Norm Kadro Güncellenmesinde Yapılması Gereken İşlemler


(Önemli)Veri giriş ekranlarında bilgi girişi yapılabilmesi için
 Kurum bilgileri veri giriş,
 Norm bilgileri veri giriş,
 Öğrenci bilgileri veri giriş, ekranlarında “Kaydet” işlemi yapılmalıdır.
Bu işlem yapılmadığı takdirde e-okul ve diğer modüllerden gelen verilerin sisteme aktarımı gerçekleşmeyecektir.
1.KURUM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI
e-okul üzerinden ; Öğretim şekli, derslik sayısı, yatılı ve pansiyon, birleştirilmiş sınıf bilgileri, yatılı öğrenci sayısı, okul ve kurumdaki oda sayısı verileri aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okul ve ilgili modüllerde tam ve doğru şekilde güncellenmesi).
Eğitim kurumu müdürlüklerince girilmesi gereken veriler; Tam gün/tam yıl, çırak-kursiyer sayısı, 3308’e tabi öğrenci sayısı, A.Ö. kapsamında yüz yüze eğitim öğrenci sayısı, kurum taşıma eğitim merkezi, döner sermaye, hastane okulu bilgileri, alan/bölüm, atölye, laboratuvar sayıları ve aynı binada eğitim veren kurumların ilişkilendirme iş ve işlemlerinin eğitim kurumu
müdürlüklerince veri girişinin yapılması.
2.ÖĞRENCİ SAYILARI VERİ GİRİŞ EKRANI e-okul üzerinden; Özel Eğitim Kurumları ile diğer eğitim kurumları bünyesindeki özel alt sınıflar hariç olmak üzere, tüm eğitim kurumlarında ve özel eğitim kurumları ana uygulama sınıflarındaki şube ve öğrenci sayıları aktarılacaktır (Bu verilerde ki hata ve eksikliklerin e-okulda tam ve doğru şekilde güncellenmesi).
Eğitim kurumu müdürlüklerince girilecek veriler; Özel eğitim kurumları ile özel alt sınıfı bulunan eğitim kurumlarındaki, özel eğitim öğrencilerinin engel durumlarına ait açılımların (Özel eğitim öğrencileri e-okuldan çekilmekte olup, öğrenci sayılarına ilişkin engel durumlarına ilişkin açılım ve şube sayılarının manuel olarak işlenmesi gerekmektedir.) girilmesi. 
3.NORM BİLGİLERİ VERİ GİRİŞ EKRANI
 e-okul üzerinden; ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarına ait
Talim ve Terbiye Kurulunun yayımlamış olduğu haftalık ders çizelgeleri sisteme yüklenmiş olup, bu çizelgeler doğrultusunda kurum türlerine göre zorunlu ders yükleri otomatik yansıtılmaktadır.
Bunun dışında;
1-ilkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ile imam hatip ortaokullarının seçmeli ve yönetici ders yükleri,
2-Sistem tarafından hesaplanan zorunlu ders yükleri dışında okutulan alanların sisteme işlenerek “yönetici, norma esas ve seçmeli ders yükü” alanların (Örn: almanca, fransızca, arapça
vb.) ve şube bazlı belirlenen alanların (Örn: okul öncesi , özel eğitim ve rehberlik vb. ) eklenmesi,
3-Ortaokullarda zorunlu ders olarak okutulan Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün hesaplanmasında; grup eğitimi yapılması ve hesaplamanın bu doğrultuda belirlenmesi sebebiyle ders yükünün manuel olarak girilmesi,
4-Ortaöğretim kurumları ile özel eğitim kurumlarının tüm ders yüklerinin, eğitim nkurumlarınca girilmesi, gerekmektedir.
İL/İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİNİN NORM KADRO
GÜNCELLENMESİNDE YAPMASI GEREKEN İŞ VE İŞLEMLER
1-Süresi içerisinde veri güncellemesi yapmayan eğitim kurumlarının uyarılması,
2-Aynı binada faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan eğitim kurumları ile aynı bahçede faaliyet gösteren farklı derece ve türdeki ayrı kurum kodları ile açılan özel eğitim kurumlarının, tespitinin yapılarak söz konusu kurumların, Norm Modülündeki Kurum
Bilgileri veri giriş ekranında gösterilmesi (müdür normu verilecek kurum),
3-Aynı binada faaliyet gösteren öğrenci sayısı en fazla olan kurumun ilişkilendirilmesi, ilişkilendirilme işlemi yapılan kurum bilgilerinin kontrol edilmesi,
4-Eğitim bölgesinde olması gereken ve bağımsız olması gereken eğitim kurumlarının kontrol edilmesi, gerekmektedir.
NORM KADRO GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına
İlişkin Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde; “Eğitim kurumlarının norm kadro sayılarının bu
Yönetmelikte yer alan norm kadro kriterleri çerçevesinde değişmesi halinde, değişikliğe konu olan neğitim kurumlarının norm kadro sayıları ekim ayında yeniden belirlenir. Bakanlık ihtiyaç duyulan hallerde bu ay dışında da eğitim kurumlarının norm kadro sayılarını yeniden belirleyebilir. Yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükme bağlanmış bulunmaktadır.
Eğitim kurumlarının 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılına esas olmak üzere; İl Millî Eğitim
Müdürlüklerindeki MEBBİS yöneticilerine 22/09/2021 tarihinde MEBBİS Modülünde yer alan
Norm Kadro Modülünde işlem yapma yetkisi verilecektir. MEBBİS yöneticilerinin aşağıda belirlenen iş takvimi doğrultusunda işlemlerini yapması gerekmektedir.
Eğitim Kurum Müdürlüklerinin Veri Girişi Yapma Tarihleri 22/09/2021-24/09/2021
İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 27/09/2021-28/09/2021
İl Millî Eğitim Müdürlüklerinin Veri Girişi Kontrol Tarihleri 29/09/2021-05/10/2021
Söz konusu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde; “Eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmen norm kadroları, elektronik ortamdaki mevcut veri tabanı esas alınarak eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe millî eğitim müdürlüğü ve il millî eğitim müdürlüğünün sıralı teklifi üzerine belirlenir.” hükmü çerçevesinde yukarıdaki iş takvimi doğrultusunda eğitim kurumlarına ait bilgilerin sisteme tam ve doğru olarak süresi içerisinde girilmesi önem arz etmektedir. Girilecek verilerle belirlenen norm kadrolara yapılan atamalarda doğacak hatalardan eğitim kurumu müdürlükleri ile il/ilçe millî eğitim müdürlükleri sorumlu tutulacaktır. Bakanlık kontrolü sırasında gerçeğe aykırı bilgilerin sisteme girilmesinin tespit edilmesi durumunda sorumlular hakkında gerekli işlemler yapılacaktır.
Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı içerisinde yer alan eğitim kurumlarından; Bilim Sanat Merkezleri,
Halk Eğitim Merkezleri ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen evi ve Akşam Sanat Okulu
Müdürlükleri, Hizmet içi Eğitim Enstitüleri,Olgunlaşma Enstitüleri ile ölçme değerlendirme merkezleri veri girişine açılmayacaktır.
Buna göre;
1-Eğitim Kurumlarının Norm Kadro güncelleme iş ve işlemlerinde norm kadroya esas bilgiler eokul üzerinden alındığından;
a-Kurum bilgileri veri giriş,
b-Öğrenci bilgileri veri giriş,
c-Norm bilgileri veri giriş, ekranları üzerinden güncelleme iş ve işlemleri yürütülecektir.
İl/ilçe ve eğitim kurumu müdürlükleri tarafından yapılacak iş ve işlemler için (Tıklayınız)
2-Eğitim kurumlarının öğrenci ve şube sayıları e-okul sistemi üzerinden otomatik aktarılmaktadır.
Bu sebeple; Norm Kadro Modülü güncellemeye açılmadan önce öğrenci ve şube bilgilerinin e-okul
da güncellenmesi,
3-İlkokul, ortaokul, yatılı bölge ortaokulu ve imam hatip ortaokullarının zorunlu ders yükleri Norm
Kadro Modülü tarafından hesaplanmaktadır.
Bu çerçevede haftalık ders çizelgelerinde zorunlu seçmeli ders olarak belirlenen;
a) Ortaokul, yatılı bölge ortaokulu, imam hatip ortaokullarında Sosyal Bilgiler öğretmenlerince okutulan zorunlu seçmeli dersler arasında yer alan T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük derslerinin ders yükleri Sosyal Bilgiler,
b) İmam hatip ortaokulların da ise, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenlerince okutulan zorunlu seçmeli dersler arasında yer alan Kuran-ı Kerim, Peygamberimizin Hayatı, Temel Dini Bilgiler
derslerinin ders yükleri Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, alanına Norm Kadro Modülü tarafından otomatik olarak hesaplanarak eklendiğinden bu zorunlu seçmeli derslerin ders yükleri ayrıca eğitim kurumu müdürlüklerince girilmeyecektir.
Bunun dışındaki seçmeli ders yükleri ile yöneticilerin gireceği ders yükleri ise kurum müdürlüklerince girileceğinden, Norm Kadro Modülü Veri Girişi Ekranları açılmadan alan bazlı hazırlanması,
4-Orta öğretim kurumlarının; yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yükleri kurum müdürlüklerince girilecektir. Bu sebeple, yönetici, zorunlu ve seçmeli ders yüklerinin sistem açılmadan önce alan bazlı hazırlanması,
5-Özel Eğitim kurumları ile bünyesinde özel eğitim sınıfı bulunan eğitim kurumlarının; öğrenci sayısı, şube sayısı (e-okulda birleştirilemeyen şubelerin öğrenci bilgileri veri giriş ekranında birleştirilerek) ve engel durumuna ilişkin bilgilerin, öğrenci bilgileri veri giriş ekranındaki özel eğitim öğrenci açılımına girilmesi (kaynaştırma öğrencilerinin hiçbir şekilde özel eğitim öğrencisi olarak değerlendirilmemesi ve özel eğitim öğrenci hanelerine girilmemesi)
6-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kurul Kararına göre işlemlerin yapılması
(Tıklayınız),
7-Açıköğretim öğrencilerinin örgün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim kapsamında gördükleri haftalık ders saatlerinin, norma esas ders yükü hesabına dahil edilmemesi,
8-Teknoloji ve Tasarım alanı ders yükünün, Tebliğler dergisinde yayımlanan 21/03/2006 tarih ve
24 sayılı Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı Kurul Kararı ile kabul edilen “Uygulama Esasları” (Tıklayınız) başlığındaki açıklamalar doğrultusunda hesaplanması,
9-Yöneticilerin gireceği ders yüklerinin kadrolarının bulunduğu eğitim kurumunda gösterilmesi, yöneticilerin gireceği ders saati sütununa; alanları ile aylık karşılığı okutabileceği dersler dışında herhangi bir alanda ders saati girilmemesi, kadrolarının bulunduğu eğitim kurumu dışında görev yapan yöneticilerin geçici görev yaptığı eğitim kurumuna herhangi bir alanda ders saati yazılmaması,
10-Rehberlik ve araştırma merkezlerinin norm kadrolarının güncellenmesi 06/10/2021-13/10/2021 tarihleri arasında Bakanlığımız tarafından yapılacaktır. Bu tarihlerde Rehberlik araştırma merkezlerinin hizmet verdiği ilçelerin kontrol edilerek değişikliklerin Bakanlığa bildirilmesi,
11-Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik doğrultusunda; Alan/bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerine norm kadro verilmesi söz konusu olmayıp normun içindeki öğretmene verilen ek bir görev olduğundan yazışmayla ayrıca norm kadro talep edilmemesi gerekmektedir. Söz konusu işlemin Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda belirlemesinin yapılarak Norm Kadro
Modülündeki kurum bilgileri veri giriş ekranına alan/bölüm, atölye ve laboratuvar sayılarının tam ve doğru olarak girilmesinin sağlanması ve görevlendirmelerinde bu sayılara göre yapılması,
12-Kurum bilgileri veri giriş ekranındaki bilgi başlıklarının tam ve doğru olarak doldurulması, her kutucuğun bir unvanda personel atamasını etkilediği, bilgi girilmeyen kutucuktan dolayı atama
yapılamayacağı ve personel eksikliğinden dolayı yaşanacak sıkıntıların tamamen il/ilçe ve eğitim kurumu müdürlüklerine ait olacağının bilinmesi,
13-Norm kadro güncelleme işlemlerinin sonuçlanmasına müteakip; Bakanlığımızca onaylanan
Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin DYS ortamında gönderildikten sonra çıktıları alınarak 15 gün içerisinde Millî Eğitim Müdürlüklerince, ilgili eğitim kurumu müdürlüklerine gönderilmesi ve norm kadro tespit onayı cetvellerinin eğitim kurumu müdürlüklerince saklanması,
14-Güncelleme sürecinin bitiminden sonra söz konusu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin 2 nci fıkrasında; “yeni açılan eğitim kurumları ile yeni derslik/şube açılan veya kapatılan mevcut eğitim kurumlarının norm kadroları süre aranmaksızın belirlenir.” hükmünden hareketle bu maddede belirtilen işlemler dışındaki norm kadro taleplerin Bakanlığımıza gönderilmemesi, gerekmektedir.
Norm kadro güncellemelerinde eğitim kurumları ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin veri girişi ve kontrol işlemlerinin bitimini müteakip 06.10.2021- 13.10.2021 tarihleri arasında Bakanlığımızca eğitim kurumlarının veri girişlerinin kontrolleri ve norm kadroların belirlenme işlemleri
yapılacaktır.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol