İLKOKUL MATEMATİK MÜFREDATINDA NELER DEĞİŞTİ?

Aşağıda ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıf yeni matematik müfredatındaki önemli sayılabilecek değişiklikler yer almaktadır. Kazanımlardaki veya açıklamalardaki değişiklikler burada yazılanlarla sınırlı değildir. Ayrıntılı ve tam bilgi sahibi olmak için müfredatı incelemenizi tavsiye ederiz.

1. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
2017-2018 eğitim-öğretim yılında güncellenen müfredatta 2018-2019 eğitim-öğretim yılında kazanımlardaki ufak değişikliklerin dışında büyük bir değişiklik yok.

2. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Kademeli olarak değişmekte olan (yeni müfredat çalışmasından önce duyurulan) ilkokul müfredatında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında 2. sınıfta değişiklik yapılmıştı. Fakat tüm sınıflarda değişiklik içeren yeni müfredat kapsamında zaten yeni değişmiş olan 2. sınıflarda da çeşitli değişiklikler yapıldı.

Doğal Sayılar

Değişiklik: “100 içinde ikişer, üçer, dörder, beşer, onar ileriye ve beşer, onar geriye sayar” kazanımı “100 içinde ikişer, beşer ve onar; 30 içinde üçer; 40 içinde dörder ileriye ve geriye doğru sayar.” olarak değiştirildi.
Çıkarma: “Tek ve çift doğal sayıları kavrar.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Nesne sayısı 100’e kadar (100 dâhil) olan bir topluluktaki nesnelerin sayısını belirler ve bu sayıyı rakamlarla yazar.” ve “Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntülerini tanır, örüntünün kuralını bulur ve eksik bırakılan ögeyi belirleyerek örüntüyü tamamlar.” kazanımları eklendi.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Çıkarma: “Bir çıkarma işleminde verilmeyen eksilen veya çıkanı bulur.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Eşit işaretinin matematiksel ifadeler arasındaki “eşitlik” anlamını fark eder.” kazanımı eklendi.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Değişiklik: En çok iki işlem gerektiren problemler kazanımı tek işlem gerektiren problemler olarak değiştirildi.
Kesirler


Değişiklik: “Verilen bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.” kazanımı ” Bütün, yarım ve çeyreği uygun modeller ile gösterir; bütün, yarım ve çeyrek arasındaki ilişkiyi açıklar.” olarak değiştirildi. Kesir gösterimine girilmez açıklaması eklendi.
Çıkarma: “Pay, payda ve kesir çizgisini, kullanılan örnekler üzerinden açıklar.” kazanımı kaldırıldı.
Cebir

Değişiklik: Cebir altındaki örüntüler doğal sayılar içine, eşitlik ise doğal sayılarla çıkarma işlemi içine taşındı.
Çıkarma: “20’ye kadar olan sayılarla toplama veya çıkarma işlemi gerektiren problemlerdeki çokluklar arasındaki cebirsel ilişkileri sözel olarak ifade eder.”
Veri Toplama ve Değerlendirme

Değişiklik: “Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, çetele ve sıklık tablosu şeklinde düzenler ve şekil grafiği oluşturur.” kazanımı “Herhangi bir problem ya da bir konuda sorular sorarak veri toplar, sınıflandırır, ağaç şeması, çetele
veya sıklık tablosu şeklinde düzenler; nesne ve şekil grafiği oluşturur.” olarak değiştirildi.
Çıkarma: “Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak basit tablolar oluşturur ve yorumlar.” ve “Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama, çıkarma ve karşılaştırma işlemi gerektiren problemleri çözer.” kazanımları kaldırıldı.
3. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Doğal Sayılar

Değişiklik: “En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa yuvarlar.” kazanımı “En çok üç basamaklı doğal sayıları en yakın onluğa ya da yüzlüğe yuvarlar.” olarak değiştirildi.
Değişiklik: “Bir örüntüdeki ilişkiyi belirler ve örüntüyü genişletir.” kazanımı “Aralarındaki fark sabit olan sayı örüntüsünü genişletir ve oluşturur.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Tek ve çift doğal sayıların toplamlarını model üzerinde inceleyerek toplamların tek mi çift mi olduğunu ifade eder.” kazanımı eklendi.
Doğal Sayılarla Toplama İşlemi

Değişiklik: “Toplamları 100’ü geçmeyen en çok iki doğal sayıyı zihinden toplar.” kazanımının kapsamı genişletilerek “Zihinden toplama işlemi yapar.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Üç doğal sayı ile yapılan toplama işleminde sayıların birbirleriyle toplanma sırasının değişmesinin sonucu değiştirmediğini gösterir.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Bir toplama işleminde verilmeyen toplananı bulur.” kazanımı eklendi.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Değişiklik: “En çok üç basamaklı doğal sayılarla çıkarma işlemi yapar.” kazanımı “Onluk bozma gerektiren ve gerektirmeyen çıkarma işlemi yapar.” olarak değiştirildi.
Değişiklik: “İki basamaklı doğal sayılarla zihinden çıkarma işlemini yapar.” ve “10’un katı olan üç basamaklı doğal sayılardan, 10’un katı olan en çok üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.” kazanımları “İki basamaklı sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı sayıları, üç basamaklı 100’ün katı olan doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Doğal sayılarla yapılan çıkarma işleminin sonucunu tahmin eder, tahminini işlem sonucuyla karşılaştırır.” kazanımı eklendi.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Değişiklik: “Çarpımları 1000’den küçük olacak şekilde en çok üç basamaklı iki doğal sayıyla çarpma işlemi yapar.” kazanımı “İki basamaklı bir doğal sayıyla en çok iki basamaklı bir doğal sayıyı, en çok üç basamaklı bir doğal sayıyla bir basamaklı bir doğal sayıyı çarpar.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “5’e kadar (5 dâhil) çarpım tablosundaki sayıları kullanarak çarpma işleminde çarpanlardan biri bir arttırıldığında veya azaltıldığında çarpma işleminin sonucunun nasıl değiştiğini fark eder.” kazanımı eklendi.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Ekleme: “Birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı 10’a kısa yoldan böler.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Bölme işleminde bölünen, bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişkiyi fark eder.” kazanımı eklendi.
Kesirler

Çıkarma: “Payı paydasından küçük ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirler elde eder.” kazanımı kaldırıldı.
Çıkarma: “Paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan en çok üç kesri karşılaştırır ve sıralar.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Bütün, yarım ve çeyrek modellerinin kesir gösterimlerini kullanır.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Pay ve payda arasındaki ilişkiyi açıklar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Paydası 10 ve 100 olan kesirlerin birim kesirlerini gösterir.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Payı paydasından küçük kesirler elde eder.” kazanımı eklendi.
Geometrik Cisimler ve Şekiller

Değişiklik: “Küp, kare prizma, dikdörtgenler prizması, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzeylerini belirtir.” kazanımının kapsamı genişletilerek “Küp, kare prizma, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, silindir, koni ve küre modellerinin yüzlerini, köşelerini, ayrıtlarını belirtir..” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Küp, kare prizma ve dikdörtgen prizmanın birbirleriyle benzer ve farklı yönlerini açıklar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Cetvel kullanarak kare, dikdörtgen ve üçgeni çizer; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirler.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Şekillerin kenar sayılarına göre isimlendirildiklerini fark eder.” kazanımı eklendi.
Çıkarma: “Prizma, koni ve silindir modellerinin yüzeylerini düzleme açar ve bu modellerin her yüzünün birer düzlemsel şekil olduğunu gösterir.” kazanımı kaldırıldı.


Geometride Temel Kavramlar

Çıkarma: “Düzlemde iki doğrunun birbirine göre durumlarını belirler ve çizimlerini yapar.” kazanımı kaldırıldı.
Çıkarma: “Üçgen, Kare, Dikdörtgen ve Çember” alt öğrenme alanı (çizme, sınıflandırma) kaldırıldı.
Uzamsal Şekiller

Değişiklik: “Düzlemsel şekillerde, doğruya göre simetriyi belirler ve simetrik şekiller oluşturur.” kazanımı yerine “Şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu şekli katlayarak belirler.” ve “Bir parçası verilen simetrik şekli dikey ya da yatay simetri doğrusuna göre tamamlar.” kazanımı getirildi.
Geometrik Örüntüler

Değişiklik: “Üçgensel, karesel, dikdörtgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.” kazanımı yerine “Şekil modelleri kullanarak kaplama yapar, yaptığı kaplama örüntüsünü noktalı ya da kareli kâğıt üzerine çizer.” kazanımı getirildi.
Uzunluk Ölçme

Çıkarma: “Nesnelerin uzunluklarını tahmin eder ve tahminini ölçme sonucuyla karşılaştırır.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Bir metre, yarım metre, 10 cm ve 5 cm için standart olmayan ölçme araçları tanımlar ve bunları kullanarak ölçme yapar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Kilometreyi tanır, kullanım alanlarını belirtir ve kilometre ile metre arasındaki ilişkiyi fark eder.” kazanımı eklendi.
Çevre Ölçme

Ekleme: “Şekillerin çevre uzunluğunu standart olmayan ve standart birimler kullanarak ölçer.” kazanımı eklendi.
Alan Ölçme

Değişiklik: “Cisimlerin bir yüzünün alanını standart olmayan birimlerle ölçer.” kazanımı “Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Bir alanı, standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder.” kazanımı eklendi.
Zaman Ölçme

Değişiklik: “Saati okur.” kazanımı “Zamanı dakika ve saat cinsinden söyler, okur ve yazar.” olarak değiştirildi.
Çıkarma: “Belirli bir zamanı, farklı zaman ölçme birimlerini kullanarak ifade eder.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Zaman ölçme birimleri arasındaki ilişkiyi açıklar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Olayların oluş sürelerini karşılaştırır.” kazanımı eklendi.
Tartma

Değişiklik: “Kilogramın ve gramın kullanıldığı yerleri belirtir.” kazanımı “Nesneleri gram ve kilogram cinsinden ölçer.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “Bir nesnenin kütlesini tahmin eder ve ölçme yaparak tahmininin doğruluğunu kontrol eder.” kazanımı eklendi.
Veri Toplama ve Değerlendirme

Çıkarma: “Bir problemle ilgili veri toplar.” , “Şekil grafiğini oluşturur.” , ” Şekil grafiğini yorumlar.” ve “Çetele ve sıklık tabloları oluşturur.” kazanımları kaldırıldı.
Ekleme: “Şekil ve nesne grafiğinde gösterilen bilgileri açıklayarak grafikten çetele ve sıklık tablosuna dönüşümler yapar ve yorumlar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Grafiklerde verilen bilgileri kullanarak veya grafikler oluşturarak toplama ve çıkarma işlemleri gerektiren problemleri çözer.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “En çok üç veri grubuna ait basit tabloları okur, yorumlar ve tablodan elde ettiği veriyi düzenler.” kazanımı eklendi.
4. SINIF MATEMATİK MÜFREDATINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
Doğal Sayılar

Değişiklik: “Bir örüntüyü sayılarla ilişkilendirir ve eksik olan bölümü tamamlar.” kazanımı “Belli bir kurala göre artan veya azalan sayı örüntüleri oluşturur ve kuralını açıklar.” olarak değiştirildi.
Ekleme: “10 000’e kadar (10 000 dâhil) yüzer ve biner sayar.” kazanımları eklendi.
Doğal Sayılarla Çıkarma İşlemi

Değişiklik: “Üç basamaklı doğal sayılardan 100’ün katı olan doğal sayıları zihinden çıkarır.” kazanımı “Üç basamaklı doğal sayılardan 10’un katı olan iki basamaklı doğal sayıları ve 100’ün katı olan üç basamaklı doğal sayıları zihinden çıkarır.” olarak değiştirildi.
Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi

Değişiklik: “En çok iki basamaklı iki doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.” kazanımı “En çok iki basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayının çarpımını tahmin eder ve tahminini işlem sonucu ile karşılaştırır.” olarak değiştirildi.
Doğal Sayılarla Bölme İşlemi

Ekleme: “En çok dört basamaklı bir sayıyı bir basamaklı bir sayıya böler.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Çarpma ve bölme arasındaki ilişkiyi fark eder.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Aralarında eşitlik durumu olan iki matematiksel ifadeden birinde verilmeyen değeri belirler ve eşitliğin sağlandığını açıklar.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Aralarında eşitlik durumu olmayan iki matematiksel ifadenin eşit olması için yapılması gereken işlemleri açıklar.” kazanımı eklendi.
Kesirler

Çıkarma: “Payı ve paydası en çok iki basamaklı doğal sayı olan kesirleri, kesrin birimlerinden elde ederek isimlendirir.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanır ve modellerle gösterir.” kazanımı eklendi.
Çıkarma: “Payı ve paydası en çok iki basamaklı olan kesirleri sayı doğrusunda gösterir.” kazanımı kaldırıldı.
Çıkarma: “Kesirleri karşılaştırır.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Birim kesirleri karşılaştırır ve sıralar.” kazanımı eklendi.
Çıkarma: “Payları eşit, paydaları birbirinden farklı en çok dört kesri, büyükten küçüğe veya küçükten büyüğe doğru sıralar.” kazanımı kaldırıldı.
Ondalık Kesirler

Çıkarma: Ondalık kesirler konusu kaldırıldı.
Geometrik Cisimler ve Şekiller

Değişiklik: “Kare ve dikdörtgenin, kenar ve açı özelliklerini belirler.” kazanımı “Kare ve dikdörtgenin kenar özelliklerini belirler.” olarak değiştirildi.
Çıkarma: “Üçgenleri açı ölçülerine göre sınıflandırır.” kazanımı kaldırıldı.
Çıkarma: “Üçgenin iç açılarının ölçülerinin toplamını belirler.” kazanımı kaldırıldı.
Çıkarma: “Açıölçer, gönye veya cetvel kullanarak dik üçgen, kare ve dikdörtgeni çizer.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Açınımı verilen küpü oluşturur.” kazanımı eklendi.
Uzamsal İlişkiler

Çıkarma: “Düzlemsel şekillerdeki simetri doğrularını belirler ve çizer.” kazanımı kaldırıldı.
Ekleme: “Ayna simetrisini, geometrik şekiller ve modeller üzerinde açıklayarak simetri doğrusunu çizer.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Verilen şeklin doğruya göre simetriğini çizer.” kazanımı eklendi.
Çıkarma: “Uygun karesel, dikdörtgensel ve üçgensel bölgeleri kullanarak ve boşluk kalmayacak şekilde döşeyerek süsleme yapar.” kazanımı kaldırıldı.
Geometride Temel Kavramlar

Ekleme: “Düzlemi tanır ve örneklendirir.” kazanımı eklendi.
Uzunluk Ölçme

Çıkarma: “Atatürk’ün önderliğinde ölçme birimlerine getirilen yeniliklerin gerekliliğini nedenleriyle açıklar.” kazanımı kaldırıldı.
Değişiklik: “Standart uzunluk ölçme birimlerinden kilometre ve milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.” kazanımı “Standart uzunluk ölçme birimlerinden milimetrenin kullanım alanlarını belirtir.” olarak değiştirildi.
Tartma

Ekleme: “Yarım ve çeyrek kilogramı gram cinsinden ifade eder.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Kilogram ve gramı kütle ölçerken birlikte kullanır.” kazanımı eklendi.
Değişiklik: “Tonun kullanıldığı yerleri belirtir.” kazanımı “Ton ve miligramın kullanıldığı yerleri belirler.” olarak değiştirildi.
Veri Toplama ve Değerlendirme

Ekleme: “Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanır.” kazanımı eklendi.
Ekleme: “Sütun grafiği, tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözer.” kazanımı eklendi.
Olasılık

Çıkarma: “Olasılık belirten kelimeleri uygun cümlelerde kullanır.” kazanımı çıkartılarak olasılık konusu kaldırıldı.

banner47

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14