibi hakkaniyet anlayışına da bütünüyle aykırı olduğu ve bu durumun Milli Eğitim Bakanlığı tarafından göz ardı edildiği ve öğretmenlerimizin mağdur edilmekte olduğu bir vakiadır. Ancak 25 Ağustos 2017 Tarihli ve 30165 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme'nin Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme başlıklı ikinci bölümünün 21 inci maddesine göre örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dahil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere haftada üç saati geçmemek üzere ek ders ücreti ödenmektedir,

Teklifimizle; ek ders ücretleri günün şartlarına uygun hale getirilmekte, hafta içi ve hafta sonu için belirlenen ek ders gösterge rakamları iki katına çıkarılmaktadır. Nöbet görevi verile müdür yardımcıları ve öğretmenlere toplu sözleşme kapsamında ödenen ek ders ücretine yasal 
dayanak sağlanarak ek ders ücreti haftada altı saate çıkarılmaktadır.

MADDE GEREKÇELERİ 
MADDE 1 – Öğretmenlerin ek ders ücretleri iki katına çıkarılarak günün şartlarına uygun hale getirilmiştir. Ayrıca okullarda nöbetçi olarak görevlendirilen öğretmen ve yöneticilere haftalık altı saat ilave ek ders ücreti ödenmesi amaçlanmıştır. 
MADDE 2– Yürürlük maddesidir. 
MADDE 3 - Yürütme maddesidir.

DEVLET MEMURLARI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/ 07/ 1965 tarihli ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 176 ncı fikralar eklenmiştir. ve ikinci fikrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci fikradan sonra gelmek üzere aşağıdaki maddesinin birinci fikrasında geçen "140" ve "150" rakamları sırasıyla "280" ve "300" olarak

“Bu ücretler, özel eğitime muhtaç öğrencilerin eğitim ve öğretim gördüğü kurumlarda olarak açılan özel sinif öğretmen ve diğer personele %25 fazlasıyla ödenir.". Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi kapsamında görev alan yönetici, öğretmenlerine ve cezaevlerinde görevli öğretmenlere ve Milli Eğitim Bakanlığı Örgün ve görevli öğretmen ve yöneticiler ile bu öğrencilere yönelik ders ücreti ödenir." “Okullarda nöbetçi olarak görevlendirilen öğretmen ve yöneticilere haftalık altı saat ilave ek

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

banner47

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14