Meslek Liseliler Teorik derslerini ise uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştirecekler

1
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 19.11.2020 tarih ve 16964289 sayılı yazısının 11 inci maddesindeki “Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün ilgi (ğ) ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün ilgi (h) yazıları kapsamında gerçekleştirilen uygulamaya dayalı dersler 04 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze yapılmayacaktır.” ifadesine göre Anadolu Meslek Programı ile Anadolu Teknik Programlarında kayıtlı öğrenciler işletmelerde veya okullardaki İşletmelerde Beceri Eğitim/Staj uygulamaları yapılmayacaktır.

2
Mesleki Eğitim Merkezi öğrencileri; İçişleri Bakanlığının 18.11.2020 tarihli ve E-89780865-153-19161 sayılı yazısının 4 üncü maddesi kapsamında işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz kaydı ile işletmelerde mesleki eğitimlerini 20.03.2020 tarihli ve 5765015 sayılı yazı, 02.04.2020 tarih ve 6097796 sayılı yazı ve 07.04.2020 tarih ve 6204493 sayılı yazı çerçevesinde yapabileceklerdir. Teorik derslerini ise uzaktan eğitim yolu ile gerçekleştireceklerdir.

3
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünün 20.11.2020 tarih ve 16988740 sayılı yazısına göre mesleki ve teknik ortaöğretim kurumları bünyesindeki uygulama sınıflarında haftada 5 (beş) gün yüz yüze eğitim yapılacak ancak işletmelerde beceri eğitimi kapsamında Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı öğrencileri bu eğitime dahil edilmeyecektir.

4
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 18.09.2020 tarihli ve 13057688 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere; Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinin 222 nci maddesine göre 9, 10, 11 ve 12 nci sınıf öğrencilerinin iş kazası ve meslek hastalıklarına karşı sigorta iş ve işlemleri 21 Eylül 2020 tarihinden itibaren başlatılarak prim gün sayılarının yüz yüze eğitime devam ettikleri günler esas alınarak 30 gün üzerinden hesaplanacak ve SGK sistemine girilecek, 20 Kasım 2020- 04 Ocak 2021 tarihleri arasındaki sigorta primlerinin ise yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihe kadar 0 (sıfır) olarak bildirilecektir. Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin sigorta işlemleri ise bu açıklamaların 2. maddesine göre  değerlendirilecektir. 

5
Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yüz yüze eğitime devam eden öğrencilerin bu süredeki devam-devamsızlık takibi e-Okul ve e-Mesem sistemine yansıtılacak, 20 Kasım 2020 - 04 Ocak 2021 tarihleri arasında ise devamsızlıkla ilgili herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinin işletmelerde mesleki eğitimine devam-devamsızlıkları e-Mesem sistemine girilecektir.

Yüz Yüze Uygulama Eğitimleri Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
10 ve 11. Sınıflarda Ortak dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?
Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler bloğunda yer alan; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye devam edecektir.

9. Sınıflarda eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?
Meslek derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Meslek derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
Okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
Derslikler ve atölyeler fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi meslek dersleri ve ortak dersler toplamı haftada 16 saat olacaktır.
Sınıflar ikiye bölünerek
Birinci grup: Pazartesi, Salı
İkinci grup: Perşembe, Cuma okula gelecektir.
Çarşamba günleri okulda temizlik ve dezenfeksiyon yapılacaktır. ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.
 

12. SINIF ÖĞRENCİLERİMİZİN YÜZ YÜZE EĞİTİMLERİ HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR
Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün 08.10.2020 tarih ve 14431459 sayılı yazısının 4 üncü maddesine göre okulda yüz yüze yapılacak olan ortak dersler okul yönetimlerince belirlenecektir.
Ortak derslerde dersliklerdeki oturma planı fiziki mesafeyi koruyacak şekilde düzenlenecektir. Bir sınıfta bulunması gereken en fazla öğrenci sayısı da bu fiziki mesafe dikkate alınarak belirlenecektir. Bu amaçla bir şube gruplara ayrılabilecektir.
Okulda yapılan yüz yüze eğitim süresi günde en fazla 8 ders saati, ders süreleri 30 dakika ve ders araları 10 dakika olacaktır.
EBA TV deki tekrar derslerinin takibi konusunda rehberlik ve yönlendirme yapılacaktır.
Yatılı olarak öğrenim gören öğrencilerle ilgili olarak Bakanlığımızca gönderilen yazılara uygun olarak işlem yapılacaktır.
12 .SINIF MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;
Mesleki eğitim merkezi programı 12 nci sınıf öğrencileri yukardaki açıklamalar doğrultusunda eğitim öğretime başlayacaktır.

A. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;
Haftanın üç günü işletmelerde mesleki eğitim alacaklardır. Çalışma şartlarında değişiklik yapılan işletmelere giden öğrenciler işletme şartlarına uyacaklardır.
İşletmede mesleki eğitim dersi haricindeki alan/dal derslerinin bilişsel kazanımları uzaktan, uygulamalı kazanımları ise yüz yüze eğitim yoluyla yapılacaktır.
Bu öğrenciler için yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal dersleri öğrencilerin işletmeye gitmediği 2 güne göre planlanacaktır.
12. SINIF ANADOLU MESLEK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ İÇİN;
Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.
B. İşletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan Anadolu meslek programı öğrencileri;
Bu ders uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır.
Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. sınıf konu ve kazanımların yer aldığı yıllık plan/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar alan zümre öğretmenler komisyonu tarafından yapılır. Planlamalarda okulun fiziki mekân kapasitesi, öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alınır.
Yüz yüze yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile İşletmelerde Mesleki Eğitim dersi haricindeki alan dal dersleri, işletmelerde mesleki eğitim dersi için belirlenen günler haricindeki diğer 2 güne göre planlanacaktır.
Bir şubede işletmeye giden/gitmeyen ayrımı yapılmaksızın yüz yüze eğitim kapsamında yapılması kararlaştırılan ortak dersler ile diğer alan/dal derslerinin eğitimi belirlenen ortak 2 günde yapılacaktır. İşletmede mesleki eğitim dersini işletmelerde yapan öğrenciler için planlanan günler, işletmede mesleki eğitim dersini okulda yapan öğrenciler için aynı günler olarak belirlenmelidir.
Yoğunlaştırılmış eğitime tabi olan öğrenciler için de bu madde kapsamında planlama yapılacaktır.
12. SINIF ANADOLU TEKNİK PROGRAMI ÖĞRENCİLERİ;
Alan/dal derslerinin haftalık ders çizelgelerine göre yüz yüze ve uzaktan eğitime ayrılacak ders süreleri alan zümre öğretmenlerince belirlenecektir.
Alan ve dal derslerinde; bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında yapılacaktır.
Seçmeli derslerin tamamı uzaktan eğitim ile yapılacaktır. (Seçmeli ders olarak seçilen alan/dal dersleri dahil)
Alan/dal derslerinde yüz yüze yapılan kazanımların fiziki mesafe dikkate alınarak grup sayıları öğretmen normunu etkilemeyecek şekilde belirlenecektir.
Seçmeli dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?
Seçmeli dersler kapsamında seçilen tüm dersler (ortak dersler ve/veya alan, dal dersleri) uzaktan eğitim faaliyetleri kapsamında değerlendirilecektir.

9. sınıfta yer alan Mesleki Gelişim Atölyesi dersi dışındaki meslek derslerinin uzaktan eğitim kapsamında değerlendirilmesi mümkün müdür?
Fiziki mekân yetersizliği yaşanan okullarımızda; alan zümresi tarafından bilişsel kazanımların ağırlıklı olduğu meslek derslerinin uzaktan eğitim kapsamına alınmasına yönelik planlamalar yapılabilir. Bu planlamalar kapsamında; bir derse ait bilişsel kazanımlar uzak eğitim, psikomotor kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamında verilebilir.

Ortak dersler kapsamında eğitim-öğretim faaliyetleri nasıl planlanmalı?
Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler bloğunda yer alan; Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Tarih, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Coğrafya, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Felsefe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi ve Spor, Görsel Sanatlar / Müzik dersleri uzaktan eğitim yolu ile verilmeye devam edecektir.

Derslerin bir bütün olarak değerlendirilmesi ne anlama geliyor?
Bir dersin haftada yüz yüze ve uzaktan eğitim yapılan toplam ders saati, haftalık ders çizelgesinde gösterilen ders saati süresi kadardır. Bununla birlikte ders kazanımları bir bütünlük arz etmelidir. Ölçme ve değerlendirme kapsamında uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitim kapsamında yer alan kazanımlar ayrı ayrı değil bir bütün olarak değerlendirilmelidir.

İşletmelerde beceri eğitimini okulda yapan öğrenciler için dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
İşletmelerde mesleki eğitimin okullarda yapılması durumunda uzaktan eğitim ve yüz yüze eğitimde geçen toplam süre haftalık 24 ders saati olarak planlanır. Bu planlamalar dâhilinde; 10. ve 11. Sınıf konu ve kazanımların yer aldığı 12. Sınıf işletmelerde mesleki eğitim yıllık planı/gelişim tablosu referans alınarak bilişsel becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar uzaktan eğitim, psikomotor becerilerin ağırlıklı olduğu konu ve kazanımlar ise yüz yüze eğitim kapsamına alınır. Planlamalar zümre öğretmenler kurulu tarafından yapılır. Planlamalarda okulun fiziki mekân kapasitesi, öğrenci ve öğretmen sayısı dikkate alınır.

Ölçme ve değerlendirme nasıl yapılacak?
Ölçme ve değerlendirme tüm derslerde, öğrencilerin tamamının katılımı ile Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği doğrultusunda belirlenen esaslara uygun olarak yüz yüze yapılacaktır.

Çok Programlı Anadolu Liseleri kapsamında bulunan mesleki ve teknik Anadolu lisesi dışında yer alan diğer okul türleri yüz yüze eğitime başlayacak mı?
Yalnızca, çok programlı Anadolu liseleri bünyesindeki Mesleki ve teknik Anadolu lisesi okul türünde yüz yüze eğitim yapılacaktır.

GENEL
Mesleki ve Teknik Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında;

Sanayi, ticaret, tekstil, inşaat, turizm, kimya, tarım, sağlık ve benzeri alanlarda ulusal ve uluslararası standartlar ve sınıflamalara, ulusal yeterliklere ve mevzuata dayalı olarak işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücünün yetiştirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin güncellenmesi ve uygulanan programlarla girişimcilik bilinci, meslek ahlâkı, iş sağlığı ve güvenliği, sosyal ve çevresel sorumluluk bilinci ile iş alışkanlığı kazandırılarak istihdama hazırlanmasını, Önceki öğrenmelerin tanınması, mesleki eğitim belgelerinin denkliği ve belgelendirilmesini amaçlar. Mesleki ve Teknik Eğitim; sosyal ve ekonomik sektörler ile iş birliği içinde ulusal ve uluslararası mesleki yeterliliğe, meslek ahlakına ve mesleki değerlere sahip, yenilikçi, girişimci, üretken, ekonomiye değer katan ehil iş gücü yetiştirmektir.

Mesleki ve Teknik Eğitimin Öncelikleri Öğrencileri Millî kültürümüzün temeli olan ahilik anlayışıyla yetiştirmek, İhtiyaç doğrultusunda nitelikli iş gücü yetiştirmek, Mesleki ve teknik eğitimi katılımcı bir anlayışla yönetmek, Mezunların üretime katılacak şekilde yetişmesini sağlamak, Mesleki ve teknik eğitim sistemini sürekli geliştirmek ve kalitesini yükseltmektir.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Bağlı Okul Türleri ve Programları Nelerdir?
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

-Anadolu Meslek Programı (AMP)

-Anadolu Teknik Programı (ATP)

-Mesleki Eğitim Merkezi Programı (MEMP/Ustalık Programı)

Mesleki Eğitim Merkezi Mesleki Eğitim Merkezi Programı

-(MEMP/Ustalık Programı) (Kalfalık, Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgeleri)

Güzel Sanatlar Lisesi

Spor Lisesi

Mesleki Rehberlik, Kariyer Planlama, Meslek Alanları Hakkında Bilgiler Yapılmakta mıdır?
Bakanlığımızca hazırlanan «Mesleğim Hayatım» adı ile https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/ adresinde yayımlanan mesleki rehberlik, kariyer planlama, meslek alanları, mesleğin özellikleri, iş olanaklarını, yerleşilebilecek yükseköğretim programları ile meslek alanları hakkında pek çok bilgiye ulaşabilirsiniz. Meslek alanları hakkında daha fazla bilgiye sahip olmak için http://www.alantercihleri.com/ sayfasını ziyaret edebilirsiniz. Sayfada meslek alanları hakkında bölüm öğrencisi, bölüm öğretmeni ve eğitim danışmanının görüşleri ile meslek alanlarının bulunduğu okul/kurumlara ait bilgiler de yer almaktadır.

Bursluluk ve Yatılılık İmkânları Nelerdir?
Maddi imkânları yetersiz olan öğrencilerimiz isterlerse yatılılık imkanlarından ve İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavına (İOKBS) girerek sınav sonucuna göre burs imkanlarından faydalanabilirler. Genel Müdürlüğümüz ve çeşitli kurum/kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri kapsamında başarılı ve maddi imkanları yetersiz olan öğrencilere özel burs desteği de sağlanmaktadır.

Güzel Sanatlar ve Spor Eğitimin Amacı ve Öncelikleri Nelerdir?
Güzel sanatlar liseleri; Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili temel bilgi ve beceriler kazandırmayı ve güzel sanatlar alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Görsel sanatlar ve müzik alanında öğrenim görmek isteyenlerin yetenek sınavı sonucuna göre, tanılanmış özel yetenekli öğrencilerin de görsel sanatlar ile müzik bölümleri bulunan güzel sanatlar liselerine doğrudan kayıtları yapılabilmektedir.

Spor liseleri; Öğrencilere beden eğitimi ve spor alanında temel bilgi ve beceriler kazandırmayı, beden eğitimi ve spor alanında nitelikli insan yetiştirilmesine kaynaklık etmeyi amaçlar. Spor alanında yapılan yetenek sınavlarında, öğrencilerin esneklik, dayanıklılık ve koordinasyon, çabukluk ve hız, kuvvet, ritim, sporculuk geçmişi, takımdaki başarıları gibi kriterlere bakılarak değerlendirme yapılmaktadır. Milli sporcu unvanı kazanmış olan öğrenciler ile takım sporlarında ulusal ve uluslararası derecesi olan yetenekli öğrencilerin bu okullarda eğitim görmelerine imkan sağlanmaktadır.

Becerilerin Belirlenmesi, Mesleki Rehberlik, Alan Seçimi ve Geçiş İşlemleri Nasıl Yapılmaktadır?
Mesleki ve teknik eğitim kurumlarında 9. sınıfta öğrenim gören alan tercihi yapacak öğrenciler ile mesleki eğitim merkezlerinde meslek eğitimine başlayacak çırak öğrencilere test bataryası kullanılarak ilgi, istidat ve kabiliyetlerini belirlemek ve kendileri için uygun meslek alanlarına veya okullara yönelmeleri ve yerleştirilmeleri için öneride bulunmak, mesleki rehberlik hizmetlerinin etkinliğini artırarak bireylerin iş yaşamına hazırlanmasına destek olmak suretiyle eğitim-istihdam ilişkisinin kurulması ve bu sayede ülke kalkınması için gerekli olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesini sağlamak amacıyla Genel Müdürlüğümüz ile İŞKUR işbirliğinde ve Hacettepe Üniversitesi’nin desteğiyle "Mesleki Eğilim Çalışmaları" ile ilgili çalışmalar sürdürülmektedir. Bilişim teknolojileri, Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojileri, Yiyecek-İçecek Hizmetleri, Sağlık Hizmetleri, Muhasebe ve Finansman, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ile Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanlarında normlar belirlenmiştir. Pilot olarak 2 ayrı okuldaki 9. sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Adalet, motorlu araçlar teknolojisi, tesisat teknolojisi ve iklimlendirme, uçak bakım, biyomedikal cihaz teknolojileri alanlarına yönelik norm belirleme çalışmaları devam etmektedir. Uçak Bakım Alanı, Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı, Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı, Motorlu Araçlar Teknolojisi, Adalet Alanlarının muhtelif dallarında test bataryaları uygulanmıştır.

İşletmelerde Mesleki Eğitim ve Staj Nasıl Yapılmaktadır?
Öğrencilerimiz mesleki eğitim uygulamalarını, işletmelerde mesleki eğitim ve stajla yapmaktadır. İşletmelerde Mesleki Eğitim; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme veya kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarıdır. Anadolu meslek programı öğrencilerinin 12. sınıfta 3 gün; mesleki eğitim merkezi programlarına kayıtlı öğrencilerin ise 9. sınıftan itibaren 4 veya 5 gün işletmede beceri eğitimi gördüğü bir uygulamadır. Staj ise Anadolu teknik programı öğrencilerinin mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmelerini, iş hayatına uyumlarını, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmelerini ve okulda olmayan tesis, araç-gereci tanımalarını sağlamak amacıyla 40 iş günü işletmelerde uygulama eğitimi gördüğü mesleki eğitimdir. Kardeş okul uygulaması, uluslararası ikili anlaşma, protokol ya da bir proje kapsamında, sigorta dâhil, her türlü sorumluluk kendilerine ait ve giderleri kendileri ya da proje çerçevesinde karşılanmak üzere alanlarıyla ilgili beceri eğitimi, stajlarını yurtdışındaki işletmelerde de yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için www.ua.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz

Sigorta İşlemleri ile İşletmelerde Beceri Eğitimi, Staj Ücreti Nasıl Uygulanmaktadır?
Öğrencilerimizin güven içinde eğitimlerine devam etmesi ve oluşacak herhangi bir olumsuz durumda mağdur edilmemesi amacıyla mesleki eğitim merkezi programları ile alan eğitimin başladığı program/okul/alanlarda 9. sınıftan itibaren, Anadolu teknik ve Anadolu meslek programlarında ise 10, 11 ve 12. sınıfta iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı sigortalanmaktadır.

Sektörün arzuladığı nitelikli iş gücünü yetiştirmek ve sektörün mali yükünü azaltmak amacıyla, işveren tarafından çırak öğrencilere ve mesleki ve teknik ortaöğretim kurumu öğrencilerine asgari ücretin en az % 30’u tutarında ücret ödenmektedir. Örneğin, 2020 yılı asgari ücreti için öğrenciye ödenen en az ücret 631 TL olarak hesaplanmıştır. 

Örgün Meslekî ve Teknik Eğitim Programlarını Tamamlayanların Hakları ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?
55 alanda ve bu alanlar altındaki 203 dalda öğretim programı uygulanmaktadır. Mezunlar alanında çalıştıklarında teknisyen unvanı ile istihdam olmaktadır. Mezunlara diploma ve işyeri açma belgesi, EUROPASS belgesi, Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge Usta öğreticilik programını tamamlayanlara ustaöğreticilik belgesi düzenlenmektedir

İŞKUR İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma ve KOSGEB Desteği Nasıl Olmaktadır?
Türkiye İş Kurumu tarafından 15 yaş ve üstü bireylere sağlanan işbaşı eğitim programlarından öğrenim gördüğü meslek hakkında bilgi, beceri ve görgüsünü artırmak isteyen mesleki ve teknik Anadolu lisesinde öğrenim gören öğrencilerimiz yaz tatillerinde faydalanabilmektedir. İşbaşı eğitim programına katılan öğrenciler için ücret verilmektedir. Ayrıca iş kazası ve meslek hastalıkları ile genel sağlık sigortası prim giderleri sağlanmaktadır. Ayrıca İŞKUR’un iş ve meslek danışmanlarından destek alabilir ve İŞKUR tarafından yayınlanan İMD İŞKUR Meslek Seçimine Destek dergisinden yararlanabilirsiniz. Detaylı bilgi için http://www.iskur.gov.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. KOSGEB ile yapılan protokol kapsamında kendi iş yerini açan mesleki eğitim mezunlarına KOSGEB tarafından 50 bin TL hibe ve 100 bin TL faizsiz kredi verilmektedir.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Düzenlenen Belgeler Nelerdir?
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Programlarından mezun olanlara; Mezun oldukları Anadolu Teknik veya Anadolu Meslek Program türünün ilgili alan ve dalında diploma (MTAL) İşyeri açma belgesi Ustaöğreticilik belgesi EUROPASS belgesi Aldığı ve başardığı modülleri, dersleri ve kredileri gösteren belge verilmektedir.

Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesi Mezunlarına Verilen Haklar ve Belgeler Nelerdir?
Alanda diploma Güzel Sanatlar Lisesi; Spor Lisesi, Spor Lisesi mezunlarına Antrenörlük belgesi (Antrenör Eğitim Yönetmeliğinin Ortaöğretim mezunlarının hak ve muafiyetleri başlıklı 23. maddesindeki «Spor liselerinden mezun olanlara eğitim gördüğü yalnızca bir spor dalında, diğer ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara ise ders müfredatlarının temel eğitim derslerine uygunluğu halinde yalnızca eğitim gördüğü bir spor dalında yardımcı antrenörlük belgesi almaya hak kazanır.» hükmüne göre Antrenörlük belgesi düzenlenir.)

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol