Nikah nasıl kıyılır?

Nikah şöyle kıyılır:
Nikah yapacak efendi, önce zevcenin adını, Mesela Fatıma bint-i Ahmed yazar.
Sonra zevcenin vekilini, Mesela Ali bin Zeyd yazar.
Sonra iki erkek şahidin adını
yazar. Sonra zevcin adını, Mesela Ömer bin Hüseyin diye yazar.
Sonra, zevc yoksa zevcin vekilinin adını yazar.
Sonra, iki tarafa sorarak, uyuştukları
mehr-i müecceli ve mehr-i muacceli yazar.
Sonra, istigfar okur. Euzü Besmele
okur.
(Elhamdü lillahillezi zevvecel ervaha bil eşbah ve ehallennikaha ve
harremessifah. Vessalatü vesselamü ala resulina Muhammedinillezi
beyyene-l-harame ve-l-mubah ve ala Alihi ve Eshabi-hillezine hüm ehlüssalahi
velfelah) der.

Euzü Besmele çekip, Nur suresinin otuzikinci âyetini
okur. (Sadakallahülazim) deyip, kale Resulullah, (En-nikahü sünneti femen
ragibe an sünneti feleyse minni) sadaka Resulullah. (Bismillahi ve ala
sünnet-i resulillah).

Sonra zevcenin vekiline dönüp:
(Allahü teâlânın emri ve Peygamber efendimizin sünneti ile ve amelde mezhebimizin imamı,
imam-ı a’zam Ebu Hanife hazretlerinin ictihadı ile ve hazır olan Müslümanların
şehadetleri ile, vekili olduğun Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar altın mehr-i
müeccel ve şu kadar altın muaccel ile, talibi olan Ömer bin Hüseyine tezvice,
vekaletin hasebi ile, verdin mi?) der.

Sonra zevcin vekiline dönüp, yine
(Bismillahi ve ala)dan başlayıp okur. Sen dahi, Fatıma bint-i Ahmedi, şu kadar
altın mehr-i müeccel ve aralarında malum olan mehr-i muaccel ile, vekili olduğun
Ömer bin Hüseyine, vekaletin hasebi ile, aldın mı?) der.
[Zevcin kendisi varsa, bunları kendisine sorar.]

Her ikisine üçer kere sorar ve cevap
alır. Ben dahi akd-i nikah ettim der. Sonra, şu duayı
okur:

(Allahümmecal hazel akte meymunen mubareken vecal beyne-hüma
ülfeten ve mehabbeten ve karara ve la tecal beyne-hüma nefreten ve fitneten ve
firara. Allahümme ellif beynehüma kema ellefte beyne Ademe ve Havva. Ve kema
ellefte beyne Muhammedin ve Hadice-tel-kübra ve Aişe-te ümm-il müminine . Ve
beyne Aliyyin ve Fatıma-tez-zehra. Allahümme ati le-hüma evladen salihan ve
ömren tavilen ve rızkan vasian. Rabbena heb lena min ezvacina ve zürriyatina
kurrete ayünin vecalna lil müttekine imama. Rabbena atina fiddünya haseneten ve
fil ahireti haseneten ve kına azabennar. Sübhane rabbike rabbilızzeti amma
yesıfun ve selamün alel mürselin velhamdülillahi rabbilalemin el fatiha).

Nikahla ilgili sorular

Sual: Nikah yapacak birisi, hem kızın hem de erkeğin vekili olabilir mi?
CEVAP: Evet olabilir.
Nikahta bir kimse iki tarafın da vekili olabilir. Birine veli, ötekine vekil
yahut bir taraftan asil, öte taraftan vekil olabilir. Mesela kız babasına beni
evlendir dese, bir oğlan da kızın babasına vekalet verse, babası kızı ile bu
oğlanı evlendirebilir. Bir oğlan, kızın vekaletini alarak iki şahit yanında
evlenebilir.

Sual: Kızla erkek varken, ikisinin babası şahit olsa nikah sahih olur mu?
CEVAP: Evet.

Sual: Nikahta kız ve erkeğe üçer defa mı sorulur?
CEVAP: Evet, her ikisine ayrı ayrı üç kere sorulur.

Sual: Farklı mezheptekilerin nikahı, iki mezhebe uygun mu kıyılır?
CEVAP: Bir mezhebe uygun olması kâfidir.

Sual: Karı-koca nikah için aynı kişiye vekalet verebilir mi?
CEVAP: Evet.

Sual: Evlenecek çocuk, babasının yanında çekindiği için, babası vekaleten konuşuyor. Asıl var iken, vekilin nikah
kıyması caiz mi?
CEVAP: Baba kıyabilir.

Sual: Nikahta şahidin biri yoksa, birine telefonla söylense caiz mi?
CEVAP: Şahitlerin bir arada bulunması
lazımdır.

Sual: Nikahta vekalet verilirken şartlar nelerdir?

CEVAP: Hiç bir şartı yok. (Beni falanca ile evlendirmek üzere seni
vekil ettim) demek yeterlidir. Vekil edilen kişinin illâ kızın mahremi olması
gerekmez.

Sual: Şahitler gelinin ve damadın şahidi diye ayrılmalı mıdır?
CEVAP: Öyle bir şey yok. Sadece şahitlerin gelini ve damadı
tanımış olmaları yeterlidir.


Sual: İki bayram arası nikah olmaz deniyor bu doğru mu?
CEVAP: İki bayram arası nikah olur. Bir bayram günü Cumaya rastlamıştı.

Bayram namazından çıkıp Cumaya gelene kadar pek çok
zaman olmadığı için, iki bayram (Yani bayram ve Cuma) arasında nikahla
uğraşmayın denilmişti. Yoksa Âişe validemizin nikahı da iki bayram arasında
kıyıldı. Düşünülürse iki bayram arası olmayan gün yoktur. Ramazan bayramı ile
Kurban bayramı arası veya Kurban bayramı ile ramazan bayramı arası. Yani bir
senenin bir kısmı Ramazan bayramı ile Kurban bayramı arasıdır, bir kısmı da
Kurban bayramı ile Ramazan bayramı arasıdır.

Sual: Bir kız dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?
CEVAP: Evet.
Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değil. Diğer mezheplerde
şarttır.

Sual: Dinimizde evlenmemek yani aynı evde birlikte
yaşamamak şartı ile, henüz büluğa ermemiş bir kızı sadece uygun birine nikah
etmek caiz mi?

CEVAP: Hanefi mezhebinde, babası nikahı yapabilir
ama, kız baliğa olunca, istemezse bu kimseyi reddedebilir. (S.
Ebediyye)

Sual: Gayri sahih nikahlı, tecdid-i nikah yapsa,
nikahlanmış olur mu?

CEVAP: Evet. Sahih nikahın sakatlanması
ihtimaline karşı da, iki şahit yanında tecdid-i nikah lazım.


Sual: Resmi nikahtan sonra dini nikah da yapıyoruz. Bir kız ile
erkek evlenirken, imam olmasa, sadece kızın babası ile oğlanın babası olsa,
Hanefi mezhebine göre başka şahit olmadan nikahlarını kendileri kıyabilir
mi?

CEVAP: Evet kıyabilirler. İmam şart değildir. Oğlanın veya kızın
babası nikahı kıyar. Hem de şahit olmaları sahih olur.

Sual: Dini nikahım kıyılırken hayzlı idim. Hayzlı iken nikah kıyılırsa sahih olmaz
diyorlar. Doğru mu?

CEVAP: Cünüplüğün nikahla alakası yoktur. Nikah sahihtir.

Sual: Şafii’ye göre nikah nasıl yapılır?
CEVAP: Şafii’de nikahın doğru olması için, birinci şart, baliga olan kıza da
velinin izin vermesi lazımdır. Veli, erkek akrabadır. Baba yoksa, babanın babası
ve onun babasıdır. Bunlardan sonra, erkek kardeştir. Bundan sonra, erkek kardeş
oğlu, sonra onun oğludur. Sonra amca, sonra amca oğlu ve onun oğludur. Bunlar
yoksa, kadı [yani Kur'an-ı kerime göre yaşayan adil bir hakim] veli olur. Bu
velilerden birisini bulamazsa, orada salih bir arkadaşı veli tayin eder.
Şafii’de, şahitlerin erkek olması ve fıskları belli olmaması şarttır. Bunları
yapamazsa, Hanefi mezhebini taklit ederek nikah yaparlar.

Sual: Şafii, nikahta salih şahit bulamazsa, Hanefi’yi taklit eder mi?
CEVAP: Salih insan bulunmazsa, Hanefi taklit
edilir.

Sual: Şafii’de, nikah için iki şahit yanında mı kadın vekalet verir?
CEVAP: Evet. Nikah için iki şahit yanında vekalet
almak lazım.

Sual: Kocası ile Şafii’ye göre nikahlanması gereken hanım, velilerden izin alma imkanı yoksa, Hanefi’yi taklit etse, caiz
mi?
CEVAP: Evet.

Sual: Şafii’ye göre nikahlanmam lazım. Hanımın velileri fasıktır. Hanım salih birini veli tayin edebilir
mi?
CEVAP: Evet.

Sual: Şafii’de, fasıkın tevbe edip nikah şahitliği yapması caiz mi?
CEVAP: Salih şahit bulunmazsa,
bildirilen hile-i şeriyye caiz olur. Fakat tevbenin şartlarına uymak gerekir.


Sual: Şafii’de, hiç veli yoksa, nikahta, birini veli tayin etmek caiz mi?
CEVAP: Evet.

Sual: Almanya’da yaşıyorum.Türkiye’deki bir kızla nikahlanacağım. Kız, vekaletini telefonla bir arkadaşıma
verse, burada nikah kıymamız sahih olur mu?
CEVAP: Şahitler kızı tanımıyorsa nikah sahih olmaz. Tam İlmihal'de diyor ki:
Vekil yapmakta ve nikahta, şahitlerin kadını tanımaları lazımdır. Yanında iseler, yüzünü görmeleri
iyi olur. Başka odadan sesini duyarlarsa, kadın odada yalnız ise, caiz olur.
Nikah kıyılırken, veli veya vekil şahitlerin bildiği kadının yalnız ismini
söyler. Şahitlerin tanımadıkları kadının, babasının ve dedesinin adını da
söylemesi lazımdır. Tanımak, kimin kızı ve hangi kızı olduğunu bilmek demektir.
Şahsını, şeklini bilmek değildir.

Sual: İslam nikahı, her gün kıyılabilir mi? Yoksa, mübarek günleri mi beklemek
gerekir?
CEVAP: Her gün, her gece kıyılabilir. Cuma gecesi veya Cuma
günü olursa, daha iyi olur.

Sual: Nikahı kim kıyarsa, onun adını mı vermek gerekir? Mesela imam kıyarsa imam nikahı, belediyede olursa belediye
nikahı mı denir?
CEVAP: Hayır. Hıristiyanların nikahlarını,
kilisede papazlar kıydığı halde, papaz nikahı denmiyor. Nikah kıymasını bilen
her Müslüman, her yerde, nikah kıyabilir. Nikahın, Camide olması şart değildir.
İmamın kıyması da, şart değildir. Doktor kıyarsa, doktor nikahı, mühendis
kıyarsa, mühendis nikahı denmeyeceği gibi, imam kıyınca da, imam nikahı denmez.
Normal adı, nikahtır. Resmi nikah muamelesi ile karışmaması için, dini nikah
deniyor. Yoksa nikah, namaz gibi dinin bir emridir. Dini namaz veya imam namazı
diye bir namaz olmadığı gibi, imam nikahı da olmaz. Sadece, belediyede yapılan
nikah işlemleri ile karışmaması için, dini nikah veya İslam nikahı demeli, imam
nikahı dememelidir.

ALINTIDIR

Anahtar Kelimeler:
Nikah Nasıl Kıyılır?Nikahı Kim KıyarsaOnun Adını Mı Vermek Gerekirİslam NikahıHer Gün Kıyılabilir Mi?İmam Nikahı Nasıl Kıyılır?Şafii’deHiç Veli YoksaNikahtaBirini Veli Tayin Etmek Caiz Mi?Fasıkın Tevbe Edip nikah şahitliği Yapması Caiz Mi?Nikah Için Iki şahit Yanında Mı Kadın vekalet Verir?ŞafiiNikahta Salih şahit BulamazsaHanefi’yi Taklit Eder Mi?Şafii’ye Göre Nikah Nasıl Yapılır?Dini nikahım Kıyılırken Hayzlı Idim. Hayzlı Iken Nikah Kıyılırsa Sahih Olmaz Diyorlar. Doğru Mu?Nikah şöyle KıyılırNikah Yapacak Birisi hem Kızın Hem De Erkeğin Vekili Olabilir Mi?Kızla Erkek VarkenIkisinin Babası şahit Olsa nikah Sahih Olur Mu?Nikahta Kız Ve erkeğe üçer Defa Mı Sorulur?Farklı Mezheptekilerin NikahıIki Mezhebe uygun Mu Kıyılır?Karı-koca Nikah Için Aynı Kişiye Vekalet Verebilir mi?Nikahta şahidin Biri YoksaBirine Telefonla Söylense Caiz mi?Nikahta Vekalet Verilirken şartlar Nelerdir?Şahitler Gelinin Ve Damadın şahidi Diye Ayrılmalı mıdır?İki Bayram Arası Nikah Olmaz deniyor Bu Doğru Mu?Bir Kız dinimizde Anne Ve Babasından Izinsiz Evlenebilir Mi?Gayri Sahih NikahlıTecdid-i Nikah YapsaNikahlanmış Olur Mu?Dinimizde Evlenmemek Yani Aynı Evde Birlikte Yaşamamak şartı IleHenüz Büluğa Ermemiş Bir Kızı Sadece Uygun Birine Nikah Etmek Caiz Mi?Dinimize GöreNikâhın Sahih Olması IçinGerekli şartlar NelerdirGelin Ve Damadın Kendileri De Orada BulunuyorsaDini Nikâhları Nasıl Kıyılır?Dini Nikah Hangi Evde Kıyılır?Hoca Olmadan Dini Nikah Kıyılır Mı?Arapça Dini Nikah Nasıl Kıyılır?Dini Nikah Nasıl Kıyılır?İmam Nikahı Nasıl KıyılırDini Nikahta Kaç şahit Olması Gerekiyor?Dini Nikah Nedir? İmam Nikahı Nasıl KıyılırDini Nikah Nedir?İmam Nikahı Nasıl Kıyılır Ve Nasıl Bozulurşartları Nelerdirİmam Nikahı Nedir? İmam Nikahı Nasıl KıyılırDini Nikâhın şartları Hakkında BilgiResmi Nikah Nasıl KıyılırDini Nikah Nasıl Kıyılır PDFDini Nikah Nasıl KıyılırPdfŞafiilere Göre Nikah Nasıl KıyılırDini Nikah Kimin Evinde KıyılırVekaleten Nikah Nasıl KıyılırDini Nikah DuasıHoca Olmadan Imam Nikahı Nasıl KıyılırDini Nikah Nasıl Kıyılır Sorularla İslamiyetNİKAH NASIL KIYILIRİMAM NİKAHI NASIL

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol