MEB Personeline Başarı ve Üstün Başarı Belgesi Verilmesine Dair Yönerge?

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE BAŞARI, ÜSTÜN BAŞARI BELGESİ VE ÖDÜL VERİLMESİNE DAİR YÖNERGE
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Tebliğler Dergisi: Mart 2013/2666
Amaç
Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı personelinden olağanüstü 
gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev yapanlara, Başarı Belgesi ve Üstün 
Başarı Belgesi ile Ödül verilmesine dair usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2- (1) Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığı personelini kapsar.
Dayanak
Madde 3- (1) Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 inci maddesine 
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
Madde 4- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Bakan: Milli Eğitim Bakanını,
b) Bakanlık: Milli Eğitim Bakanlığını,
c) Personel: Milli Eğitim Bakanlığı personelini,
ç) Disiplin amiri: Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde belirtilen 
disiplin amirlerini,
d) Başarı Belgesi: Olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre başarılı görev 
yapmak suretiyle, kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında, kamu zararının 
oluşmasının önlenmesinde ve önlenemez kamu zararlarının önemli ölçüde azaltılmasında, 
kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan hizmetlerin etkililik  ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak katkı sağladıkları tespit edilenlere verilebilen belgeyi,
e) Üstün Başarı Belgesi: Üç defa Başarı Belgesi alanlara verilen belgeyi,
f) Ödül: Üstün Başarı Belgesi verilenlere en yüksek Devlet memuru aylığının (ek 
gösterge dâhil) %200’üne kadar yapılabilecek ödemeyi,
g) Ödül Belgesi: Ödül alanlara verilen belgeyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Başarı, Üstün Başarı ve Ödül Verilebilecek Personel ile Başarı, Üstün Başarı ve
Ödül Verecek Makamlar
Başarı belgesi verilebilecek personel
Madde 5- (1) Başarı Belgesi, olağanüstü gayret ve çalışmaları ile emsallerine göre  başarılı görev yapmak suretiyle;
a) Kamu kaynağında önemli ölçüde tasarruf sağlanmasında,
b) Kamu zararının oluşmasının önlenmesinde veya önlenemez kamu zararlarının önemli
ölçüde azaltılmasında,
1/6
c) Kamusal fayda ve gelirlerin beklenenin üzerinde artırılmasında veya sunulan  hizmetlerin etkililik ve kalitesinin yükseltilmesinde somut olaylara ve verilere dayalı olarak 
katkı sağladıkları  denetimlerde veya disiplin amirleri ile Başarı Belgesi vermeye yetkili makamlarca tespitedilen personele verilebilir.
Üstün başarı belgesi verilecek personel
Madde 6- (1) Üstün Başarı belgesi, üç defa başarı belgesi alan personele verilir.
Ödül verilebilecek personel
Madde 7- (1) Ödül, Üstün Başarı Belgesi alan personele verilebilir.
Başarı belgesi verecek makamlar
Madde 8- (Değişik 06.10.2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) (1) Başarı 
Belgesi, bakanlık personeline (Merkez, Taşra ve Yurtdışı Teşkilatı) Bakan, il sınırları içinde 
görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam tarafından verilebilir.
Üstün başarı belgesi verecek makamlar
Madde 9- (1) Üstün Başarı Belgesi, merkez ve yurt dışı teşkilatı personeline Bakan, il 
sınırları içinde görevli personele Vali, ilçe sınırları içinde görevli personele Kaymakam 
tarafından verilir.
Ödül verecek makamlar
Madde 10- (1) Ödül, merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline Bakan, il sınırları içinde 
görevli personele Vali tarafından verilebilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Ödül Verilebilecek Personelde Aranacak Şartlar, Ödül Verilebilecek Personel
Sayısının ve Sıralamasının Belirlenmesi
Ödül verilebilecek personelde aranacak şartlar
Madde 11- (1) Ödül verilebilecek personelde aşağıdaki şartlar aranır.
a) Almış olduğu Üstün Başarı Belgesi nedeniyle, daha önce ödül verecek makam 
tarafından ödül verilmesi veya verilmemesi yönünde değerlendirilmemiş olmak.
(Değişik 06.10.2015 tarihli ve 9917287 sayılı Makam Oluru) b) Almış olduğu Üstün 
Başarı Belgesi nedeniyle değerlendirmeye alındığı yıl içerisinde Kınama cezasından daha 
ağır bir disiplin cezası almamış olmak.
 Ödül verilebilecek personel sayısının belirlenmesi
Madde 12- (1) Bir mali yıl içinde ödül verilebileceklerin sayısı, kurumun yılbaşındaki 
dolu kadro mevcudunun binde yirmisini geçemez.
(Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 04.04.2022 
tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (2) Ödül verilebilecek personel sayısı, taşra teşkilatı 
için iller bazında, merkez teşkilatı için birimler bazında Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü personel sayına, eğitim müşaviri ve eğitim ataşelerinin sayısı dâhil edilerek Personel 
Genel Müdürlüğünce belirlenip, her yıl Ocak ayı içerisinde illere ve ilgili birimlere bildirilir.
2/6
Ödül verilebilecek personelin sıralamasının belirlenmesi
Madde 13- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Bir 
mali yıl içerisinde Üstün Başarı Belgesi alan personel sayısı, kurumun yılbaşındaki dolu kadro 
mevcudunun binde yirmisini geçmesi durumunda, disiplin amirleri, ilçe, il ve merkez 
değerlendirme komisyonları, Ek-4 değerlendirme formunda yer alan kriterlere göre adaylarla 
ilgili olarak yapacakları değerlendirme sonucunda sıralama listelerini belirler.
(Değişik 19.04.2022 tarihli ve 48081669 sayılı Makam Oluru) (2) Kontenjan oranında 
yapılan sıralama listesinin son sırasında aynı puanı sahip birden fazla aday olması durumunda, 
31Temmuz tarihi itibariyle kazanılmış hak aylıkta değerlendirilen hizmet süresi fazla olan aday 
listeye alınır.
(3) Üstün Başarı Belgesi alarak ödül almaya aday olan personelden sıralama listesinde 
kontenjan dışında kalanlar, sonraki yıllarda yeniden değerlendirmeye alınır.
Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelin değerlendirilmesi
Madde 13/A- (1) Başka bir birimden/kurumdan görevlendirilen personelden, Üstün 
Başarı Belgesi alarak Ödül almaya aday personelin, değerlendirme yapıldığı tarihte en fazla 
birlikte görev yaptığı disiplin amiri ve komisyonlarca doldurulan Ek-4 formu, ödül iş ve 
işlemlerinin yapılması için kadrosunun olduğu yere gönderilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Disiplin Amirlerinin Görevleri
Madde 14- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Disiplin 
amirinin görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan personel hakkında 11 inci maddede belirtilen şartlar ve 
değerlendirme formlarındaki belgeye dayalı kriterler çerçevesinde inceleme ve araştırma 
yapmak.
b) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirerek 
ilgili belgelerle birlikte değerlendirme komisyonuna göndermek.
BEŞİNCİ BÖLÜM
İlçe, İl ve Merkez Değerlendirme Komisyonları ve Görevleri
İlçe değerlendirme komisyonu 
Madde 15- (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 - 2667), (Değişik 04.04.2022 
tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe Değerlendirme Komisyonu, İlçe Millî 
Eğitim Müdürünün başkanlığında, ilgili şube müdürü, başkanın uygun göreceği ortaöğretim ve 
diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir başöğretmen/uzman öğretmen/öğretmenden oluşur. 
Ayrıca, başkan en az iki yedek üye belirler.
İlçe değerlendirme komisyonunun görevleri
Madde 16- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru), (Değişik 
19.04.2022 tarihli ve 48081669 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe değerlendirme komisyonunun 
görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan personeli Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye 
tâbi tutmak.
3/6
b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına 
bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama 
sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya 
tâbi tutarak, sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl, en geç Temmuz ayının 31’ine 
kadar il değerlendirme komisyonuna göndermek.
d) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde muhafaza 
etmek.
 (2) Üstün Başarı Belgesi alan ilçe millî eğitim müdürleri hakkında komisyon tarafından 
değerlendirme yapılmaz, Kaymakam tarafından doldurulan değerlendirme formu doğrudan il 
değerlendirme komisyonuna gönderilir.
İl değerlendirme komisyonu 
Madde 17- (Değişik: Tebliğler Dergisi Nisan 2013 - 2667) , (Değişik 04.04.2022 
tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İl Değerlendirme Komisyonu, İl Millî Eğitim 
Müdürünün başkanlığında, ilgili il milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü, başkanın,
uygun göreceği ortaöğretim ve diğer eğitim kurumlarından bir müdür ile bir başöğretmen/uzman 
öğretmen/öğretmenden oluşur. Ayrıca, başkan en az iki yedek üye belirler.
İl değerlendirme komisyonunun görevleri
Madde 18- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 
04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru), (Değişik 19.04.2022 tarihli ve 
48081669 sayılı Makam Oluru) (1) İl değerlendirme komisyonunun görevleri şunlardır.
a) İlçe millî eğitim müdürleri ile Büyükşehir statüsünde olmayan il merkezlerinde 
görevli personeli ve büyükşehir olan illerde il millî eğitim müdürlüğü personelini, ilgili bölümü 
disiplin amiri tarafından doldurulan Ek-4 formuna göre değerlendirmeye tabi tutmak.
b) Değerlendirme sonucunda, Başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye 
sayısına bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) Her kriter için, Ek-4 formundaki değerlendirici sayısına göre bulunarak ortalama 
sütununa yazılan “ortalama” puanları, toplayarak ödüllendirilmeye esas puanı belirlemek.
ç) İlçelerden değerlendirme yapılarak gönderilen formlar ile il personeline ait 
değerlendirme formlarını en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralamaya tâbi tutarak ilin 
kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listeleri ile değerlendirme formlarını her yıl en 
geç Ağustos ayı sonuna kadar Valilik Makamına sunmak.
d) Ödüllendirilen personelin bilgilerini, Eylül ayının 15’ine kadar ödül işlemlerinin 
sonuçlandırılması için görev yerlerine bildirmek.
e) Ödüllendirilen personelin bilgilerinin Aralık ayı sonuna kadar Personel Genel 
Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak.
f) Ödüllendirilen personelin yıllar itibariyle isim listelerini düzenli bir şekilde 
muhafaza etmek.
4/6
 (2) Üstün Başarı Belgesi alan il millî eğitim müdürleri hakkında komisyon tarafından 
değerlendirme yapılmaz, değerlendirme formu ve kontenjan dikkate alınarak il millî eğitim 
müdürünün dâhil edildiği liste doğrudan Valiye sunulur.
Merkez değerlendirme komisyonları 
Madde 19- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 
04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Merkez değerlendirme komisyonları;
a) Özel Kalem Müdürlüğünde, Özel Kalem Müdürü başkanlığında, Özel Kalem 
Müdürünün uygun göreceği sayıda şube müdüründen,
b) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde, Müşavirin Başkanlığında, Müşavirin uygun 
göreceği sayıda şube müdüründen,
 c) Diğer hizmet birimlerinde, birim amirinin başkanlığında, birim amirinin uygun 
göreceği sayıda daire başkanından oluşur.
 (2) Komisyon başkanları, ayrıca uygun sayıda yedek üye belirler.
Merkez değerlendirme komisyonlarının görevleri
Madde 20- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 
04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Merkez değerlendirme 
komisyonlarının görevleri şunlardır.
a) Üstün Başarı Belgesi alan merkez teşkilatı personelini, disiplin amiri tarafından ilgili 
bölümü doldurulan Ek-4 formundaki kriterlere göre değerlendirmeye tâbi tutmak.
b) Değerlendirme sonucunda, başkan ve üyelerin verdiği puanları toplayıp üye sayısına 
bölmek suretiyle ortalamaları tespit edip ilgilinin hanesine işlemek.
c) Disiplin amirinin toplam puanı ile merkez Değerlendirme Komisyonunun toplam 
puanını toplayıp ikiye bölmek suretiyle ilgilinin ödüllendirilmesine esas olan puanını bulmak.
ç) Değerlendirme sonuçlarına göre personeli en yüksek puan alandan başlamak üzere 
sıralamaya tâbi tutarak, birimin kontenjanı kadar personelin yer aldığı sıralama listesi ile 
değerlendirme formlarını Bakanlık Makamına sunulmak üzere en geç Eylül ayının sonuna kadar 
Personel Genel Müdürlüğüne göndermek.
(2) Üstün Başarı Belgesi alan birim amirleri hakkında komisyon tarafından 
değerlendirme yapılmaz, değerlendirme formu ve kontenjan dikkate alınarak birim amirinin 
dâhil edildiği liste doğrudan Bakanlık Makamına sunulur.
ALTINCI BÖLÜM
 Personel Genel Müdürlüğünün Ödüle ilişkin Görevleri 
Madde 21- (Değişik 04.01.2022 tarihli ve 40517801 sayılı Makam Oluru), (Değişik 
04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Personel Genel Müdürlüğünün ödüle 
ilişkin görevleri şunlardır.
a) Ödül almaya aday olan personel listesini, kontenjanlarına göre ödül alacak personelin 
belirlenmesi amacıyla değerlendirilmek üzere merkez teşkilatı birimlerine bildirmek.
b) Ödüllendirilmesi uygun görülen merkez ve yurtdışı teşkilatı personeline ait bilgi ve 
belgeleri değerlendirilmek üzere Bakanlık Makamına sunmak.
c) Ödüllendirilen personelin isimlerini, ödül işlemlerinin sonuçlandırılması için görev 
yerlerine bildirmek.
ç) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin bilgilerini Tebliğler Dergisinde 
yayımlanmak üzere Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bildirmek.
5/6
d) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin sayısını, izleyen yılın Ocak ayı 
sonuna kadar Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığına bildirmek.
e) Ödüllendirilen merkez ve taşra teşkilatı personelinin yıllar itibariyle istatistiğini 
yapmak ve muhafaza etmek.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli Hükümler
Değerlendirme komisyonu toplantılarına katılamayacak olanlar (Değişik 
04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru)
Madde 22- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) İlçe, il 
ve merkez değerlendirme komisyonuna üye olarak görevlendirilen personel, kendileri veya yakınları hakkında değerlendirme yapılırken komisyon toplantılarına katılamazlar.
Değerlendirme komisyonlarının süreleri
Madde 23- (1) İlçe, il ve merkez değerlendirme komisyonlarının görev süresi bir yıldır.
Belge düzenlenmesi
Madde 24- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Başarı 
Belgesi almaya hak kazanan personel için Ek-1’deki “Başarı Belgesi”, Üstün Başarı Belgesi  almaya hak kazanan personel için Ek-2’deki “Üstün Başarı Belgesi”, Ödül almaya hak kazanan personel için Ek-3’deki “Ödül Belgesi” düzenlenir. 
Yürürlük
Madde 25- (Değişik 04.04.2022 tarihli ve 47141221 sayılı Makam Oluru) (1) Bu 
Yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 26- (1) Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol