Öğrencilere Performans Notu Neye Göre Verilmeli?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ö) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ö) Performans görevi: Programda öngörülen eleştirel düşünme, problem çözme, okuduğunu anlama, yaratıcılığını kullanma, araştırma yapma gibi öğrencinin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, alandaki becerilerini kullanmasını, geliştirmesini ve bir ürün ortaya koymasını gerektiren çalışmaları kapsayan ve öğretmen rehberliğinde yaptırılan görevleri,"

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (ğ) bendi eklenmiştir.

Sınıf İçi Performans Notları En Az Kaç Veriliyor?

             "ğ) Durumlarını belgelendirmeleri şartıyla şehit ve muharip gazi çocuklarının yeni kayıt ve naklen kayıtları, ikamet adreslerine bakılmaksızın istedikleri ilköğretim okuluna yapılır."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (ç) bendi eklenmiştir.

             "b) Zorunlu öğrenim çağını bitirdiği öğretim yılı sonuna kadar ilköğretim okulunu bitiremeyen öğrenciler, ilköğrenimlerini tamamlamak üzere en çok iki öğretim yılı daha okula devam edebilirler. Bu iki yıllık uzatma sonunda da okulu bitiremeyen öğrencilere öğrenim durumunu gösterir Öğrenim Belgesi verilir (EK–1)."

             "ç) Ancak zorunlu öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl daha öğrenim görmesine imkân verilen 8 inci sınıftaki öğrencilerin o öğretim yılı sonuna kadar okula devamları sağlanır. Ders yılı sonunda başarılı olanlara ilköğretim diploması düzenlenir. Başarısız olan 8 inci sınıf öğrencileri ile ara sınıflarda öğrenim çağı dışına çıkan ve iki yıl uzatma hakkını kullanan öğrencilerin, ders yılı sonunda öğrenim belgesi düzenlenerek okulla ilişkileri kesilir. Bu durumdaki öğrenciler Açık İlköğretim Okuluna yönlendirilir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (ı) bendi yürürlükten kaldırılmıştır. 

             "ç) Öğrencilerin başarısı; sınavlar, varsa proje ve öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik çalışmalardan alınan puanlara göre tespit edilir."

             "e) Öğrencilerin performansını belirlemeye yönelik çalışmalar; ders ve etkinliklere katılım ile performans görevlerinden oluşur."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Puan, Notla Değerlendirme

             MADDE 33 – Öğretmenler, ölçme ve değerlendirmenin genel esaslarını, derslerin öğretim programlarında yer alan genel amaçlar ile kazanımları dikkate alarak öğrencilere sınav uygular, proje ve performansını belirlemeye yönelik çalışmaları yaptırır.

             Özel eğitim kapsamındaki öğrencilerin başarıları, sınav ve performansını belirlemeye yönelik çalışmalar, bireyselleştirilmiş eğitim programları dikkate alınarak değerlendirilir.

             Sınav ve öğrencinin performansına yönelik çalışmalar 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları, öğretmen not çizelgelerine puan olarak yazılır ve beşlik sisteme göre nota çevrilerek karneye işlenir.

             Puanların not değeri ve derecesi aşağıda gösterilmiştir.

             PUAN                  NOT                   DERECE

             85-100                     5                      Pekiyi

             70-84                       4                      İyi

             55-69                       3                      Orta

             45-54                       2                      Geçer

             0-44                         1                      Başarısız

             Dönem puanı, yıl sonu puanı, yıl sonu başarı puanı ve diploma puanı 100 tam puan üzerinden; dönem notu ile yıl sonu notu ise beşlik not sistemine göre Yönetmelik hükümlerince belirlenir. Beşlik not sisteminde başarı dört, başarısızlık bir notla değerlendirilir."

          Sınıf İçi Performans Notları En Az Kaç Veriliyor?

   MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 35 – 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin gelişimi, ilerleme ve çabaları, öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilecek olan projeler ve performanslarını belirlemeye yönelik çalışmaları, öğretmen gözlemlerine göre belirlenir.

             4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde en az iki, üçten fazla olan derslerde ise en az üç sınav yapılır.

             Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.

             Projeler ve performans görevleri, önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. 

             Öğrencilere bütün derslerden her dönemde en az bir ders ve etkinliklere katılım puanı verilir.

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 36 – Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

             Derslerin özelliğine göre;

             a) Klasik (Essay) sınav türünde soru sayısının üçten az olmaması,

             b) Çoktan seçmeli, eşleştirmeli, kısa cevaplı, açık uçlu, doğru/yanlış, tamamlamalı ve benzeri sınav türlerinde soru sayısının çok ve soruların kısa cevaplı olması,

             c) Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlık bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilmesi

             esastır.

             Sınavlardan önce sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kağıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.

             Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım dersleri dışındaki derslerden, öğretmenlerin iş birliği ve ortak değerlendirme yapabilmelerine imkân vermek üzere her dönemde en az bir sınav birlikte düzenlenir. Bu ortak sınavların sorularıyla birlikte cevap anahtarları da okul zümre öğretmenlerince hazırlanır ve cevap anahtarlarında her soru için verilecek puan belirtilir.

             Görsel sanatlar, müzik, beden eğitimi, teknoloji ve tasarım derslerinde öğrencilerin başarıları, öğretim programında yer alan ölçme ve değerlendirme etkinlikleri esas alınarak belirlenir. Seçmeli yabancı dil dersi dışındaki seçmeli dersler ile rehberlik/sosyal etkinlikler ve ilgili öğretim programında belirtilmeyen seçmeli dersler notla değerlendirilmez. Ancak, öğrencilerin hangi seçmeli dersi aldıkları karne ve diğer kayıtlarda belirtilir.

             Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve notla değerlendirilmez. Ancak, dönem notunun hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Sağlık durumları veya bedensel engelleri nedeniyle uygulamalı derslere giremeyecek durumda olan öğrenciler, bu durumlarını sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları raporla belgelendirmek zorundadır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 40 – Öğretmenler; sınavların yapıldığı, proje ve performans görevlerinin ise teslim edildiği tarihten başlayarak en geç on gün içinde sonuçlarını öğrencilere bildirir. Varsa yapılan ortak hataları sınıfta açıklar. Ölçme ve değerlendirme araçları, incelenmek üzere öğrencilere dağıtılır ve inceleme sonrasında geri alınarak bir öğretim yılı saklanır. Projeler, öğrencileri bu çalışmalara özendirmek amacıyla sınıfın veya okulun bir yerinde sergilenir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bir Dersin Dönem Puanı ve Notu

             MADDE 42 – Bir dersin dönem puanı;

      a) 1, 2 ve 3 üncü sınıflarda öğrencilerin proje, ders içi başarılarını belirlemeye yönelik çalışmalarını temel alan öğretmen gözlemlerine dayalı olarak belirlenen puanların aritmetik ortalaması,

             b) 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda, öğrencilerin performanslarını belirlemeye yönelik yaptıkları çalışmalar ve varsa projeden aldıkları puanların ayrı ayrı ortalamaları ile sınavlardan alınan puanların toplamının aritmetik ortalaması ile belirlenir.

             Aritmetik ortalama hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Dönem puanının nota çevrilmesiyle de dönem notu tespit edilir. Dönem puanı, dönem notuna çevrilirken yarım ve yarımdan büyük kesirler, bir üst tam puan olarak değerlendirilir. Dönem puanında bir değişiklik yapılmaz.

             Dersteki gelişimlerini yansıtmak amacıyla öğrenciler ürün dosyası hazırlar. Bu dosyalar, öğrencinin gelişim düzeyini belirlemek, öğretim sürecinde gerekli önlemleri almak ve öğrencinin başarısına ilişkin öğrenciye, öğretmene, veliye ve okul yönetimine geri bildirimde bulunmak amacıyla kullanılır.

             Birinci ve ikinci döneme ait not cetvelleri, dönem sona ermeden beş gün önce okul yönetimine verilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu fıkradan sonra gelmek üzere aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

             "Öğrencilere, her dönem sonunda karne verilir. Karnede, öğrencinin derslerdeki başarısı ile kişisel ve sosyal becerilerine ilişkin değerlendirme sonuçları, sosyal etkinlik çalışmaları ve okula devam durumu gösterilir."

             "Velileri bilgilendirmek ve öğrenci gelişimlerini takip etmek amacıyla ilköğretim 1, 2 ve 3 üncü sınıf öğrencilerine, kasım ve nisan aylarının ikinci haftasının son iş gününde Öğrenci Gelişim Raporu verilir (EK-15).

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “Bir Dersin Yıl Sonu Puanı ve Notu

             MADDE 46 – Bir dersin yıl sonu puanı, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Bir dersin yıl sonu notu ise birinci ve ikinci dönem notlarının aritmetik ortalamasıdır. Dönem puanlarının aritmetik ortalaması hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Yıl sonu notu hesaplanırken yarım ve yarımdan büyük kesirler tama yükseltilir.

             Öğrencilerden;

             a) Kurumdan veya geçerli özürlerinden kaynaklanan nedenlerle ders/derslerden yalnız bir dönem puanı/notu alanların bu puan/notu,

             b) 4-8 inci sınıflarda iki dönemde de notu olmayanların yetiştirme kursunda aldığı puanı/notu,

             c) Uygulamalı derslerden birinci dönem notu aldıktan sonra özrünü belgelendirenlerin bu dersleri dinleme, izleme ve sözel etkinliklere katılma boyutu değerlendirilerek o dersin yıl sonu puanı/notu sayılır.

             Birinci dönemde özrünü belgelendiren öğrencilerden ikinci dönemde verilen dönem notu uygulamalı dersleri okuyan öğrencilerin sınıf geçme durumları ikinci dönemdeki uygulama notu da katılarak belirlenir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 47 nci maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yurt dışında bulunması, tutuklu olması, oturduğu yerde okul bulunmaması ve sağlık durumu nedeniyle okula devam edemeyenler ile 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu gereğince okula devamları sağlanan öğrencilerin başarı durumları belirlenirken, en az bir dönem puanı ve notu almış olmaları kaydıyla devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır. Bu puan ve not, aynı zamanda yıl sonu puanı ve notu olarak değerlendirilir.’’

             MADDE 14 – Aynı Yönetmelin 48 inci maddesinin madde başlığı ile 2 nci ve 3 üncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Bir Dersin Ağırlığı, Ders Yılı Sonunda Başarı ve Yıl Sonu Başarı Puanı’’

             "4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflarda bir dersin ağırlığı, o dersin haftalık ders saati sayısına eşittir. Dersin yıl sonu puanı ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen puan o dersin ağırlıklı puanıdır. Dersin yıl sonu notu ile o dersin haftalık ders saati sayısının çarpımından elde edilen not ise o dersin ağırlıklı notudur."

             "Yıl sonu başarı puanı, dersin ağırlıklı puanları toplamının haftalık ders saati toplamına bölümü ile elde edilen puandır. Yıl sonu başarı puanı hesaplanırken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puanlar; öğrenci karnesi, sınıf geçme, diploma ve öğrenci kayıt defterine işlenir. Yıl sonu başarı puanı, diploma puanının hesaplanmasında esas alınır.’’

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 49 – İlköğretimde 1-5 inci sınıflara devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler.

             Bu sınav, okul müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır. Okulda bu komisyonu oluşturacak sayıda öğretmen bulunmaması durumunda, sınavın yapılacağı yer ile sınav komisyonu, okulun bağlı bulunduğu il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce belirlenir.

             Sınav sonucu tutanakla tespit edilir ve bu tutanağın bir örneği öğrencinin dosyasında bir örneği de öğrenci işleri dosyasında saklanır. Başarılı olanların durumu, okul kayıtlarına ve nakil belgelerine de işlenir.

             Sınıf yükseltme sınavına değişik sınıflarda olmak üzere birden fazla da girilebilir. Ancak sınıf yükseltme bir kez yapılır."

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 52 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Velinin yer değiştirmesi veya diğer aile sorunları nedeniyle okul değiştirecek öğrenciler için nakil belgesi düzenlenir. Bu belgeye; öğrencinin öğretim yılı içinde aldığı puanlar ve notlar, devam-devamsızlık durumu, 4, 5, 6 ve 7 nci sınıflara ait yıl sonu başarı puanları ve varsa sınıf yükseltme durumu yazılır (EK-2).’’

             MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Diploma Puanı

             MADDE 56 – Diploma puanı; 4, 5, 6, 7 ve 8 inci sınıflardaki yıl sonu başarı puanlarının aritmetik ortalamasıdır. Diploma puanı tespit edilirken bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür. Bu puan diplomada belirtilir.

             Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında yaparak yurda dönenlerin diploma puanı;

             a) Ülkemizde öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu başarı puanları ile yurt dışında öğrenim gördükleri yıllara ait yıl sonu puanları/notlarına,

             b) Yurt dışında öğrenim gördükleri okullardan yıl sonu puan/notlarının sağlanamaması durumunda, ülkemizde öğrenim gördükleri öğretim yıllarına ait yıl sonu başarı puanlarına göre tespit edilir.’’

             MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 109 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 16 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Başkalarını, alkol veya bağımlılık yapan maddeleri kullanmaya teşvik etmek."

             MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 110 uncu maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

             "g) 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hükümleri "

             MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin;

             a) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (v) bendinde, 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde, 45 inci maddesinin ikinci fıkrasında, 48 inci maddesinin birinci fıkrasında, 67 nci maddesinin birinci fıkrasında, 94 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, 104 üncü maddesinin birinci fıkrasında, 107 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde, Öğrenim Belgesi, (EK-1) ve Nakil Belgesinde (EK-2) de yer alan"yarıyıl" ibareleri "dönem",

             b) 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "yarıyılı" ibaresi "dönemi", 8 inci maddesinin birinci fıkrasında, 18 inci maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıla" ibaresi "döneme", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bendinde, 47 nci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde, 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan "yarıyılın" ibareleri "dönemin", 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "yarıyılda" ibaresi "dönemde",

             c) 32 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldan" ibaresi "dönemden", 43 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" 50 nci maddesinin birinci fıkrasında "yarıyılında" ibaresi, "döneminde" aynı maddenin ikinci fıkrasının (a) bendinde yer alan "yarıyıldaki" ibaresi "dönemindeki",

             ç) 38 inci maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan "ödevini" ibaresi "görevini", 47 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendindeki "ödevleri" ibaresi "görevleri", 95 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki "ödev" ibaresi "görev", Nakil Belgesindeki (EK-2) "ödevleri" ibaresi "görevleri",

             d) Öğretmen Durumu belgesinde (EK-6-2) de yer alan "Resim-İş" ibaresi "Görsel Sanatlar", "Fen Bilgisi" ibaresi "Fen ve Teknoloji", "İş Eğitimi" ibaresi "Teknoloji ve Tasarım"

             olarak değiştirilmiştir.

             MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki Geçici 2 nci madde eklenmiştir

             "GEÇİCİ MADDE 2 – 2007-2008 Öğretim Yılından önce beşlik not sistemine göre belirlenen ağırlıklı not ortalamaları, 100’lük sisteme çevrilirken ağırlıklı not ortalamasına 1.00 eklenir ve çıkan sayı elli bölü üç (50/3) ile çarpılır. Bölme işlemi virgülden sonra iki basamak yürütülür.’’

             MADDE 22 – Bu Yönetmelik, 2007-2008 Öğretim Yılından itibaren yürürlüğe girer.

             MADDE 23 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz 
 

En güncel gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

Anahtar Kelimeler:
Öğrencilere Performans Notu Neye Göre VerilmeliÖğrencilere Performans NotuPerformans Notu Neye Göre VerilmeliPerformans Notu Ne Demek?Performans Notu Neye Göre Verilecek?Performans Notu Verilecek Mi?Kaç Tane Performans Notu Verilecek 2021?Kaç Tane Performans Notu Verilecek 2022Performans Notu Ile Sözlü Notu Aynı şey Mi?Performans ödevi Nedir Lise?E Okul Ders Notu Girişi Nasıl Yapılır?Ders Notu Hesaplama Nasıl Yapılır?Öğretmenler Not Verecek Mi?Öğretmenler Performans Notu Nasıl VerecekÖğrencilerin Performans Notları Düşük Verilebilir MiÖğretmenler Hangi Dersten Kaç Performans Notu VerecekHangi Dersten Kaç Performans Notu VerecekSınava Girmeyenlere Performans Notu Verilecek MiPerformans Notu Verilecek Mi 2022Performans Notu NedirDers Içi Performans Notu YönetmeliğiPerformans Notu Ne Ise YararPerformans Notu HESAPLAMA.E-okulPerformans Notu Neye Göre VerilirKaç Tane Performans Notu Verilecek 2021Performans Notu Yönetmeliği 2021Performans Notu Yönetmeliği 2022Performans Notu YönetmeliğiÖğretmen öğrencisine Yazılı Notundan Düşük Puan Verebilir MiÖğretmenler Düşük Performans Notu Verebilir MiSözlü Notu Yazılı Notundan Düşük Verilir MiMİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİKProjeler Ve Performans GörevleriÖĞRENCİLERE PERFORMANS NOTU NEYE GÖRE VERİLMELİ?öğrencilerin Performanslarını Belirlemeye YönelikÖğrencilere Hangi Dersten Ders Saatine Göre Kaç Performans Notu Verilecek?

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner13