T Harfi İle Başlayan Eş Anlamlı Kelimeler Listesi

taahhüt: üstlenme
taahhütlü: alındılı, bağıtlı,

taammüden: bile bile, tasarlayarak,

taarruz: saldırı,

taassup: bağnazlık,

tabaka: kat, katman,

tabansız: korkak,

tabetmek: basmak,

tâbi: bağlı,

tabiat: doğa.

tabiatıyle: kendiliğinden,

tabii: 1. doğal. 2. şüphesiz,

tabiiyet: 1. bağlılık. 2. uyrukluk,

tabip: hekim,

tabir: 1. deyim. 2. yorma,

tacil: hızlandırma,

tacir: tüccar,

tacizlik: tedirginlik,

tadilât: değişiklik,

tafsilat: ayrıntı,

tahakkuk: gerçekleşme,

tahakküm: zorbalık.

tahammül: 1. dayanmak. 2. kaldırmak. 3. katlanmak. 4. sabır,

taharet: temizlenme, temizlik.

tahassüs: duygulanma,

tahayyül: düşleme, imgeleme.

tahdidat: sınırlamalar, kısıntılar.

tahıl: hububat, zahire,

tahkikat: soruşturma,

tahlil: çözümleme,

tahliye: boşaltma,

tahmin: oranlama,

tahminen: aşağı yukarı,

tahrif: değiştirme,

tahrik: kışkırtma,

tahrip: yıkma.

tahsil: 1. alma, toplama. 2.öğrenim,

tahsilât: toplama,

tahsisat: ödenek, karşılık,

tahta: ahşap,

takat: güç.

takatsiz: dermansız,

tecavüz: 1. saldırı. 2. sataşma.

tecil: erteleme, geciktirme,

tecrit: yalıtım, izolasyon,

tecrübe: deneyim, deneme, sınama,

teçhizat: donatım,

tedarik: bulma, sağlama,

tedarikli: gerekeni önceden sağlamış,

tedavi: iyileştirme,

tedbir: önlem, ihtiyat, temkin.

tedhiş: yıldırma, terör,

tedirgin: huzursuz, bezmiş,

tediye: ödeme

telâş: kaygı, tasa.

telkin: aşılama,

tema: ana duygu,

temas: değinim, dokunma, ilişki.

temaşa: 1. seyir. 2. piyes,

temayül: eğilim,

temayüz: sivrilme,

tembih: uyan, uyarma,

temel: esas.

temelli: devamlı, daimi, temenni: dilek.

temin: sağlama,

teminat: güvence,

temiz: 1. lekesiz, kirsiz. 2. özenli.

tıpatıp: tastamam,

tıpkı: aynı.

tırtıklamak: aşırmak, çalmak,

tifo: karahumma.

tiksinme: nefret etme, iğrenme,

tinsel: ruhi.

titiz: müşkülpesent,

tiz: ince, keskin (ses),

tok: doymuş,

tok gözlü: gözü tok.

tolerans: hoşgörü,

tonton: güzel,

toparlak: kürevi.

toplam: yekûn,

toplum: topluluk, cemiyet,

toplumbilim: sosyoloji,

toprak: 1. arazi. 2. kara. 3.ülke. 4. zemin,

topyekün: toptan,

tor: 1. ağ. 2. acemi,

toraman: tombul (çocuk),

tosbağa: kaplumbağa,

toy: 1. acemi, tecrübesiz. 2. ziyafet.

töre: örf, görenek, gelenek, ahlâk,

tören: gösteri,

tövbekâr: tövbeli.

tuhaf: acayip, garip, değişik, antika.

tuhaflık: 1. tuhaf davranış. 2. garabet,

turfanda: yeni.

T t Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler


taarruz: savunma,
taban: tavan,

tabansız: yürekli, cesur,

tâbi: serbest, hür, müstakil,

tabii: suni, yapay,

tacil: yavaşlama,

tahammül: sabırsızlık,

tahkir: övme, meth, iltifat,

tahliye: 1. tutuklama. 2. doldurma,

tahmini: kesin,

tahrik: yatıştırma,

tahrip: yapma,

tahripkâr: yapıcı,

tahsilât: ödeme, tediye,

takatli: güçsüz,

takatsiz: güçlü,

takdir: tekdir, beğenmeme,

takip: bırakma,

takmak: çıkarmak, sökmek,

takriben: kesin,

taksitle: peşin.

talâk: evlenme,

tamahkâr: tok gözlü,

tamam: eksik,

tamirat: bozmak, yıkmak,

tamtakır: dopdolu,

tanıdık: yabancı,

tanınmış: ünsüz,

tanınan: meçhul,

tanış: el, yabancı,

tanzim: bozmak, karıştırmak,

taraflı: tarafsız, bitaraf.

tarafsızlık: yandaşlık, taraflık.

tartılı: ölçüsüz,

tarumar: derli toplu,

tasa: sevinç,

tasalanmak: sevinmek,

tasarruf: harcama,

tasarruflu: hesapsız, ölçüsüz,

tashih: bozma,

tasdiksiz: onaylı, doğrulanmış.

tasvip: reddetme.

taşınır: taşınmaz, gayrimenkul,

taşkın: ölçülü,

taşlama: övgü.

taş yürekli: merhametli,

tatlı: acı.

tatmin: 1. doyumsuz. 2. hoşnutsuz.

tatsız: 1. leziz. 2. neşeli. 3.geçimli.

taze: bayat,

tecrübeli: toy, acemi,

tehlikeli: korkusuz, güvenli,

tek: çift.

tekasüf: seyrekleşme, sulanma, ayrışma,

tekil: çoğul.

tekin: 1. dolu, kalabalık. 2.uğursuz, tabu.

teklifsiz: resmi,

telâşlı: sakin, soğukkanlı,

tembel: çalışkan,

temelli: köksüz, eğreti,

temiz: kirli, pis, kusurlu, lekeli.

temkinli: ölçüsüz,

tenha: kalabalık.

tenzilât: zam, artırım,

teori: pratik.

terbiyeli: kaba, görgüsüz,

tereddüt: kararlılık,

ters: düzgün, elverişli, doğru,

tertemiz: pis.

tertipli: düzensiz,

teskin: tahrik,

teşhir: gizleme,

teşkilâtlı: örgütsüz,

teşkilâtsız: örgütlü,

teşvik: baltalama,

tetik: miskin, dikkatsiz,

tevazu: 1. kibirlilik. 2. süslü,

tevkif: tahliye, salıverme,

tevzi: toplama,

teyit: tekzip,

tez: 1. yavaş. 2. ağır.

tezat: uygunluk, eşlik,

tezyit: azaltma, eksiltme,

tıkanık: açık.

tıklım tıklım: bomboş,

tınmak: aldırmamak,

tıpkı: başka, değişik,

tiksinmek: hoşlanmak, imrenmek,

tinsel: maddi.

titiz: pasaklı, düzensiz,

tiz: pes. tok: aç.

tombul: zayıf,

toparlamak: dağıtmak,

toplama: 1. çıkarma. 2. dağıtmak, saçmak,

toplu: 1. dağınık. 2. çelimsiz, zayıf.

topluca: 1. münferit. 2. zayıfça,

toplum: fert, birey,

toptan: perakende,

toy: usta, tecrübeli,

tövbekâr: günahkâr,

tövbeli: ıslah olmaz, yola gelmez.

tuhaf: alışılmış, normal,

tutarlı: tutarsız, dengesiz, çelişik.

tutmak: salıvermek, bırakmak, koyuvermek,

tutsak: hür, özgür,

tutuk: akıcı.

tutuklamak: salıvermek,

tutuklu: serbest,

tutumlu: müsrif, eli açık.

tükenmek: artmak,

tüketici: üretici,

tüm: yarım.

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol