YDS de En Çok Çıkan 1000 Kelime ve Anlamı

YDS de En Çok Çıkan 1000 Kelime ve Anlamı
1. abandon = (1) (birini) terk etmek (= leave) (2) bir şeyden vazgeçmek (= give up)

2. abbreviate = (1) kısaltmak, özetlemek (2) (matematikte) sadeleştirmek

3. abolish = (toplumdaki tabuları) yıkmak, sona erdirmek (= do away with)

4. absorb = içine çekmek, emmek


5. abstain from = (alkol, ilaç vb) — den sakınmak/ uzak durmak (=avoid from) !

6. abundance = bolluk, bereket

7. abundant = bol, bereketli

8. accelerate = hızlandırmak, ivme kazandırmak *** accelerator = gaz pedalı

9. accept = kabul etmek, razı olmak

10. access = erişmek, ulaşmak

11. accessible to = ulaşılabilir, erişilebilir

12. accommodate = (misafir, konuk vb) ağırlamak (= put up)

13. accompany = (1) eşlik etmek, arkadaşlık etmek (= escort) (2) beraber bulunmak ya da bir arada gözükmek (* Pain and fever accompany inflammatory diseases)

14. accomplish = başarmak (= achieve)

15. accumulate = (1) birikmek, çoğaltmak (2) biriktirmek, yığmak

16. accuracy = doğruluk, kesinlik

17. accurate = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precise, correct)

18. accurately = doğru, hatasız, eksiksiz bir şekilde (= precisely, correctly)

19. accuse (of) = birini bir şeyle suçlamak, itham etmek

20. achieve = başarmak, yerine getirmek

21. acknowledge as = (1) kabul etmek, — olarak tanımak (2) (mektup, mesaj vb) aldığını gönderen kişiye bildirmek

22. acquainted with = aşina olmak, haberdar olmak (= familiar with)

23. acquire = (dil, miras, huy vb) edinmek, kazanmak (= obtain, attain) (*She acquired a huge fortune.) (* I acquired Turkish but I learned English in school.)

24. acquisition = edinim

25. activity = faaliyet, aktivite *** activist = bir fikrin aktif destekçisi (=supporter)

26. adapt = bir şeye uyarlamak, uydurmak ( = adjust)

27. addict = bağımlı, tiryaki *** drug addict = eroin bağımlısı

28. addiction to = bağımlılık, tiryakilik

29. addition = ilave, ek

30. additionally = ayrıca, bunun yanı sıra, buna ilaveten (= furthermore,moreover)

31. adequately = yeterli bir şekilde (= sufficiently)

32. adjust = (1) uyarlamak (= adapt) (2) alışmak (= get used to)

33. adjustment = düzeltme,intibak, uyma

34. administer = (1) idare etmek, yönetmek (2) (damardan ilaç vb) vermek, sağlamak

35. admire = hayran olmak

36. admit = kabullenmek, itiraf etmek

37. adopt = (1) evlat edinmek (= take up) (2) (önlem, tedbir vb) almak (adopt measure) (3) (başkasına ait bir şeyi) benimsemek (dil, din vb)

38. adore = çok sevmek, tapmak

39. adverse = zıt, kötü

40. advocate = (1) savunmak (= defend) (2) desteklemek (= support)

41. affect = etkilemek (= influence)
42. aggravate = gittikçe kötüye gitmek, fenalaşmak (= deteriorate, worsen)
43. aggressive = saldırgan
44. aid = yardım etmek (= help)
45. alien (to) = yabancı
46. alongside = yanında, bitişiğinde (beside, next to)
47. alter = değiştirmek (= change)
48. alteration = değişiklik
49. amazing = şaşırtıcı, hayran bırakıcı (= astonishing)
50. amend = değişiklik yapmak (kanunda düzenleme yapmak anlamındaki gibi)
51. amendment = değişiklik, (kanun vb) üzerinde değişiklik yapmak (= alteration)
52. amusing = eğlenceli, zevkli
53. announce = anons etmek, ilan etmek (= give out, declare)
54. anticipate = ummak, beklemek
55. apologize = özür dilemek (apologize to someone for something)
56. appalling = korkunç (= dreadful, horrendous)
57. appointment = (1) atama, tayin (2) randevu (= rendezvous)
58. appreciate = (1) takdir etmek, değerini bilmek (2) anlamak, farkına varmak
59. approach = (1) (zaman/ mesafe bakımından birine/bir şeye) yaklaşmak (* Do not approach with fire! (2) (bankaya/yüksek bir mevkiye vb) müracaatta bulunmak, ricada bulunmak (* She approached the bank for a loan)
60. appropriately = uygun olarak (= suitably)
61. approve of = onaylamak, uygun bulmak, tasvip etmek
62. arrange = düzenlemek, ayarlamak (toplantı, randevu vb)
63. artefact = insan eliyle yapılmış (sanat)
64. ascend = yukarı çıkmak, yükselmek, tırmanmak (= go up / climb up) 65. ask for = ricada bulunmak, bir şey istemek
66. aspire = şiddetle arzu etmek, çok istemek (* I’ve always aspired to be a singer)
67. assemble = (1) bir araya getirmek, toplamak (= gather) (2) monte etmek (= put up)
68. assess = değerlendirmek (= evaluate)
69. assign = atamak, tayin etmek, görevlendirmek (= appoint)
70. assist somebody in something = birine bir konuda yardım etmek
71. associate = (zihninde insanlar/eşyalar arasında) çağrışım yapmak, çağrıştırmak * I always associate the smell of baking with my childhood.) (2) (kötü yolda olan veya kötü alışkanlıkları olan insanlarla) arkadaşlık yapmak, düşüp kalkmak (* Don’t associate with those glue-sniffers.)

72. assume = (1) elinde delil olmadan bir şeyin doğru olduğunu düşünmek veya kabul etmek, farz etmek (= conclude) (2) (sorumluluk/vebal vb) üstlenmek, üzerine almak (= take on) (* I temporarily assumed the responsibility for her)

73. assure = birine teminat vermek, emin kılmak, garanti vermek

74. astonishment = şaşırtmak, şaşırmak (= amazement, bewilderment)

75. attach = iliştirmek, eklemek (= enclose)

76. attack = saldırmak, saldırı

77. attain = elde etmek, erişmek (= gain, obtain)

78. attainment = ulaşmak, erişmek

79. attend = iştirak etmek, katılmak

80. attribute = (bir sebebe/nedene) dayandırmak (= base on/upon)

81. auditorium = dinlenme/izleme salonu, seyircilerin oturduğu bölüm

82. available = mevcut, var olan

83. avert = (1) olmasını önlemek (2) başka yöne çevirmek (trafik akışını vb)

84. avoidable = kaçınılabilir, engellenebilir

85. award = ödül

86. backward = geri kalmış, geriye doğru

87. badly in need of = bir şeye/birine çok muhtaç olmak

88. barely = (1) hemen hemen hiç, neredeyse hiç (2) güçlükle (= hardly, scarcely)

89. bargain = (1) pazarlık, anlaşma (2) pazarlık etmek (3) kelepir, ucuz eşya

90. barren = kurak, verimsiz (= infertile, arid)

91. basic = temel (= essential, fundamental)

92. bazaar = pazar, alışveriş yeri

93. behave = davranmak

94. believe = inanmak

95. belongings = birinin kişisel eşyaları (= possessions)

96. beloved = sevgili, hazret

97. bitingly satirical = aşırı alaycı, insafsızca eleştirme

98. bizarre = tuhaf, acayip (= strange, weird)

99. blanket = battaniye

100. blaze = (1) ateş, alev, yangın (2) parlamak

101. bolt = fırlayıp kaçmak, tabanları yağlamak

102. branch = dal, branş

103. break off = (nişan, nikah vb) bozmak, ayrılmak

104. breed = (1) (hayvan için) doğurmak, yavrulamak (2) hayvan yetiştirmek

105. bribery = rüşvet *** offer bribes = rüşvet teklif etmek

106. bride = gelin

107. brief = kısa, öz *** in brief = kısaca, öz olarak

108. bring up = (1) çocuk büyütmek (2) kusmak (3) ortaya (konu vb) atmak

109. broadcast = (radyo, televizyon, hava durumu için) yayın

110. Broadly speaking = Genel konuşmak gerekirse (= generally, mostly)

111. broil = ızgara yapmak, kavurmak

112. bullfight = boğa güreşi

113. bully = (1) kabadayı, zorba (2) kabadayılık yapmak, zorbalık yapmak

114. burial = gömü, gömme

115. burn = (1) yakmak (2) yanmak

116. button = düğme

117. calculator = hesap makinesi

118. call for = talep etmek, istemek (= demand)

119. calm = sakin

120. can’t take one’s eyes off = gözlerini birinden veya bir şeyden alamamak 121. cancel = iptal etmek (= call off) 122. captivating = büyüleyici (= enchanting, fascinating) 123. captive = tutsak, esir 124. captivity = tutsaklık, esaret 125. capture = yakalamak, ele geçirmek, tutsak etmek (= apprehend) 126. careless = dikkatsiz 127. carry out = (çalışma, deney, anket vb) yürütmek, icra etmek (= fulfil, conduct) 128. carve = (1) (tahta vb) oymak (2) (et vb) kesmek 129. casually = günlük, sıradan, havadan sudan 130. caution = uyarı, dikkat 131. cease = sona erdirmek, durdurmak ( cease-fire= ateşkes) 132. ceaseless = aralıksız, durmadan (= non-stop) 133. celebration = kutlama 134. celebrity = ünlü 135. census = nüfus sayımı 136. ceremony = tören 137. charge (with) = — ile yargılamak (mahkemede) (= try) 138. circulate = dolaşmak, dolaştırmak, deveran etmek (vücuttaki kan vb) 139. circulation = (1) dolaşım (2) gazete tirajı, günlük satış oranı 140. cite = örneklemek, adından bahsetmek, değinmek (= refer to, mention) 141. citizen = vatandaş *** Citizenship = Vatandaşlık 142. clarify = açıklamak (= explain) 143. claw = pençe, hayvan pençesindeki kıvrık tırnak 144. clearance = (1) mağazayı boşaltma, malları elden çıkarma, tasfiye (2) izin, yeşil ışık 145. close = (sıfat) yakın 146. closed = kapalı 147. closure = (1) kapanış (2) iflas 148. coincide with = aynı zamana denk gelmek/tesadüf etmek (= fall on the same date) 149. collapse = (1) (bina vb için) çökmek (2) bayılmak 150. collapsible = katlanabilir (kanepe vb) 151. collar = (1) yaka (2) tasma 152. colleague = iş arkadaşı 153. collide with = çarpışmak (= crash into) 154. commence = başlamak (= start) *** commencement speech = açılış konuşması 155. comment on = yorum yapmak (= interpret) 156. commercial = ticari 157. commit = (1) (intihara vb) kalkışmak, yeltenmek (2) (suç, cürüm) işelemek (3) (kendini işine, ailesine vb) adamak (= devote) 158. commit = kalkışmak, yeltenmek *** commit suicide = intihar etmek 159. common = (1) ortak (2) sıradan, yaygın *** in common with = — ile ortak nokta 160. commonplace = yaygın, sıradan (= ordinary, usual) 161. commuter = ev ile iş arasında mekik dokuyan/gidip gelen 162. companion = dost, arkadaş 163. company = (1) arkadaşlık, dostluk (2) şirket 164. compel = zorlamak, mecbur bırakmak (= force, oblige) 165. compensation for = (1) tazminat ödemek (2) telafi etmek 166. compete = rekabet etmek, yarışmak ***competition = müsbaka, yarış 167. compete against = başkasıyla yarışmak, rekabet etmek 168. compete with = başkasıyla aynı yerden beslenmek/geçim sağlamak (kangurular koyunların otlaklarından otlanan rakip hayvanlar olması gibi) 169. competition = (1) rekabet (2) müsabaka, yarış 170. compile = derlemek, bir araya getirmek (bilgi, delil vb) 171. complain to somebody about something = şikayet etmek 172. completely = tamamen, bütünüyle (= entirely) 173. comply (with) = — e uymak,— e itaat etmek (= abide by) 174. compose = oluşturmak, meydana getirmek *** be composed of = — den oluşmak 175. compound = bir sürü binanın bulunduğu etrafı çevrili mekan 176. comprise = içermek (= include) 177. compute = hesap yapmak, bir notu bilgisayara girmek(= calculate ) 178. conceal = gizlemek, saklamak (= hide) 179. conceive as = (1) — olarak algılamak/düşünmek (2) conceive of = bir şeyi ilk kendisi akıl etmek (= senaryonun konusu vb) (3) gebe kalmak 180. conclude = sonuç çıkarmak (= assume) 181. conclusion = sonuç, netice, yargı 182. condition = durum, hal / koşul,şart 183. conditionally = şartlı olarak, belli şartlara bağlı 184. conduct = (1) (deney, anket vb) idare etmek, yürütmek (= carry out) (2) (isim hali) davranış (= behaviour) 185. conduct = (1) (deney,çalışma vb) yürütmek,icra etmek (2) davranış (= behaviour) 186. confess = itiraf etmek (= speak out) 187. confident (of) = emin 188. confine to = (1) sınırlamak, bir yere mahkum etmek (2) hapse atmak (= imprison) 189. confirm = (1) onaylamak, doğrulamak (= verify) (2) (bir iddiayı, davayı vb) güçlendirmek, pekiştirmek (= strengthen) 190. conflict = (1) çatışma, savaş (2) anlaşamama, tartışma 191. conflict with = çatışmak, çarpışmak, savaşmak 192. conform to = uymak, uyuşmak (= obey the rules) 193. confront = (1) karşılaşmak, yüz yüze gelmek (2) confront about = yüzleştirmek 194. confuse = karıştırmak, şaşırmak 195. conquer = (1) fethetmek (2) yenmek, galip gelmek 196. consent = (1) razı olmak (2) izin,rıza (= permission) 197. consent to = razı olmak 198. consequence = sonuç, netice (= result) 199. conserve = korumak, muhafaza etmek 200. considerable = büyük ölçüde, önemli miktarda, azımsanamaz X negligible(=neglicıbıl) 201. considerably = önemli ölçüde, oldukça 202. considerately = düşünceli/nazik bir şekilde 203. consideration = göz önünde bulundurma/düşünme 204. consist of = ibaret olmak, meydana gelmek 205. conspire against = birine komplo kurmak (= plot against) 206. constantly = 1-sürekli 2- aralıksız 207. constantly = sürekli 208. constitute = oluşturmak, meydana getirmek (= make up) 209. constrain = zorlamak (= restrain, force) 210. construct =inşa etmek, yapmak (= build) 211. consult = danışmak (= check with) 212. consume = tüketmek (= use up) 213. contact with = birisi ile kontak/temas kurmak, irtibata geçmek 214. contemporary = çağdaş, aynı çağda yaşayan 215. content with = — den memnun 216. contest = yarışma, müsabaka *** beauty contest = güzellik yarışması 217. continent = kıta 218. contract = (1) sözleşme yapmak (2) küçülmek, büzülmek (= shrink) (3) hastalık kapmak 219. contradict = çelişmek 220. contradictory = çelişkili, tutarsız, kendini yalancı çıkaran (= inconsistent) 221. contribute to = katkıda bulunmak 222. controversial = tartışmalı, fikir ayrılığına sebep olan (= disputable, debatable) 223. controversy = anlaşmazlık, fikir ayrılığı 224. conventional = geleneksel, alışılagelen 225. converse = (1) karşıt, zıt (2) konuşmak 226. convert into = dönüştürmek (= change) 227. convict = mahkum, tutuklu 228. convince = ikna etmek 229. correctly = doğru bir şekilde, düzgünce (= accurately, precisely) 230. correspond to = bir şeyle uymak, uygun düşmek, tekabül etmek (= agree, match) 231. correspond with = birisi ile yazışmak 232. counterpart = karşılığı, dengi (“Sultan” kelimesinin counterpart’ı “Kral” dır) 233. couple = çift 234. course = (1) gidişat, ilerleme (zaman/mekan içinde) *** in the course of = —nın esnasında (2) (nehir için) akış yönü (3) öğrenim, kurs 235. cramped = hijyenik olmayan 236. crash = (1) kaza, şiddetli ses, iflas (2) yere düşme , çarpma 237. crawl = emeklemek 238. create = yaratmak 239. credibly = inanılır bir şekilde (= believably) 240. criminal = ciddi bir suç/cürüm işlemiş,suçlu 241. crippled = felçli, kötürüm (= paralysed) (2) engellenmiş, gerilemiş (ekonomi vb) 242. crocodile = timsah (= alligator) 243. cross out = üstünü çizmek, silmek (= delete) 244. crumble = ufalanmak, parçalanmak (= disintegrate, fall apart) 245. cultivate = tarım yapmak, tarlayı vb sürüp ekmek 246. curator = sanat galerisi/müze/kütüphane görevlisi 247. currency = döviz 248. curve = eğim, eğmek 249. custom = gelenek, görenek *** customs = gümrük 250. customary = geleneksel (= traditional 251. debate = tartışmak 252. debt = borç 253. deceit = kandırmak *** deceitful = hilekar, hileci 254. deceive = kandırmak, kafaya almak (= take in) 255. decipher = şifresini çözmek 256. decipher = şifresini çözmek, anlamını meydana çıkarmak 257. declare = ilan etmek, beyan etmek 258. decline = (1) azalmak, gerilemek (2) kibarca reddetmek (= turn down) 259. dedicate = kendini adamak (= devote to, commit oneself to) 260. dedicate to = kendini adamak (= devote to) 261. deduce = sonuç çıkarmak (= conclude, assume) 262. deduction = tümevarım, sonuç (= conclusion) 263. deepen = derinleştirmek, derinleşmek 264. defeat = yenmek, bozguna uğratmak (= beat) 265. defect = bozukluk, kusur, hata, sakatlık *** speech defect = konuşma özrü 266. defend = savunmak 267. define = tanımlamak 268. degeneration = yozlaşma, aslını kaybetme 269. delay = geciktirmek 270. delightful = zevkli, hoş 271. deliver = (1) siparişi teslim dağıtmak/teslim etmek (= distribute) (2)doğurmak vermek (3) deliver speech = konuşma yapmak 272. demand = (1) talep, istek (2) talep etmek, istemek ***in demand = revaçta 273. demobilize = askerden terhis etmek 274. demolish = yıkmak, parçalamak (= do away with) 275. demonstrate = (1) uygulamalı bir şekilde göstermek (= show) (2) gösteriyapmak, protesto düzenlemek 276. deny = (1) inkar etmek (2) yapmasını yasaklamak (deny somebody to do something) 277. depress = (1) üzmek (= sadden, upset) (2) bastırmak (= press down) 278. derive from = çıkarmak, gelmek 279. descend = inmek, azalmak 280. desert = çöl 281. deserve = hak etmek 282. design = plan çizmek, tasarlamak 283. design = tasarlamak, dizayn etmek 284. desire = (1) istek, arzu (2) istemek, arzu etmek (= wish) 285. desolate = mutsuz, kederli (= depressed) (2) terkedilmiş (= deserted) 286. dessert = tatlı 287. destination = hedef, varılacak yer 288. destiny = kader, kısmet 289. destroy = yıkmak, yok etmek (= damage, ruin) 290. detain = alıkoymak, göz altında tutmak (= take into custody) 291. detect = meydana çıkarmak, işin aslını ortaya çıkarmak (= discover, notice) 292. detection = teşhis etmek, belirlemek 293. deter (someone) from = caydırmak, engel olmak (= discourage) 294. deteriorate = kötüleşmek, kötüye gitmek (= aggravate, worsen) 295. determination = (1) azim, kararlılık (= ambition) (2) inat (= stubbornness, obstinacy) 296. devastate = yıkmak, tahrip etmek (= destroy) 297. develop = (1) geliş(tir)mek, genişle(t)mek, ortaya atmak (teori, fakir vb) (2) (foto) film banyo ettirmek (3) (vücudun ürettiği bir hastalığa) yakalanmak “develop cancer” 298. deviate = sapmak, yönünü değiştirmek (= diverge, stray) 299. devote = adamak 300. diagnose as = teşhis etmek 301. differentiate = ayırmak (= distinguish) 302. diminish = azalmak (= decline) 303. direct = (1) yönetmek (2) (turiste vb) yol göstermek (guide) 304. disappearance = ortadan/gözden kaybolmak (= vanish) 305. disclose = açığa çıkarmak, gün ışığına çıkarmak (= reveal, display) 306. discover = keşfetmek 307. discriminate (against) = (ırk, yaş, cinsiyet vb) ayrımcılık yapmak 308. discriminate against = ayrımcılık yapmak 309. discuss about = tartışmak (= argue) 310. disease = hastalık, maraz (= illness, ailment) 311. dismiss = kovmak (işten), kafasından çıkarmak 312. dismissal = kovma, başından savma 313. dispatch = göndermek, yollamak (= send, submit) 314. display = göstermek, sergi *** on display = sergide 315. displeased = hoşnut kalmamış, memnun olmayan (= discontented, unsatisfied) 316. dispose of = başından atmak, — den kurtulmak (= get rid of) 317. dispute = (1) tartışmak, anlaşamamak (= disagree) (2) anlaşmazlık (= controversy) 318. disqualify = diskalifiye etmek, elemek, yetersiz görmek 319. disseminate = (bilgi, fakir vb) yaymak, dağıtmak 320. distinct = (1) farklı, ayrı, bağımsız (= different) (2) açık seçik, net (=clear) 321. distinguish = ayırmak, farkını söylemek (= differentiate) 322. distort = (1) (olayın aslını) çarpıtmak, farklı bir anlam yüklemek (=misrepresent) (2) (şeklini/biçimini vb) bozmak, tahrif etmek (= disfigure) 323. distress = (1) tehlike (2) acı, ıstırap 324. distribute = dağıtmak (= deliver, hand out) 325. divert = (trafik yönünü vb) saptırmak, başka yöne çevirmek 326. dizzy = başı dönen, kendini bayılacak gibi hisseden (= giddy) 327. docile (dosayl) = uysal, evcil 328. dominate = egemen/baskın olmak, hakim olmak, idaresi altına almak 329. donate = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribute) 330. donation = (para, kan vb) bağış yapmak (= contribution) 331. dowry = çeyiz 332. dramatic = (1) tiyatro ile ilgili (= theatrical) (2) önemli, kayda değer (= drastic) (3) ani, çok hızlı (fiyatlarda ani ve hızlı artış gibi) 333. draw = (1) (resim vb) çizmek (2) (perde vb) çekmek, kenara almak (3) (sonuç) çıkarmak (***draw a conclusion) (4) bir maçın berabere bitmesi 334. dress code = (bir işyerinde veya okulda) kıyafet genelgesi 335. drug addict = eroin bağımlısı 336. drug dealer = eroin ticareti yapan kişi 337. dustbin = çöp kutusu (= trash can) 338. earth***** = deprem 339. edit = bir kitabı basılabilir hale getirmek, editörlük yapmak 340. edition = (kitap için) basım, baskı, yayın 341. educate = eğitmek (= train) 342. effect = etki (= influence, impact) *have an effect on = üzerinde etkisi olmak 343. elect = seçmek (= vote for) 344. eliminate = elemek, den kurtulmak (= get rid of) (2) yok etmek, yıkmak (= destroy) 345. elimination = (1) ortadan kaldırma, yok etme, bertaraf etme (2) hesaba katmama 346. embarrass = utandırma (= humiliate) 347. embrace = (1) kucaklamak (= hug, cuddle) (2) (fikir, din vb) benimsemek 348. emerge = ortaya çıkmak (= come out) 349. emphasize = vurgulamak 350. employ = (1) işe almak (2) (metot, yöntem vb) uygulamak 351. empty = (1) boşaltmak (2) boş 352. emulate = taklit etmek,(= imitate, copy) 353. enable = olanaklı kılmak 354. enclose = çevresini sarmak 355. encounter = karşılaşmak ( to face) 356. encourage = teşvik etmek 357. endure = dayanmak 358. enhance = büyülemek 359. enhancement = yükseltme, artırma, çoğaltma (= improvement, enrichment) 360. enlarge = büyütmek, genişletmek 361. enquire = soruşturmak 362. enslave = köleleştirmek, esir etmek 363. ensure = birini temin etmek/emin kılmak, birine garanti vermek 364. entertain = eğlendirmek 365. entirely = tamamen (= completely) 366. entrance = giriş 367. envy = kıskanmak, imrenmek 368. epic = destan 369. epic = destansı (şiir vb) 370. equal = eşit, adil 371. equality = eşitlik (= parity, fairness) 372. equate = eşitlemek 373. equip = donatmak 374. equip = donatmak ***equipment = donanım, teçhizat 375. erode = yıpratmak, aşınmak 376. erupt = patlamak 377. establish = kurmak, doğruluğunu kanıtlamak, kabul etttirmek 378. estimate = tahmini bir şey/rakam söylemek, tahminde bulunmak (= guess) 379. eternal = kalıcı, ebedi 380. evaluate = değerlendirmek (= assess) 381. evaluation = değerlendirme (= assessment) 382. evidently = açık ve şüphe götürmez bir şekilde, delillere dayanarak (= obviously) 383. evolve = (1) geliş(tir)mek (= develop) (2) (Biyolojide) evrim geçirmek 384. evolve = değişmek, evrim geçirmek 385. exaggerated = abartılı, mübalağalı 386. excavate = kazı yapmak 387. exceed = aşmak 388. excessive = aşırı, abartılı (sayıda, miktarda) 389. exchange = takas etmek, değiş tokuş etmek (= swap) 390. exclude = çıkarmak 391. exclusive to = herkese açık olmayan, özel (otel, tatil yeri vb) 392. exclusively = sadece, yalnızca 393. excursion = keşif gezisi 394. exhibit = sergilemek 395. exist = var olmak, mevcut hale gelmek 396. existence = var oluş, mevcut olma 397. expand = genişlemek, büyümek, nüfuz olarak artmak 398. expect = ummak, beklemek 399. expectation = umut, beklenti 400. expense = masraf 401. experience = (1) tecrübe (2) tecrübe etmek, yaşamak (3) olay, vukuat 402. expire = (yiyecek, ilaç vb için) son kullanma tarihi gelmek, miadı dolmak 403. expire = süresi dolmak 404. Expiry Date = Son Kullanma Tarihi 405. explode = patlamak 406. exploit = patlatmak, sömürmek 407. explore = keşfetmek,araştırmak 408. export = ithal etmek 409. expose = (1) açıklamak, arz etmek (= reveal) (2) (tehlikeye vb) maruz bırakmak 410. express = (1) ifade etmek, iletmek (2) çabuk, hızlı (= fast) 411. extend = (1) (tatilin, ödevin vb) süresini uzatmak (= prolong) (2) ekleme yapmak (eve birkat daha çıkmak veya balkon eklemek gibi) (= make bigger) ***extension 412. extract = elde etmek, çekip çıkarmak (üzümden sirke elde etmek gibi) 413. extraordinary = (1) fevkalade, olağanüstü (= exceptional) (2) tuhaf, alışılmadık 414. fabricate = (1) uydurmak (= make up) (2) (raf vb) monte etmek (= put up) 415. facilitate = kolaylaştırmak 416. fade = (1) solmak (2) solgun 417. failure = başarısızlık 418. faint = (1) bayılmak (= pass out) (2) solgun (ses, renk vb) 419. fairly = oldukça (= quite, rather) 420. falsify = (1) hesaplar üzerinde oynamak (2) sahtekarlık yapmak (= fake) 421. familiar (with) = aşina, tanıdık 422. famish = aç kalmak, açlıktan ölmek (= starve) 423. fare = (otobüs, uçak vb için) fiyat 424. fatal = ölümcül ***fatally injured = ağır yaralı, ölümcül yarası olan 425. favourable = olumlu, yapıcı (= positive, constructive) (2) uğurlu (=auspicious) 426. fearful for = — için korkan/endişelenen 427. fertilize = (toprağı vb) verimli hale getirmek, verimli kılmak 428. fetch = gidip getirmek 429. fiancé = (erkek) nişanlı 430. fiancée = (kız) nişanlı 431. field trip = kır gezisi, arazi gezisi 432. fierce = (1) şiddetli, kıyasıya, çetin (rekabet vb) (2) azgın, azmış (köpek vb) 433. figure = (1) şekil, figür (2) rakam, sayı (3) figure out = anlamak (= make out) 434. filthy = (1) pis, kirli (2) dayanıksız, sağlam olmayan 435. finance = finanse etmek, paraca desteklemek 436. fine = (1) ince ince/küçük doğranmış (et, patates vb) (2) iyi, güzel (3) para cezası 437. firework = havai fişek 438. fit = (1) sağlıklı, zinde, sıhhati yerinde (= robust, healthy) (2) (bir kıyafetin şıklık bakımından değil de bedene oturması anlamında) yakışmak (3) sara nöbeti (= seizure) 439. flatmate = ev arkadaşı 440. flattery = birine yağ çekme 441. flee = kaçmak (= escape) 442. fleece = koyun postu (yünlü) *** hide = yünsüz post 443. flight = (1) uçuş (2) uçak (= airplane = aeroplane) 444. flow = (nehir vb için) akmak *** overflow = taşmak 445. fluctuate = dalgalanmak, istikrarlı gitmemek, bir artmak bir azalmak 446. fluctuate = dalgalanmak 447. focus on = odaklanmak, yoğunlaşmak (= concentrate on, centre on) 448. fold = (1) katlamak, kıvırmak, bükmek (2) bir şeyin — katı, — misli (twofold, tenfold = iki katı/misli, on katı/misli) 449. force = zorlamak 450. forceful = (1) güçlü, zorlu (2) etkili, ikna edici 451. forecast = önceden tahmin etmek (= predict) 452. forge = taklidini yapmak, sahtesini çıkarmak 453. forgery = sahtekarlık (= counterfeit, fake) 454. forgery = sahtekarlık, kalpazanlık 455. former = önceki (iki şeyden bahsederken ilk söylenen kişi veya şey) 456. formerly = evvelki, önceki 457. formulate = formülleştirmek, formüle dökmek 458. forthcoming = yakınlaşmakta olan, gelmekte olan ( Christmas vb.) 459. fortify = takviye etmek, sağlamlaştırmak, kuvvetlendirmek (= strengthen, enrich) 460. fracture = kırılmak, çatlamak ( kemik, kolon vb) 461. frail = zayıf, cılız (= feeble) 462. frame = çerçeve 463. freed = serbest kalmış, özgür (= at liberty, at large) 464. fulfil = (görev, sorumluluk vb) yerine getirmek, icra etmek (= carry out) 465. fundamental = esas, temel, zorunlu (= essential) 466. funeral = cenaze töreni 467. fussy = aşırı titiz (= fastidious, meticulous, diligent) 468. fuzzy = tüylü 469. gather = (1) toplamak, bir araya getirmek (2) bir araya gelmek 470. gender = cinsiyet (= ***) 471. generate = (1) (ısı, elektrik vb) üretmek (2) (tartışma vb) ortaya atmak 472. genre (= canr) = tür, çeşit, nevi (= type, sort) 473. get rid of = başından atmak, defetmek 474. giant = dev X dwarf 475. give up = vazgeçmek, bırakmak (= abandon, abort) 476. glance = göz atmak 477. gloom = karanlık ***gloomy = üzüntülü, hüzünlü 478. glorify = yüceltmek, övmek (= praise) 479. goal = amaç, gaye (= aim) 480. govern = yönetmek 481. government = hükümet 482. grab = kapmak, el koymak (= snatch) 483. gradually = yavaş yavaş, kademeli olarak 484. grant = vermek, bahşetmek (burs, bağış vb) 485. grasp = (1) (bir nesneyi) kavramak (2) (bir konuyu) kavramak, anlamak 486. graveyard = mezarlık (= cemetery) 487. groom = damat 488. grow tired of = — den yorulmak 489. growl = köpek ve benzeri hayvanların çıkardığı hırlama sesi 490. guide = rehber, rehberlik etmek 491. harass = saldırmak, taciz etmek ******ual harassment = cinsel taciz 492. harbour = (1) liman (2) barındırmak, sağlamak 493. hardship = zorluk 494. harshly = (1) sert bir şekilde (2) kabaca 495. hasten = acele etmek 496. havoc = hasar, yıkım (= destruction) 497. hazard = tehlike 498. hazardous = tehlikeli (= perilous) 499. hectic = heyecanlı, telaşlı, hareketli (program, ofis vb) 500. hesitate = duraklama 501. highly = oldukça, epey (= extremely) 502. hinder = (1) engel, mani (2) engel olmak, mani olmak 503. hire = (1) kiralamak (2) işe almak (= employ) 504. hitchhiker = otostopçu 505. hollow = oyuk, boşluk (ağaç kovuğu vb) *** hollow promise = boş vaat 506. hopefully = inşallah (= with any luck) 507. horrible = korkunç 508. huge = iri, büyük (= enormous, immense) 509. humiliate = aşağılamak, rezil etmek, utandırmak (= embarrass) 510. hunter = avcı 511. hurricane (hörikeyn) = kasırga 512. iceberg = buz dağı (= glacier) 513. identify = teşhis etmek, kimliğini belirlemek, sınıflandırmak 514. idle = tembel (= lazy, indolent) X (= hardworking) 515. ignore = görmezden kalmak, kale almamak (= take no notice) 516. illusion = hayal,hülya, kuruntu 517. illustrate = örneklemek 518. imagine = hayal etmek 519. imitate = taklit etmek 520. immediate = (1) derhal, acele, çabuk (2) (akraba için) en yakın 521. immobilize (immmobilayz) = hareketsiz/sabit kılmak 522. impact = çarpmak 523. impeach = suçlamak, itham etmek (= accuse) 524. implement = gerçekleştirmek (realize) 525. implicate = bulaştırmak 526. imply = ima etmek 527. impose = zorla kabul ettirmek, koymak( vergi), yük olmak 528. imprisonment = hapse atmak (= incarceration) 529. improve = geliştirmek 530. inaudible = duyulamaz, işitilemez (ses vb) 531. incapable of (inkepıbıl) = kabiliyetsiz, yeteneksiz (= unskillful) 532. incapacitate = yetersiz bırakmak, olanak tanımamak, aciz bırakmak (= debilitate) 533. incessant = aralıksız, sürekli 534. incline = eğmek, eğilimi olmak, fikrini vermek 535. include = dahil etmek, içermek (= consists of, incorporate) x exclude 536. incorporate into = dahil etmek (= include, integrate) 537. incredible = inanılmaz ( = unbelievable) 538. indicate = göstermek, belirtisi olmak 539. indifference to = kayıtsız, ilgisiz olmak 540. induce = -e neden olmak, ikna etmek 541. inevitable = kaçınılmaz (= inescapable) 542. infer = anlamak, sonucunu çıkarmak 543. influence = (1) etki (= impact, effect) (2) etkilemek 544. influential (influwenşıl) = nüfuzlu, sözü geçer, çevresi geniş (=well-connected) 545. inherit = mirasa konmak, miras olarak almak (= come into) 546. inhibit = göz dağı vermek 547. initially = başlangıçta, ilk etapta (= at first) 548. initiate (inişiyeyt)= başlatmak (= start, commence) 549. injure = incitmek 550. injustice = eşitsizlik, adaletsizlik (= inequality, unfairness) 551. innovate = yeni bir şey icat etmek, yenilik getirmek (= invent) 552. innovation = yenilik, yeni bir şey icad etmek 553. innovative = yenilikçi, icatçı 554. insatiable (inseyşıbıl) = (1) gözü doymaz, doyumsuz, aç gözlü (2) obur, pisboğaz 555. insignificant = (1) ehemmiyetsiz, önemsiz (2) anlamsız, manasız 556. insist (on) = ısrar etmek (= persist in) 557. inspect = incelemek 558. instantaneously = anlık, bir anda olan, aniden (= immediately, instantly) 559. institute = kurmak 560. instruct = talimat vermek 561. insulate (against) = yalıtmak, (soğuğu/sesi vb) kesmek (hırkanın soğuğu kesmesi gibi) 562. integrate = bütünleşmek, kaynaşmak 563. intelligence = (1) zeka, akıl (2) haber ajansı 564. intention (intenşın) = niyet 565. intentional = kasıtlı,maksatlı,bilebile (= deliberately) 566. interaction (with) = etkileşim 567. interfere = başkasının işine burnunu sokmak 568. interfere with = karışmak, müdahale etmek 569. interpretation = yorum, çeviri 570. interrogate = sorguya çekmek 571. interview = (1) röportaj, röportaj yapmak (2) mülakat, mülakat yapmak 572. intimate = (1) samimi (2) tanıdık, aşina (alışılan plaj, trafik manzaraları vb) 573. introduce = (1) tanıştırmak (2) yeni bir icadı/fikri ortaya atmak 574. invade = işgal etmek, istila etmek (= attck, occupy) 575. invaluable = paha biçilmez, çok değerli (= priceless) 576. invent = icat etmek (= make up) 577. invest (in) = para yatırımı yapmak 578. investigate = araştırmak, incelemek (= search, look into) 579. invoke = dilemek 580. involve = (1) dahil etmek (2) gerektirmek 581. involvement = dahil olma, karışma (= association, participation) 582. irregularity = (1) yolsuzluk, hile (2) düzensizlik 583. isolate = izole etmek, (iki şeyi vb) birbirinden ayırmak, tecrit etmek 584. jeopardize (ciopidayz) = tehlikeye atmak (= endanger, imperil) 585. join = katılmak, iştirak etmek 586. joint = (1) eklem, mafsal (2) ortaklaşa yapılan (= mutual) 587. justify = doğrulamak 588. kennel = köpek kulübesi 589. keyhole = anahtar deliği 590. kidnapper = adam/çocuk kaçıran (= abductor) 591. knock = (1) devirmek (2) (kapı vb) çalmak 592. knowledge = bilgi 593. label = etiketlemek 594. lamb = (1) kuzu (2) kuzu eti 595. latter = sonraki x former = önceki 596. lawyer = avukat (= solicitor) 597. leak = (1) (su, yağ vb) sızmak (2) (bilgi, gizli sırlar vb) medyaya sızmak 598. legend = efsane (= myth) 599. legislate = yasamak 600. leisure = boş vakit 601. lessen = azaltmak (= diminish) 602. levy = zorla toplama (haraç) 603. Likewise = Buna benzer şekilde, Aynen bunun gibi (= Similarly) 604. listless = yorgun, bitkin (= exhausted) 605. literacy = okur yazarlık 606. litter = çöp (= trash, garbage, rubbish) 607. loathe = nefret etmek (= abhor, hate) 608. locate = yerleştirmek 609. location = mevki, yer 610. loose = gevşek, sıkıca bağlanmamış, gevşemiş X tight 611. lovely = sevecen, sevimli 612. luggage (lagiç) = bagaj 613. magical (mecikıl) = sihirli 614. mainstream = pek çok kişi tarafından kabul gören inanış veya düşünce 615. maintain = korumak 616. make a decision = karar vermek 617. manage = (1) başarmak, üstesinden gelmek (2) yönetmek, idare etmek 618. management = yönetim idare 619. manipulate = elinde oynatmak 620. manner = davranış, tutum (= attitude) 621. manufacture = fabrikada üretmek 622. march = ilerleme, ilerleyiş, marşla yürümek 623. massacre (messekı=r) = soykırım, katliam (= genocide) 624. master = (1) efendi, sahip (2) hakim olmak, bir şeyi detaylarıyla bilmek (= govern) 625. masterpiece = şaheser, baş yapıt 626. mature (maçu=) = olgun 627. meadow = çayır, otlak, mera (= pasture) 628. meander = (1) dolambaçlı yol (2) avare avare dolaşmak 629. measure (mejı=r) = (1) ölçü, ölçmek (2) tedbir, önlem (= precaution) 630. mediate between = arabuluculuk etmek, arasını bulmak 631. meet = (1) (ihtiyaç, talep vb) karşılamak (2) tanışmak (3) (bir yolcuyu)karşılamak 632. memorial = anıt 633. memory = hafıza 634. merge = birleşmek, bir araya gelmek ( iki şirketin birleşmesi vb) 635. migrate = göçmek 636. minor = (1) az (2) önemsiz, küçük *** minority= azınlık 637. miraculously = mucize eseri 638. misbehave = terbiyesizlik yapmak, kötü davranışlar sergilemek 639. mischief = yaramazlık, haşarılık (= misbehaviour) 640. misunderstanding = yanlış anlaşılma (= misconception) 641. mix up = aklını karıştırmak,karıştırmak 642. mock at = dalga geçmek, alay etmek (= tease, make fun of) 643. modify = değiştirmek (= change) 644. mood = ruh hali, moral ***in a bad mood = morali bozuk olmak 645. mourning = yas, keder (= lamentation) ***mournful = yaslı, yas tutan 646. move = (1) hareket etmek, taşımak (2) (bir yerden bir başka yere) taşınmak 647. movement = (1) hareket (2) (edebiyatta vb) akım 648. multinational = çok uluslu 649. municipality = belediye 650. murder = (1) öldürmek, cinayet işlemek (= kill) (2) cinayet 651. mystery = gizem, sır (= enigma) 652. narrowly = kıl payı (= She narrowly escaped death yesterday.) 653. native to = yöreye has/özgü 654. neglect = ihmal etmek (= ignore) 655. nervous = gergin (sınav öncesi vb..) *** nervous attack = sinir krizi 656. neutrality (nötraliti) = tarafsızlık (= impartiality) 657. notice = (1) ilan (2) fark etmek 658. obese = şişman, obez 659. obey = uymak, itaat etmek ( kurallara vb) 660. objection = itiraz 661. obligation = zorunluluk, mecburiyet 662. obscure = (1) silik (2) anlaşılmaz hale getirmek, karışık hale getirmek (= confuse) 663. observe = gözlemlemek 664. obsolete = modası geçmiş, eskide kalmış 665. obtain = elde etmek (= gain, attain) 666. occasion = (1) özel olay, önemli gün (2) durum, hal 667. occasional = ara sıra, nadiren (= infrequent) 668. occupy = (1) (ülke/şehir vb) işgal etmek (2) bir mekanı doldurmak, yerleşmek 669. occur= meydana gelmek 670. occurrence = vukuat, olay 671. odd = (1) tuhaf (=strange, weird *(wiyırd) (2) odd numbers = tek sayılar (1,3,5 ..) 672. Oddly enough! = Ne tuhaftır ki …! 673. odour = koku ***odourless = kokusuz X (aromatic = hoş kokulu) 674. offend = (1) gücendirmek, kırmak (2) (hafif) suç işlemek 675. offer = (1) teklif, teklif etmek (2) (imkan, fırsat vb) sağlamak, sunmak 676. officially = resmen, resmi olarak 677. opportunity = fırsat *** opportunist = fırsatçı 678. opposition = karşıtlık, muhalefet,zıtlık 679. oppress = zulmetmek (= persecute) 680. ordinary = sıradan, alışılagelmiş (= commonplace, mundane, average) 681. originally = ilk başta, ilk önceleri (= initially, at first) 682. ornament = (1) süs, süs eşyası (2) süslemek 683. orphan = yetim bırakmak 684. outcrop = yeryüzüne çıkmış katman 685. outcry = feryat figan, çığlık 686. outdo = birini geride bırakmak, sollamak, ekarte etmek (= surpass) 687. outing = gezi, gezinti 688. outlet = (sadece bir çeşit ürün veya sadece bir firmanın ürününü satan) şube 689. overlap = üstüste binmek 690. overlook = (1) göz ardı etmek, görmezden gelmek (= ignore) (2) (bir evin denize bakması, bir ofisin otoparka bakması gibi) — e bakmak 691. overtake = (arabasıyla bir başka arabayı) sollamak 692. overtake = sollamak, bastırmak 693. partially = kısmen 694. participate in = katılmak, iştirak etmek (= take part in, join, attend) 695. participation = iştirak, katılım ***participatory = katılımcı 696. particular (pıtik=ulır) = özel, önemli *** in particular = özellikle 697. particularly = özellikle 698. passenger = toplu taşıt yolcusu 699. passionately = ihtirasla, tutkuyla 700. patiently = sabırla, sabırlı bir şekilde (= uncomplainingly) 701. pavement = kaldırım (= side-walk) 702. peace and quiet = huzur ve sükunet 703. peak = doruk, zirve *** at peak = zirvede, dorukta 704. peculiar = tuhaf, acayip (= odd, weird, strange) 705. pedestrian = yaya 706. penalize = ceza vermek, cezalandırmak (= punish) 707. perceive = algılamak 708. permission = izin, müsaade 709. persevering = sebatkar, gayretli 710. persist = ısrar etmek, sürüp gitmek 711. persuade = ikna etmek 712. pessimism = kötümserlik ***pessimist = kötümser ***optimist = iyimser 713. pet = ev hayvanı 714. pioneer = öncü, yol açan, öncülük eden (= forerunner) 715. placement = yerleştirme 716. plague (pleyg) = (1) veba (2) öldürücü salgın hastalık (3) (bela vb) musallat olmak 717. plain = (1) düz, sade (2) ova, düzlük 718. plead = yalvarmak , rica etmek 719. please = (1) memnun etmek, tatmin etmek (= satisfy) (2) Lütfen! 720. pledge (plec) = ciddi bir söz vermek, ciddi bir vaat 721. poem = şiir ***poetry = şiir 722. point = (1) anlam, mana ***pointless = anlamsız (2) (zamanda/mekanda vb)nokta 723. policy = tutum, kural, prensip, ilke 724. polio = çocuk felci 725. pose = ortaya çıkarmak, poz vermek 726. possess = sahip olmak, etkilemek 727. possession = eşya, mal mülk 728. post = (1) vazife, görev, iş (2) posta 729. postpone = ertelemek (= put off) 730. practically = 1-hemen hemen 2-uygun olarak, pratik olarak 731. praise = övmek (= glorify, compliment) 732. precede = – den önce gelmek 733. predict = tahminde bulunmak 734. predictable = tahmin edilebilir, sağı solu belli 735. prejudice = ön yargı (= bias) 736. present = (1) sunmak, tanıtmak (2) mevcut, var olan (= existing) 737. preserve = korumak, muhafaza etmek 738. pressure = baskı, basınç ***under pressure = baskı altında 739. prevent = engel olmak, mani olmak 740. previously = önceden, eskiden (= formerly) 741. prior (to) = — den önce, — den evvel 742. prison = hapishane (= jail) 743. probability = olasılık 744. process = (bir malzemeyi) işlemek 745. progress = ilerlemek ***in progress = devam eden, ilerlemekte olan 746. promote = (1) terfi etmek, makamını yükseltmek (2) reklam yapmak 747. prompt = çabuk, ivedi, acele, vakit geçirmeden (= punctual, immediate) 748. promptly = derhal, hemen 749. proofread = bir metni inceleyip üzerindeki yanlışları düzeltmek 750. properly = adam akıllı 751. property = mal, mülk 752. proportion = oran ***in proportion to = —e oranla 753. protection against = koruma 754. provoke = kışkırtmak, tahrik etmek 755. publish = (kitap, kaset vb) yayımlamak 756. purchase (pö=çıs) = (1) satın almak (2) satın alınan eşya 757. purchase = satın almak (= buy) 758. purpose = amaç, gaye 759. pursue = takip etmek (= follow, chase) ***in pursuit of = —nın peşinde 760. push = itmek X pull = çekmek 761. put forth = öne sürmek, ortaya atmak (= put forward, bring up) 762. queue = sıra, kuyruk 763. race = (1) ırk (2) yarış 764. racism = ırkçılık, milliyetçilik (= nationalism) 765. raid = yasadışı işlere yapılan baskın (= seizure) 766. raise = (1) artırmak, yükseltmek, kaldırmak (su seviyesini, maaşları vb) (2)(hayvan/insan) yetiştirmek, büyütmek (3)(sorun, konu, fikir vb)ortaya atmak 767. rate = oran, hız 768. receive = almak, kabul etmek 769. reckless = = dikkatsiz, pervasız (= irresponsible, thoughtless) 770. recklessly = dikkatsizce, pervasızca (= irresponsibly, thoughtlessly) 771. recognize = (daha önce gördüğü birini veya bir şeyi gördüğünde) tanımak 772. recommendation = tavsiye, öneri 773. referee = hakem (= arbitrator) 774. refreshing = canlandırıcı, serinletici (aperatif yiyecek, temiz hava vb) 775. refugee = mülteci 776. refund = parayı iade etmek 777. regard = (1) saygı (= respect) (2) göz önünde bulundurmak 778. regional = bölgesel 779. register = (1) sicil,kütük (2) kaydetmek 780. regret = (1) pişmanlık (2) üzüntü 781. regretful = pişman, üzgün (= remorseful) 782. regrettable = üzücü, üzüntü/keder/esef verici 783. regularly = düzenli bir şekilde *** on a regular basis = düzenli bir şekilde 784. rehearse (rihörs) = prova yapmak ***rehearsal = prova 785. reject = red etmek (= turn down) 786. rejection = ret, kabul etmeme (= refusal) 787. relate = (1) rivayet etmek, anlatmak, aktarmak (2) ilişkili/alakalı olmak 788. release = serbest bırakmak,salmak (= let out) 789. relentless = (1) merhametsiz (2) amansız, hummalı, aralıksız devam eden 790. relief = rahatlama, ferahlama ***relief work = afet kurtarma ekibi 791. relocate = yerini değiştirmek, yerinden etmek (= displace) 792. reluctant (rilaktınt) = isteksiz (= unwilling) 793. remain = kalıntı 794. remark = (1) söylemek, belirtmek (2) düşünce, fikir 795. remembrance = anma, hatırlama, yad etme (= commemoration) 796. reminiscent of = andıran, hatırlatan, anımsatan (= suggestive of) 797. remote = (1) uzak, ırak (2) ıssız, ücra ***remote control = uzaktan kumanda 798. removal = (1) (leke vb şeylerin) çıkarılması, sökülmesi (2) (evin vb) taşınması 799. remove = (1) (leke vb) çıkarmak, temizlemek (2) sökmek 800. repeatedly = defalarca, tekrar tekrar (= continually, constantly) 801. repetitive = monoton, sıkıcı 802. replace (with) = (1) eski yerine koymak (2) — ile değiştirmek 803. replica = aslına çok benzeyen kopya 804. request = rica etmek 805. require = gerektirmek (= necessitate) 806. requirement = ihtiyaç, gereksinim 807. resentful = alıngan, darılmış 808. reside = ikamet etmek, yerleşmek 809. resident = bir yerde ikamet eden, halk (apartman, mahalle sakini vb) 810. resign from = — den istifa etmek ***resignation = istifa 811. resolve = (1) çözmek (= sort out) (2) karar vermek 812. resort = (1) son çare olarak bir şeye başvurmak (2) tatil yeri/beldesi 813. response = karşılık, cevap 814. restlessness = huzursuzluk, içinin rahat olmaması X calmness 815. result = sonuç (= outcome) 816. reveal = açığa çıkarmak, gün yüzüne çıkarmak (= disclose, display) 817. revenge = intikam, intikam almak *** take revenge on = intikam almak 818. revolve = (1) dönmek (2) döndürmek, çevirmek 819. reward = (1) ödül (2) ödüllendirmek *** rewarding = tatmin edici (iş vb) 820. ride = (at, bisiklet vb) binmek 821. rightfully = haklı olarak, haklı yere X wantonly = durduk yere, sebepsiz yere 822. rise = ortaya çıkmak, artmak, yükselmek 823. rob somebody of something = birini soymak ***robbery = soygun 824. robust (rıbast) = turp gibi, sapasağlam 825. rough (raf) = (1) kaba pürüzlü (zemin, yüzey vb) (2) nazik olmayan, sakar bir şekilde (3) (deniz/okyanus için) dalgalı, fırtınalı 826. rubble = enkaz, yığın (= wreckage) 827. sacrifice = adamak, kurban adamak 828. salute = selamlamak (= greet) 829. satisfaction = tatmin, memnuniyet 830. savage = vahşi 831. scald = kaynar suyla yakmak/haşlamak (el, kol vb) 832. scalp = kafa derisini yüzmek 833. scarce = seyrek, az 834. scarcely = hemen hemen hiç (= barely, hardly) 835. scatter = saçmak, serpmek 836. sceptical = şüpheci (= cynical) 837. scratch = (1) kazımak, tahriş etmek (2) tırmalamak 838. sculpture = heykel ***sculptor = heykeltırtaş 839. seam = (1) kıyafetlerin dikiş yerleri (2) (yara için) dikiş yeri 840. seasonal = mevsimine uygun 841. secure = güvenli, emniyetli (= safe) 842. sedate = (1) sakinleştirmek, yatıştırmak (2) sakin, soğukkanlı (= composed) 843. seed = tohum 844. seize = (1) baskınla ele geçirmek (= raid) (2) (birinin kolunu vb) kavramak 845. sense = (1) duygu **sensitive = hassas, duygusal (2) mantık **sensible =mantıklı 846. sentence = (1) birini hapse/cezaya mahkum etmek (2) cümle 847. sentimental = duygusal (= emotional) 848. session = toplantının her bir oturumu 849. sewage = lağım, kanalizasyon 850. shade = (1) gölgelik (2) renk tonu 851. shortcoming = kusur, eksik, noksan 852. shorten = kısaltmak 853. show off = hava atmak 854. shuffle = karıştırmak ( iskambil kağıtlarını); ayak sürüyerek yürüme 855. sigh = iç çekmek *** a sigh of relief = derin/rahat bir nefes 856. significant = (1) önemli, kayda değer (2) manalı, anlamlı 857. silent = sessiz, sakin 858. simply = (1) basit bir şekilde (2) sadece, yalnızca (= only, solely, merely) 859. simulate = taklit etmek *** simulation = taklit 860. sink = (1) batmak (2) lavabo, musluk taşı 861. situate = konuşlandırmak, yerleşmek, yerleştirmek (= locate) 862. size = (1) (insan için) kıyafet bedeni (2) ebat, boyut 863. skill = beceri, yeti, istidat (= talent, ability) 864. slaughter = (1) kurban etmek, kesmek (2) öldürmek, cinayet işlemek (= murder) 865. slavery = kölelik 866. sleeve = gömlek, gömlek kolu *** buy on the sleeve = veresiye satın almak 867. slight = hafif, az 868. slip = kaymak *** slip of the tongue = dil sürçmesi 869. smash = (cam, kapı vb) paramparça etmek, kırıp parçalamak 870. smother (smadır) = (1) (yastık vb ile) boğmak (2) üzerini örtmek, kamufle etmek 871. snap = (fotoğrafçılıkta) poz 872. soap = sabun ****soap opera = pembe dizi 873. sociable = sıcak kanlı, insanlarla çabuk kaynaşan 874. solely = yalnızca, sadece 875. soothing = yatıştırıcı (= comforting, calming) 876. spectacular = görkemli, harikulade 877. spectacular = görkemli, muhteşem (= impressive, stunning) 878. spend = harcamak ( para vb) 879. spillage = (yere vb) dökülen şey, döküntü (su vb) 880. spin = (1) fırıl fırıl dönmek (2) (ip için) eğirmek 881. spine = omurga, belkemiği 882. spiritual = manevi, ruhani 883. spoiled = şımarık (= mischievous (=misçivıs) 884. spouse = eş (karı veya koca) 885. spread = yaymak, yayılmak ***widespread = geniş çaplı, yaygın 886. spring = (1) bahar mevsimi (2) su kaynağı 887. stability = istikrar, denge 888. staff = personel 889. stage = (1) sahne (tiyatro) (2) aşama, merhale 890. stage = sahne, derece 891. startle = (1) korkutmak, ürkütmek (2) şaşırtmak, affalatmak 892. statement = (1) söz, ifade (2) demeç *** give statement = ifade vermek 893. statue (steyçu) = heykel 894. steadily = sabit bir şekilde, istikrarla (= constantly) 895. steal = çalmak, hırsızlık yapmak 896. stealthily (steltili) = hırsız gibi, sinsi bir şekilde (= sneakily (snikili) 897. stem = ağaç gövdesi *** stem from = — den kaynaklanmak 898. stimulate = (1) teşvik etmek, motive etmek (= encourage) (2) (beyni) uyarmak 899. stir = (1) karışıklık, kargaşa (2) karıştırmak ( çorba vb) ***Stir up = Kızıştırmak 900. store = depo, depolamak 901. storm = fırtına ***blizzard = kar fırtınası 902. stranger = yabancı, ecnebi 903. stray = (1) başıboş aylak kimse (2) sokakta yaşayan kedi, köpek vb 904. stress = (1) buhran, bunalım, stres (2) vurgulamak (= emphasize) 905. stretch = (1) uzamak, uzanmak (2) germek 906. strike = (1) grev *** on strike = grevde (2) darbe, vuruş 907. stroll = ağır ağır dolaşmak (= go for a stroll = dolaşmaya çıkmak) 908. subject to = (1) (ölüme, yalnız kalmaya vb) maruz kalmış (2) olası, muhtemel 909. substantial = çok önemli, önemli ölçüde 910. sue = dava açmak 911. sufficiently = yeterli miktarda 912. suffrage = oy kullanma hakkı 913. suggestion = öneri, tavsiye 914. suggestive of = manalı, imalı, insanın aklına bir şey getiren 915. suit = yakışmak (kıyafetin vb.) 916. supply = (1) tedarik etmek,sağlamak (2) kaynak *** supply of water= su kaynağı 917. support = desteklemek 918. supportive = (1) destek veren, anlayış gösteren (2) yardımsever, şefkatli 919. suppress = (duygularını, bağışıklık sistemini vb) baskılamak 920. surpass = üstün olmak, geride bırakmak, üstün olmak 921. surrender = teslim olmak X surround 922. suspend = askıda , muallakta bırakmak, okuldan uzaklaştırma 923. suspicion = şüphe 924. symptom = semptom, belirti (hastalık vb için) 925. take off = (1) havalanmak (2) taklit emek 926. take on = (sorumluluk vb) üstlenmek 927. tame = evcil hayvan (= docile, domesticated) 928. tapestry = duvar halısı 929. tasteful = (1) zevkli, zevkine düşkün kişi (2) zevkle yapılan/hazırlanan (desen vb) 930. tasty = lezzetli 931. temple (tempıl) = tapınak, mabet (= shrine, sanctuary) 932. tenderness = şefkat, merhamet, anlayış (= affection) 933. terminal = (1) ölümcül (hastalık) (= perishing) (2) uçta/sonda bulunan, son, nihai 934. terminate = (1) (sözleşme, kontrat vb) sonlandırmak, bitirmek (2) yok etmek 935. territory = bölge, arazi 936. the rest of… = — nın geri kalanı 937. thoughtless = düşüncesiz, patavatsız, kaba (= tactless, rude) 938. throughout = boyunca 939. throw = atmak, fırlatmak 940. throw out = (çöp vb) dışarı atmak 941. thunderstorm = yıldırımlı fırtına 942. tomb = mezar, kabir, türbe (= grave) 943. tough = (1) sert, katı, dayanıklı madde (2) (yiyecek vb) çiğnenmez, iyi pişmemiş (3) (insan için) çetin, dayanıklı, çok hayat tecrübesiyle yoğrulmuş 944. trace = iz, izini sürmek 945. trade = (1) ticaret yapmak, alım satım yapmak (2) ticaret 946. traditional = geleneksel 947. trail = iz, patika 948. train = (1) eğitmek, eğitim görmek (= educate) (2) idman/antrenman yapmak (3)stajyerlik/çıraklık yapmak 949. transmit =(1) göndermek, iletmek (mesaj vb) (2) (hastalık vb) bulaştırmak 950. trash = çöp (= garbage) 951. treasure (trejı= )= hazine 952. treat = (1) tedavi etmek *** treatment = tedavi (2) davranmak 953. trick = hile, tuzak, çeldirme ***play a trick on = kandırmak, kötü şaka yapmak 954. trim = (1) (ağaç) budamak (2) (saç) kırpmak, kesmek 955. tripe = işkembe 956. truthful about = (1) sadece doğruyu söyleyen (2) gerçeklere uygun, doğru (söz) 957. turn in = (1) (yetkili kişiye) teslim etmek (2) uyumaya gitmek 958. unattended = sahipsiz, sahibi ortada gözükmeyen (eşya, çocuk vb) 959. unbearable = katlanılmaz, dayanılmaz (baskı, sıcaklık, soğuk vb) (=intolerable) 960. uncultured = kültürsüz, tahsilsiz, cahil (= uncultivated, boorish, unsophisticated) 961. undermine = zayıflatmak, baltalamak, temelini çürütmek (= weaken) 962. undertake = (zor ve üzün sürebilecek bir işi) üstlenmek, sorumluluğunu almak 963. undertake = üstlenmek (= take on) 964. unfortunate = talihsiz, şansız (= unlucky) 965. unlimited = sınırsız (= unrestricted) 966. unreliable = güvenilmez 967. untimely = vakitsiz, yersiz, olmadık zamanda (= at an awkward time) 968. unusual = sıra dışı, alışılmamış (= extraordinary, exceptional) 969. unwind = (1) (özellikle işten sonra) rahatlamak, dinlenmek (2) düğüm/sargıçözmek 970. upgrade = (bilgisayar gibi makineleri) güncellemek, modelini yenilemek 971. urgent = acil (= pressing) 972. vacation = tatil 973. vague (veyg) = (1) belirsiz, üstü kapalı (2) net hatırlanamayan şey X vivid 974. valley = vadi 975. vanish = 1- ortadan kaybolmak 2-yok olmak 976. variety = değişiklik, çeşitlilik 977. vast = büyük, engin, muazzam (= immense, tremendous, huge) 978. vet = veteriner 979. vigorously = gayretle (= diligently) 980. violate (vayoleyt) = (kural, kanun, hak vb) ihlal etmek, çiğnemek (= abuse) 981. violent = şiddetli, şiddet içerikli 982. virtually = hemen hemen, neredeyse (= practically, nearly, almost) 983. vocation = meslek 984. volunteer = gönüllü, ücret almadan yardım eden 985. vote for/against = (1) oy (2) oy vermek 986. voyage = deniz yolculuğu 987. wantonly = (1) durduk yere, sebepsiz yere (2) ahlaksızca, şehvetle 988. wear = takınmak( gözlük, kolye, kıyafet),giymek 989. weep = ağlamak, sızlamak (= cry, sob) 990. whirl = (1) hızla dönmek (2) girdap 991. wholly = tamamen, tümüyle, bütünüyle (= entirely) 992. widely = geniş çapta, oldukça 993. widow = kadın dul ***widower = erkek dul 994. withdraw from = (1) (savaştan,seçimlerden vb) geri çekilmek (= pull out of) (2) (bankadan, hesaptan vb) para çekmek 995. withdrawn = içine kapanık (= reserved, inhibited) 996. witness = (1) şahit olmak (2) tanık, şahit, görgü tanığı 997. worthless = değersiz (= valueless) 998. yard = avlu, bahçe 999. yield = (1) ürün meyve vermek (2) ürün kazanç 1000. zip = fermuar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

banner14