Milli Eğitim Bakanlığı: İlkokul Ve Ortaokul Açma-Kapatma Mevzuatında Değişiklik Yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı: İlkokul Ve Ortaokul Açma-Kapatma Mevzuatında Değişiklik Yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı resmi yazı ile okul açma ve kapatma yönetmeliğinde tereddüt yaşanan hususlara açıklık getirildi. 

Buna göre resmi gazetede yayımlanan Kurum Açma-Kapatma ve Ad Yerme Yönetmeliği,  11/09/2014 tarih ve 29116 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği (03/07/2016 tarih ve 29761 sayılı R.G. değişik) ile 10/09/2018 tarih ve 30531 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik kapsamında resmi yazı yayınladı.

Yazı şu şekilde

"Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumları, il milli eğitim müdürlüğünün teklifi ile valilikçe planlanıp, açılacak veya kapatılacak okullar yönetmeliğin genel ve özel şartları ile diğer maddelerine uygunluğu yönünden incelenip, uygun görülmesi halinde (valilik onayı ile) toplu inha listesi Şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa gönderilerek Bakanlıkça açılacak ve aynı usulle kapatılacak. “Ulaşım şartlarının elverişsiz olması veya öğrenci velilerinin tamamının çocuklarının taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamında öğrenim görmelerini istememeleri durumunda ilkokul 1-4 üncü sınıflarda öğrenci sayısının toplamda en az 8 olması ve valilikçe gerekli görülmesi halinde Bakanlıkça bu ilkokulların açık kalması”nın sağlanabileceği hükmü getirilmiş olup dördüncü fıkrasına ise “toplamda 40 öğrenci” ifadesi eklenerek “Ortaokul ve imam hatip ortaokulu açılabilmesi için en fazla 32 derslik, 5'inci sınıfta en az 20 ya da toplamda 40 öğrenci, fen dersliği, görsel sanatlar atölyesi, müzik dersliği, teknoloji ve tasarını atölyesi ile spor veya drama salonu bulunması gerekir.” hükmü düzenlemesi yapıldı.

Genel esaslar

MADDE 5 – (1) Kurumların açılabilmesi için;

a) Devlet veya il yatırım programlarında bulunan projelerin tamamlanmış olması, kurumun açılacağı yerleşim biriminde yatırım programıyla yapılmış bina bulunmaması hâlinde ise kurumun özelliğine uygun binanın mahallen temin edilmesi ve kullanma hakkının Bakanlığa tahsis edilmiş olması,

b) Engelli öğrencilerin erişimi için binaların ilgili mevzuata uygun olması,

c) Yatırım programına alınması teklif edilecek eğitim kurumu için tahsis edilen arsanın; imar mevzuatına uygun olması, bataklıkta, dere yatağında, heyelan bölgesinde olmaması, arsanın üzerinde ve komşu parsele yakın okul bahçesi duvarından en az 100 m uzaklığa kadar orta/yüksek gerilim hattı, baz istasyonu bulunmaması, akaryakıt servis istasyonlarına en az 50 m, eğlence yerlerine ise en az 100 m uzaklıkta olması, doğal afetlere maruz kalabilecek veya sağlık ve güvenlik açısından yüksek risk taşıyan bir yerde bulunmaması, yol, elektrik, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon, doğalgaz, telefon ve internet hatları gibi altyapı hizmetlerinin sağlanmış olması,

ç) Her kurumda yeteri kadar müdür yardımcısı odası, idari oda, abdesthane, doğal aydınlatmalı uygun mekânda kadın ve erkek için ayrı ayrı olmak üzere mescit, mutfak/ yemekhane /kantin/ kafeterya, teshin/ısı merkezi, su deposu, sistem odası, ilgili mevzuatına göre sığınak, depo/araç-gereç odası/arşiv odası, kurumun türüne göre yeterli sayıda tuvalet ve lavabo, ayrıca pansiyonlar hariç her kurumda müdür odası bulunması,

d) Her okulda yeteri kadar derslik, öğretmenler odası, rehberlik servisi, çok amaçlı salon, okulların ya da programların özelliklerine uygun laboratuvar, okul türü ve programına uygun bilgisayar odası veya laboratuvarı, atölye, beden eğitimi salonu, kütüphane veya z-kütüphane, okul aile birliği odası, zümre öğretmenler odası ve destek eğitim odası bulunması,

e) İş sağlığı ve güvenliği mevzuatında belirtilen sayıda çalışan bulunan kurumlarda iş yeri sağlık ve güvenlik birimi ve revir odası bulunması,

f) Örgün eğitim kurumları için mahallen temin edilen binada; anaokulu açılabilmesi için etkinlik/oyun odasında öğrenci başına en az 2.40 m², ilkokul açılabilmesi için dersliklerde en az 1.60 m², ortaokul veya lise açılabilmesi için dersliklerde en az 1.85 m² kullanım alanı bulunması,

g) Mahallen temin edilen binada eğitim kurumu açılabilmesi için binaya ait mimari projenin Bakanlıkça onaylanmasından sonra özel eğitim kurumları hariç olmak üzere açılma teklifinin valilikçe Bakanlığa gönderilmesi, 

ğ) Özel eğitim kurumu için mahallen temin edilen arsa veya binanın merkezi yerleşim birimlerinde ve ulaşım imkânlarından faydalanılabilecek yerde olması,

h) Tüm kurumların bu Yönetmelik ile sınırlı olmamak üzere; 25/8/1988 tarihli ve 19910 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sığınak Yönetmeliğine, 6/3/2007 tarihli ve 26454 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğe, 27/11/2007 tarihli ve 2007/12937 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmeliğe, 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine, engellilerle ilgili mevzuatta belirtilen standartlara, Bakanlığın eğitim yapıları standartlarına uygun olması,          

ı) Tüm projeler için Bakanlık Onayı alınması ve Bakanlıkça hazırlanan proje programlarına uygun olması,

i) Açılması istenilen kurumun özel şartlarının yerine getirilmiş olması,

gerekir.

(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki iş ve işlemler özel öğretim kurumları için 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol