2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı Yıl Sonu İş ve İşlemler

Öğretmen haberleri ve gelişmelerden hemen haberdar olmak için Telegram kanalımıza katılın!

 a) Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği.
 b) Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurulları ve Zümreleri Yönergesi.
 c) 11.06.2021 tarihli ve E-83203306-10.03-26352794 sayılı yazımız.
 ç) 14.02.2022 tarihli ve E-83203306-10.03-43485700 sayılı yazımız.
 Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel ortaöğretim kurumlarında 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve  öğretim yılları Covid-19 Salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze ve uzaktan eğitim  yapılarak tamamlanmış, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yüz yüze eğitim ile sürdürülmüştür. Ancak  sınıf geçme, devamsızlık, sorumluluk sınavları gibi hususlarda 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da 
Covid-19 Salgınının etkilerinin tam olarak ortadan kalkmaması nedeniyle bazı problemlerin yaşandığı  göz önünde bulundurularak ilgi (a) Yönetmeliğin "Olağanüstü durumlarda eğitim, öğretim, yönetim ve 
işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı Ek 3 üncü maddesi kapsamında yıl sonu iş ve  işlemlerine ilişkin aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
 Bu kapsamda ;
 1- İlgi (a) Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36 ncı maddesinin  beşinci fıkrasında yer verilen: “(…) Tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam  eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrenciler hariç  olmak üzere devamsızlık nedeniyle başarısız sayılan ve öğrenim hakkı bulunan öğrenciler derslere devam  edemez (…)” hükmü nedeniyle başarısız olan ve okula devam edemeyen 12 inci sınıf öğrencilerine 
2021-2022 eğitim ve öğretim yılı birinci dönemine ait dönem puanı bulunması kaydıyla ve istemeleri 
hâlinde ikinci dönem puanı oluşturulmasına imkân sağlanması amacıyla not eksiği olan derslerden ikinci  dönem kazanımlarını kapsayacak şekilde 17 Haziran 2022 tarihine kadar en az bir yazılı /uygulama  sınavı yapılarak bir sınav puanı ve bir performans puanı verilmesi ve puanlarının e- Okul/e-Mesem  sistemine işlenmesi,
2- 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yıllarında Covid-19 Salgını nedeniyle alınan  tedbirler doğrultusunda sorumlu olarak bir üst sınıfa geçmeleri sağlanan öğrencilerin, devam eden  sorumluluklarının ilgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı  58 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan; “Ders yılı sonunda her bir dersten iki dönem puanı  bulunmak kaydıyla doğrudan sınıfını geçemeyen öğrencilerden; bir sınıfta başarısız ders sayısı en fazla 3  ders olanlar sorumlu olarak sınıflarını geçer. Ancak alt sınıflar da dâhil toplam 6 dersten fazla başarısız  dersi bulunanlar sınıf tekrar eder. (…)” hükmü dışında değerlendirilerek 2021-2022 eğitim ve öğretim  ,yılı ile sınırlı olmak kaydıyla sorumluluğu bulunan öğrencilerin tüm derslerden sorumluluk sınavlarına  alınmaları,

3- İlgi (a) Yönetmeliğin “Sorumlu olarak sınıf geçme ve sorumluluğun kalkması” başlıklı 58 inci  maddesi ikinci fıkrasının (a) bendinde sözü edilen “ikinci dönemin… son iki haftası içerisinde” yapılması gereken sorumluluk sınavlarının ihtiyaç bulunması halinde eğitim kurumu müdürlüklerince 30 Haziran 
2022 tarihine kadar planlanarak yapılması, 
4- İlgi (c) yazının 18 inci maddesinde belirtildiği üzere; 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından sorumluluğu bulunan öğrencilerin aynı yılın birinci dönemine ait ilgili dersin konu ve kazanımlarından sınava tabi tutulmaları ve sorumlulukları kalkana kadar girecekleri sorumluluk sınavlarının bu kapsamda yapılması,
5- Okul birinciliği başta olmak üzere yılsonunda öğrencilerle ilgili gerçekleştirilmesi gereken iş ve işlemlerin süresi içinde tamamlanarak e-Okul/e-Mesem sistemine işlenmesi ve mağduriyete yol açılmaması,
6- Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında yoğunlaştırılmış eğitim uygulaması kapsamında ilgi (a) Yönetmeliğin Ek Madde-2’de yer alan ikinci fıkranın (c) bendinin ikinci alt bendine göre en az  bir defa yoğunlaştırılmış beceri eğitimi yapmayan öğrencilerin bu eğitimlerini ilgi (a) Yönetmeliğin  63 üncü maddesinde yer alan süreler içinde tamamlamalarının sağlanması,
7- İlgi (a) Yönetmeliğin “Devam-devamsızlık ve ilişik kesme” başlıklı 36 ncı maddesinin beşinci  fıkrasında belirtilen devamsızlık sürelerini aşarak sınıf tekrarına kalan 12. sınıf öğrencileri için bu eğitim  ve öğretim yılı ile sınırlı olmak kaydıyla “devamsızlık nedeniyle başarısız sayılma” kuralının  uygulanmaması,
8- 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı yaz dönemi mesleki çalışmalarının uzaktan yapılması  nedeniyle ilgi (b) Yönerge gereği yılsonunda yapılması gereken toplantı, kurul vb. çalışmaların 13-24  Haziran 2022 tarihleri arasında yüz yüze veya uzaktan gerçekleştirilmesi, 
9- İlgi (ç) yazı ekinde yer alan Makam Olur’u doğrultusunda kronik rahatsızlığı olan ve bunu 
sağlık kuruluşlarından aldıkları sağlık kurulu raporuyla belgelendiren öğrenciler ile her tür ve kademede  eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin velisinin yazılı talebi dikkate alınarak  ilgili mevzuatın devamsızlıkla ilgili hükümlerinden muaf tutulmaları,
10- Yukarıda yapılan açıklamalar dışındaki iş ve işlemlerin ilgi (a) Yönetmelik hükümleri 
doğrultusunda yürütülmesi hususunda,
 Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
 Mahmut ÖZER
 Bakan

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Grubumuza Üye olarak Tüm Gelişmelerden Haberdar Olabilirsiniz