İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/10/2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul Gedik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki bent eklenmiştir.

“c) Tez/Proje Danışmanı: Enstitüye kayıtlı öğrenciye tez veya proje dönemlerinin yürütülmesi için enstitü yönetim kurulu tarafından atanan öğretim üyesini,”

“ü) Akademik Danışman: Enstitüye kayıtlı öğrenciye rehberlik etmek üzere ilgili anabilim/anasanat dalı başkanlığınca görevlendirilen öğretim üyesini,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Üniversite YÖK onayı ile lisansüstü uzaktan öğretim programları da açabilir. Uzaktan öğretim programlarının açılabileceği alanlar, uzaktan öğretim yoluyla verilecek dersler ve kredi ile AKTS kredi miktarları, ders materyallerinin hazırlanması, sınavlarının yapılma şekli, yükseköğretim kurumları arasında bu amaçla yapılacak protokoller ile uzaktan öğretime ilişkin diğer hususlar Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci, ikinci ve dokuzuncu fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin sekizinci fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“(1) Tezli yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde, 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına ya da Senato tarafından kabul edilen ALES puanına karşılık gösterilen GRE, GMAT puanına sahip olmaları gerekir. Ancak, güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarların enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmaz.

(2) Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES puanı aranmayabilir. ALES puanı istenildiği takdirde taban puan Senato tarafından belirlenir.”

“(9) Kısmen veya tamamen yabancı dilde eğitim yapan tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarında en az 60 yabancı dil puan şartı aranır. Üniversitede yapılan yabancı dil yeterlik sınavından veya YDS ve Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL)’ndan 60 puan veya eş değerliği kabul edilen sınavlardan bu puana denk puan almış olanlar yabancı dilden başarılı sayılırlar. Ancak; ilgili enstitü kurulunun teklifi üzerine Senatonun onayı ile yabancı dil puanı yükseltilebilir. Kabul esnasında yabancı dil şartını sağlayamayan öğrenciler, kayıt olarak öğrenimlerine İngilizce hazırlık sınıfından başlayabilirler.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönem başından itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Yüksek lisans programından süresinden önce mezun olabilecek öğrenciler ile ilgili düzenlemeler Senato tarafından belirlenir.

(4) Öğrencinin alacağı derslerin en çok ikisi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden en fazla iki ders seçilebilir.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Tez çalışmasının niteliğinin ikinci bir danışmanı gerektirdiği durumlarda, tez konusunun kapsamına uygun uzmanlık alanından olmak ve makul gerekçe sunulması kaydı ile ikinci bir tez danışmanı enstitü yönetim kurulu kararı ile Üniversite kadrosu dışından da, en az doktora derecesine sahip kişiler arasından seçilebilir.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları ile on birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tezli yüksek lisans programındaki öğrenci, tezini İstanbul Gedik Üniversitesi Tez/Proje Yazım Yönergesine uygun biçimde yazar. Tez çalışması sürecinde tezin içeriğinin etik kurul onayı gerektirdiği durumda danışman Üniversite Etik Kurulunun uygunluğunu almak zorundadır. Tez çalışmasının içeriğinde tüm insan araştırmaları ve kısmen insan araştırmalarını içeren tüm faaliyetler, sponsor/destekleyici olup olmadığına bakılmaksızın Üniversite Etik Kurulunun onayına bağlıdır.

(2) Yüksek lisans tez çalışmasını tamamlayan öğrenci, tezin beş nüshasını tez danışmanına teslim eder. Danışman, tezin yazım kurallarına uygunluğunu ve intihal oranını gösterir ilgili onaylı program çıktısını ve tezin savunulabilir olduğuna ilişkin yazılı görüşünü tezler ile birlikte ilgili enstitüye teslim eder. Yüksek lisans tezinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.

(3) Yüksek lisans tez jürisi, tez danışmanı ve ilgili enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı, en az biri de Üniversite kadrosu dışından olmak üzere üç asıl iki yedek üyeden oluşur. Yedek üyelerden de birinin Üniversite kadrosu dışından olması gerekir.

(4) Enstitü tezin nüshalarını jüri üyelerine belge ile teslim eder ve jüri tarafından en geç bir ay içinde belirlenen bir tarihte jüri üyelerini ve öğrenciyi tez savunmasına davet eder. Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. Tez savunma sınavı, öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık ortamlarda gerçekleştirilir.”

“Bir sanat dalında yüksek lisans yapan öğrencilerin enstitüye tezini teslim edebilmesi için sanat eseri ve sanat eseri raporu hazırlamaları gerekir.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tezli yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin kayıtlı olduğu enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda bilgi kazandırmak ve mevcut bilgiyi uygulamada nasıl kullanacağını göstermektir. Tezsiz yüksek lisans çalışmaları sonunda hazırlanacak dönem projesi; bilimsel bir yöntemi araştırma ve inceleme niteliğindedir.

(2) Tezsiz yüksek lisans programı toplam otuz krediden ve 60 AKTS’den az olmamak kaydıyla en az on ders ile dönem projesinden oluşur. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Dönem projesi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Dönem projelerinde benzerlik oranı %20’den fazla olamaz.

(3) Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

(4) Tezsiz yüksek lisans programı ikinci lisansüstü öğretimde de yürütülebilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Danışman atanması ve proje konusu belirlenmesi

MADDE 14 – (1) Tezsiz yüksek lisans programında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesi veya doktora derecesine sahip bir öğretim görevlisini en geç birinci yarıyılın sonuna kadar belirler. Proje danışmanı belirlendikten sonra enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığı öğrencinin proje danışmanıyla beraber belirlediği proje konusunu da enstitüye önerir. Proje danışmanı ve proje konusu enstitü yönetim kurulu onayı ile kesinleşir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Doktora programının kapsamı aşağıda belirtilmiştir:

a) Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam 21 yerel krediden, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS’den az olmamak koşuluyla ve biri bilimsel araştırma yöntemleri dersi veya modelleme ve tasarım teknikleri dersi veya bu derslere eşdeğer olarak tanımlanan bir ders olmak üzere en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az 45 kredilik 15 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

b) Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir.

(3) Doktora programlarında enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.

(4) Lisans dersleri ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Doktora programına öğrenci kabulünde anadilleri dışında Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezî yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Bu asgari puanların girilecek programların özelliklerine göre yükseltilmesine Senato tarafından karar verilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Tez danışmanı, Senatonun belirleyeceği niteliklere sahip öğretim üyeleri arasından seçilir. Üniversitede belirlenen niteliklere sahip öğretim üyesi bulunmaması halinde Senatonun belirlediği ilkeler çerçevesinde enstitü yönetim kurulu tarafından başka bir yükseköğretim kurumundan öğretim üyesi danışman olarak seçilebilir. Doktora programlarında öğretim üyelerinin tez yönetebilmesi için, başarıyla tamamlanmış en az bir yüksek lisans tezi yönetmiş olması gerekir. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda atanacak ikinci tez danışmanı, Üniversite kadrosu dışından da en az doktora derecesine sahip kişilerden olabilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. Doktora yeterlik sınavları; Mayıs-Haziran ve Kasım-Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Öğrenci, yeterlik sınavına girebilmek için, yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, yeterlik sınav dönemlerinden önce ilan edilen takvime göre enstitü müdürlüğüne verir. İlan edilen tarihte yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır.”

“(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavdan 60’ın altında not alan öğrenci sözlü sınava kabul edilmez. Her iki sınavın ağırlığı %50’dir ve ortalaması 100 üzerinden en az 75 (75/100) olan öğrenci başarılı sayılır. Jüri üyelerinin her biri soru sormak zorundadır. Yazılı ve sözlü sınavlarda her bir jüri üyesi 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapar, beş jüri üyesinin eşit ağırlıklı ortalama notu alınır. Yazılı sınav süresi en az 60 en çok 120 dakika, sözlü sınavların süresi, her bir aday için 45 dakikadan az 120 dakikadan fazla olamaz. Yazılı ve sözlü sınavlar tutanakla kayıt altına alınır. Yeterlik sınavı sonucu, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığınca danışman vasıtasıyla yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci yazılı sınavdan başarı koşullarını bir önceki sınavda sağlamışsa, yeterlik jürisi öğrenciyi yalnızca sözlü sınava alabilir. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “enstitü kurulu” ibaresi “Senato” olarak, dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(4) Doktora tez jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından olmak üzere danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Doktora diploması üzerinde enstitü anabilim/anasanat dalındaki programın Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış adı bulunur. Mezuniyet tarihi tezin sınav jüri komisyonu tarafından imzalı nüshasının teslim edildiği tarihtir.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Sanatta yeterlik jürisi, danışman ve enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu onayı ile atanır. Jüri, en az ikisi kendi yükseköğretim kurumu dışından öğretim üyesi olmak üzere danışman dahil beş kişiden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili yönetim kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı kişiden oluşur. Atanması halinde ikinci tez danışmanı oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) İlgili enstitü anabilim dalı başkanlığının önerisi, Senatonun uygun görüşü ile güz ve bahar yarıyıllarına ek olarak yaz öğretimi açılabilir. Bunların süresi ve şekli Senato tarafından belirlenir.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bilimsel hazırlık programında alınacak dersler ile ilgili devam, sınavlar, başarı puanları ve diğer esaslar için öğrencinin ders aldığı programın tabi olduğu mevzuat hükümleri uygulanır.”

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 34 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya en az lisans son sınıf öğrencisi olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, enstitü anabilim/anasanat dalı başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

(3) Özel öğrencilik, ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz.”

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesi ile (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (ç) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

“Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, Üniversite lisansüstü programlarına, aşağıdaki koşullarla yatay geçiş yolu ile kabul edilebilir:”

“d) Yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarından yatay geçişte, anabilim/anasanat dallarınca kurulan intibak komisyonları, öğrencilerin intibak işlemlerini yürütür ve anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararıyla, gerektiğinde hazırlık dersleri verilebilir.”

MADDE 22 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

“(2) Akademik Danışman, öğrencinin kayıtlı olduğu lisansüstü programı için enstitü yönetim kurulu tarafından kabul edilen programlardaki dersler arasından alacağı dersleri belirler ve her yarıyılın başında öğrenci ile birlikte öğrenci bilgi sistemine girerek ders seçimini yapar ve danışman onayını gerçekleştirir.”

“(5) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlamamış öğrenciler, tezli programa yatay geçiş kayıt tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili enstitü müdürlüğüne transkript ve ders içerikleri ile yazılı olarak başvurduğu takdirde, anabilim/anasanat dalı başkanlığının önerisi, intibak komisyonunun görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararıyla derslerden muaf tutulabilir.”

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkraları yürürlükten kaldırılmış, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(4) Lisansüstü programların kredi veya Yükseköğretim Kurulu tarafından ilgili programın yer aldığı diploma düzeyi ve alan için Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesine göre belirlenen kredi aralığı ve öğrencilerin çalışma saati göz önünde tutularak Senato tarafından belirlenen AKTS kredisine göre oluşturulmasında aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Bir lisansüstü dersin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden dersin haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama veya laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır.

b) İlgili diploma programını bitiren öğrencinin kazanacağı bilgi, beceri ve yetkinliklere o dersin katkısını ifade eden öğrenim kazanımları ile açıkça belirlenmiş teorik veya uygulamalı ders saatleri ve öğrenciler için öngörülen diğer faaliyetler için gerekli çalışma saatleri de göz önünde bulundurularak Senato tarafından belirlenen ilkeler çerçevesinde AKTS ders kredileri hesaplanır.

(5) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü kurulu tarafından belirlenir. Bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlarının önerileri üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir.”

“(11) Tez çalışması süren (S), Başarılı (G), Başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer dersi kredisiz olup, başarılı (G) veya başarısız (K) olarak değerlendirilir. Seminer sunum tarihleri enstitüler tarafından belirlenerek ilan edilir.”

MADDE 25 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 26 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(8) Yükseköğretim kurumları, Yükseköğretim Kurulu tarafından açılmasına izin verilen lisansüstü programları rektörlüğünün bulunduğu il dışında sürdüremez.”

MADDE 27 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 28 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü yürütür.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol